Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta

Acatiste

Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1

Cu legătura iubirii lui Hristos legându-te, Cuvioasă Elisabeta, ai legat toată patima sufletească şi, curată ca o porumbiţă, ai zburat către Mirele ceresc, înaintea Căruia mijloceşti pururea pentru noi, cei ce-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Icosul 1

Naşterea ta cea minunată a fost vestită maicii tale prin dumnezeiască descoperire, iar noi, bucurându-ne de purtarea de grijă a Ziditorului cea pentru tine, buchet de smerite cuvinte îţi aducem, ca să ne dăruieşti nouă mireasma rugăciunilor tale:
Bucură-te, ceea ce ai fost sfinţită de la zămislire;
Bucură-te, luceafăr călător spre ziua cea nesfârşită;
Bucură-te, cea aleasă să slujeşti mântuirii multor oameni;
Bucură-te, cea a cărei naştere a fost binecuvântată;
Bucură-te, ofrandă a cântărilor îngereşti;
Bucură-te, cea hrănită mai mult cu rugăciunea;
Bucură-te, cea născută ca să biruieşti lumea;
Bucură-te, copilărie ocrotită de dumnezeiescul har;
Bucură-te, slujitoare a lui Hristos prin nevoinţe;
Bucură-te, ceea ce ai nesocotit plăcerile lumii deşarte;
Bucură-te, icoană vie a lepădării de lume;
Bucură-te, carte întru care s-au scris biruinţele Vieţii;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 2

Pe cărarea copilăriei ai alergat ocrotită de Îngeri şi ţi-ai înălţat cugetul cel smerit către Cel mai presus de minte, Care te-a şi chemat să slujeşti Lui în cetele Sfinţilor, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Din fragedă tinereţe ai ales să mergi pe calea slujirii lui Hristos, lepădând orice cugetare lumească şi înfruntând norul ispitelor vrăjmaşului, pe care alungă-l de la cei ce te măresc pe tine cu laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai ales calea cea sfinţitoare a desăvârşirii;
Bucură-te, inimă plină de focul dragostei cereşti;
Bucură-te, ceea ce ai socotit gunoaie toate deşertăciunile lumii;
Bucură-te, ceea ce ai alergat către cămara Mirelui Hristos;
Bucură-te, biruitoare a vrăjmaşului neamului omenesc;
Bucură-te, ceea ce ai purtat cu vrednicie Crucea nevoinţei;
Bucură-te, mireasă sfinţită a Împăratului Slavei;
Bucură-te porumbiţă încununată cu zborul rugăciunii;
Bucură-te, floare rară a curăţiei, iubitoare de înţelepciune;
Bucură-te, îngerească vieţuire în corturile pământeşti;
Bucură-te, ceea ce partea cea bună a Mariei ai ales;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai înspăimântat de greutatea nevoinţei;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 3

În cinstită mănăstire te-ai adăpostit de furtuna cugetării lumeşti şi tuturor nevoinţelor duhovniceşti te-ai dăruit, strigând neîncetat Ziditorului a toate: Aliluia!

Icosul 3

În ceata monahiilor celor ce bine se nevoiau ai intrat cu smerenie şi ai slujit tuturor, ca cel mai mic, după pilda Mântuitorului, primind de la noi laude ca acestea:
Bucură-te, pildă de smerenie grăitoare;
Bucură-te, stâncă nesfărâmată a răbdării;
Bucură-te, ceea ce ai iubit sărăcia pentru Hristos;
Bucură-te, ceea ce te-ai hrănit cu postul neîncetat;
Bucură-te, ceea ce ai lepădat haina patimilor;
Bucură-te, cea îmbrăcată cu puterea lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai biruit toate vicleşugurile celui rău;
Bucură-te, comoară a darurilor duhovniceşti;
Bucură-te, liman sfinţit al rugăciunii curate;
Bucură-te, întăritoare în nevoinţe a celor ce te cinstesc;
Bucura-te, pavăză nebiruită a celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, cunună sfinţită a veseliei cereşti;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 4

Trupul ţi-ai ostenit cu postul si cu privegherile neîncetate, iar sufletul ţi l-ai luminat cu virtuţile, strigând cu puterile îngereşti neîncetat Făcătorului a toate: Aliluia!

