Paraclisul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia

Paraclise

Paraclisul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia

Preotul face obişnuitul început, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Citeţul: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este împărăţia…

Citeţul: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă…Şi acum… Veniţi să ne închinăm… şi îndată psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…

Apoi cântăm pe glasul al IV-lea: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea), podobie: “Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…”:

Pe Sfânta Eufimia întru cântări o lăudăm şi mărim viaţa ei cea dumnezeiască şi mucenicia ei cea minunată răbdată cu puterea lui Hristos, că aceasta a smerit nedumnezeirea idolilor şi a ruşinat rătăcirile la Sinodul al Patrulea; pentru aceasta a intrat slăvită în pământul celor blânzi, ca o muceniţă mult pătimitoare. (de 2 ori)

Slavă... Şi acum... asemenea:

Nu vom tăcea nicicând, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi îndată psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

Canonul

glasul al 8-lea, îl punem pe 4, fără irmoase :

 

Cântarea I

Irmos: “Apa trecând-o ca pe uscat…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vino, o, Duhule cel Bun, la mine, cel ticălos, care voiesc să laud pe Eufimia, stâlpul credinţei, fala şi cinstea Calcedonului.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Laud, Eufimia, vieţuirea ta, măresc jertfa şi minunata mucenicie, cerând ca, prin rugăciunile tale, Maică, să laud după vrednicie minunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

În chip luminat te-ai lepădat de deşertăciunea şi de frumuseţile lumii, pentru Hristos, Eufimia; pentru aceasta şi pe noi, cei ce te cinstim, învredniceşte-ne să ne lepădăm de patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

 Născătoare de Dumnezeu, pe noi, cei netrebnici, învredniceşte-ne, Maică a Cuvântului, ca, prin rugăciunile tale, să propovăduim cele două firi ale Lui într-un singur ipostas, Maică- Fecioară.

Cântarea a III-a

Irmos: „Doamne, Cel ce ai făcut…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vedem în mâinile tale, slăvită Eufimia, cartea Părinţilor, cea de Dumnezeu insuflată, cu cuviinţă ţinută, iar scrierea ereticilor zăcând la picioarele tale, ceea ce propovăduieşti dogmele adevărului.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Te-ai împotrivit cu tărie idoleştilor cuvinte, muceniţă Eufimia, prin credinţa ta către Dumnezeu – Omul şi, prin semne multe smerind pe judecătorii tăi, ai suferit mucenicia cu bucurie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dorind cu râvnă, slăvită Eufimia, sfinţenia vieţii şi pe Hristos, şi lepădând toate cele trecătoare de pe pământ, ai gustat cele cereşti, a căror dorire dăruieşte-o şi nouă, cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Ca o purtătoare de biruinţă te-ai înălţat la ceruri, Preacurată, ca una ce ai născut nouă pe Dumnezeu Omul, pe Care roagă-L pururea, cu îndrăznire de maică, pentru robii tăi, pururea - Fecioară curată.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de eresuri pe toţi ortodocşii, că eşti mijlocitoarea credincioşilor către Hristos, ca o muceniţă mult pătimitoare, Eufimia.

Întăreşte-i pe cei ce în chip ortodox te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, întru credinţa Fiului tău şi în încercările vieţii, ca una ce ai îndrăznire de maică.

 

Apoi preotul rosteşte ectenia la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, iar după ecfonis cântăm:

Sedealna, glas 2, Podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă...

Dorind, cinstită, cămara cea preaîmpodobită, te-ai jertfit lui Dumnezeu, ca o junghiere cu bun miros şi L-ai propovăduit pe Hristos desăvârşit om şi Dumnezeu într-un singur ipostas, ținând în mâinile tale, Eufimia, cartea lui Dumnezeu.

Cântarea a IV-a

Irmos: “Auzit-am, Doamne, taina…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Te-ai înfrumuseţat întru Duhul, muceniţă Eufimia; pentru aceasta te-ai nevoit biruind reaua credinţă, pe care şi acum o izgoneşte, cu solirile tale.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Uneltele diavolului le-ai smerit, prin minune, Eufimia; şi pe noi acum ne păzeşte de năvălirile înşelătorului, o, prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Chinuri ai răbdat bucurându-te, prin dumnezeiescul har, Eufimia; pentru aceasta grăbeşte şi izbăveşte de săgeţile durerii pe cei ce te cinstesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Prin solirile tale, Fecioară, trimite-ne de la Fiul tău curăţire de păcate, ca toţi să scăpăm de năvălirile vicleanului balaur.

