Ceasul Întâi

Rugăciunile Ceasului întâi ne reamintesc de ceasul acela în care Domnul nostru Iisus Hristos a fost dus de la Caiafa la pretoriu, înaintea lui Pilat și L-au osândit la moarte.

De este preot, zice.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu,

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu,

Veniți să ne inchinăm și să cădem la Însusi Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.


PSALMUL 5:

1. Graiurile mele ascultă-le, Doamne ! Înțelege strigarea mea !

2. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne !

3. Dimineața vei auzi glasul meu; dimineața voi sta inaintea Ta și ma vei vedea.

4. Că Tu esti Dumnezeu, Care nu voiești fărădelegea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește.

5. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toți cei ce lucrează fărădelege.

6. Pierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaș și pe viclean îl urăste Domnul.

7. Iar eu întru mulțimea milei tale voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locașul Tău, întru frica Ta.

8. Doamne, povățuiește-ma întru dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei ! Îndreptează inaintea mea calea Ta.

9. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșarta; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.

10. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne.

11 Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura și le vei fi salaș lor, și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău.

12. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi.

PSAMUL 89

1. Doamne, scăpare Te-ai facut nouă în neam și în neam.

2. Mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zidit pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu.

3. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, Care ai zis : " Întoarceți-vă, fii ai oamenilor",

4. Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca straja nopții.

5. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineața ca iarba va trece.

6. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca.

7. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat.

8. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse, la lumina feței Tale.

9. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins.

10. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani;

11. Iar de vor fi în putere, optzeci de ani, și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere;

12. Că trece viața noastră și ne vom duce.

13. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoara mânia Ta, după temerea de Tine ?

14. Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile, spre ințelepciune.

15. Întoarce-Te, Doamne ! Până când vei sta departe ? Mângâie pe robii Tăi !

16. Umplutu-ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre.

17. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele.

18. Caută spre robii Tai și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiii lor.

19. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.

PSAMUL 100

1. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne.

2. Cânta-voi și voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine ?

3. Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea.

4. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât.

5. Nu s-a lipit de mine inima îndădăratnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut.

6. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit.

7. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat.

8. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șada ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihana, acela îmi slujea.

9. Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei.

10. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnulul pe toți cei ce lucrează fărădelegea.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În post 3 metanii; iar când nu este post, 3 închinăciuni. Când e post, Tropar glas 6.
 

Dimineața auzi glasul meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu.

De 3 ori cu stihurile :

Stih I : - Graiurile mele ascultă-le Doamne, înțelege strigarea mea.

Stih II : - Căci către Tine Doamne, mă voi ruga.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cum Te vom numi, ceea ce ești plină de Dar ! Cer, că ai răsărit pe Soarele Dreptății. Rai, că ai odrăslit floarea nestricăciunii. Fecioară, că ai rămas nestricată. Maică Curată, că ai avut în sfintele tale brațe, Fiu, pe Dumnezeul tuturor. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tau, și să nu mă stăpânească toată fărădelegea.

Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale.

Fața Ta arată-o peste robul Tau, și mă învață îndreptările Tale.

Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud slava Ta, toata ziua mare cuviința Ta.

De este Post zicem aceste stihuri de câte doua ori.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi !

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curațește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născatoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.
Condacul praznicului sau al Sfântului.

Iar de este post zicem : MARTI și JOI :

Pe cea preamărita Maica lui Dumnezeu și mai sfântă decât Sfinții Îngeri, fără tăcere o laudăm, cu inima și cu gura, Născătoare de Dumnezeu, pe dânsa mărturisindu-o, ca pe ceea ce cu adevărat a născut pe Dumnezeu întrupat și se roagă neîncetat pentru sufletele noastre.

IAR MIERCURI și VINERI :

Degrab ne întampină pe noi mai înainte până ce nu ne robim, când vrăjmașii Te hulesc pe Tine și ne îngrozesc pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credința dreptslăvitorilor, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.

IAR SÂMBATA :

Ca o pârgă a firii, Ție Săditorului făpturii, lumea îți aduce Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu Mucenici, pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă, Biserica Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzește mult Milostive.

Doamne miluiește ( de 40 de ori )

Cela ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult-milosârde; Care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie. Însuți Doamne Iisuse Hristoase, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
De este preot zicem:

Întru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
Iar preotul zice:

Dumnezeule milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și de miluiește.

Și de este post, zicem îndată : Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul :

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie.

Metanie una.

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdarii și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale.

Metanie una.

Asa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să îmi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Metanie una.

Iar de nu este post, zicem :

Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi și sfințesti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina Feței Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

Apărătoare Doamnă pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție : Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Pentru rugăciunile Sfinților Părintilor noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Citește alte articole despre: rugăciune, Ceasurile, laude bisericești