24 de icoase ale Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu Grabnic-Ascultătoarei

Acatiste

24 de icoase ale Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu Grabnic-Ascultătoarei

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

alcătuit de Haralambie Busias – 1994

Condac. Glas 8. Apărătoare Doamnă

Închipuirea feței tale-având în sânul său, Dohiariu  cu evlavie se bucură, o, Fecioară Precurată, și îți strigă: Pleacă-ți urechea cea degrab ascultătoare, dar, către cei care aleargă către tine și îți cântă, zicând: Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

Icoasele

1.

Frumusețea Athosului, Grabnic-Ascultătoare, la acoperământul tău alergăm cu toții (de trei ori) și-ntru cântări frumos-glăsuitoare cu credință te încununăm, ca pe singura ce-ai odrăslit din tine pe Hristos, strigând acestea:

Bucură-te, cort curat al Stăpânului;
Bucură-te, vas strălucit al Mângâietorului.

Bucură-te, veșnică dulceață a Îngerilor;
Bucură-te, sfințită ispășire a credincioșilor.

Bucură-te, masă care porți hrana nemuririi;
Bucură-te, pod care unești cerul și pământul.

Bucură-te, că râu ești de vindecări;
Bucură-te, că vad te-ai arătat al apelor dumnezeiești.

Bucură-te, corabie plină de leacuri;
Bucură-te, făclie ce luminezi întunericul.

Bucură-te, prin care se vindecă patimile;
Bucură-te, prin care se veselesc mulțimile;

Bucură-te, Grabnic-Asculătoare.

 

2.

Temeiule cel tare al curăției și temelie a fecioriei, stâlpi ai curăției  arată-I pe cei ce chipului tău celui preasfânt se închină cu credință neprefăcută, curată Grabnic-Ascultătoare, și strigă cu glasuri cuvioase: Aliluia.

 

3.

Cinste ești a Dohiariului, și purtătoare de grijă, și tămăduitoare cetei monahilor, și tuturor credincioșilor păzitoare, a celor ce cu dragoste aleargă să sărute chipul tău, Preacurată, cel strălucitor, și cu cântări preadulci să strige:

Bucură-te, a Athosului bună-nfrumusețare;
Bucură-te, a poporului tău mântuire.

Bucură-te, plinirea celora ce harul tău îl cer;
Bucură-te, strălucită veselie a drept-credincioșilor;

Bucură-te, zid și întărire a cinstitei mănăstirii tale;
Bucură-te, preacinstit loc de închinare al obștii tale.

Bucură-te, a Dohiariului grabnică sprijinitoare;
Bucură-te, a creștinilor dumnezeiască ajutătoare.

Bucură-te, a durerilor mele încetare;
Bucură-te, a legăturilor morții desfacere.

Bucură-te, bucuria celor în necaz;
Bucură-te, stricarea celor necredincioși.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

4.

Ca o rouă de-miruri-aducătoare care îngrașă inimile pământenilor vedem rugăciunile tale cele către Dumnezeu și Fiul tău, dumnezeiască Solitoare a noastră, Grabnic-Ascultătoare, și cu cântări de taină strigăm: Aliluia.

 

5.

Sus crugurile cerești au sufletul tău și trupul, Marie Fecioară, strălucind, iară Dohiariu cel slăvit are chipul tău cel sfânt ca pe o podoabă cu-adevărat de preț, către care, ca niște picături de miere, aducem aceste graiuri:

Bucură-te, cea una binecuvântată;
Bucură-te, cea cu adevărat slăvită.

Bucură-te, scăparea cetei monahilor;
Bucură-te, dulce mângâiere necăjiților.

Bucură-te, mare fără fund a ajutorării aproapelui;
Bucură-te, soare al cinstei și dătător de razele curăției.

Bucură-te, liman prea-nmiresmat al celor înviforați;
Bucură-te, stâlp nesfărâmat al celor ce se clatină.

Bucură-te, izvod preabun al celor înțelepți;
Bucură-te, temelie neclintită a celor credincioși.

Bucură-te, a orbilor cârjă preatare;
Bucură-te, a noastră păzitoare înfricoșătoare.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

6.