Icosul 4

Pentru ascultarea desăvârşită şi slujirea cu osârdie în via Cuvântului, te-ai învrednicit a lua şi darul vindecării bolilor trupeşti şi sufleteşti; cu doctoria rugăciunilor tale, tămăduieşte şi neputinţele noastre, ale celor ce cântăm ţie aşa:
Bucură-te, doctor al nostru fără de plată;
Bucură-te, chemare la izvorul tămăduirii;
Bucură-te, bucurie a celor încercaţi de boală;
Bucură-te, alinare a celor ce aşteaptă mila Domnului;
Bucură-te, unire cu Hristos în lumina rugăciunii;
Bucură-te, îngrozire a taberelor diavoleşti;
Bucură-te, apărătoare grabnică a celor necăjiţi;
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit capul celui viclean, cu a ta smerită cugetare;
Bucură-te, cea împodobită cu podoabele virtuţilor;
Bucură-te, bucurie negrăită a celor vindecaţi;
Bucură-te cea prin care aflăm calea mântuirii;
Bucură-te candelă nestinsă a rugăciunii;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 5

Cu lacrimile tale necontenite, ai sfinţit pământul sufletului tău şi l-ai arătat roditor de daruri cereşti, cântând împreună cu slujitorii Luminii neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Pe mulţi ai povăţuit spre pocăinţă şi spre toată fapta bună, umbrindu-i cu a ta rugăciune smerită, pe care o dăruieşte şi celor ce caută umbrirea Duhului spre a te lăuda cu raze de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, povăţuitoare grabnică pe calea mântuirii;
Bucură-te, izvor binecuvântat de rugăciune;
Bucură-te, râvnă spre unirea cu Mirele ceresc;
Bucură-te, mireasă vrednică Celui dorit;
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit mândria potrivnicului;
Bucură-te, ceea ce ai biruit rătăcirea;
Bucură-te, ceea ce ai scos pe mulţi din mrejele înşelăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai chemat pe toţi la pocăinţă;
Bucură-te, propovăduitoare a Cuvântului prin fapte;
Bucură-te, ceea ce ai iubit frumuseţile cele duhovniceşti;
Bucură-te, adânc de rugăciune văzut de mintea îngerească;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 6

Cu aripile smeritei cugetări te-ai înălţat către tainele înţelepciunii cereşti şi cu Înţelepciunea mai presus de gând unindu-te, ai cântat fără încetare: Aliluia!

Icosul 6

De mireasma înţelepciunii lui Hristos dorind, ai alergat pe urmele Mirelui ceresc şi ai intrat în cămara cea de nuntă cu candela rugăciunii aprinsă, bucurându-te de harul Celui ce te-a chemat la sfinţenie, spre a fi lăudată de noi aşa:
Bucură-te, cetate de taină a Împăratului puterilor;
Bucură-te, făclie duhovnicească;
Bucură-te, comoară a darurilor Duhului;
Bucură-te, fântână adâncă a rugăciunii curate;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai biruit de plăcerile deşarte;
Bucură-te, ceea ce prin smerenie ai înfrânt pe vrăjmaş;
Bucură-te, candelă a rugăciunii pentru toţi cei necăjiţi;
Bucură-te, scut înţelegător al celor ce se nevoiesc în viaţa călugărească;
Bucură-te, binecuvântare a celor ce păzesc cu smerenie fecioria;
Bucură-te, ceea ce ai călcat peste toate cursele celui viclean;
Bucură-te, ceea ce ai urcat cu nădejde muntele desăvârşirii;
Bucură-te cunună a monahiilor binecredincioase;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 7

Cu o haină de păr aspru, trupul tău cel istovit de nevoinţe duhovniceşti l-ai acoperit, dar sufletul tău l-ai împodobit cu veşmântul virtuţilor, spre bucuria cetelor îngereşti care cântau neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Frigul cel cumplit al nopţii l-ai răbdat, încălzindu-te la focul rugăciunii din candela inimii, iar arşiţa zilei ai suferit-o, adâncindu-te în marea pocăinţei; pentru aceasta, noi, cei lipsiţi de darul rugăciunii şi călători în arşiţa patimilor, aducem ţie cu umilinţă flori de cântări ca acestea:
Bucură-te, ceea ce pentru Hristos ai răbdat asprimea vremii;
Bucură-te, moştenitoare a Raiului desfătărilor;
Bucură-te, rază a pocăinţei lucrătoare;
Bucură-te mărgăritar preadorit al iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, ceea ce ai luat jugul cel bun al lui Hristos;
Bucură-te, icoană a vieţuirii îngereşti;
Bucură-te, poartă a milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te vas plin de mirul înţelepciunii;
Bucură-te, ceea ce ai biruit înşelăciunea celui rău;
Bucură-te, comoară a darurilor celor cereşti;
Bucură-te, oglindă a vieţuirii celei curate;
Bucură-te, stâlp neclintit al fecioriei;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 8

Cetele îngereşti s-au minunat cum ai alergat pe scara rugăciunii cu smerită cugetare şi ai ajuns la vârful doririlor, la Cel ce te-a întărit în lupta împotriva stăpâniilor întunericului, ca să cânţi Lui cu bucurie: Aliluia!

