Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883

Documentar

Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883

  • Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883
   Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883

   Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883

  • Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883
   Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883

   Revista Teologică de la Iași – primul număr: 25 martie 1883

Astăzi, de Praznicul Împărătesc al Bunei Vestiri, se împlinesc anii de când a apărut la Iași Revista Teologică, un periodic bisericesc de înaltă ținută științifică și adâncă trăire creștinească, care într-o perioadă de intensă promovare a falselor modele și păgubitoarelor ideologii a făcut auzită în urbea Iașilor cuvântul Evangheliei lui Hristos și exemplele cuviinciose ale înaintașilor.

Vineri, 25 martie 1883, a apărut la Iași primul număr al periodicului eclesial Revista Teologică. Ziua apariției primului număr al revistei nu a fost aleasă întâmplător în momentul când Biserica ortodoxă serbează Praznicul Împărătesc al Bunei Vestiri, dorindu-se a fi un periodic aducător de bună vestire a învățăturilor mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Pentru apariția săptămânală a revistei a fost aleasă ziua de Duminică. Revista a apărut cu binecuvântarea și susținerea financiară a mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei și Sucevei. A fost redactată de profesorii de teologie Constantin Erbiceanu și Dragomir Demetrescu de la Seminarul „Veniamin Costachi” de la Socola. Rezultatul unei îndelungi și serioase cugetări, Revista Teologică a fost un răspuns românesc și creștinesc dat celor ce propagau zilnic idei anticreștine și antisociale care aveau drept urmare decăderea morală în societatea românească.

Inițiativa își propunea să adune în jurul ei pe toți cei doritori și competenți să promoveze morala creștină, clerici, profesori etc, și să ofere repere solide tinerei generații.

Cuprinsul primul număr

După cum era firesc, primul număr al Revistei Teologice conținea acele elemente menite să definească această apariție săptămânală în presa ieșeană de atunci. Articolele sunt deschise de un editorial semnat de Constantin Erbiceanu, sub titlul „Iași 25 Martie 1883”. Urmează articolul semnat de redacție „Necesitatea predicei și a înființării Revistei Teologice”, apoi un „Calendar bisericesc” pentru săptămâna vineri 25 martie – sâmbătă 2 aprilie 1883. Dragomir Demetrescu semnează următoarele secțiuni ale revistei: „Conferința de la 20 martie” este o prezentare a cuvântului ținut la Universitatea din Iași de profesorul P. Missir, prelej cu care autorul arată că „precum vom critica în această foaie pe cei ce introduc în societatea noastră virusul corupțiunei, propagând idei false morale, precum sunt cele epicureice, unde se desfășură ideea bunului plac și al senzualității, tot asemenea vom lăuda pe bărbații serioși ca dl. Missir, ce a făcut și va continua a face, credem, servicii întregii noastre societăți prin susținerea ideilor sănătoase, ca cele ce le-am audiat duminică asistând la discursul său.” Rubrica „Bisericești” conține știri bisericești externe din Biserica bulgară, Biserica sârbă, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol – cu privire la o corespondență cu Sf. Sinod al Bisericii române, știri de la Roma și Ierusalim, iar din rândul știrilor bisericești interne se oferă informația despre o carte liturgică care putea fi achiziționată din Iași ce conținea Evangheliile din Joia, Vinerea și Sâmbăta Patimilor, Evanghelia Învierii și cea de la slujba vecerniei Învierii în 7 limbi, însoțite de note explicative privind istoria patimilor Mântuitorului. Primul număr al Revistei Teologice se încheie cu „Anunțuri” pentru cei interesați să colaboreze la viitoarele apariții editoriale ale revistei, cu îndrumarea ca aceștia să se adreseze domnului Dragomir Demetrescu, la Mitropolia din Iași.

Profilul și formatul Revistei Teologice

În editorialul cu care deschide acest prim număr, profesorul Constantin Erbiceanu stabilea principiile deontologice pe care urma să le respecte revista:

1.      nu va folosi (promova) atacurile la persoană, ci va combate și va demonstra științific falsitatea și absurditatea diferitelor ideologii anticreștine, promovate cu obstinență de societatea vremii: raționalism, materialism, nihilism, socialism, realism etc.;

2.      nu va face uz de politică.

