Acatistul Sfintei Cuvioase Teofana Basarab

Acatiste

Acatistul Sfintei Cuvioase Teofana Basarab

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1

Pe Cuvioasa Teofana să o lăudăm, pe odrăslirea cea din neamul Basarabilor, că aceasta, lepădând slava cea deșartă și răbdând multe necazuri și întristări, nevoințe pustnicești a luat asupra sa; acesteia să-i cân­tăm: Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Icosul 1

Îngerii și oamenii cinstesc astăzi cu bucurie pe Cuvioasa Teofana, pe care a rodit-o neamul românesc și care a luminat ținuturile Bulgariei cu viața ei sfântă, cu nevoințele si cu îndelunga-răbdare a multor necazuri, prin care a dobândit harul Duhului Sfânt, iar noi o lăudăm după vrednicie, zicând:
Bucură-te, fiică a Tării Românești;
Bucură-te, binecuvântare pentru poporul bulgar;
Bucură-te, ocrotitoarea românilor de pretutindeni;
Bucură-te, apărătoare a Ortodoxiei;
Bucură-te, pildă a soțiilor și mamelor creștine;
Bucură-te, ctitoră de sfinte lăcașuri și mănăstiri;
Bucură-te, ostenitoare la răspândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, sprijinitoare darnică a tuturor celor săraci;
Bucură-te, rugătoare isihastă plină de har;
Bucură-te, ceea ce ai suferit fără cârtire întristări și umilințe;
Bucură-te, monahie stăruitoare în postiri și privegheri;
Bucură-te, rugătoare în ceruri pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

 Condacul 2

Rod binecuvântat al celui dintâi domn al Tării Românești ai fost, fericită, și ai adus bucu­rie părinților tăi, iar țara întreagă, văzându-te pe tine, întâiul vlăstar domnesc, a dat slavă lui Hristos, Dătătorul de viață, cântând: Aliluia!

 Icosul 2

Dar al lui Dumnezeu ai fost socotită de părinții tăi și, de aceea, la botez ai primit numele de Teodora, pe care l-ai împodobit cu harul Duhului Sfânt, revărsat din belșug asupra ta prin Tainele Bisericii, pentru care îți grăim:
Bucură-te, rod ales din rădăcină de neam domnesc;
Bucură-te, primitoare a celei de a doua nașteri, prin botez;
Bucură-te, cea pecetluită cu darul Duhului Sfânt;
Bucură-te, cea hrănită cu Pâinea vieții la Sfânta Liturghie;
Bucură-te, cea crescută în iubire de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce din pruncie ai cunoscut Sfintele Scripturi;
Bucură-te, pruncă deprinsă cu smerita rugăciune;
Bucură-te, milostivă iubitoare de semeni;
Bucură-te, ceea ce ai îndrăgit slujbele sfințitoare ale Bisericii;
Bucură-te, căutătoare a desăvârșirii;
Bucură-te, păstrătoare a curăției;
Bucură-te, fiică, prin credință, a împăratului Hristos;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

 Condacul 3

Ascultătoare ai fost părinților tăi, după porunca lui Dumnezeu, știind că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. De aceea, supunându-te cu bunăvoință sfatului tatălui tău, ai primit a fi soție despotului bulgar Ivan Alexandru și ai cântat Mântuitorului Hristos: Aliluia!

 Icosul 3

Cu evlavie ai primit Taina Cununiei și ai făgăduit să fii credincioasă soțului tău până la sfârșit, aducând bucurie poporului român și celui bulgar, înfrățite prin aceeași sfântă credință dreptmăritoare, pentru care aducem ție aceste cântări:
Bucură-te, pururea rugătoare pentru soț și copii;
Bucură-te, mijlocitoare pentru neamul tău;
Bucură-te, ceea ce aduci bună înțelegere între popoare;
Bucură-te, ceea ce ai binecuvântat Dunărea cu trecerea ta;
Bucură-te, ceea ce ești luminătoare tainică a Balcanilor;
Bucură-te, soție devotată soțului credincios;
Bucură-te, ceea ce ai preschimbat casa în lăcaș al rugăciunii;
Bucură-te, cea hrănită zilnic din cuvintele Scripturii;
Bucură-te, cunoscătoare și următoare a Vieților Sfinților;
Bucură-te, ocrotitoare a soțiilor doritoare de prunci;
Bucură-te, călăuzitoare a fami­liilor creștine;
Bucură-te, înțeleaptă chivernisitoare a casei tale;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 4

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ai adus pe lume o fiică și trei fii, cărora le-ai sădit în suflet dragostea de Hristos, rugăciunea, smerenia și înțelepciunea, pregătindu-i astfel să devină dregători credincioși și drepți, ca, în cuget curat, să cânte totdeauna Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 4

