Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian

Acatiste

Acatistul Sfântului Mucenic Sebastian

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1

Cu cunună de virtuţi ţi-ai împodobit sufletul, Sfinte Mucenice Sebastian, şi, răbdând durerea săgeţilor omorâtoare de trup, ai primit cu bucurie mucenicia şi te-ai înălţat de la cele trecătoare la cele veşnice, slăvind pe Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul 1

Sfinte Sebastian, viteaz ai fost şi nu te-ai temut de durerile muceniciei, ci arzând de iubire pentru Hristos, singur ţi-ai mărturisit credinţa descoperind tuturor fericirea de a fi al lui Hristos; iar noi te cinstim cântând:
Bucură-te, mucenice mistuit pe altarul iubirii;
Bucură-te, erou ce te-ai dăruit singur jertfirii;
Bucură-te, lumină nebiruită pe pământ;
Bucură-te, doină cu dulce cuvânt;
Bucură-te, izvor al dăruirii dumnezeieşti;
Bucură-te, freamăt suav ce fericirii slujeşti;
Bucură-te, cel ce ai biruit amară suferinţă;
Bucură-te, cel ce ai dorit veşnicia cu stăruinţă;
Bucură-te, cel ce jertfă vie te-ai dăruit;
Bucură-te, gând curat şi neprihănit;
Bucură-te, rug prin iubire împlinit;
Bucură-te, glas ce în ceruri se aşterne;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 2-lea

Ai ştiut, Sfinte, să preţuieşti iubirea lui Dumnezeu pentru noi, şi ca un prinos de iubire ţi-ai dăruit viaţa, dându-ne nouă adevărată pildă; noi te rugăm fierbinte, întăreşte-ne în ale noastre suferinţe şi învaţă-ne să-L preamărim pe Dumnezeu, cântând alături de tine: Aliluia!

Icosul al 2-lea

O, Sfinte Sebastian, cât de mult te doresc sufletele noastre! Iată, exemplul jertfei tale sufletele ne hrănesc şi prin tine încă mai mult am învăţat să-L iubim pe Dumnezeu; primeşte acum glasurile noastre ce şoptesc:
Bucură-te, ostaş brav şi plin de nobleţe;
Bucură-te, a inimii mele adâncă frumuseţe;
Bucură-te, cel ce prin suferinţa lui Dumnezeu ai slujit;
Bucură-te, cel ce prin dureri inimi împietrite ai biruit;
Bucură-te, lacrimă născută din vitejie;
Bucură-te, neînţeleasă şi sfântă nebunie;
Bucură-te, al sufletelor noastre tainic ajutător;
Bucură-te, foc ce arzi, de-a pururi mistuitor;
Bucură-te, mărgăritar ce cerul împodobeşti;
Bucură-te, stea ce pe bolta inimilor noastre străluceşti;
Bucură-te, cel ce în suferinţe ne însoţeşti;
Bucură-te, cel ce ai grijă de noi;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 3-lea

Cel ce reverşi miresme de lumină către tronul lui Dumnezeu, te rugăm, mijloceşte pentru noi la Tronul Luminii, alături de Sfânta Fecioara, învaţă-ne să slăvim şi noi pe Cel Veşnic, cântând cu toată bucuria: Aliluia!

Icosul al 3-lea

O, Sfinte Sebastian, cel ce ai biruit întunericul prin curajul tău şi te-ai împodobit cu podoabele muceniciei, ajută-ne şi nouă în greutăţile noastre, învaţă-ne să fim curajoşi în războiul pe care-l purtăm pururea cu noi şi cu cele trecătoare, vino la noi, căci te chemăm strigând:
Bucură-te, prinos de slavă către Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce emani bucurie mereu;
Bucură-te, mireasmă de preacurată iubire;
Bucură-te, a celor mici însufleţire;
Bucură-te, soare arzând în plină măreţie;
Bucură-te, izvor nesecat de cerească energie;
Bucură-te, cel care ne hrăneşti cu sfântă energie;
Bucură-te, pisc de grandioase înălţimi;
Bucură-te, rug dătător de tainice lumini;
Bucură-te, rezonanţă curată a melodiei cereşti;
Bucură-te, fior de lumini, ce tainic străluceşti;
Bucură-te, că bucuria ta şi în noi se aşterne;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 4-lea

O, blândă lumină ce slujeşti Lumina supremă, ai grijă şi de noi, cei ce nu ştim să luminăm, şi cu bunătatea ta încarcă-ne sufletele şi transformă-ne, pentru numele Celui pe care-L iubeşti şi slujeşti, învaţă-ne să-L cinstim şi noi pe El cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Fiind topit în iubirea pentru cele cereşti, ai primit, Sfinte Sebastian, să fii torturat şi să înduri suferinţa săgeţilor care se năpusteau asupra ta fără milă, pentru aceasta noi te chemăm în ajutorul nostru zicând:
Bucură-te, torţă arzând pentru ale noastre suflete;
Bucură-te, bucurându-ne şi pe noi, Sfinte;
Bucură-te, cel ce ne încarci cu putere;
Bucură-te, cel ce ai înfrânt omeneasca durere;
Bucură-te, neînfricat luptător al lui Hristos;
Bucură-te, flacără arzând în veşnicie frumos;
Bucură-te, har ce împlineşti măreţia cerului luminos;
Bucură-te, al inimii mele tainic ocrotitor;
Bucură-te, freamăt născut din al nemuririi dor;
Bucură-te, şoim ce brăzdezi ale cerului înălţimi;
Bucură-te, cel ce Tronului de Lumină te închini;
Bucură-te, izvor de bucurii sublime;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 5-lea

O, Sfinte Sebastian, mireasmă plină de nobleţe te-ai dăruit lui Dumnezeu cu toată fiinţa ta, i-ai oferit tinereţea şi vigoarea ta, ca în schimbul lor să primeşti frumuseţea veşnică; învaţă-ne şi pe noi să fim demni eroi jertfei pe altarele nemuririi şi lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Sfinte Sebastian, alergăm către al tău ajutor, fiind uimiţi de aleasa ta mucenicie, fii alături de noi în suferinţe şi nevoi şi primeşte rugăciunile noastre pe care ţi le aducem din toată inima:
Bucură-te, crâmpei născut din lumină divină;
Bucură-te, cel ce te-ai dăruit lui Hristos ca o jertfă deplină;
Bucură-te, cel ce mângâi a noastră tristeţe;
Bucură-te, icoană ce ne hrăneşte cu speranţe;
Bucură-te, imn ce transformi prin a ta frumuseţe;
Bucură-te, nădejdea celor mici şi-mpovăraţi;
Bucură-te, alinarea celor infirmi şi întristaţi;
Bucură-te, psalm ce iubirea o cânţi;
Bucură-te, lumină ce ne binecuvântezi;
Bucură-te, cel ce prin suferinţă te-ai înălţat;
Bucură-te, cel ce cu florile biruinţei te-ai încununat;
Bucură-te, mireasmă blândă şi curată de rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 6-lea

Fiind brav ostaş al lui Hristos, Sfinte Sebastian, ai luptat cu credinţă slujind pe aproapele tău, te-ai supus Lui cu devotament, căci ai vrut să fii undă a iubirii dumnezeieşti, prin care şi alţii să înţeleagă sensul dumnezeirii, fii cu noi şi acum, Sfinte, şi învăţă-ne să-L preamărim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Deşi ai trăit între atâţia făţarnici, o, Sfinte Sebastian, ai convertit prin comportamentul tău armate întregi de soldaţi, care cu credinţă te-au urmat şi s-au mucenicit; nu ne uita acum şi pe noi, care te fericim spunând:
Bucură-te, corabie navigând pe-un ocean de lumină;
Bucură-te, anotimpul ce suferinţă grea alină;
Bucură-te, steag biruitor înălţat către veşnicie;
Bucură-te, cel ce-ai împlinit cereasca armonie;
Bucură-te, nimb radiind linişte şi sfântă energie;
Bucură-te, sol al păcii eterne, dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce ai ştiut pentru Hristos să te jertfeşti;
Bucură-te, cel ce în faţa morţii ai stat dârz şi neînfricat;
Bucură-te, netemător luptător ce vitejeşte ai luptat;
Bucură-te, a sufletului meu nemărginită iubire;
Bucură-te, oază de lumină şi de neprihănire;
Bucură-te, lacrimă de viaţă a suferinţei creştine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 7-lea

Flacără arzând în altarul iubirii eşti, Sfinte Sebastian, căci luminând în Biserica lui Dumnezeu, ne mângâi şi pe noi, nemângâiaţii, şi ne topeşti cu focul dăruirii tale. Ajută-ne, Sfinte, şi învaţă-ne să-L slujim şi noi pe Hristos, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Sfinte Sebastian, ca o rugăciune pururi te înalţi către Dumnezeu; te rugăm, cere şi pentru noi lumină şi iubire de la Tronul divin; fii cu noi şi ajută-ne, căci te chemăm şoptind:
Bucură-te, freamăt al iubirii neprihănite;
Bucură-te, balsamul frumuseţilor sfinte;
Bucură-te, vigoare ce te dăruieşti sufletului meu;
Bucură-te, cel ce ai învins chinul cel greu;
Bucură-te, ofrandă ce te-ai jertfit lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce prin suferinţă ai biruit pe farisei;
Bucură-te, cel ce te-ai împodobit cu cununile muceniciei;
Bucură-te, cel ce ai ars în doruri cereşti;
Bucură-te, cel ce ajutor de consolare ne dăruieşti;
Bucură-te, rouă ce cu splendoarea ta ne binecuvântezi;
Bucură-te, cel ce în slujba dumnezeirii lucrezi;
Bucură-te, cântec ce durerea ştie să aline;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 8-lea

Sfinte Sebastian, în tine am nădăjduit totdeauna, tu eşti o lumină ce hrăneşti sufletele noastre, tu ne-ai învăţat să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru aceasta, te rugăm, nu înceta a fi străjerul nostru şi ajută-ne să mergem pe cărarea ce duce către Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ca zorii zilei te-am simţit de-a pururi, Sfinte Sebastian, tu aduci lumina şi bucuria inimilor noastre, tu, după Preacurata, ne-ai slujit nouă, alături de alţi sfinţi, acum te rugăm fierbinte, învaţă-ne să slujim şi noi Mirelui ceresc şi Lui să ne dăruim; primeşte nevrednica noastră rugăciune:
Bucură-te, adevărata şi nepătrunsa minune;
Bucură-te, apogeu de cerească raţiune;
Bucură-te, nectar ce bucuri nemuritoare flori;
Bucură-te, cel ce eşti îmbrăcat în ale veşniciei culori;
Bucură-te, cel ce prin chinuri te-ai împlinit;
Bucură-te, cel ce cu haruri te-ai împodobit;
Bucură-te, cel ce alinare şi iubire ne-ai dăruit;
Bucură-te, tezaur de cerească măreţie;
Bucură-te, imn ce preamăreşti dumnezeiasca Împărăţie;
Bucură-te, cel ce ai răbdat dureri cu bărbăţie;
Bucură-te, a lui Dumnezeu credincioasă solie;
Bucură-te, căci noi, pământenii, te fericim pe tine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 9-lea

Cu neţărmurită iubire ai slujit lui Dumnezeu, Sfinte Sebastian, şi tot efortul tău ţi-a fost răsplătit din belşug; te rugăm, învaţă-ne şi pe noi să luptăm pentru a cuceri cereasca Împărăţie şi să-L preamărim pe Dumnezeu cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 9-lea

