„Preotul și enoriașii săi, trăitori, apărători și mărturisitori ai dreptei credințe“

27 Iunie 2010 23:44 Arhiepiscopia Iaşilor

În perioada 15 aprilie-3 iunie 2010, Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor
și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a prezidat conferințele preoțești ale celor 12 protopopiate din Arhiepiscopia Iașilor, care au purtat titlul generic „Preotul și enoriașii săi, trăitori, apărători și mărturisitori ai dreptei credințe“. Conferințele au fost precedate de slujba Sfintei Liturghii.

În perioada 15 aprilie-3 iunie 2010, Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a prezidat conferințele preoțești ale celor 12 protopopiate din Arhiepiscopia Iașilor, care au purtat titlul generic „Preotul și enoriașii săi, trăitori, apărători și mărturisitori ai dreptei credințe“. Conferințele au fost precedate de slujba Sfintei Liturghii.
Prima conferință a avut loc în Protopopiatul Hârlău pe 15 aprilie, în parohia Satu Nou. Părintele Florin-Aurel Călugăru de la parohia Iazu Nou a prezentat referatul dedicat Anului omagial al Crezului ortodox și al Autocefaliei românești din care s-au extras propunerile pentru intensificarea trăirii și mărturisirii credinței ortodoxe de către păstori și păstoriți: intensificarea vieții religioase a preotului, săvârșirea regulată și cu evlavie a slujbelor bisericești, organizarea regulată de slujbe misionare, predici catehetice, înființarea unei reviste, publicații sau foi parohiale, formarea de coruri bisericești în toate parohiile, formarea unor biblioteci misionare pe lângă parohii și biserici pentru inițierea și educarea enoriașilor, vizitarea anuală, în grupuri organizate de credincioși, a mănăstirilor și a locurilor sacre din țara noastră, fapt care fortifică unitatea religioasă și etnică a românilor ortodocși, formarea în cadrul fiecărei parohii de comitete creștine misionare și filantropice, cu scopul organizării de ajutoare pentru cei săraci și bolnavi și susținerii preotului împotriva prozelitismului sectar, spovedania regulată individuală a credincioșilor și acordarea Sfintei Împărtășanii, după caz, combaterea susținută a beției, divorțului, avortului, desfrâului și a tuturor conflictelor imorale din parohie, legătura duhovnicească foarte strânsă cu enoriașii, educarea exemplară a copiilor preotului, implicarea și antrenarea tinerilor în viața religioasă a parohiei etc.

Parohia, mijloc de ajutorare a aproapelui
Pe 19 aprilie s-a desfășurat conferința preoților din Protopopiatul Roznov, în cadrul căreia pr. Alexandru-Cristinel Munteanu de la parohia Zănești 1 a susținut referatul întrunirii. „Între dogmă și cult, între teologie și trăire ortodoxă, între credință și rugăciune este o legătură inseparabilă. În Biserica Ortodoxă cultul este însăși credința mărturisită, simțită, cântată, transformată în rugăciuni și imne. Încununarea cultului este Sfânta Liturghie, prin care Mântuitorul continuă să trăiască în Biserică, iar noi devenim în mod real martori ai evenimentelor mântuitoare și părtași la Euharistie - Taina împărăției lui Dumnezeu. Măreția, frumusețea și echilibrul cultului ortodox lucrează pozitiv asupra inteligenței, sentimentului și voinței tuturor celor ce sunt prezenți la săvârșirea lui. E drept că pentru omul nepregătit duhovnicește aceste adevăruri nu sunt evidente și poate cădea victimă prozelitismului sectant“, a spus pr. Alexandru-Cristinel Munteanu.
Întâlnirea de primăvară a Înalt Preasfințitului Părinte Teofan cu preoții din Protopopiatul Piatra Neamț a avut loc pe 20 aprilie, la Biserica „Sf. Parascheva“ din Piatra Neamț. Tema conferinței a fost prezentată de pr. Ionuț-Florinel Horceac. „Membrii care sunt activi în Biserică și se împărtășesc de Trupul lui Hristos nu pot decât să arate celorlalți schimbarea enormă și binefacerile ontologice pe care le-au dobândit: «Nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine» (Gal. 2, 20). Prin urmare, cea mai bună misiune este manifestarea tangibilă și vizibilă a vieții membrilor parohiei. Numeroși sunt cei care simt azi în familie și societate lipsa căldurii sufletești, a comuniunii adevărate, a preocupării generoase și adânci pentru celălalt și a solidarității în familie și societate, în general. Parohia este în acest context de sărăcie emoțională un excelent mijloc de a ajuta. În mediul social în care prevalează relațiile impersonale și inumane (cu toate urmările pe care le pot aduce: exploatarea, violența, criminalitate și declin moral), parohia poate fi o adevărată balanță, chemând oamenii la un nou stil de viață, în care Hristos să fie izvorul și autorul acestei reorientări spirituale“, a evidențiat pr. Ionuț-Florinel Horceac.

