Viaţa Sfintei Teofana, împărăteasa

Fericită Teofana era cu naşterea şi cu creşterea din Constantinopol, din seminţie împărătească, rudenie a trei împăraţi şi soţie de împărat. Tatăl ei avea numele Constantin, fiind şi cu dregătoria ilustrie, iar pe mama ei o chema Ana. Aceştia, vieţuind în cinstită însoţire, erau sterpi, pentru care lucru pururea se mâhneau, căci nu aveau fii. Şi doreau foarte mult rod însoţirii lor, deci se rugau Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare şi, mergând de-a pururea întru cinstita ei biserică, cea din Forachia, îşi vărsau înaintea ei focul inimii lor, în rugăciunile cele cu osârdie: „Să se dezlege, o, Stăpâna lumii, nerodirea noastră, prin milostivirea ta şi să primim naştere de fii de la Ziditorul, prin mijlocirea ta!”.

Ceea ce cereau cu credinţă au şi dobândit. Cu darul aceleia către care se rugau cu osârdie au primit dezlegarea nerodirii lor. Deci au născut prunc, parte femeiască, şi i-au pus numele de Teofana, care, de la al şaselea an al vârstei sale, a fost dusă la învăţătură de carte şi povăţuită spre toată fapta cea bună. Şi se vedeau, chiar din vârsta ei cea copilărească, semnele faptelor bune celor mari ce aveau să fie, precum şi ale sfinţeniei. De aceasta se bucurau foarte mult părinţii, văzând obiceiurile ei cele bune şi nădăjduiau că se vor mângâia cu a ei naştere de fii. Deci, luau seama la un tânăr asemenea ei, de neam bun şi cu obiceiuri bune, cu care să o însoţească după lege, căci acum era în vârstă (n.r., la vârsta potrivită pentru căsătorie) şi înflorea cu toate darurile, mai mult decât cele de vârsta ei.

În acea vreme s-a făcut cercetare de către împăratul Vasile Macedon ca să afle o fecioară bine împodobită cu fapte bune, pentru însoţirea fiului său, Leon, cel preaînţelept. Şi, aflând pe Teofana mai frumoasă decât altele, a însoţit-o cu fiul său, care era acum şi el împărat, săvârşind nunta cu multă bucurie şi veselie. Trecând câtăva vreme, a semănat vrăjmaşul viclean neghină între împărat şi fiu, căci s-a ridicat cu mare mânie tatăl asupra fiului şi luându-l pe el împreună cu soţia sa Teofana i-a închis într-un loc întunecos, punând străji mari. Aceasta s-a făcut după răutatea cea ascunsă a vicleanului Teodor Santavarin, episcopul Evhaitei, care era vrăjitor şi pe care nu-l iubea împăratul Leon.

Aceasta s-a început aşa: murind feciorul cel mai întâi născut, cu numele de Constantin, împăratul Vasile se mâhni mult şi plângea nemângâiat după el. Văzând vrăjitorul pe împărat în mare supărare, vrând să-l mângâie, a arătat cu vrăjile sale pe Constantin după moarte, venind spre el călare pe cal. Iar împăratul a cuprins pe fiul său în braţele sale şi deodată nu l-a mai văzut. Se stinsese vrăjitoria. Atunci împăratul se sperie, crezând că ce văzuse era adevărat şi foarte mult cinstea pe Santavarin, avându-l prieten apropiat şi asculta de dânsul. Iar împăratul cel tânăr, Leon, fiind înţelept şi temător de Dumnezeu, se scârbea de acel vrăjitor şi, urându-l ca pe un vrăjmaş al lui Dumnezeu, nu-l băga în seamă.

Cugetând însă cum să aibă izbânda asupra împăratului Leon, deoarece îl trecea cu vederea, vrăjitorul a meşteşugit astfel: având prilej, s-a apropiat de împăratul Leon şi, ca şi cum i-ar dori binele şi i-ar fi prieten, a zis: „Iată, tu eşti împărat tânăr şi ieşi întotdeauna cu tatăl tău la vânătoare. Deci, ar trebui să porţi la tine o săbioară, pentru vreo întâmplare, că uneori îţi va trebui împotriva fiarelor, alteori o vei da tatălui tău la vreme de trebuinţă, iar altă dată, dacă nişte vrăjmaşi – de care nu puţini are – ar năvăli asupra tatălui tău fără de veste, atunci, îndată scoţând săbioara cea purtată pe ascuns, vei răni pe vrăjmaş şi vei salva pe tatăl tău”.

