„Casa Domnului, casă de rugăciune” – Profeţii de la Ieremia

Articole teologice

„Casa Domnului, casă de rugăciune” – Profeţii de la Ieremia

    • „Casa Domnului, casă de rugăciune” – Profeţii de la Ieremia
      Foto: pr. Silviu Cluci

      Foto: pr. Silviu Cluci

Profeţii sunt oameni ai lui Dumnezeu în conflict permanent cu semenii lor care au uitat de Dumnezeu, au uitat că Dumnezeu este Domnul istoriei şi El conduce istoria spre Împărăţia Sa. „În viziunea profeţilor această suveranitate a lui Dumnezeu în raport cu istoria are două aspecte: unul legat de lege şi dreptate, altul legat de iubire şi împlinire. Noi înţelegem cu greu faptul că în planul istoriei mântuirii legea şi dreptatea lui Dumnezeu sunt, de fapt, o altã faţă a iubirii sale”.

Profeţii ştiu însă acest lucru şi de aceea afirmă că judecata începe de la „casa lui Dumnezeu” (I Petru 4, 17). Cele mai însemnate prorocii ale Vechiului Testament sunt cele privitoare la Mântuitorul. Aceste prorocii, numite mesianice, au prezis cu mare siguranţă, vremea venirii Mântuitorului (Daniel 9, 24-27), naşterea, patimile, moartea, proslăvirea (Isaia 7, 13; 53, 2 şi urm.) şi chiar slujirile Sale de: profet (Deuter. 18, 15, Isaia 42, 1-4), preot şi împărat (Ps. 109, 5, Ier. 23, 5). Apostolii au arătat în Noul Testament că spusele prorocilor despre MesiaHristos s-au împlinit intocmai. Timpul mesianic va fi un timp de pace şi de dreptate căci cunoaşterea lui Dumnezeu va umple inimile şi va lumina lumea (Isaia 11, 9). 

Începând cu secolul al VIII-lea, deci cu cei dintâi profeţi, timpul mesianic este legat de persoana unui Rege, fiu al lui David, plin de înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu (Isaia 9, 5-6). Acest Rege va fi „ca un steag pentru popoare. (Isaia 11, 10). Un secol mai târziu, când Ierusalimul va fi distrus, Ieremia va vesti ultimilor regi ai regatului lui Iuda ceea ce îi aşteaptă, iar păstorilor infideli le vesteşte judecata lui Dumnezeu: „Vai de părinţii care pierd şi împrãştie oile turmei Mele zice Domnul. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel către păstorii care pasc pe poporul Meu: Aţi risipit oile Mele şi le-aţi împrăştiat şi nu le-aţi păzit. De aceea vă voi pedepsi pentru faptele voastre cele rele” (Ieremia 23, 1-2). Evident că pedeapsa cea mai cruntă a fost exilul, mai ales datorită consecinţelor sale spirituale. Ieremia a inaugurat oficiul său profetic în cel de-al 13-lea an al domniei lui Iosia, în jurul anilor 627 - 626 î. Hr. (Ieremia 1, 1; 25, 3). Fiind chemat la îndeplinirea misiunii profetice, el se scuză că este prea tânăr pentru această sarcină de mare răspundere, de unde putem desprinde ideea că în acea perioadă era un bărbat tânăr, poate în jurul vârstei de 20 ani, deci, se pare că el s-a născut în jurul anului 650 î. Hr. 

Activitatea profetului a durat până la dărâmarea Ierusalimului, deci după anul 586 î. Hr., prin urmare, „profetul a activat peste 40 ani sub domniile succesive a cinci regi: sub Iosia - 17 ani; sub Ioahaz - 3 luni; sub Ioachim - 11 luni; sub Iehonia (Ioiachim) - 3 luni; sub Sedechia - 11 ani”. După dărâmarea Ierusalimului, Ieremia a fost martorul acţiunilor lui Godolia, guvernatorul instalat după căderea Ierusalimului, peste locuitorii rămaşi în pustie.

După moartea lui Godolia, compatrioţii îl târăsc pe Ieremia în Egipt, unde, după o tradiţie, ar fi fost ucis cu pietre. După o altă tradiţie, profetul ar fi fost luat de Nabucodonosor şi dus în Babilon, unde ar fi murit la adânci bătrâneţi. Viaţa profetului Ieremia este cea mai bine cunoscută dintre toate biografiile profetice. Profetul Ieremia L-a prezis pe Mesia şi împărăţia Lui „..Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ...” (Ier. 23, 1-8). Mai ales el este primul care a anunţat, în cuvinte clare, încheierea unui nou legământ care va trebui să-l înlocuiască pe cel de pe muntele Sinai „Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou” (Ier. 31, 31). „Profetul accentuează că Noul Legământ, spre deosebire de cel Vechi, va avea un caracter de sfinţenie şi de unire mai apropiată cu Dumnezeu”. 