Icosul 8

Domnul a binevoit să te arate pe tine stâlp de rugăciune pentru toată lumea, rânduindu-te egumenă a maicilor celor ce bine se nevoiau pentru dragostea lui Hristos, aducând ţie rugăciuni ca acestea:
Bucură-te, bună călăuzitoare a turmei tale la limanul Vieţii;
Bucură-te, ceea ce te-ai făcut tuturor pildă de înfrânare;
Bucură-te, ceea ce ai strălucit mai mult decât toţi cu a ta curăţie;
Bucură-te, soare ce luminezi marginile lumii cu razele minunilor;
Bucură-te, cea a cărei dragoste către Hristos nu ţi-a fost răpită de nimic;
Bucură-te, ceea ce ai făcut cinste cinului monahal prin a ta vieţuire;
Bucură-te, ceea ce pe toţi ai adăpat din izvorul înţelepciunii tale;
Bucură-te, ceea ce te-ai depărtat de toată tulburarea lumească;
Bucură-te, ceea ce ai înaintat pe scara rugăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai iubit mai mult frumuseţile cereşti;
Bucură-te, ceea ce ai ruşinat pe începătorul răutăţii;
Bucură-te, ceea ce bine ai slujit Arhiereului Celui mare;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 9

Nu ai dat somn ochilor tăi, ostenindu-te cu rugăciunea neîncetată pentru obştea încredinţată ţie, pe care cu smerenie ai călăuzit-o în Împărăţia Stăpânului, Celui neîncetat slăvit de toate puterile cereşti în cântări de: Aliluia!

Icosul 9

Vin şi untdelemn nicicând nu ai gustat, îndulcindu-te de curgerea izvorului rugăciunii neîncetată din grădina inimii pe care bine ai înfrumuseţat-o cu florile virtuţilor, spre odihna Celui ce oarecând la fântână a vorbit cu femeia samarineancă; milostiveşte-te şi spre noi, cei ce alergăm la a ta rugăciune, învrednicindu-ne de auzul glasului preadorit al Celui ce voieşte să fii preamărită de toţi aşa:
Bucură-te, ceea ce te-ai lipsit de toată îndulcirea pământească pentru Hristos;
Bucură-te, ceea ce te-ai hrănit mai mult cu roadele rugăciunii;
Bucură-te, carte a virtuţilor scrisă cu a Duhului condei;
Bucură-te, ceea ce ai alergat spre Lumina Cea nesfârşită;
Bucură-te ceea ce ai moştenit cununa vieţii veşnice;
Bucură-te, ceea ce ai biruit pe vrăjmaş cu arma postirii;
Bucură-te, ceea ce ai ruşinat pe cei ce îţi întindeau curse;
Bucură-te, ceea ce prin smerenie te-ai înălţat la cele cereşti;
Bucură-te, odihna inimilor celor istovite de întristare;
Bucură-te, ceea ce ai revăsat bucurie în sufletele cele împovărate;
Bucură-te, temei al împăcării multora cu Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai adus lui Hristos multe oi rătăcite;
Bucură-te, maica noastră duhovnicească;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 10

Patruzeci de zile ai stăruit în post asemenea marelui Moise, biruind desăvârşit pe urzitorul răutăţii, de a cărui tiranie păzeşte pe cei ce slăvesc pe Domnul în cântări neîncetate de: Aliluia!

Icosul 10

Trei ani nu ţi-ai ridicat ochii spre cer, urmând smereniei vameşului, dar Soarele dreptăţii strălucea cu putere pe cerul inimii tale, cel împodobit cu toate razele darurilor Duhului, de a căror strălucire învredniceşte şi pe cei ce te cinstesc pe tine aşa:
Bucură-te, ceea ce ai iubit umilinţa vameşului;
Bucură-te, ceea ce ai luat asupră-ţi aspre nevoinţe;
Bucură-te, ceea ce prin răbdare ai biruit pe cel rău;
Bucură-te, scut al mântuirii celor nedreptăţiţi;
Bucură-te, cea ai cărei ochi priveau numai pe Domnul Iisus;
Bucură-te, ceea ce te-ai depărtat cu totul de cele pământeşti;
Bucură-te, ceea ce în mijlocul obştii ai strălucit ca un soare;
Bucură-te, ceea ce ai însetat dupa Izvorul înţelepciunii;
Bucură-te, ceea ce te-ai veselit de ploaia gândurilor smerite;
Bucură-te, carte întru care au încăput tainele rugăciunii;
Bucură-te, ceea ce pe mulţi ai întors pe calea Adevărului;
Bucură-te, ceea ce ne ajuţi a urca pe muntele virtuţilor;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 11

Mirele Hristos a pus pe creştetul tău cununa vieţii îngereşti, că ai vieţuit asemenea celor fără de trup şi multe minuni ai săvârşit spre slava Celui ce neîncetat este închinat de puterile cereşti, care jertfesc neîncetat tămâia cântării: Aliluia!

