„Numai cine n-a participat nu înţelege această binecuvântare“ (2007)

Moaştele Cuvioasei Parascheva au fost scoase ieri în pelerinajul anual „Calea Sfinţilor“. Racla cu moaştele celei care ocroteşte Moldova a fost purtată pe străzile care înconjoară zona mitropolitană, până la Biserica „Sfântul Nicolae“ - Domnesc, unde s-a întâlnit cu moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur. Aici a avut loc un moment liturgic, după care moaştelecelor doi sfinţi au fost aduse la Mitropolie. Pe parcursul pelerinajului, numărul credincioşilor a ajuns la aproape 3.000. La pelerinaj au participat PF Părinte Patriarh Daniel, ierarhi, peste 100 de preoţi, precum şi oficialităţi locale şi judeţene.

Deşi pentru acest sfârşit de săptămână s-a anunţat ploaie şi vreme rea, Dum­nezeu a binecuvântat ziua de ieri cu mult soare. Astfel, evenimentul în sine, măreţia acestuia, semnificaţia comuniunii sfinţilor din ceruri - care ne îndeamnă la comuniune frăţească pe pământ - dar şi timpul fru­mos i-au scos pe ieşeni din case şi i-au adus în centrul oraşului la procesiunea cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Credincioşii, afară de cei care au început să formeze încă de alaltăieri rând pentru a se închina la moaşte, au sosit încă de la ora 6.00 la Cate­drala mitropolitană, umplând curtea acesteia. Şi-au

adus cu ei busuioc, flori de toamnă pe care le-au atins de racla Sfintei Parascheva, ca să le sfinţească.

La ora 8.00 a început procesiunea. În frunte, vo­cea vestitoare a marelui eveniment - toaca bătută de maici de la mănăstirile din jurul Iaşului -, apoi prapuri şi cruci purtate de tineri teologi îmbrăcaţi în stihare luminoase, după care icoa­na Sfintei Parascheva, a Sf. Ioan Gură de Aur şi icoane­le sfinţilor ale căror moaşte au fost aduse în ultimii ani la Iaşi.

Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost ridicată pe umeri de opt arhimandriţi, diaconii tâmâind în jurul acesteia. La procesiu­ne au participat IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, şi PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, peste 100 de preoţi, oficialităţi locale şi judeţene, printre care pre­fectul judeţului Iaşi, Nicuşor Păduraru, şi primarului oraşului, Gheorghe Nichita. Moaştele Sfintei Parascheva au fost scoase din curtea Catedralei pe poarta mare „Sf. M. Mc. Gheorghe“, după care au urmat traseul: strada Crişan, strada Sf. Andrei, strada Palat, până la Biserica „Sf. Nicolae“ - Domnesc, unde au fost întâmpinate de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodo­xe Române, şi de IPS Sera­fim, Mitropolit de Stagon şi Meteora, care aduseseră, cu puţin timp înainte, cutia cu mâna stângă a Sf. Ioan Gură de Aur.

La apropierea moaştelor Sfintei Parascheva, Fanfa­ra Garnizoanei Iaşi a into­nat imnul naţional al României, accentuând în acest fel solemnitatea evenimen­tului. În faţa bisericii domneşti din centrul Iaşului a avut loc un moment litur­gic, răspunsurile fiind date de Corul „Theologus“ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

1600 de ani...

În continuare, PF Părinte Daniel a ţinut un cuvânt prin care a subliniat faptul că venirea la Iaşi a moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur arată, mai întâi de toate, comuniunea sfinţilor din ceruri. Chiar dacă cei doi sfinţi au trăit în veacuri diferite, totuşi ei sunt contemporani în Du­hul Sfânt, având o viaţă ca­re se împărtăşeşte de veşnicie. Prea Fericirea Sa a menţionat că cei doi sfinţi sunt pentru noi în ceruri „lumini duhovniceşti, atât în ceea ce priveşte viaţa creştină, cât şi în ceea ce priveşte puterea rugăciunii“.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit apoi despre personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur, care este prăznuit a­nul acesta de toată Ortodo­xia în mod special, întrucât în 2007, se împlinesc 1600 de ani de la trecerea la cele veşnice a celui mai cunoscut predicator al Bisericii. „1600 de ani de luminare a Bisericii prin ceea ce a scris, prin ceea ce a fost şi prin ceea ce a arătat ca rugăciune şi ajutor în Bi­serica lui Hristos. 1600 de ani de când Biserica îl po-meneşte la fiecare Litur­ghie a sa, săvârşită în mănăstiri şi în parohii. 1600 de ani de lumină a Duhului Sfânt revărsată prin moaştele lui sfinte, acum împărţite în diferite locuri ale lu­mii. 1600 de ani de binecuvântare a clericilor care săvârşesc Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur, 1600 de ani de binecuvântare a tuturor credincioşilor care participă, se roagă şi se împărtăşesc la Liturghia care îi poartă numele“, a subliniat Patriarhul Biseri­cii Ortodoxe Române.

În continuare, Prea Fe­ricirea Sa a vorbit despre trei mari învăţături pe care ni le-a lăsat Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. „Sf. Ioan Gură de Aur ne-a învăţat trei lucruri deosebite: să păstrăm dreapta credinţă în faţa rătăcirilor eretice, să păstrăm dreapta şi sfânta vieţuire atunci când suntem ispitiţi de patimi egoiste şi de multă răutate. În al treilea rând, Sf. Ioan Gură de Aur ne-a învăţat să nu despărţim Liturghia de filantropie şi filantropia de Liturghie. El a vorbit de­spre taina lui Hristos pe masa sfântului altar, în Euharistie, şi despre taina fratelui nostru sărac, care are nevoie de ajutorul nos­tru atunci când este bolnav, bătrân, singur, gol, însetat, în spital sau în temniţă“.

