Canon de rugăciune la Praznicul Bunei Vestiri

Canoane

Canon de rugăciune la Praznicul Bunei Vestiri

Tropar la Praznicul Bunei Vestiri, glasul al 4-lea

Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!

 

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmosul

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să-ţi cânte ţie, stăpână, miş­când alăuta Duhului, David, strămoşul tău: ascultă, Fiică, glasul de bucurie al Îngerului! Că îţi vesteşte bucurie de negrăit.

Îngerul:

Strig către tine, bucurân­du-mă: pleacă-ţi urechea şi ia aminte la mine, cel ce-ţi vestesc zămislirea fără de sămânţă. Că ai aflat har înaintea Domnului, pe care nici o alta nu l-a aflat vreodată, Preacurată.

Născătoarea de Dumnezeu:

Fă-mi cunoscută, Îngere, pu­terea graiurilor tale! Cum va fi ceea ce ai zis? Spune-mi mai limpede, cum voi zămisli, fiind Fecioară Curată? Şi cum voi fi Maica Ziditorului meu?

Îngerul:

Precum se pare, tu socoteşti că îţi vorbesc cu amăgire; şi mă bucur văzând încredinţarea ta. Ci îndrăzneşte, stăpână; că unde Dumnezeu voieşte, uşor se săvârşesc chiar şi lucrurilecele mai minunate.

Catavasia

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Născătoarea de Dumnezeu:

Lipsit-a domn din Iuda şi iată vremea a sosit, în care va să Se arate Nădejdea neamuri­lor, Hristos; dar spune-mi mai lămurit, cum Îl voi naşte eu pe Acesta, fecioară fiind?

Îngerul:

Cauţi să ştii de la mine, Fecioară, chipul zămislirii tale. Dar acesta este de netâlcuit. Ci, Duhul Sfânt, cu putere zidi­toare, umbrindu-te pe tine, Îl va săvârşi.

Născătoarea de Dumnezeu:

Strămoaşa mea, primind povaţa şarpelui, a fost îndepăr­tată de la desfătarea cea dumneze­iască. Pentru aceasta şi eu mă tem de închinarea ta cea ne­obişnuită, fiindu-mi frică de alunecare.

Îngerul:

Ca un slujitor al lui Dum­nezeu am fost trimis să-ţi ves­tesc sfatul cel dumnezeiesc. Pentru ce te temi, Preacurată, de mine, care, la rându-mi, mai mult mă tem de tine? Pentru ce ţi-e frică, stăpână, de mine, căruia, la rându-mi, mai mult mi-e frică de tine?

Catavasia

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în dumnezeiască mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Cel Ce şade în slavă pe scaunul dumnezeirii, pe norul cel uşor, a venit Iisus, Cel cu totul dumnezeiesc, din Preacurata Fecioară şi a mântuit pe cei ce strigă: slavă puterii Tale, Doamne.

Născătoarea de Dumnezeu:

Că o Fecioară sfântă va naşte pe Emanuel, am auzit aceasta de la profetul, care odinioară a proorocit. Şi doresc să cunosc cum firea oamenilor va suferi amestecul cu dumnezeirea.

Îngerul:

Rugul, cel ce primind flacăra a rămas nears, a arătat adâncul Tainei celei cu privire la tine, ceea ce eşti plină de har şi nu ştii de nuntă. Căci, după naş­tere, vei rămâne curată, puru­rea Fecioară.

Născătoarea de Dumnezeu:

Cel ce străluceşti de Lumina lui Dumnezeu Atotţiitorul, vestitorule al adevărului, spune-mi Arhanghele Gavriil, prea cu adevărat: cum, rămânând neatinsă curăţia mea, voi naşte cu Trup pe Cuvântul Cel fără de trup?

Îngerul:

Cu teamă, ca o slugă, stau înaintea ta, Doamnă; şi cu fri­că, Fecioară, mă străduiesc să te fac să înţelegi: ca ploaia pe lână Se va pogorî la tine Cuvân­tul Tatălui, precum a binevoit.

Catavasia

Cel Ce şade în slavă pe scaunul dumnezeirii, pe norul cel uşor, a venit Iisus, Cel cu totul dumnezeiesc, din Preacurata Fecioară şi a mântuit pe cei ce strigă: slavă puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Născătoarea de Dumnezeu:

Nu pot să înţeleg noima ade­vărată a cuvintelor tale. Căci minuni au fost adesea, făcute cu dumnezeiască putere, semne şi chipuri ale Legii, dar nicio­dată vreo fecioară nu a născut fără să ştie de bărbat.

