Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi din Roma

Acatiste

Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi din Roma

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1

Ca pe o fecioară nevoitoare a lui Hristos, plină de har, ca pe o propovăduitoare asemeni Apostolilor și ca pe o Muceniță te lăudăm pe tine, cu cântări de biruință, și cinstim cu bucurie pomenirea ta, florile cuvintelor aducându-ți și strigând: Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Icosul 1

Cântări îți aducem ție, cea preabună între fecioare, curată Muceniță a lui Hristos, Paraschevi, căci vitejește nevoindu-te și strălucind ca o înțeleaptă cu razele minunilor, luminezi pe cântăreții tăi și îi faci să te laude cu dragoste, zicând:
Bucură-te, fiică din părinți binecredincioși!
Bucură-te, scaun sfânt plăcut lui Dumnezeu!
Bucură-te, trâmbița dragostei cea cu bun răsunet!
Bucură-te, slujitoare neprihănită a Precuratei Fecioare!
Bucură-te, ceea ce de sus dai mângâiere ortodocșilor aflați în suferință!
Bucură-te, ceea ce contenești lacrimile și suspinele omenești!
Bucură-te, că ești ocrotitoare simțului vederii!
Bucură-te, că monahiilor le arăți calea!
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit îndrăzneala vrăjmașului!
Bucură-te, ceea ce ai biruit cu puterea lui Hristos!
Bucură-te, a Romei dumnezeiască podoabă!
Bucură-te, grabnică vindecare de boli!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 2-lea

Fiind tu odraslă sfântă a rugăciunilor părinților tăi, Agaton și Politia, te-ai adăpat din izvorul evlaviei lor și ai crescut, curată, ca un pom preafrumos, plin de daruri, pentru care cei ce te-au născut cântau Domnului: Aliluia!

Icosul al 2-lea

De sufletul tău nu s-au apropiat râsul și îndrăzneala – izvoarele pierzării, ci tu, de Dumnezeu cugetătoare, te-ai alăturat cinstitelor fecioare și vremea ți-o petreceai cugetând la Sfintele Scripturi, pildă făcându-te nouă, celor ce cu evlavie glăsuim ție:
Bucură-te, suflet plin de har!
Bucură-te, Cuvioasă îndrăgită de noi!
Bucură-te, îndemnătoare spre nevoința cu dreaptă socotință!
Bucură-te, ceea ce, ca o vitează, ești vrednică de nume!
Bucură-te, dumnezeiască pecetluire a sfințitei propovăduiri!
Bucură-te, mireasma și lauda viețuirii asemenea îngerilor!
Bucură-te, tânără de Dumnezeu cinstită!
Bucură-te, că nu te-ai închinat idolilor ciopliți!
Bucură-te, făclie călăuzitoare pentru cei ce viețuiesc în cinste!
Bucură-te, necontenită cugetare la cele veșnice!
Bucură-te, neîncetată rugăciune către Iisus!
Bucură-te, bucuria celor ce pururea strigă ție!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 3-lea

Nu te-ai lăsat nicidecum biruită de slava celor trecătoare, curată Paraschevi, de Hristos purtătoare, ci, cu nădejdea vieții celei de sus, pe toate cele plăcute ale vieții gunoaie le socoteai, în cele dumnezeiești îmbogățindu-te și lui Dumnezeu cu dragoste cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Trecerea din viața aceasta a cinstiților tăi părinți ai primit-o ca pe o chemare dumnezeiască și, urmând cuvintelor Mirelui Tău celui preacurat, ai împărțit celor săraci avuția moștenită; pentru aceast, lăudând dărnicia ta, cu evlavie grăim ție:
Bucură-te,  cea plină de înțelepciunea cea de sus;
Bucură-te,  că prin harul lui Dumnezeu sufletul ți-ai păzit!
Bucură-te, privighetoare care cânți Celui Preaînalt!
Bucură-te, ceea ce arăți darurile vieții monahale!
Bucură-te, ceea ce ai împărțit avutul fraților lipsiți!
Bucură-te, ceea ce ai comoară nestricată în ceruri!
Bucură-te, ceea ce dovedești vitejie în primejdii!
Bucură-te, ceea ce ai risipit negura înșelăciunii!
Bucură-te, cea între Mucenici purtătoare de multe biruințe!
Bucură-te, făclie mult luminătoare a curăției!
Bucură-te, ceea ce călăuzești către Ziditorul!
Bucură-te, raza viețuirii mai presus de fire!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 4-lea