 

Cântarea a V-a

Irmos: „Luminează-ne pe noi, Doamne…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Izbăveşte pe cei credincioşi cu solirile tale, Eufimia, de rătăcirile cele întinate ale ereticilor, care răstoarnă dumnezeieştile dogme ale Bisericii.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai izbăvit şi ai întărit credinţa cea adevărată a ortodocşilor, prin minune pecetluind dumnezeiasca credinţă, Eufimia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Înalţă mintea celor ce te cinstesc pe tine, Eufimia, către Iisus Mântuitorul, Dumnezeu - Omul, şi de înşelare păzeşte-ne şi ne izbăveşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Porţi pe Hristos în braţele tale, Mireasă dumnezeiască, şi alăptezi ca pe un prunc, mai presus de fire, pe Cel ce S-a întrupat sub vreme, pe Dumnezeu şi Domnul.

Cântarea a VI-a

Irmos: „Rugăciunea mea voi vărsa…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Iubit-ai pe Hristos, prealăudată Eufimia, din inimă fierbinte; pentru aceasta te desfătezi de viaţa cea veşnică şi dumnezeiască, bucurându-te, şi mijlocind la Dumnezeu să fim izbăviţi noi de chinuri.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Zădărniceşte îndrăznelile celor de rea credinţă şi năvălirile demonilor, Eufimia, şi, cu rugăciunile tale către Cuvântul, izbăveşte inimile credincioşilor de înşelare şi-i scapă de legăturile păcatului, ale morţii şi ale diavolului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Alină-mi sufletul, slăvită Eufimia, cu rugăciunile tale către Dumnezeu, şi dăruieşte-mi bucuria păcii şi nădejdea în Dumnezeu cea mântuitoare şi dorirea veşnicei desfătări şi viaţa raiului cea nesfârşită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Tu L-ai purtat în pântece pe Domnul, Fecioară, mai presus de fire şi de cuvânt, şi ai îmbrăţişat cu mâinile pe Dumnezeu şi din cinstiţii tăi sâni L-ai alăptat; pentru aceasta, ca o Maică a lui Dumnezeu, roagă-L pe Acesta pentru toţi.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de eresuri pe toţi ortodocşii, că eşti mijlocitoarea credincioşilor către Hristos, ca o muceniţă mult pătimitoare, Eufimia.

Întăreşte-i pe cei ce în chip ortodox te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, întru credinţa Fiului tău şi în încercările vieţii, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Preotul rosteşte ectenia, aşa cum s-a arătat după cântarea a III-a, apoi cântăm:

Condacul, glas 2, Podobie: Ceea ce eşti folositoare creştinilor…

Eufimia, tu eşti fala mucenicilor, înfrumuseţarea cea cinstită a mărturisirii lui Hristos, jertfindu-te de bunăvoie pentru Dânsul cu bucurie ; pentru aceasta ai luat în ceruri cinste de mare muceniţă şi cununa biruinţei. Întăreşte, cu solirile tale, pe credincioşi în dreapta credință şi roagă pe Hristos ca să primim iertare.

Prochimenul, glas 4:

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi.

Stih: Prin Sfinţii care sunt pe pământul Lui, lucruri minunate a făcut Domnul.

Şi se citeşte Sf. Evanghelie de la Luca ( XXI, 12-19 ): Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Feriţi-vă de oameni…

Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie !

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile purtătoarei de chinuri Eufimia, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum... același glas

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Apoi stihira glas 6 (forma glasului 2), Podobie: “Toată nădejdea…”

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

În cântări dumnezeieşti să lăudăm pe Eufimia, podoaba Calcedonului, înfrumuseţarea cea preacinstită a Bisericii, căci cu bucurie s-a jertfit pe sine Domnului şi a lepădat pe cele trecătoare, mincinoase şi stricăcioase şi toată deşertăciunea, întărind prin minuni pe cei ce cred întru adevăr ; cu adevărat s-a arătat pildă mucenicilor lui Hristos şi turn de apărare al ortodocşilor, cea de Dumnezeu fericită.

Diaconul (iar în lipsa lui, preotul ) rosteşte rugăciunea:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfintei, marii Muceniţe Eufimia din Calcedon, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire săvârşim, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori), cântat alternativ de cele două strane.

Preotul rosteşte ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 Strana: Amin.

Cântarea a VII-a

Irmos: „Tinerii cei ce au mers…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

O, muceniţă Eufimia, prăznuieşti întru slavă, în Împărăţia lui Dumnezeu, fiind încununată după vrednicie, în mijlocul mucenicilor, cu care cânţi Domnului: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

În chip mărit ocroteşti pe cei ce cu dragoste se închină moaştelor tale, o, cinstită maică Eufimia, şi laudă pe Domnul cu credinţă dreptslăvitoare: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Prin minune pecetluieşte Eufimia cartea credincioşilor ortodocşi, dogmatizând cu adevărat cele două firi ale lui Hristos într-un singur ipostas, pentru cei ce laudă cu credinţă pe Cuvântul în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Biserică însufleţită a lui Dumnezeu Cuvântul eşti şi cort purtător de lumină; roagă-te, Fecioară, pentru cei ce te laudă şi împreună cântă luminat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Cântarea a VIII-a

Irmos: „Pe Împăratul ceresc…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Logodindu-te cu Cuvântul, o, Eufimia, ai dat mărturie prin sânge, pe Hristos lăudând ca o muceniţă în veci.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De la Domnul luând tărie, Eufimia se sârguiește către mucenicie cu bucurie, pe Hristos lăudând întru toţi vecii.

Stih: Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Mărturisind Eufimia Stăpânia Treimii, prăznuieşte acum în Sionul de sus, lăudând-O întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Mărturisim pe Fecioara şi Maica Cuvântului ca pe o mai cuprinzătoare decât cerurile şi slăvim pe Hristos în veci.

Cântarea a IX-a

Irmos: “Cu adevărat Născătoare…”

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu puterea Domnului Eufimia pecetluieşte credinţa cea din carte în chip minunat, cu mâinile sale, biruind rătăcirea cea cu adevărat pierzătoare.

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu veselie a lepădat Eufimia cele ale lumii şi cele stricăcioase şi frumoase ale vieţii celei trecătoare, ca să se bucure în locaşurile cele dumnezeieşti împreună cu mucenicii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dăruieşte-mi râvna mărturisirii şi a dumnezeieştii îndrăzneli şi harul lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale către Cuvântul, muceniţă preaslăvită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Să lăudăm pe Maria, Maica Cuvântului, folositoarea cea tare şi acoperământul credincioşilor, slava şi desfătarea celor fără de trupuri.

Apoi îndată:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri (megalinarii), glas 8, Podobie: “Ceea ce eşti mai cinstită…”,

în timpul cărora preotul cădeşte altarul şi poporul:

Bucută-te, podoaba cea cinstită a Calcedonului, muceniţă Eufimia, şi călăuza credinţei; bucură-te, ruşinarea cumpliţilor eretici şi pecetluirea Sinodului al Patrulea.

Veniţi să lăudăm în cântări viaţa Eufimiei şi să strigăm cu bucurie: bucură-te, lauda Bisericii şi a mucenicilor şi apărarea credincioşilor ortodocşi.

Cu evlavie să cinstim pe dumnezeiasca pecete a mucenicilor, pe minunata Eufimia, care s-a jerfit cu râvnă pentru Cuvântul, şi a pecetluit credinţa ortodocşilor.

Pe marea muceniţă a lui Hristos cu cântări de laudă să o încununăm cu bucurie, pe ceea ce s-a învrednicit de cinstea nestricăciunii şi de dumnezeiasca odihnă împreună cu toţi mucenicii.

Muceniţă Eufimia, în ceruri pururea prăznuieşti cu îngerii, bucurându-te, ca un chip al mucenicilor şi laudă a ortodocşilor; roagă pe Ziditorul pentru robii tăi.

Păzeşte-ne pe noi toţi de rătăcire şi Ortodoxia de săgeţile ereticilor; întăreşte credinţa cu rugăciunile tale către Ziditorul şi călăuzeşte pe toţi către Dumnezeu, Eufimia.

Îngerii şi cetele Sfinţilor, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

şi după ecfonis cântăm

Troparul, glasul al 5-lea, Podobie: „Pe Cuvântul…”:

Tu eşti frumuseţea Calcedonului şi stâlpul Ortodoxiei, o, cinstită Eufimia, călăuza şi întărirea Părinţilor, că te-ai luptat strălucit şi te-ai încununat minunat cu harul nestricăciunii şi ai întărit cartea Părinţilor care au mărturisit cele două firi ale lui Hristos.

Preotul rosteşte ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul şi Otpustul mic.

Apoi cântăm această stihiră glas 2, podobie: “Când de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei sfântului:

Veniţi să cinstim nevoinţa cea sfântă a cinstitei Eufimia, întru umilinţa sufletului, lăudând în cântări minunile ei; că pe Hristos L-a propovăduit în mijlocul Sinodului un ipostas în două firi; pentru aceasta după vrednicie este preamărită, primind slava nestricăciunii şi dumnezeiasca odihnă în ceruri.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

(Traducere din limba greacă de protos. Chiril Lovin, după paraclisul alcătuit de Arhim. Nikodimos Aerakis)

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
2 Decembrie