Acatistul Soborului Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska

Acatiste

Acatistul Soborului Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1

Ca la o oştire de Dumnezeu aleasă şi împodobită, preacuvioşilor părinţi din Pecerska, cei care aţi fost îndrumătorii vieţii călugăreşti în Rusia, şi de la care izvoare de minuni se revarsă, îndrăznim să aducem cântări de laudă, căci prin rugăciunile voastre suntem izbăviţi din toate nevoile, pentru care vă strigăm cu mulţumire: Bucuraţi–vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Icosul 1

Dorind viaţă îngerească, ca nişte părinţi înţelepţiţi de Dumnezeu, aţi fugit de viaţa cea lumească plină de tulburare şi sălăşluindu-vă în peşterile strâmte şi întunecoase, v-aţi ostenit pentru Hristos în mari nevoinţe, pentru care noi vă lăudăm aşa: 
Bucură-te, ANTONIE, oglindă a toată înfrânarea, ascultarea, tăcerea şi smerenia.
Bucură-te, TEODOSIE, a monahilor laudă.
Bucură-te, a lăcaşului tău înfrumuseţată slavă.
Bucură-te, MIHAIL, al Rusiei întâi arhipăstor şi învăţător.
Bucură-te al credinţei lui Hristos osârdnic săditor şi al slujirii idoleşti dezrădăcinător.
Bucură-te, PROHOR, cel ce hrăneai cu pâini făcute prin minuni din cenuşă şi sare, când oamenii se topeau de foame.
Bucură-te, IOAN, cel care în postiri ai strălucit.
Bucuraţi-vă, TEODOR şi VASILE, care în această viaţă vremelnică în dragostea lui Hristos v-aţi unit.
Bucuraţi-vă, că de la cneazul Mstislav, cel lacom de bani, multe aţi pătimit.
Bucuraţi-vă, căci şi după fericitul vostru sfârşit în aceeaşi raclă trupurile vi le-au aşezat.
Bucuraţi-vă, căci în acelaşi ceas înaintea tronului Dumnezeiesc v-aţi închinat.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 2

Văzând Domnul Hristos dragostea voastră, v-a ajutat în lupta împotriva duhurilor întunericului, împodobindu-vă prin harul Sfântului Duh, cu darul proorociei, al tămăduirii şi al izgonirii demonilor şi înălţându-vă cu sufletul, prin curăţia inimii voastre, aţi adus Dătătorului de bunătăţi cântare de mulţumire: Aliluia!

Icosul 2

Având credinţă tare în Dumnezeu şi cu mintea înălţată la cele cereşti, aţi păşit pe calea mântuirii, pe care cu ajutorul Domnului şi a Maicii Sale aţi săvârşito cu bine, făcându-vă pildă de urmat tuturor, pentru care vă rugăm să mijlociţi la tronul Celui Preaînalt şi pentru noi cei care vă strigăm aşa:
Bucură-te, POLICARP, cel cu mintea luminată, care ai scris vieţile sfinţilor.
Bucură-te, că a sta cu dânşii în faţa tronului Sfintei Treimi ai acum parte.
Bucură-te, VARLAAM, care ai iubit peştera întunecoasă mai mult decât palatul luminos.
Bucură-te, ca hainele aurite pe cele călugăreşti le-ai schimbat.
Bucură-te, DAMIAN, care pe cei bolnavi cu rugăciuni şi untdelemn sfinţit fără de plată ai vindecat.
Bucură-te, că de la Dumnezeu cu fericitul Teodosie ai cerut să vieţuieşti.
Bucură-te, NICODIM, cel ce la coacerea prescurilor treizeci de ani te-ai ostenit.
Bucură-te, LAVRENTIE, că zăvorât în peşteră strâmtă te-ai nevoit.
Bucură-te, ATANASIE, cel ce de la Domnul darul lacrimilor şi al umilinţei ai primit.
Bucură-te, ERASM, care pentru împodobirea bisericii Maicii Domnului palat nespus de frumos în împărăţia cerurilor de la Hristos ai dobândit.
Bucură-te, LUCA, lucrător harnic al poruncilor dumnezeieşti.
Bucură-te, NECTARIE, care ai învăţat ca ascultarea fără lenevie să o împlineşti.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 3

Cu puterea harului ce ai primit de la Dumnezeu, fericite AGAPIT, ai tămăduit multe boli, pentru care te rugăm să vindeci şi acum neputintele trupeşti şi patimile sufleteşti, ca să lăudăm pe Hristos, Cel care te-a preamărit pe tine, cântându-i: Aliluia!