Din dorul pentru cele cerești închizându-te într-o mănăstire, purtătoare de chinuri, vestită Paraschevi, cu înțeleaptă minte te-ai supus întru ascultare și răbdai ostenelile nevoinței în chip luminat, cinstind pe Domnul și grăind cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Prin dumnezeiescul har la înălțimea dragostei ai ajuns, dorind cununa muceniciei, și cereai rugăciunea și binecuvântarea stareței tale ca să grăiești neamurilor cuvântul Domnului și să scoți din rătăcire popoarele care acum te laudă, zicând:
Bucură-te, aurora mângâierii!
Bucură-te, harpa dumnezeieștii cunoașteri!
Bucură-te, cea asemenea fecioarelor înțelepte!
Bucură-te, împreună-vorbitoare cu îngerii cei fără prihană!
Bucură-te, ceea ce cu dragoste ai îmbrățișat schima îngerească!
Bucură-te, acoperământ și întărire pentru cei ce cu credință te cinstesc!
Bucură-te, ceea ce auzi glasuri de negrăit!
Bucură-te, că te-ai învrednicit de cinstea celor aleși!
Bucură-te, crin cu totul înmiresmat al celor credincioși!
Bucură-te, alifie vindecătoare pentru ochii noștri!
Bucură-te, cântare a dragostei dumnezeiești!
Bucură-te, răsuflare a rugăciunii celei neadormite!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 5-lea

Pe calea cea de Dumnezeu însemnată a Apostolilor mergând în viață, precum oarecând întâia Mucenită Tecla, ai trecut prin pământul romanilor și prin cetățile grecești, ca o căprioară sprintenă, pe Hristos binevestind cu căldură și Lui cu dragoste cântându-I: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Auzind împăratul Antonin de lucrarea ta cea întocmai cu a Apostolilor, ți-a pus coif înroșit în foc, dar, prin vrerea Domnului, rămânând tu cu totul nevătămată, pe toți credincioșii i-ai făcut să strige ție cu uimire unele ca acestea:
Bucură-te, sfințită căprioară a turmei lui Hristos!
Bucură-te, mireasma mirului de nard ales!
Bucură-te, învățătoare fericită și înțeleaptă!
Bucură-te, dulce vestitoare, asemenea Apostolilor lui Hristos!
Bucură-te, gariuri propovăduite din curate buze!
Bucură-te, ceea ce aduci mărturia roadelor vieții de nevoință!
Bucură-te, că ești dătătoare de pace!
Bucură-te, că te-ai făcut ocrotitoare celor din necazuri!
Bucură-te, că pe credincioși îi întărești în sfințenie!
Bucură-te, nimicirea falșilor dumnezei!
Bucură-te, mireasma vitejiei dreptslăvitoare!
Bucură-te, îndepărtarea din inimi a fricii!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 6-lea

Valuri diavolești de chinuri cumplite ai răbdat, mult pătimitoare fecioară, căci căutau tiranii cu foc și cu bătăi să te despartă de credința ta, însă ca un stâlp dumnezeiesc neclintită ai rămas și te rugai lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cu strălucirea minunilor tale ai unit cu turma Domnului mulțimea ostașilor care au crezut și care prin multe chinuri și-au dat sufletul din pricina mâniei împăratului, iar acum în locașurile cele luminate cu mulțumire glăsuiesc ție acestea:
Bucură-te, curată și bună muceniță a lui Hristos!
Bucură-te, dreptarul și călăuza noastră!
Bucură-te, ceea ce ai râs de dumnezeii cei cu nume mincinos!
Bucură-te, ceea ce ai sfărâmat chipurile idolești!
Bucură-te, monahie preacinstită, smerită și înțelegătoare!
Bucură-te, trandafir care înmiresmezi sufletele!
Bucură-te, că faci plăcută osteneala nevoinței!
Bucură-te, ceea ce zdrobești ceata demonilor!
Bucură-te, cea dăruită cu mulți talanți de Hristos!
Bucură-te, cântare aleasă a Împăratului tuturor!
Bucură-te, vlăstar al Romei celei vechi!
Bucură-te, ocrotitoare a orașelor și satelor creștinești!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 7-lea

Rămânând îndelung în legături, precum Pavel, te-ai învrednicit de vederea îngerului, care ți-a arătat cinstitele semne ale Pătimirilor lui Hristos, și ți-a zis ție: Paraschevi preaînțeleaptă, îmbărbătează-te, ca să cânți în veci: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Dinar de mult preț al Bisericii te-ai arătat, Sfântă, purtând ca pecete chipul Stăpânului tău și încercată fiind în foc și în felurite chinuri, de trei ori slăvită, în care nicidecum nu te-ai schimbat, pentru care de la toți auzi acestea:
Bucură-te, pecetea harului dumnezeiesc!
Bucură-te, cheia neziditelor daruri!
Bucură-te, că ai răbdat întinderi cu trupul!
Bucură-te, că ai suferit cu vitejie strujiri!
Bucură-te, că ai atins culmi de neajuns în mucenicie!
Bucură-te, ceea ce ocrotești pe pătimitori, ca și pe nevointorii din pustie!
Bucură-te, că ai fost aruncată în smoală fierbinte!
Bucură-te, că prin minune dumnezeiască ai fost păzită nevătămată!
Bucură-te, izbăvitoarea celor aflați în suferințe!
Bucură-te, ceea ce ai dat lumină orbilor!
Bucură-te, cea prin care se revarsă bunătatea!
Bucură-te, cea prin care vrăjitoria se nimicește!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 8-lea

Fără milă strujită, de păr atârnată și chinuită fiind, nicicum nu te-ai înspăimântat, având cuget vitejesc, ci strigai crudului tiran: Nicio meșteșugire a ta nu va putea să mă despartă pe mine de Hristos, Căruia fără frică îi cânt: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Singur Antonin cerând nebunește a i se arunca în față ulei și pucioasă, de vedere a fost lipsit, dar îndată tu, din multa milostivire, i-ai dat vindecare, Muceniță Paraschevi. Pentru aceasta el, uimit, a îmbrățișat credința ta, strigând:
Bucură-te, primăvara darurilor!
Bucură-te, fântâna tămăduirilor!
Bucură-te, pârga romanilor cea de bun neam!
Bucură-te, ceea ce ai propovăduit pe Soarele dragostei!
Bucură-te, alăuta de Dumnezeu insuflată care veselești pe cei binecredincioși!
Bucură-te, privire preacurată, care îndepărtezi pe cei potrivnici!
Bucură-te, că binecuvintezi mulțimile celor ce te laudă!
Bucură-te, că biruiești cetele vrăjmașilor!
Bucură-te, chip cinstit și nestricat!
Bucură-te, ceea ce îmbraci sufletele cu lumină!
Bucură-te, credincioasă vestită și vrednică!
Bucură-te, mireasmă cerească dăruită pământenilor!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 9-lea

Mai înainte de sfârșitul tău ți-au pus pe piept o piatră grea, Muceniță Paraschevi, dar noaptea, venind lângă tine lisus întru lumină, împreună cu cetele cele strălucitoare ale îngerilor, ți-a tămăduit rănile îndată, pentru care cu bucurie îi cântai: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu ajutorul Stăpânului Hristos vitejește ai trecut cu vederea slăbiciunea firii femeiești și, cu puterea dumnezeieștii Cruci, rugându-te, ai biruit pe înfricoșătorul balaur; pentru aceasta toți s-au minunat și cu uimire au început a striga:
Bucură-te, fecioară aducătoare de lumină!
Bucură-te, muceniță purtătoare de cunună!
Bucură-te, cea cu suflet curajos în cumplitele necazuri!
Bucură-te, bună biruitoare în chinuri și în nevoințe!
Bucură-te, sălaș al harului și locaș al dragostei!
Bucură-te, dătătoarea păcii și a duhului blândeții!
Bucură-te, că ești călăuzitoare monahilor!
Bucură-te, rugătoare către Preasfânta Treime!
Bucură-te, legătura cinstitelor fecioare!
Bucură-te, alungarea duhurilor întunecate!
Bucură-te, cea prin care balaurul a fost zdrobit!
Bucură-te, cea prin care ighemonul a rămas uimit!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 10-lea

Cunună nestricată și darul de a face minuni ai primit din cer după vrednicie, fecioară, ca răsplătire pentru virtuțile dobândite de tine și pentru multele lupte pline de grele suferințe, pentru care și acum te-ai preaslăvit, strigând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

La sfintele tale moaște, pe care le punem înainte ca pe un odor preacinstit, alergăm totdeauna, fericită Paraschevi, cerând ca toți să aflăm milă și vindecare vederii, pentru care, veselindu-ne, grăim:
Bucură-te, tămăduirea ochilor!
Bucură-te, dumnezeiesc izvor de minuni!
Bucură-te, ziditoarea de sfinte locașuri care poartă numele tău!
Bucură-te, săditoarea trandafirilor vieții monahale!
Bucură-te, cetate cu șapte turnuri a celor ce-și pun nădejdea în Dumnezeu!
Bucură-te, rouă Ermonului, care ne mângâi în arșița necazurilor!
Bucură-te, că rugăciunea ta aduce bună înțelegere!
Bucură-te, că mâna ta vindecă durerile!
Bucură-te, ajutor dat celor cu credință fierbinte!
Bucură-te, milostenie împărțită celor săraci!
Bucură-te, vasul binecuvântării iui Dumnezeu!
Bucură-te, floarea cea cu miros plăcut!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 11-lea

Izvorul tău sfințit este apă a nemuririi și tămăduire de orice boală; pentru aceasta cu picioare vesele ne sârguim către cinstitul tău locaș, Sfântă Muceniță Paraschevi, cerând curățire sufletelor, ca să strigăm neîncetat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu isopul rugăciunilor tale, Sfântă, alungi amarele năvăliri ale demonilor, căci și chipurile idolești la pământ le-ai doborât cu mână neșovăielnică și i-ai uimit pe cei înțelepți, care cu bucurie îți cântau:
Bucură-te, lumina trezviei!
Bucură-te, spaima demonilor!
Bucură-te, păzitoarea nevoinței ortodoxe!
Bucură-te, povățuitoarea învățăturii credincioșilor!
Bucură-te, că te-ai adus ca o jertfă sfințită!
Bucură-te, ceea ce ai fost legată de păr și spânzurată în văzduh!
Bucură-te, ceea ce ai fost mistuită de dragostea Domnului!
Bucură-te, ceea ce ai fost strivită cu o povară de nesuferit!
Bucură-te, cea întocmai cu Apostolii și Cuvioșii!
Bucură-te, cea minunată între propovăduitori!
Bucură-te, ceea ce ai răbdat chinuirea trupului!
Bucură-te, ceea ce ai fost arsă cu tăciuni aprinși!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 12-lea

Bucurându-te și veselindu-te ai intrat înaintea Mirelui tău ceresc, Sfântă Muceniță, și, căzând la picioarele lui Hristos, le sărutai cu căldură, preacinstită Paraschevi, și cununa ta Lui o închinai și cu uimire strigai: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Duhovnicește hrănește-ne pe noi, o, Muceniță, trimițându-ne din cereștile locașuri mana dragostei de Dumnezeu, ca din toată inima să chemăm numele cel dulce și cinstit al lui lisus totdeauna și să vestim harul tău, strigând cu umilință:
Bucură-te, cetatea de scăpare a celor dreptcredincioși!
Bucură-te, scutul celor ce poartă numele tău!
Bucură-te, ceea ce izbăvești de nevoi și de pagube sfântul tău locaș!
Bucură-te, ceea ce îndepărtezi amenințarea războiului!
Bucură-te, ajutătoarea celor ce se luptă cu ispitele trupești!
Bucură-te, izgonitoarea tulburărilor sufletești!
Bucură-te, ceea ce luminezi mintea celor aflați la ceas de nedumerire!
Bucură-te, că mijlocești pentru noi cele de folos spre mântuire!
Bucură-te, sprijinul celor ce zac în neputințe!
Bucură-te, împlinirea bunelor dorințe!
Bucură-te, păzitoarea celor ce la moaștele tale năzuiesc!
Bucură-te, miluitoarea celor ce icoana îți cinstesc!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul al 13-lea

O, Sfântă fecioară Muceniță Paraschevi, lauda monahilor și ocrotirea credincioșilor, primind aceste nemeșteșugite laude ale noastre, ca pe niște flori ale câmpului, roagă-te Dumnezeieștii Treimi să mântuiască pe toți cei ce cântă: Aliluia! (acesta se zice de trei ori)

Apoi

Icosul 1

Cântări îți aducem ție, cea preabună între fecioare, curată Muceniță a lui Hristos, Paraschevi, căci vitejește nevoindu-te și strălucind ca o înțeleaptă cu razele minunilor, luminezi pe cântăreții tăi și îi faci să te laude cu dragoste, zicând:
Bucură-te, fiică din părinți binecredincioși!
Bucură-te, scaun sfânt plăcut lui Dumnezeu!
Bucură-te, trâmbița dragostei cea cu bun răsunet!
Bucură-te, slujitoare neprihănită a Precuratei Fecioare!
Bucură-te, ceea ce de sus dai mângâiere ortodocșilor aflați în suferință!
Bucură-te, ceea ce contenești lacrimile și suspinele omenești!
Bucură-te, că ești ocrotitoare simțului vederii!
Bucură-te, că monahiilor le arăți calea!
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit îndrăzneala vrăjmașului!
Bucură-te, ceea ce ai biruit cu puterea lui Hristos!
Bucură-te, a Romei dumnezeiască podoabă!
Bucură-te, grabnică vindecare de boli!
Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Condacul 1

Ca pe o fecioară nevoitoare a lui Hristos, plină de har, ca pe o propovăduitoare asemeni Apostolilor și ca pe o Muceniță te lăudăm pe tine, cu cântări de biruință, și cinstim cu bucurie pomenirea ta, florile cuvintelor aducându-ți și strigând: Bucură-te, Sfântă Muceniță Paraschevi, mult pătimitoare!

Calendar ortodox
22 Februarie