Fundația „Solidaritate și Speranță” Iași lansează proiectul „Sprijin pentru un viitor frumos!”

2 Iulie 2021 07:11 Social

Fundația Solidaritate și Speranță, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iaşi, lansează proiectul cu titlul „Sprijin pentru un viitor frumos!”, ID: 138918, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.766.867,10 lei, perioada de implementare a proiectului este de 31 de luni, de la 26 mai 2021 până la 25 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea pe termen lung a fenomenului de abandon şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la educaţie pentru copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Proiectul „Sprijin pentru un viitor frumos!” facilitează accesul la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a oportunităţilor egale pentru 271 de copii aparţinând grupurilor vulnerabile în unităţile de învăţământ din mediul urban (municipiul Iaşi) şi din mediul rural (comunele Lungani şi Bivolari, judeţul Iaşi), prin implementarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale şi acţiuni destinate activităţilor recreative şi de socializare pentru copii, pentru o perioadă de 31 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală pentru 20 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Ionel Teodoreanu, Iaşi, pe parcursul semestrelor şcolare prevăzute în cadrul periodei de implementare a proiectului.

2. OS2. Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale inter-personale ale celor 271 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate prin acordarea de consiliere psiho-socială, pentru o perioadă de 25 de luni.

3. OS3. Furnizarea de măsuri de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale de dezvoltare a competenţelor de comunicare interpersonală prin intermediul organizării de evenimente recreative şi de socializare precum: campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii; campanie privind regulile elementare de igienă şi activităţi de înverzire a mediului înconjurător (ecologizare) pentru 271 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate, pentru o perioadă de 31 de luni.

4. OS4. Sprijinirea şi stimularea participării membrilor grupului ţintă la activităţile educaţionale din cadrul proiectului şi, atât prin oferirea de pachete materiale suport necesare desfăşurării actului educaţional din cadrul activităţii A2.1. şi educaţiei formale, cât şi prin organizarea unei tabere tematice (educarea spiritului civic şi a responsabilităţii sociale a copiilor) şi a unei excursii recreative pentru 271 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate, pentru o perioadă de 31 de luni.

5. OS5.  Îmbunătăţirea nivelului de educaţie parentală şi acordarea de servicii de consiliere socială pentru 60 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate din comunităţile vizate de prezentul proiect, pentru o perioadă de 10 luni.

6. OS6. Dezvoltarea unor mecanisme locale de sprijinire a procesului educational şi încurajarea dezvoltării de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate prin organizarea unei campanii de informare sub formă de ateliere de lucru specifice, pentru o perioadă de 5 luni.

7. OS7. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a tuturor factorilor implicaţi în educaţia copiilor – părinţi, persoanele în grija cărora rămân copiii, specialişti, copiilor şi publicul larg şi diminuarea efectelor negative ale plecării din ţară a părinţilor asupra dezvoltării armonioase a copiilor prin intermediul unei campanii de informare, pentru o perioadă de 6 luni.

Grupul ţintă (GT) al proiectului este format din 271 de copii și 60 de parinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate din comunitățile vizate de prezentul proiect, respectiv Municipul Iași și satele Crucea (com. Lungani) și Bivolari (com. Bivolari) din județul Iași, după cum urmează:

- 20 de copii de vârstă preşcolară de 3 -5 ani

- 89 de copii din categoria de vârstă 6 – 10 ani

- 115 de copii din categoria de vârstă 11 – 14 ani

- 47 de copii din categoria de vârstă 14 – 16 ani

Din totalul de 271 de copii

- 30 de copii sunt de etnie romă,

- 11 sunt copii cu dizabilități/cu nevoi speciale.

 

Principale rezultate aşteptate:

• 20 membri ai grupului ţintă participanţi la programe tip Şcoală după Şcoală;

• servicii de catering  pentru şcoală după şcoală pentru cei 20 de elevi înscrişi la acest program;

• 271 de membrii ai grupului ţintă consiliaţi în vederea dezvoltării abilităţilor emoţionale şi sociale       inter-personale;

• 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii;

• 1 campanie privind regulile elementare de igienă;

• 1 acţiune de înverzire a mediului înconjurător (ecologizare);

• 271 de pachete activităţi recreative – biciclete;

• 271 de kituri de igienă;

• premii pentru fiecare tip de eveniment;

• 271 de pachete rechizite, jocuri educative, cărţi, etc;

• 1 tabără tematică (educarea spiritului civic şi a responsabilităţii sociale a copiilor) pentru 114

   de membri ai grupului ţintă

• 1 excursie recreativă pentru 233 de membri ai grupului ţintă;

• 60 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copilul cu unul dintre părinţi plecaţi în străinătate   beneficiari ai serviciilor de consiliere parentală şi socială;

• 1 structură comunitară consultativă (la nivel de proiect) pentru identificarea, protecţia şi monitorizarea copiilor rămaşi acasă şi pentru asigurarea sustenabilităţii instituţionale;

• 1 campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţară.

Ultimele din categorie