Întunericul nerodirii pe dată îl dezleagă Icoana ta cea sfântă celor ce vin cu evlavie, și a rodirii lumină negrăită cu dumnezeiască putere se dăruiește, Grabnic-Ascultătoare, tuturor credincioșilor, celora care strigă fără-ncetare: Aliluia.

 

7.

Ochii deschisu-i-ai odinioară cu puterea ta, Fecioară, lui Nil, monahului celui neascultător, pe care mai înainte l-ai orbit, neîncetate rugăciunile lui, Stăpână, ascultându-le; pentru aceasta cu bună îndrăznire strigăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, puntea celor de pe mare.

Bucură-te, vindecarea celor cu boli de netămăduit;
Bucură-te, liniștirea celor care dureri cumplite pătimesc.

Bucură-te, curcubeu a tot felul de culori ale minunilor ce s-au făcut;
Bucură-te, strălucire de aur a tot felul de virtuți;

Bucură-te, că gonești neputințele mele prăpăditoare;
Bucură-te, că risipești bolile cele întunecate.

Bucură-te, adăpost neprimejdios al oamenilor;
Bucură-te, temelie întărită a pământenilor.

Bucură-te, prin care vrăjmașii se biruie;
Bucură-te, prin care credincioșii se întăresc.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

8.

Dumnezeiesc belșug și bogăție nefurată având Icoana ta, Curată, mănăstirea Dohiariului, alergând cu credință multă în necazuri, cu multă bucurie primește darurile harului tău și fără încetare strigă: Aliluia.

 

9.

Dă-mi, Fecioară, în ceasul morții a te vedea, gonind de la mine cetele dracilor și îndreptându-mă, Prealăudată, la calea cea mântuitoare, cea spre lumina și slava fără de schimbare a cerurilor, ca pururea să-ți strig fără-ncetare:

Bucură-te, Mireasă a Dumnezeului Celui fără de început;
Bucură-te, Maică a Fiului Celui împreună fără de început.

Bucură-te, ceea ce izbăvești din multe primejdii;
Bucură-te, ceea ce mântuiești din cursele amăgitorului.

Bucură-te, fântână care izvorăști râuri de tămăduiri;
Bucură-te, pat de porfiră aurită care odihnești pe credincioși.

Bucură-te, a casnicilor tăi grabnică mângâietoare;
Bucură-te, a cântăreților tăi sfântă apărătoare.

Bucură-te, ceea ce zdrobești boldurile vrăjmașului;
Bucură-te, ceea ce risipești norii nerodirii.

Bucură-te, dezlegarea bolirii cumplite;
Bucură-te, frumusețea sufletului meu.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

10.

Pe furii ce răpiseră banii aproapelui, Maică, văditu-i-ai cu mijlocirea ta și banii i-ai dat grabnic înapoi celui ce cu dreptate îi avea odinioară, slăvită Grabnic-Ascultătoare, care cu dumnezeiești cântări striga: Aliluia.

 

11.

Strălucește luminat, Fecioară Grabnic-Ascultătoare, la răsărit și la apus, la miazănoapte și la miazăzi lumina darurilor tale și a lucrurilor minunate, pe care cu adevărat le faci spre toți cei ce te roagă cu credință și care cântă cu glasuri frumos glăsuitoare:

Bucură-te, cea preacurat împodobită;
Bucură-te, cea strălucit îmbrăcată.

Bucură-te, caldă cetate de scăpare a monahilor;
Bucură-te, limanul celor potopiți în viață.

Bucură-te, că tu ești mijlocitoare păcătoșilor;
Bucură-te, că tu ești tuturor chezașă către Dumnezeu.

Bucură-te, că zdrobești și alungi răutatea celor nelegiuiți;
Bucură-te, că alungi roiul de lăcuste.

Bucură-te, ceea ce pe credincioși îi scoți din rele;
Bucură-te, ceea ce pe noi ne izbăvești din patimi.

Bucură-te, chivot înmiresmat al Cuvântului.
Bucură-te, păzitoare de obște a lumii.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

12.

Făclie dătătoare de lumină a Dohiariului, gonește grabnic negura deznădăjduirii de la cei ce alergăm cu credință să ne-nchinăm chipului tău, Curată Grabnic-Ascultătoare, Preanevinovată, și să-ți strigăm: Aliluia.