Promovarea apostolatului laicilor în societate
În parohia Talpa a avut loc pe 26 aprilie conferința preoților din Protopopiatul Dorohoi. Tema întrunirii a fost expusă de pr. Constantin-Claudiu Oniciuc de la parohia Cervicești. „Apărarea credinței presupune existența unor provocări care o pot slăbi sau chiar încearcă curmarea sau desființarea acesteia. Din păcate există și în interiorul Bisericii persoane sau chiar uneori grupuri care încearcă să promoveze idei sau practici care sunt străine de duhul Ortodoxiei. Biserica se dobândește prin Taina Botezului, însă foarte mulți devin nelucrători, creștini numai cu numele. Botezul ramâne numai la nivelul de adeziune formală, el nu mai produce înaintare spre desăvârșirea duhovnicească. Creștinul de conjunctură își botează copiii pentru că aceasta reprezintă un bun prilej de a mări familia prin încumătrire sau pentru unii numai un simplu prilej de distracție păcătoasă, dar și cei care devin părinți spirituali, nașii, sunt aleși pe alte criterii, altele decât cele de viață autentică de creștin ortodox, și aceștia, ei înșiși, se îngrijesc aproape exclusiv de partea materială, nemaiînțelegând că datoria lor se prelungește dincolo de slujba de botez și că datoriile lor față de fiii duhovnicești sunt în primul rând de natură spirituală, a spus pr. Constantin-Claudiu Oniciuc.
Conferința preoților din Protopopiatul Darabani a avut loc pe 27 aprilie în parohia Mileanca. Părintele Costel Rumega de la parohia Rădăuți-Prut a vorbit la această întrunire despre propovăduirea și mărturisirea adevăratei credințe a preoților și credincioșilor. „Trebuie să ne ocupăm și de promovarea apostolatului laicilor în societate, ca să-și apere singuri adevărul de credință și să-l propovăduiască în mediul lor de activitate, să se angajeze în opera filantropică a Bisericii, pentru sprijinul și mângâierea celor necăjiți, bolnavi, însingurați, abandonați sau lipsiți de mijloace de trai și să contribuie prin comportarea lor creștină la depășirea climatului de ură, violență sau agresivitate și prin promovarea valorilor autentic creștine, iertare, bunătate, omenie, comportament civilizat, în cadrul societății, cu ajutorul și puterea lui Hristos. Preotul trebuie să aibă permanent în minte și să amintească neîncetat credincioșilor cuvintele lui Hristos: «Cine nu mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor nici Eu nu-l voi mărturisi înaintea Tatălui ceresc». Biserica noastră strămoșească are un caracter profund contemplativ și acest lucru este o adevărată binecuvântare cerească pentru lumea în care trăim, dominată de răceala tehnologiei și a științei“, a subliniat pr. Costel Rumega.