Icosul 3

Ca nişte părinţi plăcuţi lui Dumnezeu v-aţi făcut călăuzitori către viaţa cea veşnică celor ce cu osârdie şi cu dragoste venim către voi, pentru care vă cinstim cu aceste cântări:
Bucură-te, IOAN, care şi după al tău sfârşit ai dat dovadă de ascultare.
Bucură-te, că ai lăsat mormântul tău fratelui mai mare.
Bucură-te, TEOFIL, care mânia prin ascultarea de fraţi ai vindecat-o.
Bucură-te, că în loc de mânie, umilinţă şi lacrimi neîncetate ai avut.
Bucură-te, sfinţite KUKȘA, cel ce prin tine mulţime de păgâni au crezut în Hristos.
Bucură-te, că împreună cu ucenicul tău capetele vi s-au tăiat pentru Hristos.
Bucură-te, ALEXIE, că lucrător bun al rugăciunii minţii te-ai arătat.
Bucură-te, GRIGORIE, care cu evlavie, icoanele sfinţilor ai pictat.
Bucură-te, SAVA, că făcător de mari minuni te-ai arătat. 
Bucură-te, SERGHIE, care cu osârdie ascultarea ai râvnit.
Bucură-te, MERCURIE, cel ce viaţa celor fără de trupuri ai dorit.
Bucură-te, PIMEN, cel cu multe suferinţe, care numai în Dumnezeu ai nădăjduit.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 4

Ca nişte părinţi de Dumnezeu înţelepţiţi aţi urât calea cea largă a vieţii lumeşti și aţi ales cărarea îngustă a vieţii călugăreşti, primind de la Dumnezeu însoţitori pe îngerii Săi, care v-au întărit în străbaterea ei. Iar noi, ca cei ce dorim să ne mântuim, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind popoarele că Dumnezeu a proslăvit trupurile voastre cu nestricăciune şi că aţi primit darul vindecării a toată boala şi neputinţa, din toate colţurile aleargă către voi aducându-vă cântări de laudă aşa:
Bucură-te, NESTORIE, întâiul scriitor al letopiseţelor ruseşti.
Bucură-te, că ai scris vieţile sfinţilor de la Pecerska, urmând a lor poveţe.
Bucură-te, EUSTRATIE, preaslăvit pustnic şi mucenic, care asemeni lui Hristos ai pătimit.
Bucură-te, ca pe trupul tău rănile Domnului Iisus le-ai purtat.
Bucură-te, ELADIE, lauda zăvorâţilor.
Bucură-te, EFREM, slava celor cu duhul văzători.
Bucură-te, MOISE, al întregii înţelepciuni luminător.
Bucură-te, IOAN, că-n feciorie ai fost biruitor.
Bucură-te, MARCU, cel ce cu mâinile tale, pentru sfinţi, morminte ai săpat.
Bucură-te, că de glasul tău cei morţi au ascultat.
Bucură-te, cneazule NICOLA, care în ascultare fraţilor de la Pecerska te-ai predat.
Bucură-te, GRIGORIE, cel ce ai primit fericitul sfârşit în râu înnecat, dar al cărui trup prin minune în chilia ta s-a aflat.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 5

Înţeleptul DIONISIE, văzând trupurile voastre sfinte care în peşteri se odihneau, când a intrat să cădească în ziua de Înviere, cu evlavie şi cu dragosste a strigat către voi: „Sfinţilor părinţi şi fraţi, acum e ziua cea mare, Hristos a înviat!”, și, o minune, îndată de la voi s-a auzit cu glas tare: „Adevărat a înviat!” Iar noi, minunându-ne de aceasta, cântăm lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Mărturisirea credinţei şi vestea nevoinţelor voastre, sfinţiţi părinţi, a străbătut întreg pământul, căci ca nişte luceferi, de pe bolta peşterilor, luminaţi calea vieţii călugăreşti, strălucind pe bolta Bisericii dreptslăvitoare. Pentru aceasta, îndrăznim să vă aducem cântări de laudă aşa:
Bucură-te, ONISIM, care pentru zăvorârea în peştera strâmtă ai dobândit sălăşluirea în raiul cel încăpător.
Bucură-te, că flămânzind şi însetând pentru Dumnezeu, acum te îndestulezi de vederea Lui.
Bucură-te, MATEI, căci pentru păstrarea curăţiei sufleteşti şi trupeşti te-ai învrednicit de darul proorociei.
Bucură-te, căci cu nerăutatea şi blândeţea ai atins înalte virtuţi.
Bucură-te, ISAIA, fântână adâncă a smereniei.
Bucură-te, izvor nesecat de minuni făcător.
Bucură-te, AVRAAM, de osteneli iubitor.
Bucură-te, ierarhe NIFON, al Ortodoxiei apărător.
Bucură-te, SILVESTRU, cinstit mărgăritar.
Bucură-te, PIMEN, vas ales al Sfântului Duh.
Bucură-te, ONUFRIE, care limba ți-ai înfrânat, iar cu mintea pe Dumnezeu neîncetat L-ai lăudat.
Bucură-te, ANATOLIE, cel cu suflet răbdător şi la minte înţelepţit.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 6