 

13.

Pe tânăr l-ai izbăvit, pe cel răpit de tâlhari, cu dragoste ca o maică arătându-te și chemându-l, Fecioară, noaptea către tine, până ce, cu harul tău, l-ai ajutat să scape și l-ai sculat să strige ție acestea:

Bucură-te, păzitoarea tinereților;
Bucură-te, veselia a toată lumea.

Bucură-te, a maicilor preadumnezeiască laudă;
Bucură-te, a sfinților îngeri rază strălucitoare.

Bucură-te, turn de scăpare neclătinat al celor credincioși;
Bucură-te, floare bine-mirositoare a sfințeniei tale.

Bucură-te, că dinții balaurilor îi zdobești;
Bucură-te, că ochii tâlharilor îi închizi.

Bucură-te, a Curatei icoană de-minuni-izvorâtoare;
Bucură-te, a curăției livadă bine-mirositoare.

Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de gheenă;
Bucură-te, ceea ce ne scapi de toată stricăciunea.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

14.

Străină solire ești, mai presus de cuvânt, Fecioară, lauda Dohiariului; că tu deschis-ai minunat ochii tânărului orb, din boala cea cumplită izbăvindu-l, și ai sculat spre lauda ta rudeniile aceluia, care strigau: Aliluia.

 

15.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Grabnic-Ascultătoare, cu credință, strigând: Nu trece rugăciunile mele, ci încetează-mi durerea sufletului, Stăpână, ceea ce ai oprit odinioară curgerea sângelui monahului, care striga:

Bucură-te, făclie dătătoare de lumină a Ziditorului;
Bucură-te, cămară cu totul luminoasă a Cuvântului.

Bucură-te, sigura înfrumusețare a Celor netrupești;
Bucură-te, lauda puterilor celor fără materie.

Bucură-te, izgonirea bolilor întunecate și pierzătoare;
Bucură-te, însănătoșirea tuturor creștinilor bolnavi.

Bucură-te, luminoasă arătătoare a căii pentru cei fără nădejde;
Bucură-te, păzitoarea celor deznădăjduiți și chinuiți.

Bucură-te, ceea ce ai oprit curgerea sângelui;
Bucură-te, ceea ce ești izvor de minuni.

Bucură-te, bucuria desăvârșită a sufletului meu;
Bucură-te, făclie strălucită a vieții mele.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

16.

Toate cetele pământenilor și ale îngerilor, pe tine, apărătoarea Dohiariului, te laudă cu glasuri cuvioase, ca pe fântâna cu adevărat îmbelșugată a minunilor, care izvorăști celor ce cad la tine cu credință și pururea îți strigă: Aliluia.

 

17.

Sănătate dai grabnic tuturor bolnavilor binecinstitori, curată Grabnic Ascultătoare, precum oarecând ai alungat patima cancerului de la femeia cea bolnavă și ai încredințat-o să îți strige, ca o chezașă a minunii, acestea:

Bucură-te, a cancerului tămăduire;
Bucură-te, al lumii dumnezeiesc acoperământ.

Bucură-te, ceea ce urechile surzilor le deschizi;
Bucură-te, ceea ce toiegele curăției le păzești.

Bucură-te, că poruncii tale firea toată se supune;
Bucură-te, că la porunca ta încetează pornirea furtunii.

Bucură-te, ceea ce plinești cererile celor binecredincioși;
Bucură-te, ceea ce calci cursele lui Veliar.

Bucură-te, ceea ce stingi aprinderea patimilor;
Bucură-te, ceea ce izbăvești din toată primejdia.

Bucură-te, prin care s-a biruit iadul;
Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

18.

În tulburarea păcatelor căzând noi și-n preîntunecatele întreite-valuri ale vieții, scăpăm la chipul tău curat, Maică, și strigăm fierbinte: Grabnic-Ascultătoare, fii păzitoare nouă celor ce pururea cântăm: Aliluia.

 

19.

Ce dar voi aduce ție, grabnicei mele ajutătoare în toate împresurările vieții? Strig cu cetele credincioșilor Gomatiului, pe care i-ai mântuit, Fecioară, de mânia voievodului celui necredincios, și cu dragoste cânt ție acestea:

Bucură-te, cântarea Bisericii:
Bucură-te, minunea fecioriei.