Aceste cuvinte înşelătoare ale acelui vrăjmaş ascultându-le tânărul împărat şi nepricepând vicleşugul lui, a început a purta o sabie mică, când mergea la vânat sau oriunde ar fi mers cu tatăl său. După aceasta, vicleanul Santavarin a grăit în taină bătrânului împărat Vasile: „Iată, fiul tău Leon vrea să te omoare fără veste, pentru ca să împărăţească el singur. Şi acesta să-ţi fie semnul gândului lui cel rău: când ieşi la vânat şi este şi el, poartă în cizmă ascunsă o săbioară pregătită, ca să găsească vreme prielnică să te lovească fără veste şi să te omoare. Dacă voieşti să ştii, încearcă a merge la vânat şi, ieşind la câmp, porunceşte să se caute ce are în cizmă şi vei vedea de nu va fi aşa, precum auzi de la mine”.

Deci, împăratul Vasile a luat pe fiul său cel tânăr şi a ieşit la vânat. Fiind la câmp a poruncit să fie căutat în cizmă şi a aflat o săbioară ascuţită la amândouă părţile şi îndată s-a aprins de mânie asupra fiului său, socotind adevărate cele spuse lui; şi nu asculta spusele împăratului Leon, că nu spre moartea părintelui său are săbioara, ci pentru oarecare primejdii şi pentru păzirea vieţii lui. Dar tatăl, fiind supărat, nu-l asculta şi-l închise pe fiul său într-o casă întunecoasă din palat, împreună cu Fericita Teofana, soţia lui, punând strajă puternică. Astfel a izbutit vrăjmaşul vrăjitor, şi chiar mai rău, căci împăratul voia să-i scoată ochii fiului său, dar s-au opus patriarhul şi toată suita sa.

Şi au stat nevinovatul împărat Leon şi cu Fericita Teofana în acea închisoare întunecoasă mai mult de trei ani, nefăcând nici un rău. Acolo nu se îndeletniceau decât cu posturi şi cu rugăciuni, tânguindu-se în închisoarea lor şi punând înainte pe Dumnezeu – ca pe cel a toate văzător – martor pentru a lor nevinovăţie. De multe ori încercă suita să roage pe împărat pentru ei, dar nu găsea prilejul.

Odată, însă, s-a ivit şi acest prilej. În palat era un papagal, învăţat să grăiască câteva cuvinte omeneşti, cu care învesela pe împărat şi pe ceilalţi. Papagalul avea colivia aproape de camera împărătesei, mama lui Leon, care tot timpul îşi jelea fiul: „Vai! vai! Fiul meu Leon!”. Pasărea a deprins şi ea aceste cuvinte şi odată, săvârşind împăratul praznicul Sfântului Ilie Prorocul, a chemat pe toţi boierii la masă, poruncind tuturor să se bucure cu el de acel ospăţ. Iar pasărea, grăind omeneşte, repeta întruna: „Vai! vai! Fiul meu Leon!”. Auzind acestea, toţi boierii au lăsat masa, mâhnindu-se. Văzându-i împăratul mâhniţi şi negustând nimic şi nebând nimic, îi întrebă care e pricina. Iar ei s-au sculat toţi şi, cu ochii plini de lacrimi, au zis: „Dacă o pasăre, care nu are înţelegere, se mâhneşte pentru domnul său, care fără vină pătimeşte, şi aceasta veşnic se tânguieşte «Vai! vai! Fiule Leon!», dar noi care suntem făptură înţelegătoare şi cuvântătoare, ştiind că fiul tău pătimeşte fără vină şi numai din răutate omenească şi clevetire rabdă mânia ta, cum să ne veselim, să mâncăm şi să bem? Au nu noi trebuie să ne mâhnim? De a greşit fiul tău ceva, împărate, şi ar fi vrut să ridice mâna asupra ta, apoi dă-ni-l nouă şi-l vom face bucăţi, iar dacă nu este vinovat întru nimic, precum ştim, pentru ce-ţi munceşti sângele tău?”.

De aceste cuvinte umilindu-se împăratul, zdrobindu-şi inima şi fiindu-i jale, a poruncit îndată să scoată pe fiul său din închisoarea cea întunecoasă şi să-i radă părul ce-i crescuse în întuneric, apoi, îmbrăcându-l în haine împărăteşti, să-l aducă la sine cu cinste. Şi aducându-l, s-a sculat împăratul cu lacrimi şi şi-a îmbrăţişat fiul său, l-a sărutat şi l-a aşezat iarăşi la rânduiala cea dintâi. După aceasta a mai vieţuit puţin şi a căzut la boală şi a murit, lăsând toată stăpânirea împărătească fiului său. Iar Leon, după moartea tatălui său, prinzând pe vrăjitorul Santavarin, a poruncit să-l bată şi să-i scoată ochii şi l-a surghiunit la Atena. Astfel s-a întors răutatea la capul său, care era cu credinţă maniheu, cu învăţătura vrăjitor şi cu făţărnicia creştin, iar cu dregătoria episcop, pe care împăratul Vasile îl socotea sfânt pentru minunile cele făcute cu vrăjile.

