Paraclisul Sfintei întâi Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii

Paraclise

Paraclisul Sfintei întâi Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii

Cântarea 1

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor izbăvit israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Limba nu poate a povesti nevoinţele tale, muceniţă a lui Hristos, ceea ce ai fost cea dintâi, ce cu credinţă pe Mântuitorul lumii l-ai mărturisit.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Au amuţit cetele cereşti, fecioară muceniţă când au văzut pătimirea ta şi într-un glas au cântat slavosloviei Celui ce prin Duhul cugetul ţi l-a întărit.

Slavă…

Tecla fecioară a lui Hristos, logodnică a Domnului te-ai arătat prin viaţa ta, cu evlavie ai urmat povăţuirilor Preafericitului Apostol Pavel.

Şi acum…

Fecioară şi Maică a lui Dumnezeu venind către tine în ispite şi strâmtorări, ceea ce eşti plină de har la Fiul tău şi Dumnezeul nostru mijloceşte pentru noi.

Cântarea a 3-a 

Irmos: Doamne, Cel ce ai zidit văzduhului boltă, Biserica ta ai înălţat-o, întărește-o ca un Bun, Cela ce ești totdeauna a doririlor margine și de oameni iubitor, Unule Sfinte. 

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Te-ai legat Sfântă Tecla întru Hristos Domnul, cu dragoste nemăsurată către cel ce te-a povăţuit şi ai urmat cu credinţă Evangheliei Domnului pentru care ai pătimit moarte martirică.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Dezmierdarea dulceţilor nu a putut a răpi curatul tău cuget, fecioară muceniţă a Domnului, căci întăritu-l-ai Tecla, cu răbdarea în ispite, cu iubirea lui Hristos şi cu credinţa. 

Slavă…

Purtătoare de chinuri te-ai arătat Tecla, mândria tiranului surpând-o, pe Hristos L-ai mărturisit, căci cu făclia credinţei biruit-ai vrăjmaşul şi cununa ai dobândit pentru răbdarea ta.

Şi acum…

Vai de cei care nu cinstesc pe chivotul harului, pe ceea ce este lumina şi puterea celor ce cred, pe Născătoarea vieţii a lui Hristos Împăratul, a mlădiţei lui Iesei care ne-a mântuit.

Stihuri:

Cu Domnul te-ai logodit muceniţă prealăudată, pe care roagă-L mereu pentru robii tăi ce vin la tine slăvindu-ţi pomenirea.

Ajută de Dumnezeu Născătoare prealăudată robilor tăi în ispite şi în nevoi, în toată vremea cu sfântă mijlocirea ta. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am Stăpâne iconomia Ta cea prea îndurată, înţeles-am lucrarea Ta şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Ceea ce ai fost pătrunsă de cuvântarea cea din cuvântul Domnului, înţeleptului Pavel i-ai urmat, pe Domnul lăudându-L. 

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

De logodnicul pământesc te-ai depărtat dorind mărirea cea de sus, şi pe noi muceniţă ne îndreptează către harul Domnului.

Slavă…

Pe vicleanul diavol l-ai defăimat prin sfântă mărturisirea ta şi pe noi întăreşte-ne  cea întocmai cu apostolii.

Şi acum…

Vom cânta cu smerenie pe-a fecioriei floare înmiresmată, pe mireasa nenuntită, ca pe Născătoarea Mirelui ceresc.

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel puternic; pacea Ta ne-o dăruiește, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Dumnezeu te-a întărit păgânilor, iar tu Sfântă Tecla ai biruit, pildă de credinţă tare arătându-te creştinilor.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Focul cel dumnezeiesc al Treimii celei Preasfinte l-ai aprins în sufletul tău curat, care te-a făcut lumină celor care te mărturisesc.

Slavă…

Ai avut luminător şi înţelept sfătuitor pe Pavel, pe Apostolul cel dumnezeiesc care te-a învăţat credinţa şi pe Domnul l-a mărturisit.