Bucură-te, grabnică îndreptare a celor slăbiți;
Bucură-te, dulce apărare a celor în nevoi.

Bucură-te, psaltire preadesfătată a lui David, împăratul proroc;
Bucură-te, comoară preacurată a heruvimilor și-a serafimilor.

Bucură-te, că lăcustele le-ai aruncat în mare;
Bucură-te, câ mâinile tale spre cei ce au trebuință le întinzi.

Bucură-te, ceea ce înfrumusețezi curțile Edenului;
Bucură-te, ceea ce mântuiești sufletele robilor tăi.

Bucură-te, cunună strălucitoare a Muntelui Athos;
Bucură-te, ochi luminos către cei ce pătimesc.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

20.

Cântarea toată Grabnic-Ascultătoarei se cuvine, Maicii Izbăvitorului oamenilor, celei ce pururi ne ajută în nevoi și-n vătămările șarpelui celui viclean; pentru care, pe aceasta lăudându-o, strigăm cu glas neîncetat: Aliluia.

 

21.

Dumnezeiescul dor mă mistuie, văzându-ți frumusețea și raza chipului tău cel sfânt, și-a te cânta nu mă mai satur, pe tine, bucuria și cinstea sfântă a Athonului; pentru aceea, înaintea Icoanei tale plecând genunchii, strig ție acestea:

Bucură-te, fala Dohiariului;
Bucură-te, lauda a toată lumea.

Bucură-te, lecuitoare fântână de tămăduiri;
Bucură-te, palat de mare preț al Cuvântului.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare, minunată Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, a Celui preaînalt Maică slăvită, care nu știi de nuntă.

Bucură-te, că alungi norii puținătății de suflet;
Bucură-te, că zdrobești gloatele dracilor.

Bucură-te, prin care Athosul se cinstește;
Bucură-te, prin care credința se întărește.

Bucură-te, bucuria și mângâierea tuturor;
Bucură-te, stricarea celor nelegiuiți și amăgitori.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

22.

Bucură-te și te veselește, mănăstire a Dohiariului, pe Doamna tuturor avându-o dumnezeiască păzitoare și ajutătoare curată; la a căreia Icoană sfântă alergând, har îmbelșugat luăm cei ce strigăm cu credință: Aliluia.

 

23.

Icoana ta cea sfântă, Fecioară, sărutând, și-această rugăciune cântând, te rugăm: Zdrobește lanțurile a tot păcatul cu rugăciunile tale, Grabnic-Ascultătoare, ca să-ți strigăm cu evlavie:

Bucură-te, în care s-a amestecat Mirul cel pururea viu;
Bucură-te, prin care s-a mistuit vrăjmașul de-bine-urâtor.

Bucură-te, scăldătoarea Siloamului, cea din Athos;
Bucură-te, Marie, ajutătoarea celor înviforați.

Bucură-te, că chipul tău este râu de minuni;
Bucură-te, că Icoana ta s-a arătat vindecătoare de boli.

Bucură-te, a Dohiariului celui cinstit frumusețe;
Bucură-te, a soborului ceresc cunună.

Bucură-te, caldă apărare în viață;
Bucură-te, grabnică cercetare a bolnavilor.

Bucură-te, chip lin al Preacuratei Fecioare;
Bucură-te, vas înmiresmat al Mirului celui dumnezeiesc.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

 

24.

O, grabnic mângâietoare a celor ce suspină preacumplit și-a tuturor ajutătoare în viață (de trei ori) nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ale credincioșilor, dumnezeiască dulceață a Athonului, și ascultă pe robii tăi, care cu cântări de taină strigă: Aliluia.

și iarăși Condacul. Glas8. Apărătoare Doamnă.

Închipuirea feței tale-având în sânul tău, Dohiariu cu evlavie se bucură, o, Fecioară Preacurată, și îți strigă: Pleacă-ți urechea cea degrab ascultătoare, dar, către cei care aleargă către tine și îți cântă, zicând: Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

(Maica Domnului, Grabnic-Ascultătoarea, Editura Bizantină, 2017)

Acatistele lunii Iunie

Calendar ortodox
15 Iunie