Utrenia Sfântului Siluan Athonitul

Slujbe

Utrenia Sfântului Siluan Athonitul

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., Tropariul Sfântului, de 2 ori.

Slavă... Şi acum... A Născătoarei.

Dupre 1-a Cathismă,

SEDEALNA, Glas 1:

Podobie: Mormântul Tău...

Cu dragostea de Dumnezeu şi de aproapele din belşug te-ai umplut, de Dumnezeu cugetătoriule, cât şi harul de a pricepe tainele ai priimit, Siluane, şi cele ce vor să fie mai înainte a vedea; pentru aceasta, toţi cei ce cugetăm la vieţuirea ta cea preaplină de har, glas înălţăm: Hristoase al nostru, slavă Ţie!

Slavă..., tot aceasta.

Şi acum..., a Născătoarei:

Doamnă Marie, a Afthonului întâi-stătătoare, ca pre o floare cugetătoare în grădina ta pre Cuviosul l-ai sădit şi l-ai crescut, Stăpână, arătându-l în ceata Părinţilor cei ce acolo slava îndumnezeirii mai nainte au aflat.

Dupre a 2-a Cathismă,

SEDEALNA, glas 4:

Podobie: Degrab ne întâmpină...

Bucură-se astăzi în chip luminat a ta Mănăstire, Părinte, carea la sânul ei te-a alăptat, şi ca pre un dar lui Hristos te-a adus, Cuvioase; iar Biserica se bucură de vieţuirea ta, avându-te mare solitoriu către Stăpânul Dumnezeu: pre Carele pururea roagă pentru sufletele noastre.

Slavă..., tot aceasta.

Şi acum... A Născătoarei:

Pre sufletele ce se lasă în voia ta, Maică Preacurată, ceea ce eşti de suflete mult-iubitoare, în felurite chipuri le înveţi a se apropia de Hristos, cum şi pre Siluan l-ai călăuzit, întâi prin pocăinţă, şi mai apoi prin har, cel ce pre Domnul în Muntele Afthonului a proslăvit.

Dupre Polieleu, Sedealna, Glas 4:

Podobie: Pre Înţelepciunea şi Cuvântul

Înţelepciunea de la însuşi Cuvântul prin cercare deprinzând, Părinte, ne înveţi cum se cuvine ca sufletele noastre Aceluia să le încredinţăm, şi harul cel de viaţă purtătoriu al Duhului să căutăm, şi lucrarea ţiind, de patimi să ne cu-răţim, şi lumina să priimim. Pentru aceasta, cu bucurie pomenirea ta săvâr-şind, rugămu-ne, Cuvioase, păzeşte-ne cu solirile tale, şi fă ca toţi să sporească întru frica preadulcelui Dumnezeu, Carele dăruieşte bogăţie vecinică celor ce cu credinţă se apropie, Siluane, de Hristos însuflate.

Slavă..., tot aceasta.

Şi acum... A Născătoarei:

Ceea ce pre iubitoriul de oameni, Domnul Iisus, în pântecele tău de Maică ai priimit, milosârdiile tale cele iubitoare de oameni arătând, Stăpână, maică te-ai făcut tot celui ce voieşte a se mântui, dăruind celor credincioşi harul desă-vârşirii. Pentru aceasta şi robului tău Siluan, carele se ruga înaintea cinstitei tale icoane, Mireasă a lui Dumnezeu, rugăciune neîncetată i-ai dăruit, Curată, ca semn al bunăvoirii ce va să priimească şi al slavei ce are acum, cu tine îm-preună petrecând.

Antifonul 1 al Glasului 4.

Prochimen, Glas 4:

Răbdând am răbdat pre Domnul, şi au căutat spre mine.

Stih: Pus-au pre piatră picioarele mele, şi au îndreptat paşii mei.

Toată suflarea...

Evanghelia dela Luca (6: 17-23): În vremea aceea, stătut-au Iisus la loc şes... (caută la Evanghelia dela Liturghia din 6 Decemvrie)

Psalmul 50.

Slavă... Glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului tău Siluan, Milostive, curăţeşte mulţimea gre-şalelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, dupre mare mila ta...

Stihira, Glas 6:

Plângerea lui Adam celui căzut asupră-ţi luând, Părinte, stricăciunea ai lepădat, şi chipul lui Hristos ai luat, cu carele şi pre noi învredniceşte pre deasupra a ne îmbrăca, Siluane de Dumnezeu văzătoriule, cu solirile tale.

SVEATILNA, Glas 2.

Podobie: Cu ucenicii să ne suim...

De darurile Duhului umplutu-te-ai, Părinte Siluane de trei ori fericite; pentru aceasta către Domnul cel iubitoriu de oameni mulţimile călăuzeşti cu ale tale cuvinte de carile se îndulcesc cei aprinşi de dorul dragostei Lui, cu sete căutându-L în Duhul cel Sfânt; pentru aceasta toţi ucenicii tăi te fericim.