Cu dreapta cea propovăduitoare, Sfinte SPIRIDOANE, te-ai arătat plăcut lui Dumnezeu, căci pe fii tăi îi învăţai cum să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci, iar faţă de cei ce învăţau dezbinarea te-ai arătat mustrător. Iar tu însemnându-te cu semnul cel sfânt te-ai mutat la Hristos, la Care te rugăm să mijloceşti, ca să stingă cuptorul patimilor noastre, dăruindu-ne cu sârguinţă ca în această viaţă săL preamărim neîncetat în cântări şi psalmi, iar în cealaltă să ne învrednicească săI cântăm neăncetat: Aliluia!

Icosul 6

Ca un sfeşnic luminos s-a arătat dumnezeiescul vostru lăcaş pe care l-aţi zidit cu sudori de sânge, prin râvna sfintelor voastre nevoinţe, şi pentru care cu rugăciunile înălţate s-a pogorât harul de sus, adeverindu-se astfel proorocia celui întâi chemat, care a zis: „Pe această înălţime va răsări Harul lui Dumnezeu şi se va înmulţi credinţa”. Pentru aceasta, vouă ca unor împlinitori ai proorociei, vă strigăm:
Bucură-te, ARETA, că mila Domnului asupra ta s-a revărsat.
Bucură-te, că drept milostenie s-a socotit bogăţia ce ţi s-a furat.
Bucură-te, TEOFIL, că trupul de o cămaşă aspră ţi-a fost acoperit, iar pământul drept aşternut ţi-a fost.
Bucură-te, SISOIE, cel ce somnul în priveghere ai schimbat, iar lacrimile linişte ţi-au dat.
Bucură-te, ALIPIE, căci îngerii te ajutau când pictai sfintele icoane.
Bucură-te, ierarhe SIMON, care vieţile sfinţilor ni le-ai lăsat în scris.
Bucură-te, NICON, căci Cuviosului Antonie i-ai fost întâiul ucenic.
Bucură-te, căci pe Teodosie la lucrările manăstireşti l-ai ajutat şi la nevoinţele lor părtaş te-ai arătat.
Bucură-te, TEOFAN, cel ce cu postul trupul ţi-ai smerit.
Bucură-te, ONISIFOR, cel ce cu rugăciunile şi cu privegherile sufletul tău lai înviat.
Bucură-te, MACARIE, care pentru sfinţenia vieţii de la Dumnezeu, nestricăciune ai dobândit.
Bucură-te, diaconule ANASTASIE, care pentru Hristos cununa muceniciei ai primit.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 7

Îndemnaţi fiind de Duhul Sfânt, aţi dus o viaţă plăcută lui Dumnezeu, căci închizându-vă în peşteri ca în nişte morminte întunecoase, aţi slujit Lui din toată inima, făcându-vă astfel pildă vie tuturor celor ce vor să se mântuiască și învăţându-i să cânte: Aliluia!

Icosul 7

Întemeietori ai viaţii monahicești în Rusia v-aţi arătat, cuvioşilor părinţi, şi ca nişte învăţători aţi povăţuit mulţimea călugărilor, care v-au urmat pe calea cea mântuitoare. Drept aceea, primiţi acum aceste cântări de mulţumire, care vi se aduc așa:
Bucură-te, AVRAAMIE, cel ce pe Hristos din tot sufletul L-ai iubit.
Bucură-te, că pentru El, zăvorându-te în peşteră, mult te-ai ostenit.
Bucuraţi-vă şi voi cei 12 fraţi, care biserica Maicii Domnului aţi înfrumuseţat.
Bucuraţi-vă, că pentru a voastră osteneala, Împărăţia Cerurilor aţi luat.
Bucură-te, ISACHIE, care cu multe nevoințe înşelăciunea diavolească ai stricat.
Bucură-te, ILIE, cel ce nevoinţa înfrânării şi nepătimirii prin har ai dobândit.
Bucură-te, pruncule IOAN, căci sfântul tău sânge, ca un mucenic pentru Hristos l-ai vărsat.
Bucură-te, NICON, cel ce întru răbdare şi nerăutate pentru Hristos ai lucrat.
Bucură-te, ierarhe EFREM, cel ce ca o albină ai preamărit peșterile prin rânduiala monahilor studiţi și miere îmbelșugată ai adus.
Bucură-te, fericite TIT, care prin smerenie pe demonul mândriei l-ai supus.
Bucură-te, că și de la noi mulţime nenumărată de demoni îndepărtezi.
Bucură-te, că a nu ne mânia pe aproapele cu a ta pildă ne luminezi.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 8

O, minune, peştera tâlharilor s-a preaschimbat în lăcaş dumnezeiesc, căci unde mai înainte păcatul a prisosit, harul lui Dumnezeu s-a înmulţit, şi unde spinii fărădelegii au fost înrădăcinaţi, acolo au crescut cedrii raiului lui Hristos, iar unde odată se afla mocirla urât mirositoare a păcatului, acum curg izvoarele nemuririi şi împărăteşte Dumnezeu, Cel ce a zdrobit moartea care stăpânea mai înainte. Pentru această schimbare a dreptei Celui Preaînalt, minunându-ne cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Prin stăruinţa voastră, cuvioșilor părinți, zdrobind capul cel trufaş al cumplitului vrăjmaş al neamului omenesc aţi preaslăvit pe Hristos în sufletele şi trupurile voastre, pentru care primiţi laudele acestea:
Bucură-te, Sfinţite Mucenice LUCIAN, pentru care locuinţă în ceruri s-a pregătit.
Bucură-te, pătimitorule, căruia nesfârşita odihna ţi s-a dăruit.
Bucură-te, LAVRENTIE, cel ce deşertăciunea lumească ai lăsat.
Bucură-te, că a locui împreună cu îngerii ai dorit.
Bucură-te, PAFNUTIE, că având mereu în minte ceasul morţii, neîncetat ai lăcrimat.
Bucură-te, că în ceasul morţii tale, îngerii te-au mângâiat.
Bucură-te, MARTIRIE, că pentru curăţia ta cea mare şi pentru nevoinţele postirii de darul vindecării te-ai învrednicit.
Bucură-te, ierarhe ILARION, că turma oilor cuvântătoare a lui Hristos pe păşunea Ortodoxiei ai păstorit.
Bucură-te, cneazule TEODOR, că pentru slavă şi cinstea Bisericii dreptmăritoare te-ai ostenit.
Bucură-te, DIONISIE, cel ce în ziua Învierii de la preacuvioşii părinţi din peșteri glas ai auzit „Cu adevărat Domnul a înviat!”
Bucură-te, ATANASIE, care frumuseţile lumii, socotindu-le stricăcioase, leai dispreţuit.
Bucură-te, ierarhe TEOFIL, cel ce pentru turma păstorită de tine, totdeauna viaţa ţi-ai jertfit.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 9

Făcându-vă tuturor toate, preacuvioşilor părinţi, vindecare cerească ați dăruit și pe toți i-ați chemat către doctoriile cele fără de arginţi, nu prin meșteșug omenesc, ci prin lucrarea Duhului Sfânt dăruiţi vindecări sufleteşti şi trupeşti. De aceea tot neamul și toată vârsta Îl slăvim cu mulţumire pe Binefăcătorul și Făcătorul a toate, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Filosofii şi ritorii cei cu mare glas nu se pricep să laude după cuviinţă sfinţenia voastră, preacuvioșilor, cu atât mai mult eu cel sărac în înţelegere şi cuvinte, cu ce cântări vă voi lăuda pe voi cei ce sunteţi de aceiaşi cinste cu îngerii? Însă, din prisosinţa osârdiei şi a dragostei pe care o am faţă de voi, îndrăznesc a vă încununa cu nevrednicele mele laude, aşa:
Bucură-te, ZENOVIE, care cu postiri şi cu multe nevoinţe în viaţa călugărească luminat ai strălucit.
Bucură-te, căci prin smerenie, blândeţe şi ascultare, pământul celor blânzi ai moştenit.
Bucură-te, GRIGORIE, cel ce prin verdeţurile cu care te hrăneai, sănătate bolnavilor ai dăruit.
Bucură-te, IPATIE, care pentru stăruinţa cu care ai slujit sfinţiților părinți, harul vindecării ai dobândit.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi, ale căror preacinstite capuri, mir spre sănătatea trupurilor şi sufletelor noastre izvorăsc.
Bucuraţi-vă, căci preacuratele voastre suflete, stau în slavă nespusă în faţa tronului Ceresc.
Bucură-te, MOISE, care prin postiri, rugăciuni şi purtarea lanțurilor de fier, patimile ai omorât.
Bucură-te, IOSIF, care prin poarta smeritei şi stăruitoarei ascultări, la odihna cea veşnică ai intrat.
Bucură-te, PAVEL, care nicicând vremea în lene nu ai petrecut, pentru care în ceata celor osteniţi şi împovăraţi, ai fost rânduit.
Bucură-te, SISOE, căci prin postirile ce întreceau puterile omenești nu doar pe oameni, ci și pe îngeri ai uimit.
Bucuraţi-vă, LEONTIE şi GHERONTIE, căci din pruncie pe Hristos aţi iubit.
Bucuraţi-vă, că din vârsta copilăriei, pe povăţuitorul vostru în nevoinţe aţi ajuns.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 10

Voind Preaînduratul Dumnezeu ca toţi să se mântuiască şi să ajungă la cunoştinţa adevărului, v-a arătat pe voi Rusiei asemenea părinţilor Egiptului, Tebaidei şi Palestinei, ca prin viaţa voastră să se înţelepţească şi să le fie arătată calea mântuirii. Întru osteneala voastră aţi învăţat stăruitor pe cei necunoscători adevărul Evangheliei, aducându-i la dreapta credinţă și îndemnându-i cu cuvântul şi cu lucrul să ducă o viaţă curată şi plăcută Domnului, prin păzirea poruncilor Lui, cântându-I neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Prealăudaților părinţi de la Pecerska, v-ați arătat ca un zid puternic care-i îngrădeşte pe cei ce aleargă către voi şi vi se roagă cu credinţă, cu dragoste fierbinte şi cu sârguinţă ca să îi apăraţi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Şi astfel, prin rugăciunile voastre către Hristos Dumnezeu fiind biruitori, să vă cânte cu mulţumire aşa:
Bucură-te, NESTORE, cel ce ai dispreţuit cele pământeşti şi ai iubit cele cereşti.
Bucură-te, că la sfârşitul tău te-ai învrednicit a-L vedea pe Însuşi Domnul Iisus Hristos cu îngerii Săi.
Bucură-te, TEODORE, cel ce pază gurii ţi-ai pus şi în tăcere viaţa ţi-ai dus.
Bucură-te, PAMVO, mărturisitorule, care idolii ai blestemat şi pe 
Dumnezeul cerului şi al pământului L-ai mărturisit.
Bucură-te, SOFRONIE, cel ce trupul cu zăvorârea şi cu purtarea verigilor lai strâmtorat, iar cu mintea la cer, prin cantarea psalmilor te-ai ridicat.
Bucură-te, PANCRATIE, cel ce cu darul Sfântului Duh, tămăduiri bolnavilor izvorăşti.
Bucură-te, ANTONIE, cel ce duhurile cele viclene, de la cei ce vin cu credinţa la tine, tu le izgoneşti.
Bucură-te, MARDARIE, de sărăcie şi neagonisire iubitor.
Bucură-te, AMON, al părinţilor celor de demult, în nevoinţe osârdnic următor.
Bucură-te, PIOR, cel ce patimile trupeşti cu focul înfrânării le-ai ars.
Bucură-te, MARTIRIE, cel ce sufletul cu deprinderea faptelor bune, ţi-ai luminat.
Bucură-te, RUT, cel ce pustnicilor şi nevoitorilor cu chipul vieţii ai urmat.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 11

Toată cântarea se biruieşte de mulţimea slăvitelor voastre nevoinţe şi osteneli nenumărate, căci întrecând viaţa omenească, v-aţi asemănat celei îngereşti. De aceea, către voi, cărora se cuvine a vi se aduce laudă îngerească, venim şi noi cu credinţă şi cu dragoste, rugându-vă să primiţi această cântare şi să mijlociţi pentru noi, cerând pentru noi iertare de păcate, ca întru îndreptare şi pocăinţa să luptăm până la sfârşitul vieţii noastre și învrednicindu-ne de viaţa cea veşnică, cu rugăciunile voastre, să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ca nişte plăcuţi lui Dumnezeu şi urâtori ai patimilor întunericului cărora via răsărit lumina cea nesfârşită ptin săvârşirea multor nevoinţe, staţi acum în locaşurile lui Hristos, de unde vă rugăm să ne pomeniţi şi pe noi, cei care vă cântăm acestea:
Bucură-te, EUFROSINIA, preaslăvita fiică a Ierusalimului celui de sus.
Bucură-te, maică, luminătoarea Kievului.
Bucură-te, fecioară IULIANA, care ca un crin ai crescut în grădina pământească a lui Hristos.
Bucură-te, că ai înflorit în via Lui cea cerească.
Bucură-te, porumbiţă curată, blândă şi fără de răutate, care din ghearele acestei lumi ai fugit.
Bucură-te, Sfinţite Mucenice MACARIE, cel care până la moarte, păstor credincios ai fost.
Bucură-te, ARSENIE, care de ostenelile vremelnice plăcute lui Dumnezeu, te-a odihnit pe veci Hristos.
Bucură-te, EUFIMIE, ca pentru multa postire şi netăcutele slavoslovii aduse lui Dumnezeu, de dulceaţa raiului te îndulceşti, cântând împreună cu îngerii.
Bucură-te, VENIAMINE, că pentru averea împărţită la săraci, acum în sânul lui Avraam te odihneşti.
Bucură-te, cel ce oastea împăratului pământesc ai părăsit pentru a fi viteaz ostaş al Împăratului Ceresc.
Bucură-te, ACHILA, care din tinereţe cu viaţa şi patimile tale pentru Hristos te-ai răstignit.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi ai noştri din Pecerska, luminători a toată lumea şi preamăriţi făcători de minuni.

Condacul 12

Prin darul Preamilostivului şi Atotinduratului Dumnezeu, viaţa voastră a fost asemenea vieţii îngerilor, căci multe faceri de minuni făcând, aţi ridicat minunat lăcaş Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu, pe care l-aţi împodobit ca pe o mireasă frumoasă, cu aur, argint şi pietre scumpe, unde acum se adună credincioși din toată lumea şi pentru voi aduc laudă lui Hristos Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 12

Cunoscând viaţa voastră, vă lăudăm nevoinţele: postirile, rugăciunile, lacrimile, plecarea genunchilor, privegherea, omorârea trupului, zdrobirea duhului, culcarea pe pământ, smerenia, blândeţea, tăcerea, răbdarea, sărăcia, neagonisirea şi cinstim toate câte le-aţi făcut din dragoste pentru Hristos, mărindu-vă aşa:
Bucuraţi-vă, PAISIE şi MERCURIE, că pe pământ viaţă nedespărţită şi unită în duh aţi trăit.
Bucuraţi-vă, că şi în cer de aceeaşi viaţă cu bucurie întru Hristos vă îndulciţi.
Bucură-te, MACARIE, cel ce asemenea lui Samuil, din tinereţe, spre slujirea lui Dumnezeu ai fost ales.
Bucură-te, PIMEN, cel ce ca o arie de grâu în jitniţa cea cerească a lui Hristos ai fost pus.
Bucură-te, SILUANE, cel ce pe aripile postului şi rugăciunii la Dumnezeu ai zburat.
Bucură-te, AGATOANE, ca pe umerii virtuţilor înalte la cele de sus ai fost ridicat.
Bucură-te, ZAHARIA, că înfricoşător pentru demoni te-ai arătat, iar ca un împreună-vorbitor cu îngerii, la tronul Prea Sfintei Treimi ai zburat.
Bucură-te, IGNATIE, al oraşului peşterilor, cneaz prealuminat.
Bucură-te, bunule păstor al turmei celei de Dumnezeu alese.
Bucură-te, Sfinte Mucenice, care de la Irod cel fără de omenie, pentru Hristos, paharul morţii ai luat.
Bucură-te, căci cu sângele tău, Răsăritul ai sfinţit şi prin a ta venire, Rusia ai binecuvântat-o.
Bucură-te, LONGHIN, căci mergând pe calea cea îngustă, lărgimea raiului lui Dumnezeu ai aflat.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 13

O, preafericiţilor şi preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, primiţi această rugăciune, precum Domnul Hristos a primit cei doi bani ai văduvei şi nu vă îndepărtaţi de la noi, după cum nici Hristos nu s-a îndepărtat de sărutarea păcătoasei şi cu rugăciunile voastre către Dumnezeu, învredniciți-ne să săvârşim această viaţă în bună îndreptare şi pocăinţă şi să plecăm în viaţa cea veşnică cu rugăciunea pe buze, în inimă şi în suflet, înfăţişându-ne la tronul Celui Preaînalt, unde voi vă aflaţi împreună cu arhanghelii, cu îngerii şi cu toţi sfinţii, cântându-I cântarea îngerească: Aliluia! (acest condac se zice de 3 ori)

Icosul 1

Dorind viaţă îngerească, ca nişte părinţi înţelepţiţi de Dumnezeu, aţi fugit de viaţa cea lumească plină de tulburare şi sălăşluindu-vă în peşterile strâmte şi întunecoase, v-aţi ostenit pentru Hristos în mari nevoinţe, pentru care noi vă lăudăm aşa: 
Bucură-te, ANTONIE, oglindă a toată înfrânarea, ascultarea, tăcerea şi smerenia.
Bucură-te, TEODOSIE, a monahilor laudă.
Bucură-te, a lăcaşului tău înfrumuseţată slavă.
Bucură-te, MIHAIL, al Rusiei întâi arhipăstor şi învăţător.
Bucură-te al credinţei lui Hristos osârdnic săditor şi al slujirii idoleşti dezrădăcinător.
Bucură-te, PROHOR, cel ce hrăneai cu pâini făcute prin minuni din cenuşă şi sare, când oamenii se topeau de foame.
Bucură-te, IOAN, cel care în postiri ai strălucit.
Bucuraţi-vă, TEODOR şi VASILE, care în această viaţă vremelnică în dragostea lui Hristos v-aţi unit.
Bucuraţi-vă, că de la cneazul Mstislav, cel lacom de bani, multe aţi pătimit.
Bucuraţi-vă, căci şi după fericitul vostru sfârşit în aceeaşi raclă trupurile vi le-au aşezat.
Bucuraţi-vă, căci în acelaşi ceas înaintea tronului Dumnezeiesc v-aţi închinat.
Bucuraţi-vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Condacul 1

Ca la o oştire de Dumnezeu aleasă şi împodobită, preacuvioşilor părinţi din Pecerska, cei care aţi fost îndrumătorii vieţii călugăreşti în Rusia, şi de la care izvoare de minuni se revarsă, îndrăznim să aducem cântări de laudă, căci prin rugăciunile voastre suntem izbăviţi din toate nevoile, pentru care vă strigăm cu mulţumire: Bucuraţi–vă, preacuvioşilor părinţi de la Pecerska, luminători a toată lumea şi preaslăviți făcători de minuni!

Rugăciune către toți Sfinții Lavrei Pecerska din Kiev

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, Antonie şi Teodosie, dimpreună cu toţi cuvioşii părinţi din Pecerska, ca nişte luminători care aţi răsărit cu slavă din locuinţele cele întunecate ale peşterilor în pământul rusesc, ne luminaţi cu razele de lumină ale vieţii voastre celei asemenea îngerilor, căci prin marile voastre virtuţi şi prin strălucirea dumnezeieştilor minuni, aţi uimit întreaga lume. Deşi acum, vremelnic, prin moarte trupeşte aţi apus în morminte, cu sufletele aţi răsărit în Împărăţia Cerurilor, împreună cu Hristos, Soarele dreptăţii, de la Care toţi drepţii se umplu de lumină şi luminează. Nu ne uitaţi nici pe noi, cei care ne rugăm vouă acum, dar care petrecem în noaptea patimilor şi a necazurilor. Luminaţi-ne de sus cu lumina harului, pentru că umblând în lumină, vieţii voastre celei pline de virtuţi să ne învrednicim şi de vederea luminii celei neapropiate a slavei lui Dumnezeu, lăudând împreună cu voi Treimea cea Preasfânta, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Acatistele lunii Mai

Calendar ortodox
25 Mai