IPS Nifon aniversează 20 de ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Târgoviştei

26 Decembrie 2019 16:34 Arhiepiscopia Târgoviştei

IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, aniversează în a doua zi de Crăciun 20 de ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Târgoviştei.

La această ocazie, Patriarhul Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare:

Un ierarh harnic și un om al dialogului

Demnitatea slujirii de arhipăstor în eparhie este sfântă şi mare, iar sarcinile ei sunt multiple, mai ales într-o lume aflată în criză spirituală şi materială.

Însă, multele lucrări ale slujiri pastorale ne îndeamnă să ne apropiem, prin rugăciune, trăire şi lucrare, mai mult de Hristos-Capul Bisericii, de Sfânta Treime şi de toţi sfinţii lui Dumnezeu, pentru a primi ajutorul lor, spre folosul celor mulţi.

Mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos Domnul, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Nifon, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, desfășoară o bogată activitate de reprezentare a Bisericii noastre, pe plan internațional, la întâlniri interortodoxe, în dialoguri cu alte Biserici, sau ca membru în conducerea unor instituții creștine internaționale.

În acelaşi timp, Înaltpreasfinţia Sa a consolidat şi a înnoit, în istorica eparhie a Târgoviştei, moștenirea înaintașilor săi.

A redat frumuseţea de odinioară a Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște, prin consolidarea arhitecturală şi restaurarea picturii, înnoind şi vechea clopotniță, pe care a dotat-o cu noi clopote.

Lucrări ample de consolidare, renovare şi înfrumuseţare au fost desfășurate la mănăstirile Dealu, Stelea, Nucet, Peştera, Cota 1000, Viforâta şi Pătroaia, unele din acestea fiind dotate azi cu muzee şi colecţii de artă bisericească.

Prin grija deosebită a Înaltpreasfinţiei Sale a fost reabilitat şi modernizat sediul Centrului Eparhial, precum şi al Reşedinţei Arhiepiscopale.

O atenţie deosebită a fost acordată învăţământului teologic din eparhie, Facultatea de Teologie dobândind un sediu nou, cu săli de curs şi seminarii, dotat cu o bibliotecă bogată şi modernă.

În acelaşi timp, a fost renovat şi modernizat Seminarul Teologic "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgovişte, pentru care a fost construit un nou paraclis.

Dorind să pună în lumină rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea unităţii de credinţă a poporului român, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon a reeditat, în anul 2008, în ediție jubiliară, Liturghierul Ieromonahului Macarie, la împlinirea a 500 de ani de la tipărire, la Târgoviște (1508).

De asemenea, în anul 2010, a reeditat, în ediție jubiliară, Octoihul lui Macarie, la împlinirea a 500 de ani de la tipărire (1510), iar în anul 2012 a reeditat Tetraevangheliarul lui Macarie, la împlinirea a 500 de ani de la tipărire (1512);

Îmbinând armonios activitatea pastorală,  liturgică şi culturală, cu lucrarea social-misionară, Înaltpreasfinţia Sa a împlinit și a înmulțit faptele iubirii milostive, prin înfiinţarea mai multor așezăminte social-filantropice.

Iubitor al frumuseţii Casei lui Dumnezeu, a slujbelor Bisericii şi a oamenilor, Înaltpreasfinţia Sa a edificat noi lăcaşuri de cult şi a intensificat viaţa spirituală în parohii şi mănăstiri.

Cunoscând activitatea sa pastorală, culturală şi de reprezentare a Bisericii noastre în relaţiile internaţionale, i-am conferit, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, rangul de Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, în data de 7 martie 2008, la sfârșitul Sfintei Liturghii săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală "Înălţarea Domnului" din Târgovişte.

Astăzi, la ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon şi asupra clerului şi credincioșilor din eparhia pe care o păstorește.

Totodată, îl felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon pentru că a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând „cu timp şi fără timp”, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială, dar şi pacea între culte cu dragostea de țară!

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să-i dăruiască în continuare mult ajutor în slujirea Bisericii noastre şi a poporului român!

Întru mulți şi fericiți ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon s-a născut în 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giur­giu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae.