Participarea la slujbele Bisericii, „mărturia concretă a credinței ortodoxe“
Preoții din Protopopiatul Iași 2 s-au reunit în conferința de primăvară pe 6 mai. Părintele Mihail Roșu de la parohia Pocreaca a reliefat faptul că tema propusă „înfățișează o problematică existentă în Ortodoxie încă de la începuturile ei“. „Preotul ortodox și enoriașii au apărat credința ortodoxă deoarece antagonismul luciferic se demască numai acolo unde este învățătura cea adevărată. Pentru dreapta credință ortodoxă s-au jertfit mulți preoți ortodocși și mulți credincioși. Sf. Vasile cel Mare spunea că «prin mărturisirea și apărarea credinței ortodoxe tot sufletul va fi stăpânit de dogme neclătinate și va fi întărit prin har pentru a mărturisi adevărata credință și pentru a crede nezdruncinat în Mântuitorul Hristos». În contextul Anului omagial al Crezului ortodox și al Autocefaliei românești tema este actuală și se dorește a fi o mărturisire a învățăturilor Simbolului de credință și, în același timp, o apărare a acestor învățături în fața tendințelor atee de astăzi care sunt în disonanță cu Ortodoxia. Biserica Ortodoxă trebuie să iasă la rampă cu o atitudine fermă și să afirme toate învățăturile din literatura scripturistică, patristică, canonică și cultică a Bisericii noastre care sunt eterne și care nu pot fi modificate“, a explicat pr. Mihail Roșu. În a zecea zi a lunii mai, Înalt Preasfințitul Părinte Teofan a prezidat conferința preoților din Protopopiatul Ceahlău, unde pr. Vasile Arsene de la parohia Popești a expus referatul „Preotul și enoriașii săi, trăitori, apărători și mărturisitori ai dreptei credințe“. „Mărturisirea credinței în cuvânt și prin cuvânt este fundamentală pentru viața fiecărui creștin, care este chemat nu doar să înțeleagă taina Evangheliei, ci să trăiască în duhul Scripturii și să-L mărturisească pe Hristos, «Cel născut în Betleem, mort și înviat pentru mântuirea Lumii». Mărturisirea lui Hristos implică o «viață personală de rugăciune, post și spirit de jertfă, implicare responsabilă în societate și onestitate în relația cu celălalt» (IPS Teofan - Pastorală la Nașterea Domnului - 2009). Pentru a ne feri de rătăcire avem nevoie de a cunoaște bine credința ortodoxă. De aceea Biserica îi cheamă pe credincioșii ei la cunoașterea și apărarea credinței ortodoxe. Participarea activă a credincioșilor la slujbele Bisericii, precum și la întreaga ei activitate misionar-pastorală și socială, pe de o parte, și dreapta viețuire creștină ortodoxă după normele și poruncile Bisericii întemeiate pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, pe de altă parte, sunt mărturia concretă a credinței ortodoxe trăită plenar“, a afirmat pr. Vasile Arsene.
O zi mai târziu, pe 11 mai, a avut loc conferința preoților din Protopopiatul Târgu Neamț, în parohia Târpești. Conferențiar a fost pr. Pintelei-Nicolae Axentioi de la parohia Nemțișor. „Misiunea Bisericii trebuie să vizeze tocmai tratarea fiecăruia dintre noi, slujitori și credincioși, de această derută spirituală în care trăim. Dacă nu vrem să arătăm suficientă grijă acestor aspecte legate de o urgență înduhovnicire a vieții creștine, atunci de ce să ne mai mire faptul că glasul Bisericii este din ce în ce mai puțin ascultat. Și dacă am avea puțin răgaz să vedem câtă nevoie sufletească este de o vie trăire creștină. O biserică vie trebuie să-și impună punctul de vedere, să fie statornică în credința și în mărturisirea lui Dumnezeu. Dar cum o va putea face dacă nu are slujitori pregătiți de a da soluții creștine problemelor cu care se confruntă oamenii din zilele noastre? Și cum vor fi pregătiți oamenii să înțeleagă dacă nu li se oferă modele concrete și exemple de creștini adevărați? Cateheza și misiunea Bisericii ar trebui să înceapă așadar prin educarea tinerelor generații în spiritul autentic al creștinismului, care constă în a avea curajul să mărturisești adevărul despre Hristos prin cuvânt și faptă“, a remarcat pr. Pintelei-Nicolae Axentioi.

