Consiliul ARACIS a decis menţinerea acreditării specializării Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

15 Martie 2013 22:59 Educaţie

În perioada 11-12 decembrie 2012, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, s-a desfăşurat evaluarea activităţii, din ultimii cinci ani, a programului de licenţă Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, în vederea menţinerii acreditării de funcţionare.

Comisia de evaluare, desemnată de către ARACIS, a avut următoarea componenţă: pr. conf. dr. Vanca Dumitru (Universitatea „1 Decembrie 1918 - Alba Iulia), prof. dr. Brusanowski Paul - Universitatea „Lucian Blaga“ - Sibiu şi conf. dr. Mircea Alexiu - Universitatea de Vest, Timişoara.

O primă etapă a evaluării a constat în verificarea modului de îndeplinire a cerinţelor normative obligatorii şi a standardelor şi indicatorilor de performanţă generali şi specifici, în vederea acreditării programelor de studii din România.

Alături de analizarea dosarului de acreditare, au fost vizitate spaţiile de studiu şi biblioteca facultăţii; au avut loc discuţii cu personalul didactic implicat în activităţile specializării, precum şi cu studenţii acesteia.

Dintre constatările de fond ale comisiei, care au condus la menţinerea acreditării de funcţionare pentru această specializare, au fost subliniate, în mod deosebit: Facultatea de Teologie Ortodoxă şi specializările sale funcţionează în cadrul Universităţii de Stat „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, conform Protocolului cu nr. 9870/30.06. 1991 dintre Ministerul Învăţământului, Patriarhia Română şi Secretariatul de Stat pentru Culte, misiunea didactică şi de cercetare a ei fiind formulate „în concordanţă cu valorile ştiinţifice, culturale şi religioase, astfel încât să se individualizeze în sistemul de învăţământ superior românesc prin calitate şi să se afirme ca o instituţie autonomă, care transmite cunoştinţele teologice, în concordanţă cu valorile libertăţii umane şi religioase şi ale integrităţii etice“. Totodată, misiunea facultăţii şi a specializării evaluate are un caracter specific în planul calificărilor universitare din România, în special din zona de Nord-Est a ţării, fiind singura facultate de teologie în această regiune care şcolarizează studenţi în domeniul teologie, cadrele programului de studii Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială pregătind personal calificat pentru instituţiile de ocrotire socială ale Bisericii, precum şi pentru instituţiile laice care oferă servicii sociale.

În baza acestor constatări, Consiliul ARACIS a decis, în şedinţa din data de 28.02.2013, menţinerea acreditării specializării, cu avizul „Încredere“.

Cercetare aprofundată a unor teme de reflecţie teologică şi a unor realităţi ale vieţii sociale contemporane

Programul de studii are durata de 6 semestre (3 ani de studiu), cursuri de zi, locuri finanţate la buget şi locuri cu taxă, într-o proporţie stabilită anual de Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform cifrelor de şcolarizare aprobate de Senatul Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Planurile de învăţământ sunt alcătuite pe semestre de câte 14 săptămâni de activitate didactică şi cuprind un număr de 20-22 ore/săptămână.

Numărul total de credite (ECTS) este 180, în cei trei ani de studii, câte 60 pentru fiecare an. Pe lângă studiul disciplinelor vocaţionale - biblice: Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament; istorice: Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală; şi sistematice: Teologie Dogmatică Ortodoxă, Morală creştină, Spiritualitate Ortodoxă, sunt dezvoltate abilităţile de comunicare într-o limbă străină modernă şi competenţele privind tehnologiile informaţionale. Un rol esenţial este acordat studiului disciplinelor de specialitate, precum: Introducere în psihologie, Introducere în sociologie, Sistemul naţional de asistenţă socială, Introducere în asistenţa socială, Politici sociale, Legislaţie în asistenţa socială, Asistenţa socială a copilului şi a familiei, Managementul serviciilor de asistenţă socială, Psihologie şi psihoterapie, Elemente de medicină internă şi socială, Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială, Politici pentru persoane cu dizabilităţi, Psihologie socială aplicată, Politici pentru persoanele vârstnice, Asistenţa persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA, precum şi practicii de specialitate.

Specializarea Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială dispune de un spaţiu generos pentru desfăşurarea cursurilor şi a seminariilor, precum şi de un laborator de specialitate. La dispoziţia studenţilor ei se află un spaţiu dotat şi amenajat ca sală de teleconferinţe, o sală de calculatoare - dispunând de 20 PC performante, cu acces la reţeaua Intranet, capela facultăţii şi o bibliotecă  cu sală de lectură (177 locuri).

Programul realizează cercetarea aprofundată a unor teme de reflecţie teologică şi a unor realităţi ale vieţii sociale contemporane, naţionale şi europene, din perspectiva pregătirii unor absolvenţi cu o pregătire solidă de specialitate, cu posibilitatea continuării acestora în cadrul ciclului II Bologna (Masterat).

În activităţile de predare şi seminarizare sunt implicate cadre universitare cu gradul didactic de profesor universitar, conferenţiar, lector doctor şi asistent universitar din cadrul Facultăţii de Teologie, precum şi din alte facultăţi ale universităţii ieşene şi din ţară.

O importanţă deosebită este acordată participării studenţilor la programul de rugăciune al facultăţii, desfăşurat în capela instituţiei şi în Catedrala mitropolitană, precum şi relaţiei de tutoriat, fiecare grupă de studenţi având un îndrumător (tutore) la dispoziţia lor şi încercând să identifice pentru fiecare ruta academică optimă.

Cursanţii beneficiază şi de o bibliotecă bogată, însumând peste 121.000 titluri, mare parte dintre aceste lucrări fundamentale, în numeroase limbi de circulaţie europeană, accesibile în mare parte şi în format electronic. O preocupare esenţială a facultăţii este achiziţionarea unor dicţionare, monografii şi lucrări de specialitate, în mod deosebit de filosofie, psihologie, psihiatrie şi asistenţă socială.

În baza numeroaselor parteneriate încheiate de facultate, un număr în permanentă creştere de studenţi ai specializării au beneficiat de mobilităţi academice, în cadrul programului Socrates-Erasmus, la universităţi de prestigiu din Europa, precum: Karl Franzens Universität, Graz; Vienna Universität; Universite Catholique de Louvain; Diakonhøjskolen, Aarhus; Université de Lausanne; Université de Frieburg; Université de Strasbourg; Europa-Universität Viadrina, Frankfurt; Humboldt-Universität zu Berlin; Aristotle Universitz, Thessaloniki; Universita di Udine; Sor-Trondelag Universitz, Trondheim; Utrecht Universitz; Ljubljana Univerza.

Începând cu cel de-al doilea semestru al anului I de studiu, cursanţii specializării desfăşoară activităţi de practică de specialitate în instituţii de profil, în baza protocoalelor încheiate cu aceste instituţii.

După absolvire, licenţiaţii în asistenţă socială ai facultăţii au posibilitatea angajării în instituţii de asistenţă socială de stat şi bisericeşti.

În perspectivă, conducerea facultăţii intenţionează organizarea unor programe masterale de profil, la care şi-au anunţat intenţia de colaborare academică mari personalităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale. (Pr. prof. univ. dr. Ioan C. TEŞU, Director departament, Facultatea de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae“ a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi)

Ultimele din categorie