O, Sfinte Sebastian, cu toată încrederea alergăm către tine, tu aleargă înaintea noastră; noi îţi cerem ajutorul tău, tu întâmpină-ne cu bunăvoinţa ta, avem nevoie de tine, să nu ne părăseşti când te chemăm înălţând către tine:
Bucură-te, cel ce prin curaj ai împlinit cerescul legământ;
Bucură-te, vânt ce adii peste noi fremătând;
Bucură-te, cel ce reverşi miresme de iubire;
Bucură-te, tainic cuvânt de dăruire;
Bucură-te, cel ce prin jertfă te-ai fericit întru nemurire;
Bucură-te, candelă ce arzi luminând ale noastre suflete;
Bucură-te, binecuvântare ce alungi ale necredinţei urlete;
Bucură-te, cel ce ne bucuri cu cereştile melodii;
Bucură-te, anotimp ce aduci duioase rapsodii;
Bucură-te, microinfinit împlinit în macroinfinit;
Bucură-te, rug Dumnezeului Celui Sfânt dăruit;
Bucură-te, esenţă de tainică minune;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 10-lea

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Mucenice Sebastian, prin suferinţa ta ai devenit o lumină bineplăcută lui Dumnezeu, iar acum străluceşti fericit pe cerul veşniciei; tu luminează şi adâncul sufletelor noastre înlănţuite de întunericul acestei lumi, fii cu noi, ca împreună să-L slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Sfinte Sebastian, alergăm la tine ca la un altar şi te rugăm, învăţă-ne şi pe noi să ardem de iubire pentru Hristos, şi, precum tu ai ştiut a te mucenici, întăreşte-ne şi pe noi în nevoi, căci vrem să-I slujim lui Dumnezeu cu toată fiinţa şi toată viaţa noastră. Te rugăm, ascultă glasul inimilor noastre ce-ţi şoptesc:
Bucură-te, putere îmbrăcată în lumini şi iubire;
Bucură-te, cel ce ai primit chinuri într-o supremă jertfire;
Bucură-te, dar ce te dăruieşti celor aflaţi în nevoi;
Bucură-te, izvor ce hrăneşti pe cei însetaţi şi goi;
Bucură-te, aluat plămădit pentru a ne întări pe noi;
Bucură-te, nimb de împlinită armonie;
Bucură-te, a sufletelor noastre binecuvântată făclie;
Bucură-te, luceafăr ce străluceşti în noaptea acestei lumi;
Bucură-te, cel ce pentru noi flori de lumină aduni;
Bucură-te, cel ce mângâi în suferinţe sufletele noastre;
Bucură-te, rază ce străluceşti preamărind pe Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce întristarea ştie să aline;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 11-lea

Pe pământ ofiţer ai fost, slujind cu credinţă pe aproapele tău în numele lui Dumnezeu, dar acum ofiţer în armata cerească eşti, slujind nouă, celor neputincioşi, încurajându-ne cu exemplul tău; acum eşti în slujba lui Dumnezeu, şi, slujindu-I Lui, ne ajuţi nouă, celor ce cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 11-lea

O, Sfinte Sebastian, mijlocitor fii nouă la Tronul dumnezeirii tu, cel ce ai cunoscut răutăţile acestei lumi, nu ne lăsa pe noi fără ajutorul tău, ca să fim înlănţuiţi de necazuri şi dureri, ci cu lumina ta ne luminează pe noi, ca să putem birui toate primejdiile, fii cu noi, căci te chemăm zicând:
Bucură-te, abis înalt până în cereasca Împărăţie;
Bucură-te, genune ce dăinuieşti în întreaga veşnicie;
Bucură-te, speranţa celor ce umili te cheamă-n ajutor;
Bucură-te, cel ce te-ai aprins cu al iubirii foc arzător;
Bucură-te, ostaş neînfricat ce prin jertfă ai devenit nemuritor;
Bucură-te, vis însetat de a paradisului armonie;
Bucură-te, a iubirii neînţeleasă sfântă nebunie;
Bucură-te, balsam ce fericirea ne-aduci în suflet;
Bucură-te, cel ce ne luminezi al nostru cuget;
Bucură-te, sabie ce ne vesteşti îndurarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, trandafir ce ne înmiresmezi mereu;
Bucură-te, căci bucuria noastră şi de la tine vine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 12-lea