Iar Fericita Teofana, după închisoarea aceea, deşi era împărăteasă se sârguia pentru mântuirea sufletească, nesocotind întru nimic slava cea împărătească şi trecând cu vederea deşertăciunea vieţii. Neîncetat, ziua şi noaptea, avea pe buzele sale psalmi, cântări şi rugăciuni şi toată viaţa sa o petrecea întru plăcere de Dumnezeu şi cu milostenii cântându-L. Iar cu trupul său niciodată nu se sârguia spre împodobire împărătească. Deşi era pe dinafară împărăteasă, îmbrăcată cu podoabe scumpe, pe dedesubt era îmbrăcată cu haine aspre de păr, cu care-şi chinuia trupul şi-l omora. Viaţa ei era pustnicească, pentru că se hrănea numai cu pâine proastă şi cu verdeţuri uscate, iar mesele cele cu bucate multe cu totul erau urâte de dânsa. Bogăţia cea agonisită şi cinstită care intra în mâna ei o împărţea săracilor, scăpătaţilor, sărmanilor şi văduvelor, iar hainele de mare preţ şi podoabele le dăruia în mâna acelora. Apoi, locaşurile cele proaste în care locuiau cei ce petreceau viaţa monahicească erau înnoite de dânsa cu averi şi cu toate cele de trebuinţă.

Astfel de sârguinţă şi purtare de grijă avea pentru toţi această împărăteasă iubitoare de Hristos. Iar pe slugile sale şi pe robi îi avea ca pe nişte fraţi şi surori şi nu striga pe nimeni cu nume prost, ci pe toţi îi slăvea întru Domnul cu chemarea, cinstind numele fiecăruia, în oricare dregătorie şi slujbă ar fi fost. Apoi, din gura sa n-a ieşit niciodată nici blestem, nici cuvânt mincinos, nici defăimare, nici clevetire, nimic rău. Teofana era către toţi cu bunătate, căci plângea cu cei ce plângeau şi se bucura cu cei ce se bucurau. Iar patul ei, deşi era aşternut cu vison şi cu străluciri de aur împodobit, pe pământ avea aşternută o rogojină proastă, ori pe oase ascuţite se pleca spre somn. Acel aşternut în toate nopţile, ca David, îl uda cu lacrimi şi foarte puţin somn având, îndată se scula spre lauda lui Dumnezeu. Ducea o viaţă atât de aspră, încât repede s-a îmbolnăvit de o mare boală trupească, însă cu sufletul n-a slăbit cu rugăciunile către Domnul şi n-a încetat a învăţa legile lui Dumnezeu, citind sfintele cărţi, ori ascultându-le. Apoi, toată osârdia sa era să ajute întru totul pe cei năpăstuiţi, să apere pe văduve şi să îngrijească de cei săraci, să mângâie pe cei mâhniţi şi să şteargă lacrimile celor ce plângeau; şi astfel s-a făcut maică a tuturor celor ce nu aveau scăpare şi ajutor.

Vieţuind în lume, Teofana s-a lepădat de toate cele lumeşti şi a luat jugul cel bun al lui Hristos, iubindu-L; şi Crucea luând-o a purtat-o pe umeri şi desăvârşit a plăcut lui Dumnezeu. Simţind singură ieşirea sa din trup, a poruncit să vină toţi la dânsa pentru despărţire. Apoi, dând tuturor sărutarea cea de pe urmă, a trecut de la împărăţia cea pământească către cea cerească şi a stat înaintea Împăratului Slavei, cu multe fapte bune fiind înfrumuseţată şi a fost rânduită în ceata sfinţilor celor ce bine au plăcut lui Dumnezeu, iar cinstitul ei trup a fost îngropat cu mare cinste.

Bărbatul ei, împăratul Leon preaînţeleptul, văzând viaţa soţiei sale, sfinţenia ei cea mare şi cinstind-o pe dânsa nu ca pe o soţie, ci ca pe o doamnă a sa şi mijlocitoare către Dumnezeu, a gândit ca mai înainte de vreme să zidească o biserică în numele ei. Iar sfânta înştiinţându-se de aceasta, nu numai că n-a voit, ci l-a oprit cu totul pe el. De aceea biserica începută în numele ei a devenit biserica Tuturor Sfinţilor, iar cu sfatul întregii Biserici a aşezat acest împărat ca să se serbeze praznicul tuturor sfinţilor în duminica cea dintâi după pogorârea Duhului Sfânt. Căci, zicea împăratul, că de va fi Teofana sfântă, apoi să se prăznuiască împreună cu toţi sfinţii, căreia şi de la noi să-i fie cinste în veci. Amin.

Ultimele din categorie