Icosul 11

Asemenea Mântuitorului, ai vindecat o femeie cu scurgere de sânge, primind-o la izvorul rugăciunilor tale, din care adapă-ne şi pe noi, cei ce însetăm de mântuire şi cădem cu credinţă înaintea sfintei tale icoane, mărindu-te cu evlavie aşa:
Bucură-te, grabnică tămăduire a femeii necăjite;
Bucură-te, ceea ce ai luat putere a izgoni bolile;
Bucură-te, ceea ce te milostiveşti de cei încercaţi în necazuri;
Bucură-te, sprijin al celor aflaţi aproape de prăpastia deznădăjduirii;
Bucură-te, bucuria celor izbăviţi din legăturile bolilor;
Bucură-te, nădejdea celor cuprinşi de valurile durerilor;
Bucură-te, ceea ce împarţi tuturor tămăduiri de la Hristos;
Bucură-te, ceea ce opreşti tulburarea mării necazurilor;
Bucură-te, tămâie a rugăciunilor smerite;
Bucură-te, următoare a minunilor Domnului;
Bucură-te, ceea ce ne povăţuieşti pe toţi către Lumina vieţii;
Bucură-te, ceea ce ne înveţi a stăpâni pornirile necuviincioase ale trupului;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 12

La racla moaştelor tale şi mai mult s-au revărsat râurile minunilor, că mulţi au aflat vindecare de neputinţe, întoarcere pe cărarea pocăinţei şi împăcare cu Ziditorul a toate, Căruia au cântat cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 12

Obştea ta care te cinsteşte cu evlavie, ocroteşte-o totdeauna sub aripile rugăciunilor tale de toată mânia vrajmaşilor nevăzuţi, ca toţi, întru bucurie duhovnicească să lucreze pământul inimii, aducându-ţi ţie, fericită Maică Elisabeta, roade de cântări ca acestea:
Bucură-te, cetate nebiruită a rugătorilor tăi;
Bucură-te, îmbelşugare preadorită a obştii tale;
Bucură-te, vistierie necheltuită de minuni;
Bucură-te, pildă de înţelepciune cerească;
Bucură-te, cunună a fecioarelor iubitoare de Hristos;
Bucură-te, porumbiţă vestitoare a harului dumnezeiesc;
Bucură-te, ceea ce ai oprit potopul ispitelor;
Bucură-te, candelă nestinsă de rugăciune în mănăstirea ta;
Bucură-te, ceea ce întăreşti pe cei biruiţi de ispite;
Bucură-te ceea ce ne mijloceşti nouă iertare de la Hristos;
Bucură-te ceea ce asculţi rugăciunile celor necăjiţi;
Bucură-te ceea ce te înduri de cei aflaţi pe patul suferinţei;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 13

O, Sfântă Cuvioasă Maică Elisabeta, slava monahiilor celor râvnitoare de desăvârşire, roagă-te neîncetat Mirelui Hristos, să întărească şi paşii noştri pe calea Vieţii, ca toţi într-un glas al inimii să-I cântăm cu mulţumire: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi:

Icosul 1

Naşterea ta cea minunată a fost vestită maicii tale prin dumnezeiască descoperire, iar noi, bucurându-ne de purtarea de grijă a Ziditorului cea pentru tine, buchet de smerite cuvinte îţi aducem, ca să ne dăruieşti nouă mireasma rugăciunilor tale:
Bucură-te, ceea ce ai fost sfinţită de la zămislire;
Bucură-te, luceafăr călător spre ziua cea nesfârşită;
Bucură-te, cea aleasă să slujeşti mântuirii multor oameni;
Bucură-te, cea a cărei naştere a fost binecuvântată;
Bucură-te, ofrandă a cântărilor îngereşti;
Bucură-te, cea hrănită mai mult cu rugăciunea;
Bucură-te, cea născută ca să biruieşti lumea;
Bucură-te, copilărie ocrotită de dumnezeiescul har;
Bucură-te, slujitoare a lui Hristos prin nevoinţe;
Bucură-te, ceea ce ai nesocotit plăcerile lumii deşarte;
Bucură-te, icoană vie a lepădării de lume;
Bucură-te, carte întru care s-au scris biruinţele Vieţii;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 1

Cu legătura iubirii lui Hristos legându-te, Cuvioasă Elisabeta, ai legat toată patima sufletească şi, curată ca o porumbiţă, ai zburat către Mirele ceresc, înaintea Căruia mijloceşti pururea pentru noi, cei ce-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Acatistele lunii Aprilie

Calendar ortodox
17 Aprilie

(Denia Canonului Mare)