Prin Duhul Sfânt s-a făcut restabilirea în rai

Să alergăm în mod firesc, la căutările şi faptele uşor de atins arătate nouă de Sfinţii Părinţi purtători de Duh, prin care putem să ni-L facem milostiv pe Dumnezeu şi să Îl plecăm să ne dea nouă darul Duhului Lui Celui de viaţă făcător şi ajutor pentru unirea noastră cu El şi pentru îndumnezeirea noastră.

Dacă, aşadar, numai să voim şi dobândim, pe cât pare, atâta har şi atâta slavă de la Duhul Sfânt, în chip mai presus de fire, veniţi, cunoscând măreţia covârşitoare a darului lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp, gândindu-ne la nenorocirea celor lipsiţi de împărtăşirea Duhului Sfânt, şi ştiind bine că toti „câţi sunt mânaţi de Duhul Sfânt, aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu" şi au devenit dumnezei, conştienţi că „dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, - vai! - nu este al Lui", să alergăm în mod firesc, la căutările şi faptele uşor de atins arătate nouă de Sfinţii Părinţi purtători de Duh, prin care putem să ni-L facem milostiv pe Dumnezeu şi să Îl plecăm să ne dea nouă darul Duhului Lui Celui de viaţă făcător şi ajutor pentru unirea noastră cu El şi pentru îndumnezeirea noastră. Fără acest dar, nimeni nu ar putea lucra ceva dintre virtuţile cuvenite, precum am arătat mai înainte, iar cu acest dar orice lucrare devine uşoară şi lesne de împlinit.

Zice Marele Vasile: „Către Duhul se întorc toate câte au nevoie de sfinţire, către Care tind toate cele ce trăiesc după virtute, ca unele ce sunt răcorite de suflarea Lui şi ajutate spre împlinirea propriului scop natural. Căci Duhul Sfânt este de-săvârşitor al tuturor". Aşadar, sunt incapabile, dacă nu sunt ajutate de Duhul Sfânt, să împlinească propriile lucrări naturale si virtutea si cu atât mai mult, sfinţirea, fără Duhul Sfânt. „Căci nu este nicidecum vreun dar care să vină la făptură fără Duhul Sfânt, fiindcă nu este cu putinţă să spui nici un simplu cuvânt în apărarea lui Hristos, dacă nu eşti ajutat de Duhul Sfânt". „De aici vine petrecerea cea cerească şi rămânerea în Dumnezeu". Aşadar, nu este cu putinţă să vieţuieşti după Dumnezeu şi să rămâi în Dumnezeu, ba nici să murmuri, fără împreună-lucrarea Duhului Sfânt. Şi rezumând zice: „Prin Duhul Sfânt s-a făcut restabilirea în rai". Încât raiul nu se poate dobândi altfel decât prin împărtăşirea Duhului Sfânt.

Şi iarăşi, ca într-un rezumat, afirmă aşa: „Într-un cuvânt, a fi acoperit de toată deplinătatea binecuvântării, în veacul acesta şi în cel ce va să vie, a vedea ca într-o oglindă harul bunătăţilor hărăzite nouă prin făgăduinţe, a căror bucurie am primit-o prin credinţă, ca şi când ar fi deja prezente, toate acestea ne vin nouă prin Duhul Sfânt. Căci dacă astfel este arvuna, cum va fi desăvârşirea şi dacă începutul este astfel cum va fi deplinătatea întregului?". Aşadar, cel ce nu este părtaş Duhului Sfânt, ca arvună sau ca început, în mod evident este lipsit de toate bunătăţile şi acum, şi în viitor. „Căci cununa drepţilor, zice iarăşi, este harul Duhului Sfânt dăruit atunci cu mai multă îmbelşugare şi mai desăvârşit, când slava duhovnicească va fi împărţită fiecăruia pe măsura faptelor bune". Aşadar, este limpede că va fi fără slavă, fără cunună de la Dumnezeu oricine nu va purta în el, ca o arvună, harul Duhului, pentru ca atunci să îi fie dat mai îmbelşugat şi mai desăvârşit. Şi încă zice: „Dacă relaţia noastră cu Dumnezeu se împlineşte prin Duhul Sfânt", atunci cel ce nu poartă în el suflarea de viață făcătoare a Duhului Sfânt va fi în afara oricărei relaţii » cu Dumnezeu şi străin de El. De aceea şi Sfântul Grigorie Teologul zice: „Pe de o parte, trebuie ca Dumnezeu să se coboare Ia noi, ceea ce ştiu că s-a petrecut pe vremea lui Moise, iar pe de altă parte, trebuie ca noi să urcăm către El şi astfel să fie o comuniune a lui Dumnezeu cu oamenii printr-un amestec al condiţiei lor. Dar dacă fiecare va rămâne în propria condiţie, unul în înălţime, celălalt în smerenie, bunătatea va fi neamestecată şi iubirea de oameni neîmpărtăşită şi o prăpastie mare, de netrecut, va fi în mijloc, care va despărţi nu numai pe bogat de Lazăr şi de sânurile lui Avraam, ci și firea cea născută și trecătoare de firea cea nenăscută și dăinuitoare." O! Cât de necesară este împărtăşirea harului şi comuniunea lui Dumnezeu cu oamenii, fără de care suntem ameninţaţi de frica ce stăruie departe de Dumnezeu!

(Sfântul Calist AngelicoudesTrei tratate isihaste, Editura Doxologia, Iași, 2012, pp. 158-159)

De la același autor

Ultimele din categorie