Opt ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului

9 Aprilie 2014 23:44 Episcopia Giurgiului

Miercuri, 9 aprilie 2014 se împlinesc opt ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului.

Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului s-a născut în ziua de 20 aprilie 1969, în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova. După finalizarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obştea Schitului Crasna, iar în anul 1991 este tuns în monahism, primind numele şi binecuvântarea marelui ierarh al Milanului, Sfântul Ambrozie. Este hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah în anul 1992. Între anii 1992–1996, urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din Bucureşti, fiind remarcat de către profesorii acestei prestigioase instituţii teologice, prin seriozitate şi prin calităţi intelectuale deosebite. În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îi încredinţează ascultarea de stareţ al Schitului Darvari, redeschis după o lungă şi tristă perioadă de tăcere. În tot acest răstimp, tânărul stareţ al Darvarilor a desfăşurat o intensă activitate duhovnicească şi administrativă, întărind obştea monahilor, creând o comunitate de credincioşi bine închegată, iar cu sprijinul unor mari arhitecţi între care se cuvine să amintim pe vrednicul de pomenire Prof. Dr. Niculae Vlădescu, construieşte un paraclis, stăreţia, arhondaricul, trapeza, chiliile şi restaurează vechea incintă. În paralel cu această slujire, Preasfinţia Sa şi-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi, la secţia „Doctrină şi cultură". Lucrarea de dizertaţie „Palamism şi secularizare”, redactată sub îndrumarea vrednicului de amintire Pr. Acad. Dumitru Popescu, a reprezentat un studiu de referinţă în cadrul cercetărilor palamite din ţara noastră, cunoscând lumina tiparului în anul 2000.

Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinţia Sa primeşte, în anul 1999, rangul de Protosinghel, în acelaşi an fiind admis şi la cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniaţiei transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susţinerea lucrării cu titlul „Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică”, sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susţinută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioşi profesori greci, va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepţional), propunând publicarea ei.

În ziua de 4 octombrie a anului 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcţia de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul", hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000. În această calitate a coordonat şi îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunităţi Externe, Sectorul Patrimoniu Naţional Bisericesc, Asociaţia Diaconia, Aşezământul social „Patriarhul Justinian Marina", Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenţia de turism „Pelerinul", Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum şi îndrumarea activităţii Schitului Darvari din Bucureşti.

Datorită acestor realizări dar şi experienţei acumulate timp de şase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfinţitul Părinte Ambrozie Sinaitul a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu.

În aceşti opt ani de arhipăstorire în Episcopia Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate bogată în plan pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele şi solicitările preoţilor, dar şi ale credincioşilor, prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei. În aceşti opt ani, multe mănăstiri şi biserici, monumente istorice, care oglindesc simţămintele şi ideile înaintaşilor, dar şi măiestria meşterilor de odinioară, au îmbrăcat haină nouă în urma lucrărilor de restaurare efectuate sub directa îndrumare a Chiriarhului locului. Au fost înfiinţate Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe" şi Schitul „Sf. Nicolae" din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire" din Bolintin, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului" din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul" în pădurea de la Slobozia, Schitul Mironeşti şi au fost reactivate Schitul „Barbu Belu" de la Gostinari şi Schitul Strâmbu-Găiseni din localitatea Găiseni. De asemenea, Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu a fost necontenit în atenţia Preasfinţiei Sale, atenţie concretizată prin realizarea amplelor lucrări de restaurare şi consolidare ale acestei măreţe biserici, lucrări de curăţire a picturii, fiind împodobită cu odoare sfinte pentru desfăşurarea cultului. Toate aceste strădanii au fost binecuvântate prin săvârşirea slujbei de resfinţire de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia vizitei canonice pe care a efectuat-o în Episcopia Giurgiului în data de 23 aprilie 2010.

Alături de înfiinţarea sau restaurarea centrelor monahale, a fost susţinută şi activitatea parohiilor, sprijinindu-se achiziţionarea de case parohiale în parohiile sărace, conservarea şi consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcaşuri de cult şi înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a vieţii parohiale. Au fost construite noi biserici pentru parohiile lipsite de locaşurile de cult şi au fost restaurate cele vechi.

În plan social-filantropic, au fost înfiinţate mai multe centre sociale, menite să vină în sprijinul tuturor celor defavorizaţi. Între acestea, se cuvine să enumerăm Asociaţia „Letca Nouă", înfiinţată în 2006, ce cuprinde, la ora actuală, mai multe centre – Aşezământul social „Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana", Casa protejată „Nifon Mitropolitul" şi Aşezământul social „Grădina Maicii Domnului". Cu binecuvântarea şi implicarea directă a Preasfinţiei Sale, a luat fiinţă „Aşezământul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" din comuna Slobozia de Giurgiu, aşezământ ce are drept scop ocrotirea şi reintegrarea în societate a mamelor şi copiilor, victime ale violenţei în familie. Mamele şi copiii care sunt ocrotiţi aici beneficiază de un program foarte bine stabilit pentru o perioadă de un an, timp în care persoanele aflate în dificultate vor încerca, cu ajutorul unei echipe bine formate a Episcopiei Giurgiului (medic, asistent medical, psiholog, asistent social, jurist, administrator, instructor de educaţie), să rezolve situaţia socială în care se află. De asemenea, tot prin implicarea Chiriarhului nostru, în Episcopia noastră funcţionează cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul", deservit de monahia Andreea Dragomir, medic specialist – medicină de familie. Cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul" al Episcopiei funcţionează într-un spaţiu modern, cu o dotare corespunzătoare, oferind servicii medicale gratuite atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate şi fără posibilităţi materiale. Pentru a veni în sprijinul bolnavilor din jud. Giurgiu, cabinetul a fost dotat cu un electrocardiograf, fiind, în acelaşi timp, asigurată asistenţa medicală pentru peste 1000 persoane care nu beneficiază de asigurări medicale de sănătate.