În articolul „Necesitatea predicei și a înființării Revistei Teologice” cei doi redactori ai revistei vor stărui lămuritor asupra necesității înființării acestui periodic bisericesc, arătând că aceasta se află în strânsă legătură cu datoria Bisericii de a propovădui în societate învățătura mântuitoare a Domnului Hristos. Astfel, se arată că inițiativa înființării unui ziar eclesiastic la Iași a aparținut Mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei, care a apelat pentru aceasta la oameni competenți. În cadrul aceluiași articol se precizează și scopul revistei: „Va fi organ de publicitate cu caracter eminamente religios, având de deviză și scop de a apăra, propaga și face cunoscut, în Biserica și statul român, ideile adevărat religioase, având de bază în cercetarea, examinarea și expunerea lor, Sfânta Scriptură și tradițiunea Bisericii cu așezămintele și instituțiunele sale canonice; tratându-le prin urmare după adevăratul lor caracter creștin și ortodox, ținând prin răspândirea și cunoștința lor, a consolida biserica română pe baza așezămintelor strămoșești, și în vedere cu actualitatea și cu cerințele timpului, a contribui prin luminile sale, pe deoparte la edificarea adevăratelor principii sănătoase, iar pe de alta la consolidarea, organizarea și înflorirea ei, ca să reprezinte adevărata biserică creștină ortodoxă în statul român ca ea astfel să contribuie ca unul dintre cei mai puternici factori la mărirea, prosperitatea și înălțarea națiunii și a statului român.”

Pentru a putea urmări fără abatere scopul propus, redacția anunță și formatul pe care îl va avea revista. Astfel, în cuprinsul ei se vor regăsi următoarele secțiuni:

 1. apologia învățăturii și moralei creștine;
 2. chestiuni dogmatice și morale;
 3. edificarea morală a credincioșilor prin explicarea Evangheliilor și Apostului de peste an, a diferitelor învățături de credință care să-l ajute pe creștin să-și cunoască chemarea și calea spre viața veșnică în comuniune cu Dumnezeu;
 4. chestiuni de administrație bisericească;
 5. chestiuni de actualitate

Ancorată în tradiția bimilenară a Bisericii, Revista Teologică a căutat să răspundă provocărilor actuale ale societății timpului când a apărut. De aceea, redactorii insistă asupra secțiunii privind „chestiunile de actualitate”, ca una ce definește caracterul misionar al periodicului bisericesc: „Se va ocupa Revista Teologică și cu chestiunile de actualitate care privesc Biserica noastră Română, atât cu ideile ce vor a paraliza prosperarea ei, cât și chestiunile ce privesc demnitatea și apărarea drepturilor sale; și față cu toate acestea, pe deoparte, va arăta învățătura cea sănătoasă a Bisericii, ideile adevărat creștine și edificatorii, iar pe de alta va susține drepturile și demnitatea sa, pe baze biblice, istorice și canonice.

Tot cu privire la actualitate, Revista Teologică se va ocupa de tot ce contribuie la ridicarea demnității bisericești, cum instrucțiunea clerului și altele ca Biserica să fie pusă în posițiune de a-și putea atinge scopul și misiuneace o are ca instituțiune în stat; și cu privire la aceasta, va propune orice îmbunătățire va crede că ar trebui să fie luată pentru atingerea scopului ei, și cs aceia ce reprezintă Biserica să fie adevărați reprezentanțiai ei, și să poată în adevăr cu demnitate reprezenta și conduce spre realizarea scopului ce ea îl urmărește.”

Apărută într-o perioadă de derută spirituală și morală, de dezinformare mediatică și atacuri concertate asupra Bisericii din Regatul României, și în special asupra celei din Moldova, Revista Teologică a făcut un început necesar pentru o presă bisericească cu un rol bine definit în misiunea pe care o are Biserica în societate și cu un loc bine conturat între periodicele care informează obiectiv și nepărtinitor asupra vieții bisericești și culturale.

Citește despre: