Acatistul Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec

Acatiste

Acatistul Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1:

Pe tine, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, Hristos te-a ales să sădească în sufletul tău chipul frumuseţii Sale, care a strălucit ca o lumină în sfeşnic în poienile ţinutului Neamţului. Dumnezeu te-a învrednicit să fii întâiul ctitor şi duhovnic al mănăstirii Varatic, călăuzind soborul de maici către limanul mântuirii, până te-a preamărit în ceruri, unde te-a aşezat în ceata cuvioşilor.  Pentru aceasta, cu inimi curate te lăudăm, zicând:  Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Icosul 1:

Veniţi, fii duhovniceşti ai Bisericii dreptmăritoare, să cinstim pe unul dintre cuvioşii neamului românesc, cel ce s-a învrednicit să fie cămară preacurată întru care S-a odihnit Dumnezeu, zicându-i unele ca acestea:

Bucură-te, Cuviose, ieşit din viţa neamului nostru binecredincios;

Bucură-te, tânăr cu minte ageră iluminată de Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel ce te-ai ridicat înţelepţeşte până la asemănarea cu Dumnezeu;

Bucură-te, floare rară crescută în ţinuturile Ardealului străbun;

Bucură-te, purtătorul crucii lui Hristos pe calea Golgotei;

Bucură-te, cel ce chemarea lui Hristos ai auzit;

Bucură-te, ucenic al Cuviosului Paisie de la Neamţ;

Bucură-te, vrednic următor şi împlinitor al cuvioşilor sihaştri;

Bucură-te, făclie nestinsă a înfrânării şi a nevoinţelor duhovniceşti;

Bucură-te, trăitor al Evangheliei şi mărturisitor al credinţei ortodoxe;

Bucură-te, fiu al Ardealului şi cuvios al Moldovei;

Bucură-te, lucrătorul cel harnic din Grădina Maicii Domnului;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Din dragoste pentru Dumnezeu, Sfinte Iosif, ai părăsit calea cea largă a plăcerilor lumeşti ca să mergi pe cea strâmtă, arătată de Hristos. Întru puterea Duhului Sfânt toată viaţa ai purtat pe umerii tăi sarcina nevoinţelor şi jugul cel uşor al chipului îngeresc, răscumpărând vremea şi cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Văzând Cuviosul Paisie râvna ta de a sluji lui Dumnezeu, te-a luat ucenic apropiat ca să te înveţe a gusta din izvoarele cele nesecate ale dreptelor învăţături. Acestea ţi-au fost far şi lumină până ce prin puterea Duhului Sfânt, însuţi ai devenit izvor de binecuvântare şi apă cuvântătoare spre viaţa cea veşnică, precum zice Hristos. De  aceea îţi cântăm, zicându-ţi aşa:

Bucură-te, suflet în care Duhul se roagă cu suspine negrăite;

Bucură-te, trup în care s-a omorât trupul păcatului;

Bucură-te, viaţă în care se vede viaţa lui Hristos;

Bucură-te, că nevoinţele tale au devenit lauda ta întru Domnul;

Bucură-te, că tot cerul l-ai măsurat cu genunchii;

Bucură-te, că ochiul lăuntric a descoperit tainele lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai lăsat taina lui Dumnezeu să vorbească de ea însăşi în fiinţa ta;

Bucură-te, că prin credinţă ai înţeles care este lărgimea, adâncimea şi înălţimea iubirii lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai ajuns la cunoaşterea cea mai presus de cunoaştere ;

Bucură-te, că prin smerenie te-ai înălţat deasupra înţelepciunii omeneşti;

Bucură-te, că ai păzit unitatea Duhului întru legătura păcii;

Bucură-te, că ai mărturisit toată viaţa Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Viaţa ta, Cuvioase Părinte Iosif, ţi-ai îndreptat-o după cuvântul Evangheliei şi prin smerenie şi ascultare te-ai făcut vas curat al Duhului Sfânta în care Hristos a turnat apa vieţii din care s-a adăpat mulţime de credincioşi, mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia! 

Icosul al 3-lea:

Precum Hristos, Care din iubire pentru noi S-a dat pe Sine prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros de bună mirească, tot aşa şi tu, Părinte Sfinte, te-ai făcut următor al lui Dumnezeu, petrecând aspre nevoinţe până ce ai ajuns la starea bărbatului desăvârşit. Mulţime de călugări şi-au răscumpărat sufletele urmând pilda vieţii şi a sfaturilor tale. Avându-te şi noi icoană şi povăţuitor, primeşte cântarea aceasta:

Bucură-te, cel ce ai fost lumina lumii şi sarea pământului;

Bucură-te, că nu te-ai făcut părtaş faptelor celor fără de roadă ale întunericului;

Bucură-te, cel ce ai înţeles voia lui Dumnezeu întru libertatea duhului;

Bucură-te, că toată viaţa ai vorbit în laude şi cântări duhovniceşti;

Bucură-te, mădular preacurat al Trupului tainic al Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, cel ce te-ai întărit întru Domnul şi întru puterea Lui;

Bucură-te, cel ce te-ai îmbrăcat în platoşa adevărului;

Bucură-te, cel ce ai luptat împotriva duhurilor răutăţii;

Bucură-te, cel ce ai purtat coiful mântuirii şi sabia duhului;

Bucură-te, că ai petrecut în privegheri şi rugăciune;

Bucură-te, că ai făcut cunoscută taina Cuvântului întrupat;

Bucură-te, că ţi-ai încălţat picioarele cu sandalele apostoleşti ca să vesteşti Evanghelia păcii;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

Dacă ai deprins, Sfinte Iosif, toate rânduielile călugăreşti de la părinţii îmbunătăţiţi din lavra Neamţului, cu binecuvântare te-ai retras în codrii neumblaţi ai munţilor Sihlei, pentru ca în liniştea Sihăstriei să-ţi înalţi gândul la Dumnezeu şi să descoperi prezenţa Sa în toate făpturile Sale, cuvântătoare şi necuvântătoare. Mulţumind lui Hristos pentru că ţi-a dat putere din puterea Lui, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Viaţa ta plăcută lui Dumnezeu a fost socotită de ucenicii tăi scara ce duce la ceruri, descoperind într-însa treptele desăvârşirii. Învăţăturile şi regulile tale au rămas până la noi ca o mană ce vine de la Dumnezeu cu care, hrănindu-ne, creştem în adevăr şi dreptate. Pentru aceasta, în semn de mulţumire, Sfinte Iosif, primeşte cântarea aceasta: 

Bucură-te, cel ce ai crezut că viaţa este Hristos, iar moartea este câştig;

Bucură-te, că ai semănat în trupul tău sămânţa Evangheliei;

Bucură-te, că ai făcut roade vrednice de mântuire;

Bucură-te, că faptele tale au fost socotite scară duhovnicească;

Bucură-te, că te-ai făcut bucurie deplină ucenicilor;

Bucură-te, reazem şi adăpost pentru cei neputiincioşi;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut toate pentru toţi, ca pe unii să-i dobândeşti;

Bucură-te, lauda sihaştrilor şi bucuria strălucită a credincioşilor ;

Bucură-te, că slujind lui Dumnezeu ai slujit oamenilor;

Bucură-te, că ai aşteptat răsplata chemării de sus întru Hristos, pe Care L-ai dorit;

Bucură-te, cel ce ai fost pecetea apostoliei pentru mulţime de călugări şi călugăriţe;

Bucură-te, cu ei împreună lucrători în ogorul Domnului ;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

Plăcut lui Dumnezeu te-ai făcut în toată viaţa ta, Cuvioase Părinte Iosif, aducând roadă din orice lucru bun prin care ai sporit în cunoaşterea lui Dumnezeu. Pentru toată lucrarea întru Hristos ai mulţumit  cu bucurie Tatălui ceresc, Celui ce te-a învrednicit să iei parte la moştenirea sfinţilor întru lumină, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Binecuvântat eşti Doamne, Domnul nostru, Cel ce la „plinirea vremii” ai făcut din pescari apostoli şi din păgâni mucenici; poporului nostru, chemat dintru început la închinarea Ta, i-ai dăruit rugători şi cuvioşi, asemenea Sfântului Iosif, pe care îl lăudăm zicând:

Bucură-te, vlăstar ieşit din pământ frământat cu sânge de martir;

Bucură-te, rob al lui Dumnezeu şi credincioasă slugă;

Bucură-te, fiu al unui popor creştin din începuturile sale;

Bucură-te, înnoitor al vieţii călugăreşti din ţinutul Moldovei;

Bucură-te, privighetoare cu glas preafrumos auzit în poienile Varaticului;

Bucură-te, cântăreţul slavei lui Dumnezeu în liniştea sihăstriei;

Bucură-te, stea între stelele aşezate pe bolta Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, biruitor în războiul cel nevăzut;

Bucură-te, izvor cu apă cristalină din care se adapă pustnicii;

Bucură-te, nevoitor neîntrecut după duhul paisian;

Bucură-te, rază vie ce străbate codrii munţilor Carpaţi;

Bucură-te, glas puternic care s-a auzit în cer;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Contemplând, Cuvioase, creaturile lui Dumnezeu, ai descoperit adâncul cel nepătruns al iubirii şi nemăsurata sa putere. Ai simţit, părinte, că tot universul văzut şi nevăzut s-a făcut prin El şi pentru El, Dumnezeu fiind mai înainte de toate, căci prin El viază toate. Teologhisind şi noi această înţelepciune, Îl lăudăm pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ajungând la starea de nepătimire şi dobândind rugăciunea curată, Dumnezeu a binevoit să fii ales duhovnicul sihaştrilor din munţii Neamţului. Drept aceea, cuvintele tale pline de înţelepciune au devenit îndreptar şi regulă pentru obştile călugăreşti, iar nouă lumină şi binecuvântare, pentru care-ţi cântăm şi-ţi mulţumim zicând:  

Bucură-te, prooroc al Noului Testament trimis de Dumnezeu pentru întărirea vieţii duhovniceşti;

Bucură-te, cununa cuvioşilor şi duhovnicul sihaştrilor;

Bucură-te, sabia duhului care taie vicleşugul diavolesc;

Bucură-te, clopot de taină care cheamă sihaştrii la rugăciune;

Bucură-te, cuptor în care se lămureşte virtutea ca şi aurul în topitoare;

Bucură-te, corabie duhovnicească ce duce pe credincioşi către limanul mântuirii;

Bucură-te, sfătuitor de taină pentru ierarhi şi dregători;

Bucură-te, candelă aprinsă în poienile munţilor Carpaţi;

Bucură-te, om ceresc în trup pământesc;

Bucură-te, plugar care ai desţelenit ogorul sufletelor împietrite;

Bucură-te, potecă bătătorită de paşii îngerilor şi ai sfinţilor;

Bucură-te, călător care prin rugă mergi pe cărările raiului;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Voind monahiile Olimpiada şi Nazaria să întemeieze obşte de călugăriţe în poienile Varaticului, la sfatul de taină al Cuviosului Paisie de la Neamţ şi cu binecuvântarea înţeleptului mitropolit Veniamin al Moldovei, ai fost chemat, Părinte Iosif, să orânduieşti obştea surorilor şi să te îngrijeşti de ctitoria marii chinovii. Astfel ai părăsit, Fericite, liniştea sihăstriei ca să împlineşti sfânta ascultare, dând lui Dumnezeu laudă şi cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Cu timp şi fără timp ai lucrat la zidirea bisericii Adormirii Precistei, chivernisind după Dumnezeu cele de trebuinţă acestei sfinte zidiri. Aceasta, însă, nu te-a împiedicat, Părinte Cuvioase,  să continui lucrarea duhovnicească a zidirii sufleteşti. Uimiţi de felul cum ai împletit munca şi rugăciunea, te lăudăm zicând:

Bucură-te, meşter ce ai zidit temple duhovniceşti şi trupeşti;

Bucură-te, întâiul duhovnic şi ctitor al Mănăstirii Varatic;

Bucură-te, lucrător duhovnicesc care ai adunat comori în ceruri;

Bucură-te, învăţător care ai sădit înţelepciune în sufletele ucenicilor;

Bucură-te, plai moldovenesc în care nu au răsădit neghinele vrăjmaşului;

Bucură-te, arie în care s-au adunat snopii faptelor bune;

Bucură-te, cuptor în care s-au copt roadele Duhului Sfânt;

Bucură-te, veşmânt de taină care acoperi goliciunea păcatelor;

Bucură-te, scaun pe care s-a odihnit înţelepciunea;

Bucură-te, epitrahil sub care s-au ars zapisele păcatelor;

Bucură-te, blândul păstor al turmei cuvântătoare;

Bucură-te, lira Duhului Sfânt ascultată de îngeri;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

Sfântă rânduială şi bună cuviinţă ai statornicit obştei întemeiate de tine, Cuvioase Părinte Iosif. Pe toate le-ai împlinit sub omoforul Precuratei Fecioare şi întru dragostea lui Dumnezeu, Căruia i-ai mulţumit cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Şcoală de nevoinţă şi Biserică vie ai întemeiat, Fericite Iosif, în poienile Varaticului; şcoală în care să se predea înţelepciunea ziditoare şi biserică unde să se împărtăşească, ca dintr-un izvor, nevoitorii, din tainele lui Dumnezeu. Binecuvântată este lucrarea ta, Sfinte, pentru care te lăudăm, strigând aşa:

Bucură-te, înţelept duhovnic care ai vărsat înţelepciune din izvorul Scripturilor ;

Bucură-te, dascăl care ai dat cuvânt ziditor din cuvintele Cuvântului;

Bucură-te, albină care ai adunat nectarul înţelepciunii din Sfintele Scripturi ;

Bucură-te, bun chivernisitor al tezaurului liturgic;

Bucură-te, doctor care ai alinat durerile sufleteşti ale credincioşilor;

Bucură-te, foc arzător care a mistuit spinii păcatelor;

Bucură-te, uşă care a deschis inimile încuiate ca să intre Hristos;

Bucură-te, olarul duhovnicesc prin care Dumnezeu modelează sufletele;

Bucură-te, mângâiere adusă  celor necăjiţi şi întristaţi;

Bucură-te, tezaur al înţelepciunii şi cunoaşterii apărat de Dumnezeu;

Bucură-te, cinstitor şi apărător al predaniei Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, mustrătorul nedreptăţii şi împăciuitorul neajutoraţilor;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 9-lea:

Înfruntând greutăţile, potolind valurile potrivnice ale ispitelor şi risipind întunericul vrăjmaşilor nevăzuţi, ai statornicit, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, bună rânduială în chinovia însemnată cu numele tău care s-a păstrat peste ani, cântându-se lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Precum cărbunele aprins aprinde pe celălalt stins de lângă el, tot aşa şi tu, Sfinte Iosif, aprins fiind de dragostea lui Hristos, ai răspândit lumina şi căldura acesteia în jurul tău, luminând astfel minţile întunecate ale oamenilor şi topind gheaţa fărădelegilor din sufletele părăsite de harul lui Dumnezeu. De aceea numele tău este pomenit cu evlavie în Biserica dreptmăritoare, iar soborul maicilor şi credincioşilor îţi cântă aşa:

Bucură-te, părinte iubitor de fii duhovniceşti dăruiţi de Dumnezeu;

Bucură-te, Cuvioase, a cărui viaţă este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu;

Bucură-te,om duhovnicesc plin de bunătate şi de iubire milostivă;

Bucură-te, aducător de pace între oameni din pacea lui Hristos;

Bucură-te, mâna prin care Dumnezeu binecuvintează obştea Mănăstirii Varatic;

Bucură-te, duhovnic iscusit care ai modelat sufletele răvăşite;

Bucură-te, floarea cuvioşiei împodobită de Dumnezeu;

Bucură-te, judecător nepărtinitor şi nemitarnic;

Bucură-te, balsam dumnezeiesc care vindecă rănile sufleteşti ;

Bucură-te, restaurator de temple ale Duhului Sfânt;

Bucură-te, apărător al monahilor şi credincioşilor statornici;

Bucură-te, lauda sihaştrilor şi bucuria Bisericii;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

Cel ce credinţa cea dreaptă ai păzit, calea nevoinţelor ai săvârşit, mulţime de ucenici ai povăţuind, cu sufletul împăcat şi scăldat în lumină necreată, Dumnezeu te-a chemat la veşnicile lăcaşuri unde să te bucuri veşnic, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Iubitorul de oameni, Hristos-Dumnezeu, a arătat lumii, la „plinirea vremii”, că nu în zadar se ostenesc cei ce urmează calea deschisă către raiul desfătării, ci mare plată se găteşte celor ce rabdă întru nădejde până la sfârşit. De bogăţia cea veşnică te-ai învrednicit, Părintele nostru Iosif, la sfârşitul vieţii pământeşti, când Mântuitorul lumii  te-a chemat întru slava Sa în cântarea îngerească. Asemenea şi noi te lăudăm zicând unele ca acestea:

Bucură-te, Fericite Părinte, moştenitor al împărăţiei cerurilor ;

Bucură-te, cel ce ai sărăcit în lumea aceasta ca să te îmbogăţeşti în cer;

Bucură-te, cel ce ai vărsat lacrimi de pocăinţă ca să te mângâi în viaţa veşnică;

Bucură-te, părintele blândeţilor care ai moştenit împărăţia cerurilor;

Bucură-te, cel ce ai flămânzit în lumea aceasta ca să te hrăneşti din ospăţul Stăpânului;

Bucură-te, Părinte milostiv, care ai fost miluit de Hristos în cer ;

Bucură-te, păstor cu inimă curată în care S-a odihnit Dumnezeu;

Bucură-te,făcătorule de pace care ai dobândit starea de fiu al lui Dumnezeu prin har ;

Bucură-te, cel prigonit pentru dreptate, pentru care Hristos te-a aşezat în împărăţia Sa;

Bucură-te, împreună cu cei ocărâţi în lumea aceasta şi răsplătiţi de Dumnezeu ;

Bucură-te  şi te veseleşte că ai primit de la Hristos cununa biruinţei;

Bucură-te, că ai văzut pe Hristos pe pământ în ghicitură, iar în cer faţă către faţă;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Mulţimea sfinţilor îngeri şi cetele mucenicilor s-au bucurat de mutarea ta, Sfinte Iosif, din lumea aceasta în împărăţia cea veşnică, pentru că împreună cu ei cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre, pentru rugăciunile Cuviosului tău Iosif, cel ce ascultă lauda noastră pe care cu smerenie o facem înaintea icoanei sale:

Bucură-te, cel ce duci rugăciunile noastre la Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce te vei arăta împreună cu Hristos întru slavă;

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu haina nemuririi;

Bucură-te, cel ce împreună cu îngerii preamăreşti Treimea cea de o fiinţă;

Bucură-te, cel ce urci din slavă în slavă către profunzimile lui Dumnezeu ;

Bucură-te, martor al credinţei şi apostol al neamului românesc;

Bucură-te, că Hristos ţi-a răsplătit ostenelile tale de pe pământ;

Bucură-te, că te împărtăşeşti în liturghia cerească slujită de Arhiereul cel veşnic;

Bucură-te, că vei participa la Judecata de Apoi, când sfinţii vor judeca lumea;

Bucură-te, că sfintele tale moaşte străjuiesc mănăstirea pe care ai ctitorit-o;

Bucură-te, cel ce asculţi cântarea îngerilor împletindu-se cu cea a maicilor;

Bucură-te, că împreună cu Sfântul Paisie şi toţi cuvioşii neamului românesc trăiţi veşnic în „comuniunea sfinţilor”;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Preasfântă Treime, Stăpânie de o fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce eşti cauza tuturor bunătăţilor, Cea lăudată de sfinţii îngeri şi de toţi sfinţii, miluieşte-ne şi pe noi, cei care am fost învăţaţi de alesul Tău, Cuviosul Iosif de la Varatic, să-ţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Mulţumim Ţie, Doamne Dumnezeul nostru, Care ai umplut de bunătăţi viaţa noastră, trimiţându-ne în vremurile cele de pe urmă pe Fericitul Iosif, ocrotitor şi îndrumător pe calea mântuirii! Dacă acesta a primit de la Tine cununa biruinţei, binecuvintează-ne, Dumnezeule, şi pe noi cu daruri duhovniceşti, care cu evlavie îl cinstim, zicând:

Bucură-te, purtătorul rugăciunilor noastre la Dumnezeu;

Bucură-te, ocrotitorul şi îndrumătorul călugăriţelor din mănăstirea ta;

Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi şi împovăraţi în necazuri şi supărări ;

Bucură-te, dătător de încredere celor îndoielnici şi înspăimântaţi ;

Bucură-te, părinte iubitor pentru cei părăsiţi de părinţi;

Bucură-te, aducător de bucurie celor întristaţi;

Bucură-te, lumină care risipeşti întunericul acestui veac;

Bucură-te, solul lui Hristos care aduci pace pe pământ;

Bucură-te, fiu al luminii Duhului Sfânt care se revarsă în Biserica lui Hristos;

Bucură-te, purtătorul rugăciunilor înaintea Sfintei Treimi; 

Bucură-te, apărătorul sufletelor noastre în ceasul morţii;

Bucură-te, nădejdea noastră când ne vom înfăţişa la judecata cea dreaptă;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, întru tot fericite Părinte Iosif, întâiul duhovnic şi ctitor al Mănăstirii Varatic, primeşte smeritul nostru dar de rugăciune pe care-l aducem cu inimi curate şi prin care îţi cerem să ne izbăveşti de tot necazul şi întristarea ce ne-a cuprins ca să rămânem curaţi şi fără prihană în mărturisirea credinţei dreptmăritoare în care să se slăvească numele Preasfintei Treimi, cântându-I împreună cu tine: Aliluia. (de trei ori)

Apoi: Icosul 1 şi Condacul 1.

Icosul 1:

Veniţi, fii duhovniceşti ai Bisericii dreptmăritoare, să cinstim pe unul dintre cuvioşii neamului românesc, cel ce s-a învrednicit să fie cămară preacurată întru care S-a odihnit Dumnezeu, zicându-i unele ca acestea:

Bucură-te, Cuviose, ieşit din viţa neamului nostru binecredincios;

Bucură-te, tânăr cu minte ageră iluminată de Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel ce te-ai ridicat înţelepţeşte până la asemănarea cu Dumnezeu;

Bucură-te, floare rară crescută în ţinuturile Ardealului străbun;

Bucură-te, purtătorul crucii lui Hristos pe calea Golgotei;

Bucură-te, cel ce chemarea lui Hristos ai auzit;

Bucură-te, ucenic al Cuviosului Paisie de la Neamţ;

Bucură-te, vrednic următor şi împlinitor al cuvioşilor sihaştri;

Bucură-te, făclie nestinsă a înfrânării şi a nevoinţelor duhovniceşti;

Bucură-te, trăitor al Evangheliei şi mărturisitor al credinţei ortodoxe;

Bucură-te, fiu al Ardealului şi cuvios al Moldovei;

Bucură-te, lucrătorul cel harnic din Grădina Maicii Domnului;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Condacul 1:

Pe tine, Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, Hristos te-a ales să sădească în sufletul tău chipul frumuseţii Sale, care a strălucit ca o lumină în sfeşnic în poienile ţinutului Neamţului. Dumnezeu te-a învrednicit să fii întâiul ctitor şi duhovnic al mănăstirii Varatic, călăuzind soborul de maici către limanul mântuirii, până te-a preamărit în ceruri, unde te-a aşezat în ceata cuvioşilor.  Pentru aceasta, cu inimi curate te lăudăm, zicând:  Bucură-te, Cuvioase Părinte Iosif, prieten şi casnic al lui Hristos!

Rugăciune

O, prealăudate Părintele nostru Iosif, mare sihastru şi îndrumător al călugărilor râvnitori, mărturisitor al Ortodoxiei, ctitor şi întâiul duhovnic al Mănătirii Varatic, cel ce prin lacrimi, post şi rugăciune la viaţa cea sfântă ai ajuns, cel ce pe Hristos L-ai slăvit , pe Preacurata Sa Maică ai cinstit-o şi inimile zdrobite le-ai vindecat; te rugăm, Cuvioase Părinte, iubitorule de viaţă neprihănită, să ne ajuţi pe toţi în vreme de necaz şi de primejdii ca să ne împărtăşim din bunătăţile cele făgăduite de Hristos, ca să adorăm pe Dumnezeu, în Treime închinat de cetele îngerilor şi ale sfinţilor întru toţi vecii. Amin.

*** Acest Acatist al Sfântului Cuvios Iosif de la Varatic a fost alcătuit de către IPS Arhiepiscop Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului și aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Acatistele lunii Aprilie

Calendar ortodox
19 Aprilie

(Denia Acatistului Bunei Vestiri)