A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi 1959; Seminarul Teo­logic din Bucureşti (1959-1964); Institutul Universitar din Bucureşti (1964-1968); cursuri de doctorat la acelaşi Institut (1968-1971), la disciplina Vechiul Testa­ment şi Limba Ebraică; studii postuniver­sitare la Universitatea din Londra – King’s College, precum şi la Universitatea din Oxford (1971-1974).

În 1974 şi-a prezen­tat disertaţia cu tema: O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament, la Univer­sitatea din Londra (obţinând titlul de Mas­ter of Theology); alte studii postuniver­sitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică (în perioada iulie-septembrie 1972), şi la Universitatea din Geneva (Elveţia), în anul academic 1977-1978; doctor în Teo­logie cu teza: Cartea lui Miheia: teologie şi exegeză (sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea).

A îndeplinit următoarele misi­uni: cântăreţ bisericesc la parohia orto­doxă românească din Londra, pedagog şi profesor la Seminarul Teologic din Bucu­reşti, documentarist principal, şef de ser­viciu, secretar al Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti al Administraţiei Patriarhale, toate între anii 1975 şi 1980.

În 8 mai 1980 a fost tuns în monahism (închinovat la mănăstirea Cernica), cu numele Nifon, iar câteva zile mai târziu (1 mai), hirotonit ierodiacon şi pe 15 mai 1980, ieromonah.

În 16 iulie 1980, hirotesit arhimandrit (tot în această perioadă: îmbisericit la Mănăs­tirea Antim din Bucureşti); în perioada 16 iulie 1980-aprilie 1982 a făcut misiune bisericească în Canada.

La întoarcerea în ţară a fost numit consilier patriarhal la Sec­torul Relaţii Externe Bisericeşti (1 decem­brie 1982); la 1 februarie 1983 i se încre­dinţează conducerea Mănăstirii Antim din Bucureşti.

În 24 noiembrie 1985 a fost ales episcop-vicar patriarhal, conducând pe mai departe Sectorul Relaţii Externe Bise­riceşti.

În urma înfiinţării Episcopiei Slobo­ziei şi Călăraşilor (1993), a fost ales episcop titular al acesteia (11 ianuarie 1994) şi instalat la 6 februarie; după câţiva ani de activitate rodnică la Slobozia, în 14 decembrie 1999, a fost ales Arhiepiscop al Târgoviştei şi instalat la 26 decembrie 1999; în 7 martie 2008, pentru bogata sa activitate în „ogorul Domnului”, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitro­polit ad personam.

Pe lângă activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească, desfăşoară o impresionantă activitate ecumenică, între care amintim: participarea la Adunarea Generală a Con­ferinţei Bisericilor Europene (Engelberg – Elveţia, 1974), la Adunările Generale Europene ale Federaţiei Mondiale a stu­denţilor creştini (Dublin – Irlanda, 1970), Sri Lanka (1972), Addis Abeba – Etiopia (1973), Texas (1976) ş.a..

De asemenea, a fost conducătorul delegaţiei Bisericii noas­tre la cea de a Vlll-a Adunarea Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Harare, Zimbabwe, 1998).

A făcut parte din nume­roase delegaţii care au reprezentat Bise­rica noastră în străinătate; este membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox, participând la întrunirile acesteia; a publi­cat însemnate lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the Ecu­menicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie şi Ecumenism. Studii, conferinţe, meditaţii (2000), Profetul Miheia: Introdu­cere, traducere şi comentariu (2000), Misi­une şi Viaţă (2002), Misiologie creştină (2002 şi 2005), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhie­piscopiei Târgoviştei, 2001).

A coordonat apariţia Almanahurilor Episcopiei Slobo­ziei şi Călăraşilor (1994-2000), precum şi cele ale Arhiepiscopiei Târgoviştei (2001- 2017); a reeditat în ediție jubiliară opera Macariană (2008 -2012); a publicat numeroase studii şi articole în diferite publicaţii bisericeşti din ţară şi străinătate; profesor şi, o vreme, decan al Facultăţii de Teologie, Universi­tatea „Valahia” din Târgovişte; membru în diferite asociaţii şi societăţi bisericeşti şi culturale; a fost distins cu diferite diplome şi ordine bisericeşti şi laice.

Sursă: Basilica.ro, aici și aici.

Ultimele din categorie