Îngerul:

Minunează-te, Preacurată, căci minunat lucru este şi mi­nunea care se face cu tine. Că tu singură vei primi în pântece pe Împăratul tuturor, întrupându-Se. Şi pe tine te-au în­chipuit de mai înainte grăirile şi vorbirile cele ascunse ale proorocilor şi preînchipuirile Legii.

Născătoarea de Dumnezeu:

Cel Ce de toate este necuprins şi de toate nevăzut, cum putea Acesta să Se sălăşluiască în pântecele unei fecioare, pe care Însuşi l-a zidit? Şi cum voi ză­misli pe Dumnezeu Cuvântul, Cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul?

Îngerul:

Cel Ce a făgăduit strămoşului tău David că va pune din rodul pântecelui pe scaunul împă­răţiei lui, Acela te-a ales pe tine singură, frumuseţea lui Iacob, sălăşluire cuvântătoare.

Catavasia

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Strigat-a proorocul Iona, mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, în chit, rugându-se: din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse, Împărate al Puterilor!

Născătoarea de Dumnezeu:

Glasul cel de bucurie al cu­vintelor tale primindu-l, Arhanghele Gavriil, de veselie dumnezeiască m-am umplut; căci vesteşti bu­curie şi bucurie nesfârşită de sus îmi aduci.

Îngerul:

Ţie ţi s-a dat bucuria cea dumnezeiască, Maica lui Dum­nezeu; ţie toată făptura îţi stri­gă: Bucură-te, dumnezeiască mireasă, căci numai tu ai fost rânduită, Curată, a fi Maica Fiului lui Dumnezeu.

Născătoarea de Dumnezeu:

Prin mine să se nimicească acum osândirea Evei. Să se dea înapoi, prin mine, datoria as­tăzi. Prin mine să se dea preadeplin plata cea de demult.

Îngerul:

Făgăduit-a Dumnezeu stră­moşului Avraam să se binecuvinteze întru seminţia lui toate neamurile, Curată; iar prin tine făgăduinţa ia astăzi sfârşit.

Catavasia

Strigat-a proorocul Iona, mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, în chit, rugându-se: din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse, Împărate al puterilor!

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe Cel de o Fiinţă cu Tatăl şi cu dumnezeiescul Duh, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, L-ai zămislit, Curată, cu venirea Preasfântului Duh, spre înnoi­rea neamului omenesc, ceea ce eşti fără prihană, când Arhan­ghelul ţi-a strigat ţie glasul cel de veselie lumii: Bucură-te, mi­reasă nenuntită!

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, puru­rea Fecioară!

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

Născătoarea de Dumnezeu:

Vestindu-mi mie că lumina cea nematerialnică va să Se unească cu materia trupului, din milostivirea cea multă, luminată Bună Vestire şi propovăduirile cele dumnezeieşti, strigi acum mie: binecuvântat este, Preacurată, rodul pântecelui tău!

Îngerul:

Bucură-te, stăpână, Fecioară! Bucură-te, Preacurată! Bucu­ră-te, vas al lui Dumnezeu! Bucură-te, sfeşnic al luminii, chemarea din nou a lui Adam, izbăvirea Evei, munte sfânt, sfinţenie prealuminată şi că­mara de mire a nemuririi!

Născătoarea de Dumnezeu:

Venirea asupră-mi a Prea­sfântului Duh mi-a curăţit su­fletul şi mi-a sfinţit trupul, m-a făcut biserică de Dumnezeu încăpătoare, cort de Dumnezeu împodobit, templu însufleţit şi curată maică a Vieţii.

Îngerul:

Ca pe o făclie mult luminată şi ca pe o cămară de Dumnezeu lucrată te văd pe tine. Primeşte acum, ca un chivot de aur, pe dătătorul Legii, Preacurată, care a binevoit a izbăvi, prin tine, firea oamenilor cea stricată!

Catavasia

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a

Irmosul

Ascultă Fiică, Fecioară Curată! Să-ţi spună Arhanghelul Gavriil sfatul cel de demult, cel adevărat, al Celui Preaînalt: fii gata spre primirea lui Dumnezeu! Căci prin tine, Cel necuprins cu oamenii va să petreacă. Pentru aceasta şi bucurându-mă, strig: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Născătoarea de Dumnezeu:

Toată mintea omenească se biruieşte, a răspuns Fecioara, cercetând lucrurile cele neobiş­nuite pe care mi le grăieşti. Am înţeles cuvintele tale, dar mă tem, înspăimântându-mă să nu mă amăgeşti şi să nu mă îndepărtezi de Dumnezeu ca pe Eva. Şi totuşi, tu strigi: Binecuvân­taţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Îngerul:

Iată s-a dezlegat nedumerirea ta, zis-a faţă de aceasta Arhanghelul Gavriil. Căci bine ai grăit că lucrul este cu greu de înţeles. Deci ascul­tând de cuvintele buzelor tale, nu te îndoi ca de o amăgire, ci, crede ca unui lucru adevărat; căci eu, bucurându-mă, strig: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Născătoarea de Dumnezeu:

Lege de la Dumnezeu este dată oamenilor, a zis iarăşi cea Preacurată, ca naşterea să iasă din dragostea trupească. Dar eu nu cunosc nicidecum plăce­rea de soţie. Cum zici deci că voi naşte? Mă tem să nu îmi grăieşti cu înşelăciune. Şi totuşi, tu strigi: Binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Îngerul:

Cuvintele pe care mi le grăieşti, Curată, a strigat iarăşi în­gerul, sunt obişnuite naşterii oamenilor muritori. Iar eu îţi vestesc pe Dumnezeu Cel Adevă­rat, Care Se va Întrupa din tine, mai presus de cuvânt şi de înţelegere, precum Însuşi ştie. Pen­tru aceasta şi bucurându-mă, strig: Binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Născătoarea de Dumnezeu:

Grăitor de adevăr mi te arăţi, a zis Fecioara, căci ai venit ca vestitor de bucurie tuturor. Deci, pentru că sufletul mi-am curăţit prin Duhul, fie mie după cuvântul tău! Sălăşluiască întru mine Dumnezeu, către Care strig împreună cu tine: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Catavasia

Ascultă fiică, Fecioară Curată! Să-ţi spună Arhanghelul Gavriil sfatul cel de demult, cel adevărat, al Celui Preaînalt: fii gata spre primirea lui Dumnezeu! Căci prin tine, Cel necuprins cu oamenii va să petreacă. Pentru aceasta şi bucurându-mă, strig: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

La Cântarea a 9-a

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Stih: Lăudaţi, ceruri, Slava lui Dumnezeu...

Irmosul

Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necre­dincioşilor; iar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul îngerului cântând, să strige cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Mai presus de înţelegere ză­mislind pe Dumnezeu, nu ai ştiut de legile firii, Fecioară; căci întru naştere ai ocolit cele ce sunt ale maicilor, ajungând mai presus de firea cea stricăcioasă. Pentru aceasta, după vrednicie, auzi: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Cum izvorăşti lapte, Fecioară Curată? Limba pământească nu poate să spună: căci te arăţi un lucru neobişnuit firii, depă­şind hotarele cele după fire ale naşterii. Pentru aceasta, după vrednicie auzi: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

În chip Tainic se vorbeşte de­spre tine în Sfintele Scripturi, Maica Celui Preaînalt. Căci Iacob, văzând scara de demult, care de mai înainte te închipuia pe tine, a zis: Cale de mergere a lui Dumnezeu este aceasta. Pentru aceasta, după vrednicie, auzi: Bucură-te, ceea ce eşti pli­nă de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Minunat semn a arătat lui Moise, grăitorului de cele sfin­te, rugul şi focul. Şi căutând sfârşitul, după curgerea vremii, a zis: la o Fecioară Curată îl întrezăresc, căreia, ca unei Năs­cătoare de Dumnezeu se va zice: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Stih: Binevesteşte, pământule, bucurie mare!

Proorocul Daniel te-a numit munte în­ţelegător şi marele Isaia, Născătoare de Dumnezeu, judecătorul Ghedeon te-a văzut ca pe o lână, iar regele şi prorocul David sfinţenie îţi zice, iar într-alt loc, uşă. Şi Arhanghelul Gavriil îţi strigă: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Dom­nul este cu tine!

Catavasia

Ca de un Sicriu Însufleţit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necre­dincioşilor; iar buzele credincioşilor, fără tăcere, glasul Îngerului cântând, să strige cu bucurie Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Fluierele cele păstoreşti...

Cuvântul lui Dumnezeu pe pământ acum S-a pogorât. În­gerul a stat înaintea Fecioarei, strigând: Bucură-te, Binecuvân­tată, Ceea ce Singură ţi-ai păs­trat pecetea, primind în pân­tece pe Cuvântul Cel mai înain­te de veci şi Domnul, ca să mân­tuiască din înşelăciune, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Trimis a fost Arhanghelul Gavriil către Fecioara şi Curata şi i-a tâlcuit ei bucuria cea de negrăit, că va zămisli fără de sămânţă şi va rămâne mai departe Fecioară. Căci va naşte Fiu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Care va mântui pe popor de greşelile lui. Şi mărturie este Cel Ce m-a trimis pe mine, să-ţi zic ţie, Bine­cuvântată: Bucură-te, Fecioară: vei naşte şi după naştere, iarăşi vei rămâne Fecioară.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
17 Iulie