Îmbogăţirea activităţii culturale a eparhiei a reprezentat şi reprezintă una dintre preocupările majore ale Preasfinţiei Sale. Pentru a putea răspunde cerinţelor şi provocărilor vremii, Preasfinţia Sa a acordat binecuvântarea înfiinţării mai multor centre social-culturale în cadrul cărora se desfăşoară atât programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor", cât şi diferite conferinţe ale credincioşilor giurgiuveni. Între aceste centre se cuvine să menţionăm Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul" din incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Centrele Cultural-Misionare „Sfântul Ioan Valahul" şi „Nichifor Crainic" din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban" al Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu" al Mănăstirii Buna Vestire din Bolintin, Centrul Pastoral-Misionar „Sfânta Muceniţă Filofteia" de la Parohia Joiţa şi Centrul pastoral-cultural „Gavril Drugănescu" al Protoieriei Bolintin. De asemenea, a fost înfiinţată Editura Eparhială şi Muzeul eparhial.

Învăţământul teologic giurgiuvean se bucură de atenţia deosebită a Preasfinţiei Sale. Din anul şcolar 2008–2009, Seminarul Teologic din Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh, cel care a contribuit în mod decisiv la înfiinţarea lui. Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, Preasfinţia Sa a pus la dispoziţia tinerilor teologi un volum impresionant de cărţi din biblioteca personală, a amenajat o sală specială pentru audiţii, dotând-o cu toate cele necesare în acest sens. Totodată, Episcopia Giurgiului acordă lunar bursa „Teoctist Patriarhul" elevilor eminenţi ai Seminarului, ţinând cont atât de rezultatele de la învăţătură, cât şi de situaţia socială a acestora.

Permanenta preocupare pentru dezvoltarea şi încurajarea educaţiei religioase a tinerei generaţii, prin reactivarea catehezei parohiale, reprezintă un imperativ deosebit de actual pentru Chiriarhul nostru. În acest sens, în Episcopia Giurgiului, astăzi, programul catehetic naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor" se desfăşoară în majoritatea parohiilor, unde au fost organizate grupe cu 10-15 copii şi tineri. Totodată, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, la Centrul Eparhial pentru copii şi tineret ,,Sfântul Ioan Valahul", dar şi în celelalte centre cultural-pastorale înfiinţate, se desfăşoară numeroase activităţi educativ-religioase în scopul formării caracterului religios-moral al tinerilor. Tot în acest scop, cu binecuvântarea şi prin implicarea directă a Preasfinţiei Sale a fost înfiinţat, în cadrul Mănăstirii ,,Sfântul Ioan Rusul" de la Slobozia, un centru de activităţi sportive şi jocuri recreative, unde tinerii îşi pot dezvolta abilităţile personale, creativitatea, spiritul de echipă, capacitatea de comunicare şi, mai ales, bucuria de a-şi face prieteni noi şi de a împărtăşi cu ei lucrurile frumoase. De asemenea, la iniţiativa Chiriarhului nostru, în localitatea Slobozia de Giurgiu a fost organizată şi o gospodărie anexă a Episcopiei Giurgiului. Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, în Parohia Joiţa, din Protopopiatul Bolintin, a luat fiinţă Căminul preoţesc „Sfânta Muceniţă Filofteia”, unde preoţii pensionaţi şi fără copii din eparhia noastră vor avea posibilitatea să descopere aici un cămin preoţesc modern care dispune de un paraclis pentru slujbe, sală de mese, bucătărie, sală de conferinţe şi apartamente complet utilate, bibliotecă şi o sală socială comună. În anul 2012, în ziua de 20 decembrie, Episcopia Giurgiului a achiziţionat Conacul Drugănescu, situat în comuna Floreşti-Stoeneşti. Acest monument de arhitectură, care acum se află într-un amplu proces de restaurare, a fost ridicat între anii 1710 -1715 de către Gavril Drugănescu, regăsindu-se în rândul palatelor brâncoveneşti de la Mogoşoaia şi Potlogi, fiind integrat în suita valorilor arhitecturii europene. Aici au fost amenajate noul sediu al Protoieriei Bolintin şi Centrul Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu", urmând ca, în continuare, să fie organizate şi un muzeu etnografic al Episcopiei Giurgiului şi un centru de restaurare a obiectelor de patrimoniu din eparhie. La începutul acestui an, în ziua de 20 ianuarie, cu binecuvântarea şi prin implicarea directă a ierarhului nostru, a fost pusă piatra de temelie a unei biserici din lemn, care în prezent se construieşte în perimetrul Centrului Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu”. Sfântul locaş, care îi va avea ca ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, va fi integrată în ansamblul arhitectural brâncovenesc de la Drugănescu, slujind folosului duhovnicesc al celor care vor participa la toate activităţile pastoral-culturale şi misionar-sociale desfăşurate în acest cadru cu o încărcătură istorică aparte. (Sursa: episcopiagiurgiului.ro)

Ultimele din categorie