Aprins fiind, Sfinte Sebastian, de iubirea pentru Hristos, ai suferit sacrificiul suprem, oferindu-ţi viaţa ca jertfă în schimbul veşniciei, iar azi arzi pe rugul binecuvântat al Luminii şi-L preamăreşti pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Nu vom uita nicicând ajutorul tău, Sfinte Sebastian, căci prin tine am reuşit să biruim multe tristeţi şi dureri, de aceea, te rugăm, fii pururea cu noi şi veghează-ne paşii către veşnicie, căci te chemăm cântând:
Bucură-te, clopot ce la lumină ne chemi;
Bucură-te, rază ce mângâi ale noastre inimi;
Bucură-te, răsărit ce ne trezeşti conştiinţele adormite;
Bucură-te, cel ce porţi ale muceniciei veşminte;
Bucură-te, cel ce ai înmănuncheat în tine sfinte simţăminte;
Bucură-te, mugur născut din a iubirii splendoare;
Bucură-te, rod ce ne hrăneşti sufletele de haruri doritoare;
Bucură-te, rug ce arzi cu flăcări de veşnicie;
Bucură-te, îţi cântăm cu dragoste ţie;
Bucură-te, sceptru ce lupţi cu a lumii răutate;
Bucură-te, far ce străluceşti în imensa noapte;
Bucură-te, să-ţi mulţumim şi să-ţi cântăm se cuvine;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Sebastian, erou mucenicit pentru numele lui Dumnezeu, te rugăm din adâncul sufletelor noastre, nu ne părăsi, ci fii cu noi totdeauna, învaţă-ne şi pe noi să devenim buni ostaşi, ca să putem lupta cu întunericul ce vine asupra noastră, să putem fi demni ostaşi ce luptă în armata lui Hristos, slujindu-I şi preamărindu-L cântând: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zic iarăşi Icosul 1: Sfinte Sebastian, viteaz ai fost…, Condacul 1: Cu cunună de virtuţi ţi-ai împodobit sufletul…,

Icosul 1

Sfinte Sebastian, viteaz ai fost şi nu te-ai temut de durerile muceniciei, ci arzând de iubire pentru Hristos, singur ţi-ai mărturisit credinţa descoperind tuturor fericirea de a fi al lui Hristos; iar noi te cinstim cântând:
Bucură-te, mucenice mistuit pe altarul iubirii;
Bucură-te, erou ce te-ai dăruit singur jertfirii;
Bucură-te, lumină nebiruită pe pământ;
Bucură-te, doină cu dulce cuvânt;
Bucură-te, izvor al dăruirii dumnezeieşti;
Bucură-te, freamăt suav ce fericirii slujeşti;
Bucură-te, cel ce ai biruit amară suferinţă;
Bucură-te, cel ce ai dorit veşnicia cu stăruinţă;
Bucură-te, cel ce jertfă vie te-ai dăruit;
Bucură-te, gând curat şi neprihănit;
Bucură-te, rug prin iubire împlinit;
Bucură-te, glas ce în ceruri se aşterne;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sebastian!

Condacul 1

Cu cunună de virtuţi ţi-ai împodobit sufletul, Sfinte Mucenice Sebastian, şi, răbdând durerea săgeţilor omorâtoare de trup, ai primit cu bucurie mucenicia şi te-ai înălţat de la cele trecătoare la cele veşnice, slăvind pe Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

şi se face otpustul.

Acatistele lunii Iulie

Calendar ortodox
14 Iulie

glas 2, voscr. 3