Aplicarea și păstrarea adevărului din Sfânta Scriptură
La Biserica Vovidenia din Botoșani s-a desfășurat pe 17 mai întrunirea preoților din Protopopiatul Botoșani, în cadrul căreia pr. Marius Babiuc de la parohia Silișcani a susținut tema aleasă pentru acest an omagial de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. „Noi, ortodocșii, mărturisim credința prin recunoașterea Adevărului dumnezeiesc, așa cum a fost descoperit în Evanghelia propovăduită de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, transmisă de Sfinții Apostoli fie în scris sau pe cale orală. Pe temeiul Noului Testament și al Sfintei Tradiții, această mărturisire a fost concentrată, pentru nevoile misionare și catehetice, în Crezul sau Simbolul de credință alcătuit de Sinoadele ecumenice de la Niceea (325) și Constantinopol (381). Mărturisim credința prin rugăciune permanentă ca legătură conștientă și neîncetată cu Dumnezeu, însă pentru ca Dumnezeu să lucreze prin rugăciune trebuie să găsească un pământ bun, care nu este împietrit și în care nu sunt lăsați să crească spinii multelor griji (Luca 8, 5-15). Trăirea credinței se face în fiecare loc și timp, atât în sfera personală, cât și în cea comunitară, ea fiind experiența conștientă și personală a Tainei lui Dumnezeu Cel viu și veșnic, așa cum ne învață Mântuitorul Hristos: «Viața veșnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis» (Ioan 17, 3)“, a afirmat pr. Marius Babiuc.
Conferința preoților din Protopopiatul Săveni a avut loc pe 18 mai în parohia Drăgușeni. Conferențiarul acestei întruniri a fost pr. Iulian Moisii de la parohia Românești. „Păstrarea dreptei credințe implică apartenența reală și permanentă a creștinului la Biserică și la ceea ce are loc în Biserică, ca și comunitate de credință și sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu. De aceea, atât cunoașterea, dar mai ales aprofundarea și aplicarea dreaptă a adevărului dumnezeiesc cuprins în Scriptură, precum și păstrarea acestui adevăr de către credincioși nu pot avea loc decât în Biserică și în comuniune cu cei care sunt iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu, adică episcopul și preoții Bisericii (I Cor. 4, 1). Atât preotul, cât și credincioșii au de asemenea datoria să apere credința ortodoxă. Pentru aceasta este nevoie ca mai întâi să fie identificați cine sunt cei care sapă la temelia credinței. Aceștia sunt atât din interiorul Bisericii (prin interiorul Bisericii înțelegându-se toți cei care au fost botezați), cât și cei din afara ei“, a spus pr. Iulian Moisii.

„Ortodoxia este o comoară pe care Dumnezeu ne-a dat-o și de care ar trebui să profităm“
Preoții din Protopopiatul Iași 1 s-au întâlnit în conferință pe 25 mai în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Iași. În referatul expus, pr. Gabriel Coroamă de la parohia Breazu a evidențiat că „păstorul și turma sa au înțeles din experiența înaintașilor că adevărata credință, tărie și frumusețe a Bisericii vine din păstrarea nealterată a conștiinței de mărturisitor al Adevărului, și oricât de solemne și pline de fast ar fi slujbele liturgice, lipsa de smerenie și de adâncire a sufletului în taina slujbei dintr-o duminică sau o sărbătoare, care să facă din întâlnirea noastră cu Dumnezeu adevăratul praznic, adevărata sărbătoare sau bucurie, duce la falsificarea Adevărului, la sluțirea chipului divin din om. Prezența preotului în mijlocul enoriașilor săi pentru a le întări credința și a-i instrui în apărarea acesteia îmbracă forme diverse: de la vizitele pastorale săvârșite nu doar cu prilejul marilor sărbători, împărțirea unor ajutoare materiale pentru cei aflați în nevoi, orele de cateheză ținute la biserică“.
Pe 3 iunie preoții din Protopopiatul Pașcani s-au reunit în conferință la Biserica „Sf. Arhangheli“ din Târgu Frumos. Din referatul pe care pr. Bogdan Melinte de la parohia Albești l-a prezentat s-a extras fragmentul următor: „Adevăratele frumuseți ale Ortodoxiei nu au putut fi apreciate de toți oamenii. De-a lungul istoriei creștinismului se cunosc numeroase încercări de atac asupra Bisericii prin promovarea unor idei ce intrau în contradicție cu dogmele creștine sau prin încercarea de a limita puterea Bisericii prin influențe de natură politică sau administrativă. În zilele noastre Biserica încă se confruntă cu astfel de atacuri la adresa ei. Cei ce fac aceste lucruri nu își dau seama de fapt că Ortodoxia este o comoară pe care Dumnezeu ne-a dat-o și de care ar trebui, am putea zice, să profităm: «Avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi» (II Corinteni 4, 7). O parte dintre cei care atacă Biserica și credința ortodoxă sunt membri ai comunității creștine. Fie că o fac în mod voit sau din neștiință, ei lezează trupul lui Hristos. Cei mai periculoși, dar mai activi în același timp sunt cei care nu au nici o legătură cu Biserica. Spuneam mai sus că sunt oameni care au intrat doar o singură dată în biserică și atunci a fost când au primit Botezul. Aceștia s-au rupt totalmente de Biserică și încearcă prin metode diferite să rupă și pe alții“, a remarcat pr. Bogdan Melinte. (Constantin CIOFU)
 

Citește alte articole despre: societate, parohie, sprijin, provocare, laic, iunie, aprilie

Ultimele din categorie