Şi acum…

Pe Cuvântul cel Preasfânt de la Duhul l-ai născut, Fecioară, pe Hristosul care ne-a mântuit, iar noi credincioşii, Preacurată, ţie ne închinăm.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciune voi înălţa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut de nevoi al meu suflet şi viaţa mea de iad s-a apropiat şi ca Iona, Ţie mă rog: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Slăbiciunea cea feciorească a firii cu Sfânta Cruce degrabă o ai întărit-o şi ai urmat pilda Mirelui care de bunăvoie patimă a primit şi ai mărturisit pe Dumnezeu, pe care roagă-L pentru cei ce te fericesc.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Fecioria ţi-a fost cunună de aur, mucenicia coroana împărătească, apostolia veşmânt de lumină ce te-a îmbrăcat la nunta cea cu Hristos, către care te rugăm acum să mijloceşti pentru cei care te fericim.

Slavă…

Lepădat-ai toate frumuseţile lumii, frumuseţii Mirelui tău iubindu-ţi mintea, pentru această robie răbdat-ai şi lovituri şi palme peste obraz, urmând pilda Mirelui Hristos, pe care roagă-L pentru cei ce te laudă. 

Şi acum…

Ocroteşte cu mijlocirile tale, Preasfântă Maică Fecioară nenuntită, pe noi cei care venim cu credinţă către Preasfântul tău Acoperământ, şi îndurare de la Fiul Tău dobândeşte pentru noi, cei care te fericim.

Stihuri:

Cu Domnul te-ai logodit muceniţă prealăudată, pe care roagă-L mereu pentru robii tăi ce vin la tine slăvindu-ţi pomenirea.

Ajută, de Dumnezeu Născătoare prealăudată, robilor tăi în ispite şi în nevoi, în toată vremea cu sfântă mijlocirea ta. 

Cântarea a 7-a 

Irmos: Tinerii cei ce au mers oarecând cu credinţa Treimii din Iudea în Babilon văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Cu Sfântul Pavel legată fiind, prin credinţa în Treime tuturor ai mărturisit, de dragostea Domnului fiind cuprinsă, cântai: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Stat-ai în faţa divanului păgân pe Hristos mărturisindu-L, muceniţă neînfricată, pe toţi învăţându-i să mărturisească aşa: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

Stând în cuptorul cel păgânesc, ai rămas nearsă sfântă, cu puterea lui Dumnezeu privind cei ce erau acolo, cântau: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

Tu eşti întărirea celor robiţi de văpaia necredinţei şi de multe desfătări trupeşti, înalţă-ne Maică mintea ca să cânte aşa: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă îngereştile cete, lăudaţi-L pe Dânsul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Nesuferind spurcăciunea cea idolească, ai fugit către Domnul, lăudându-L pe Dânsul ca pe Dumnezeul cel adevărat.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Ai ales sfântă să fii mâncare fiarelor celor înfricoşătoare, decât să slujeşti la idoli nerăbdând să lepezi pe Dumnezeu. 

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ai dezbrăcat muceniţă Tecla cu râvna ta reaua haină stricăciunii, îmbrăcat-ai veşmântul morţii, Mirelui ceresc dăruindu-te. 

Şi acum…

Pe Născătoarea vieţii, pe Maica luminii şi Fecioara Maria, lăudaţi-o pe dânsa şi o preaînălţaţi întru toţi vecii. 

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi prea înălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe care Îl laudă îngereştile cete, lăudaţi-L pe Dânsul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: Fecioară Preacurată, cei mântuiţi prin tine, de Dumnezeu Născătoare te mărturisim, cu netrupeştile cete pe tine mărindu-te.

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Ai îmblânzit pornirea vicleanului diavol cu vieţuirea ta sfântă, pentru Dumnezeu, acum noi te rugăm: mijloceşte pentru robii tăi. 

Stih: Sfântă muceniţă Tecla, roagă-te pentru noi!

Întâia muceniţă, cu Apostolii întocmai, mireasă prealăudată a lui Dumnezeu, te fericim împreună cu cetele îngereşti.

Slavă…

Pecete a credinţei le eşti celor ce credem în Dumnezeul cel veşnic, căruia ne închinăm mărturisind o fiinţă în trei ipostasuri. 

Şi acum…

Avem nădejde în tine, Preasfântă Născătoare, cu omoforul tău, Maică, să ne mântuieşti, când ne asupreşte ispita vrăjmaşului celui rău.

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
2 Decembrie