În final, Patriarhul Bise­ricii Ortodoxe Române a am­intit faptul că anul acesta s-au împlinit 120 de ani de la sfinţirea Catedralei mitropolitane din Iaşi şi totodată 120 de ani de săvârşire a Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur. Pentru primirea moaştelor acestuia, altarul Cate­dralei mitropolitane din Iaşi care, în prezent, se află în restaurare, a fost resfinţit joi dimineaţă.

PF Părinte Patriarh Da­niel s-a rugat apoi pentru sănătatea PF Hristodoulos şi a mulţumit IPS Mitropo­lit Serafim pentru aducerea la Iaşi a moaştelor Sf. Ie­rarh Ioan Gură de Aur.

Cum să dobândim sfinţenia

În continuare, IPS Mitro­polit Serafim s-a adresat credincioşilor, exprimându-şi bucuria şi emoţia „izvorâte din faptul că, având binecu­vântarea PF Părinte Patriarh, ni se dă ocazia, mie şi delegaţiei care mă însoţeşte, de a vă adresa tuturor un călduros salut plin de respect şi de dragoste frăţească. Prezenţa dumneavoastră aici ne umple de bucurie şi ne inspiră, întrucât vădeşte un popor evla­vios şi virtuos, plin de dra­goste faţă de Dumnezeu şi de Biserică, şi care are un respect nemărginit faţă de sfinţii Bisericii“.

Înalt Prea Sfinţia Sa a vorbit apoi despre sfinţenia Paraschevei şi a lui Ioan, arhiepiscopul Constantinopolului, la care au ajuns prin lupte grele şi încercări, înfruntând multe dificultăţi în timpul vieţii. „Virtutea care iese în evidenţă şi impresionează în cazul am­bilor sfinţi este răbdarea în încercările pe care le îngăduie Dumnezeu. Voia lor proprie a fost înlocuită total de voia lui Dumnezeu, prin răbdare. Răbdarea a fost pentru amândoi sfinţii su­portul în cursul învolburatei şi încercatei lor vieţi. Ştiau că răbdarea oferă speranţă şi, în cele din urmă, biruinţă şi bucurie. Prin răbdare, omul îşi stabilizează viaţa duhovnicească şi capătă echilibru sufletesc şi maturitate. După modelul lor, şi noi trebu­ie să cultivăm răbdarea, pentru a ne putea depăşi lipsurile şi patimile fără se cădem în deznădejde (...) De mare răbdare aveţi ne­voie şi dumneavoastră pen­tru a săruta moaştele celor doi sfinţi în timpul acestor trei zile, când Biserica vi le oferă spre închinare, spre ajutor duhovnicesc şi spre sfinţire. Nici un lucru im­portant, zice un sfânt al Bisericii noastre, nu se realizează fără răbdare. E­xemplu de răbdare este Maica Domnului. Sfinţii au ajuns la sfinţenie prin răbdare. Şi noi vrem să fim a­proape de Dumnezeu“.

„Acest pelerinaj este şi o taină“

După acest moment li­turgic şi solemn, în acelaşi timp, moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur au fost purtate în procesiune pe strada Şefan cel Mare şi Sfânt, spre Catedrala mitro-politană. Moaştele Cuvioa­sei Parascheva şi ale Sf. Ioan Hrisostom, aduse la Mitropolie prin poarta „Sf. Parascheva“, au fost aşezate în baldachinul special ame­najat pe esplanada Catedra­lei, spre a fi cinstite de credincioşi.

„A fost foarte frumos, emoţionant. Deşi este foarte aglomerat, acest moment este foarte plăcut, deosebit. Eu consider că este un miracol faptul că avem aici, la Iaşi, moaştele Sfintei Parascheva, iar acest mira­col parcă e şi mai mare pen­tru că, anul acesta, au venit la noi şi moaştele Sf. Ioan Gură de Aur. Noi poate nu merităm, nu suntem vred­nici de o asemenea binecuvântare, însă Dumnezeu are atâta iubire şi atâta bunătate pentru noi şi ne-a ajutat să participăm la acest pelerinaj, iar acum aşteptăm să ne închinăm“, ne-a mărturisit Andreea Vieriu, de 18 ani.

„Vin din tură de noapte şi nu am reuşit să particip la tot pelerinajul, ci numai de când a venit de la Palat. Eram frântă de oboseală, dar mi-am dorit să vin şi să ştiţi că mi-a fugit som­nul! Vin în fiecare an şi mă emoţionează extraodinar de tare acest moment. Este o mare binecuvântare şi cred că atunci când moaştele trec pe lângă noi, ceva ră-mâne în sufletul fiecăruia pentru foarte multă vreme. Numai cine n-a participat nu înţelege această binecuvântare. Dincolo de solem­nitatea evenimentului, pe care mulţi poţi să-l perceapă ca pe un spectacol, acest pelerinaj este o şi taină, pe care o pătrundem foarte greu“, Valentina, 51 de ani.

După pelerinajul „Calea Sfinţilor“, PS Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor, înconju­rat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Li­turghie în Catedrala mitro-politană. (Narcisa BALABAN)

Ultimele din categorie