Sesiune de admitere la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț pentru anul școlar 2020/2021, iunie 2020

1 Iunie 2020 18:53 Educaţie

La Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț încep înscrierile în vederea admiterii în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2020/2021. La nivelul unității de învățământ sunt disponibile 56 de locuri, la cele două profile: Teologie Ortodoxă (28 locuri/ băieți) și Patrimoniu Cultural  (28 locuri/ băieți și fete).

Se pot înscrie la admiterea pentru clasa a IX-a, an școlar 2020/2021, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial, iar media generală la disciplina Religie din clasele V-VIII să nu fie mai mică de 7 (șapte). Pentru specializarea Teologie Ortodoxă, cursuri de zi (clasă de băieți), sunt 28 locuri, iar pentru specializarea Patrimoniu Cultural, cursuri de zi (clasă de băieți și fete), sunt tot 28 locuri. 

Graficul înscrierii candidaților și susținerii probelor este următorul:  

2-5 iunie 2020 – înscrierea candidaților, direct la secretariatul Seminarului/ sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/ transmiterea anexelor fișelor de înscriere – scanate și trimise pe adresa de email: stvcmn@yahoo.com;

9-12 iunie 2020 – desfășurarea/ echivalarea probelor de aptitudini;

12 iunie 2020 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini;

Probele de aptitudini diferențiază pentru cele două specializări, după cum urmează:

Specializarea Teologie Ortodoxă:

Interviul/ colocviul/ proba orală, evaluate cu calificativul admis/ respins:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/ poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Media minimă (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 OMEN nr. 4948/2019 cu modificările și completările ulterioare.

Specializarea Patrimoniu Cultural:

Probă de verificare a unor aptitudini (VA), în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/ profesorul de educație plastică/ directorul de unde provine candidatul. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). Nota finală se calculează astfel: APT = (VCR + VA) / 2

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. Cerere de înscriere care cuprinde și declarația candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte.

2. Binecuvântarea chiriarhului

  • Candidații din Arhiepiscopia Iașilor depun o cerere pentru obținerea binecuvântării la secretariatul seminarului;
  • Candidații din alte eparhii vor obține binecuvântarea de la chiriarhul locului (NU ieșire din Eparhie), în original;

3. Adeverința în original, eliberată de școala gimnazială, care să cuprindă:

  • mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Religie;
  • mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Purtare.

4. Anexa la fişa de înscriere eliberată de către unitatea școlară unde elevul finalizează clasa a VIII-a, în original;

5. Certificat de naştere, copie;

6. Cartea de identitate, copie;

7. Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh, în original;

8. Adeverință/ Certificat de botez ortodox, copie;

9. Fişa medicală în original, completată doar la medicul de familie.

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: stvcmn@yahoo.com (scanarea se realizează într-un singur document salvat cu numele candidatului). Cel mai târziu a doua zi de la scanare, dosarul va fi trimis prin poștă, la adresa: Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, localitatea Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, codul poștal 617502.

Relații suplimentare la numărul de telefon la 0730.003.416, email stvcmn@yahoo.com.

Ultimele din categorie