Mesia la prorocul Ieremia urma să fie descendent din neamul regelui David „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ” (Ier. 23, 5). Regele David era privit ca prototip al lui Mesia fiindcă era un simbol al unităţii tirburilor evreieşti şi învingător al duşmanilor săi (Ieremia 23,5; 17, 25; 21, 12; 33, 15-16, 17; 33, 22). După divizarea statului evreu, necazurile ce s-au abătut asupra poporului evreu a făcut să renască nostalgia după dinastia lui David, care va renaşte pe întreg pământul. În epoca lui David şi Solomon au fost create noi concepţii despre ideia monarhiei ca simbol, fapt ce a rămas ca o componentă importantă a religiei israelite. Mântuirea Israelului a rămas să fie legată de David şi dinastia sa, Mesia va fi urmaşul său. Această ideie au preluato ulterior şi creştinii. „Este adevărat faptul că Mesia creștin, Hristos, este «Fiul lui Dumnezeu», dar în acelaşi timp este şi «Fiul lui David»”. La prorocul Ieremia observăm că în pofida acuzaţiilor aduse împotriva poporului din cauza nedreptăţilor comise (Ier. 42, 11), prin intermediul lui Ieremia Domnul le face şi promisiuni ce amintesc de vechiul legământ, poporul va fi izbăvit de Mesia alesul Domnului. „Iar tu, Iacove, robul Meu, nu te teme şi nu te înspăimânta Israele! Căci iată, Eu te voi elibera din ţară depărtată şi neamul tău îl voi aduce din ţara robiei lui; Iacov se va întoarce şi va trăi liniştit şi paşnic şi nimeni nu-l va înspăimânta. Iacove, robul Meu, nu te teme, zice Domnul, căci Eu sunt cu tine şi voi pierde toate neamurile printre care te-am împrăştiat, iar pe tine nu te voi pierde, ci numai te voi pedepsi cu măsură, căci nepedepsit nu te voi lăsa” (Ier. 46, 27- 28). 

Pentru Ieremia cucerirea babilonieană este doar rezultatul credinţei lui Israel „Căci, de veţi împlini cuvântul acesta, vor intra pe porţile casei acesteia, regii cei ce şed în locul lui David, pe scaunul lui, şi umblă în care şi pe cai, vor intra şi ei şi slugile lor şi poporul lor” (Ier. 22, 4). Împlinirea profeţiilor lui Ieremia sunt semnalate în Noul Testament atât de Mântuitorul cât şi de Sfinţii apostoli. Domnul nostru Iisus Hristos foloseşte un loc din cartea lui Ieremia atunci când îi alungă din templu pe cei ce cumpărau şi vindeau. Mântuitorul a zis: „Scris este: Casa Mea, casă de rugăciune se va chema; dar voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari” (Mt. 21,13; cf. Ier. 7, 11). Evanghelistul Matei zice că s-au împlinit profeţiile lui Ieremia, cu prilejul uciderii pruncilor (Mt. 2,17; cf. Ier. 31,15), precum şi cu prilejul cumpărării ţarinei olarului (Mt. 27, 9; cf. Ier. 18, 19-20). Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Noul Legământ, se referă la profetul Ieremia „Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor. Şi nu se vor mai învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: «Cunoaşteţi pe Domnul» că toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că Eu voi ierta fărădelegile lor şi păcatele lor nu le voi mai pomeni” (Rom. 11, 27, cf. Ier. 31, 33-34). 

Textele mesianice despre „Casa Domnului” la Profetul Ieremia Ieremia 3, 17-19 - Ierusalimul timpului mesianic: „În vremea aceea Ierusalimul se va numi tronul Domnului şi toate popoarele se vor aduna acolo pentru numele Domnului şi nu se vor mai purta după îndărătnicia inimii lor celei rele. În zilele acelea va veni casa lui Iuda la casa lui Israel şi se vor duce împreună din ţara de la miazănoapte, în ţara pe care am dat-o Eu moştenire părinţilor voştri. Eu Mi-am zis: Cum să te pun pe tine în numărul fiilor şi să-ţi dau ţara cea plăcută, care este moştenirea cea mai frumoasă a mulţimii poporului? Dar iarăşi Mi-am zis: Tu Mă vei numi Tată al tău şi nu te vei mai depărta de Mine”. Ieremia 7, 11 - Casa Domnului, casă de rugăciune: „Templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu, n-a ajuns el oare, în ochii voştri peşteră de tâlhari? Iată, Eu am văzut aceasta, zice Domnul”. Ieremia 22, 5 - Ierusalimul va ajunge casă pustie: „Iar de nu veţi asculta cuvintele acestea, Mă jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că această casă va ajunge pustie”. Ieremia 23, 5 – 6 - Domnul îi va ridica lui David o odraslă dreaptă: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ. În zilele Lui, Iuda va fi izbăvit şi Israel va trăi în linişte; iată numele cu care-L voi numi: Domnul-dreptatea-noastră!”. Ieremia 31, 31 – 34 - Noul Legământ făcut cu Israel: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou. 

Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor. Şi nu se vor mai învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: Cunoaşteţi pe Domnul că toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că Eu voi ierta fărădelegile lor şi păcatele lor nu le voi mai pomeni”. Ieremia 33, 14 – 17 - Odrasla dreaptă: „Iată vin zilele când voi împlini acel cuvânt bun pe care l-am rostit Eu pentru casa lui Israel şi pentru casa lui Iuda, zice Domnul. În zilele acelea şi în vremea aceea voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi aceea va face judecată şi dreptate pe pământ. În zilele acelea Iuda va fi izbăvit şi Ierusalimul va trăi fără primejdie Şi Odraslei aceleia I se va pune numele: Domnul, dreptatea noastră. Că aşa zice Domnul: Nu va lipsi lui David bărbat care să şadă pe scaunul casei lui Israel”. (Pr. Teofil Olaru, Parohia Gura Bohotin, Prot. Iași 2)

Bibliografie:

1. Neaga, Pr. Prof., Nicolae, Pr. Prof. Gh. Barna, Pr. Prof. Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament. Manual pentru Facultatile Teologice, Editura Arhiepiscopia Clujului Renaşterea, Cluj Napoca 2003. 

2. Popa, Pr., Gheorghe, Lege şi iubire. Coordonate biblice şi hermeneutice pentru teologia morală, Editura Trinitas, Iaşi 2002. 

3. Semen, Petre, Introducere în teologia profeţilor scriitori, Editura Trinitas, Iaşi 2008.