Slavă..., glas 3:

Podobie: Lumina cea nestricată...

Cunoscut-ai pre Stăpânul cu lumina Duhului, Siluane, şi întru această lumină rămâind, soare te-ai arătat, luminând cu dumnezeiasca lumină a învăţăturilor tale, moştenitoriule al dumnezeieştii lumini.

Şi acum... A Născătoarei:

Rod nou ai cules din Grădina ta, Maică Fecioară Doamnă, şi lumii l-ai dat, pre Siluan, slujitoriul tău, slava cea mare a Afthonului şi rugătoriu pentru întreaga lume.

LA HVALITE

Stihirile pe 4, şi cântăm stihirile podobnice.

Glas 8. Podobie: O, preaslăvită minune...

Părinte de o cinste cu Părinţii, Siluane minunate, învăţătoriule al întregii lumi, apostolilor părtaş al darului Duhului, cel de o cinste cu mucenicii în dragoste, slava şi lauda Bisericii, cel ce prin Duhul înaintea Tatălui stai, neîncetat po-meneşte pre cei ce cinstesc preacinstită pomenirea ta.

Asemănatu-te-ai chipului celui dintâi, Siluane minunate, pre iubitoriul de oameni şi multmilostivul prin Duhul cunoscând, Cuvioase; pentru aceasta, neîncetat te roagă, ca neamurile toate cunoaşterea lui Dumnezeu să dobân-dească, a celui ce le-au plăzmuit, pre carele, Părinte, fă să îl aflăm mai presus de fire, ca pre cela ce este comoara cea statornică şi dulceaţa sufletelor noastre.

Plinirea Legii şi a Harului este dragostea lui Dumnezeu, pre carea în inima ta priimind, dumnezeu te-ai făcut prin înfiere, în toate zilele arzând, şi jertfă cu ardere de tot aducând nesfârşitele rugăciuni şi mulţime de lacrămi, pre carile Domnul, ca pre nişte cuvântătoare miruri priimind, cununa sfinţeniei ţi-au dă-ruit.

Al ştiinţei ştiinţelor adevărat cunoscătoriu ştimu-te, Cuvioase, adică al smereniei, veşmântul îndumnezeirii, prin carea cu Domnul prin Duhul te-ai unit, în mijlocul mulţimii vieţuind precum alţii în pustie; pentru aceasta proslăvimu-te, Siluane, racla Moaştelor tale sărutând.

Slavă... Glas 5:

Mare este mila ta, întreit-sfinte Doamne, şi cum vom spune dupre vrednicie puterniciile tale? Că ne-ai plăzmuit din nou cu Duhul Tău cel Sfânt, şi pre cei ce întru nestâmpărare dela părinteasca cină ne-am depărtat, iarăşi înlăuntru ne aduci, cu porfira harurilor îmbrăcându-ne. Pentru aceasta, martor nou având al darului tău, pre Siluan cel preavestit, minunându-ne, prin glasul lui te rugăm: Dă noroadelor cunoaşterea ta cea mântuitoare, dă noroadelor dra-gostea ta cea mai presus de cuvânt, ca pre aceasta aflând, cu un glas să te slăvim cu toţii în veci, pre Făcătoriul nostru, de-oameni-iubitoriule, cela ce ne-ai învrednicit a ne face dupre al tău chip.

Şi acum... Fericimu-te pre tine...

Slavoslovia cea mare, troparele, ecteniile şi Otpust.

LA LITURGHIE

Tipica. La Fericiri, Peasna a 3-a din Canonul întâi, şi a 6-a din Canonul al doilea. Apostolul şi Evanghelia, vezi la 5 Decemvrie.

CHINONICUL

Întru pomenire vecinică va fi dreptul, de auzul viclean nu se va teme.

Mărimurile.

Pre al Rusiei vlăstar minunat, şi a Muntelui Afthonului cuvântătoare jertfă binepriimită, pre a Duhului Sfânt de-Dumnezeu-purtătoare gură, pre Siluan cel mare cu cântări să îl cinstim.

Dănţuieşte şi saltă, Mănăstire a Marelui Mucenic, că din pântecele tău minunat dascăl Bisericii ai dat, pre dumnezeiescul Siluan, al tainelor cunoscătoriu, şi propoveduitoriul harului.

Harul Duhului Sfânt cu îmbelşugare dăruieşte mie, Părinte, cel ce îmi dai îndrăznirea de a te cânta, căci dragostea mea mare este, dar puterile de multe ori mă lasă; pentru aceasta, iartă mie toate câte ţi-am greşit.

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
1 Decembrie

(Tedeum)