Pe pururea Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, ai avut-o ca pildă, dar și ca mijlocitoare caldă în greutățile vieții. Binecuvântată de harul ei, ai fost soție credincioasă si mamă iubitoare pentru fiii tăi, pentru care strigăm ție:
Bucură-te, viță bineroditoare în trup și în duh;
Bucură-te, mamă călăuzită de Maica Domnului;
Bucură-te, hrănitoare grijulie a fiilor tăi spre creștere trupească;
Bucură-te, ceea ce și sufletește i-ai crescut prin bune obiceiuri;
Bucură-te, ceea ce le-ai insuflat dragostea de Hristos;
Bucură-te, ceea ce le-ai sădit în suflet milă față de semeni;
Bucură-te, ceea ce ai împletit credința cu iubirea de neam;
Bucură-te, ceea ce ti-ai crescut copiii în Sfânta Ortodoxie;
Bucură-te, rugătoare pentru părinți și copii;
Bucură-te, pildă a mamelor creștine;
Bucură-te, călăuzitoare a pruncilor nevinovați;
Bucură-te, ocrotitoare a tinerilor care au trebuință de îndrumare;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 5

Când soțul tău a devenit țar a toată Bulgaria, ai primit și tu, fericită, vrednicia împărătească, dar, în cugetul tău, ai înțeles că această cinstire este vremelnică și aducătoare de multe întristări, iar pe tine însăți te numeai, cu smerenie, roabă a lui Hristos, împăratul tuturor, Căruia Îi cântai: Aliluia!

 Icosul 5

Domnind ca o împărăteasă în cetatea Târnovo, ai nesocotit odihna și înlesnirile palatului, lucrând spre zidirea duhovnicească a poporului și a conducătorilor săi. De aceea, ai stăruit pururea în rugăciune, în nevoință și în lucrarea faptelor de milos­tenie, pentru care primeai laude ca acestea:
Bucură-te, următoare a împărătesei cerești;
Bucură-te, izvor de milostivire;
Bucură-te, sprijinitoare a văduvelor;
Bucură-te, hrănitoare a celor flămânzi;
Bucură-te, îngrijitoare a orfanilor;
Bucură-te, vindecătoare a bolnavilor;
Bucură-te, povățuitoare a tinerilor;
Bucură-te, toiag de sprijin al vârstnicilor;
Bucură-te, ajutătoare a celor neputincioși;
Bucură-te, liniștitoare a celor tulburați;
Bucură-te, mângâietoare a celor întristați;
Bucură-te, ocrotitoare a celor singuri;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 6

Multă întărire spre lucrarea virtuților ai primit, înțeleaptă, când te rugai înaintea cinstite­lor moaște ale Sfintelor Filofteia, Parascheva și Teofana, care se aflau atunci la Târnovo. De aceea și acum, împreună cu acestea, cânți în ceruri, cu îngerii: Aliluia!

 Icosul 6

Întristări cumplite au venit asupra ta, Sfântă, când ai înmormântat pe doi dintre fiii tăi, răpuși în războaie. Tu, însă, nu te-ai clintit, pentru că erai întemeiată duhovnicește pe piatra credinței în Hristos, Cel ce pentru noi a pătimit, a murit și a înviat. De aceea, și noi te lăudăm, grăind:
Bucură-te, ceea ce pe pământ ai avut multe întristări;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai lăsat doborâtă de necazuri;
Bucură-te, rugătoare pentru fiii tăi răposați;
Bucură-te, pildă de credință nezdruncinată;
Bucură-te, mărturisitoare a nemuririi sufletelor;
Bucură-te, ceea ce aștepți învierea morților și viața veacului viitor;
Bucură-te, ceea ce te-ai asemănat Maicii îndurerate a lui Hristos;
Bucură-te, născătoare de fii pentru împărăția cerurilor;
Bucură-te, mamă de eroi, care au apărat creștinătatea;
Bucură-te, că, întărind Ortodoxia, aceasta a putut îndura jugul păgân aproape cinci veacuri;
Bucură-te, pătimitoare fără de sânge pentru apărarea credinței;
Bucură-te, ceea ce, prin lacrimi, ți-ai făcut sufletul roditor;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 7

Mângâiere în necazuri și râvnă în lucrarea duhovnicească ai aflat prin citirea scrierilor Sfinților Părinți. De aceea, ai înființat mai întâi la Loveci, apoi la Târnovo, lăcașuri în care grămăticii tălmăceau din limba greacă și scriau în slavonă cuvintele ziditoare de suflet ale marilor dascăli și Ierarhi, precum și viețile Sfinților, pe care citindu-le, slăveai pe Dumnezeu și-I cântai: Aliluia!

Icosul 7

Alături de tarul Ivan Alexandru, ai sprijinit zidirea de biserici si mănăstiri, cetăți ale sfințeniei si ale învățăturii mântuitoare, prin care poporul se întărea în dreapta credință, se îndepărta de rătăciri și de păcate, urma viața evanghelică și lucrarea faptelor bune, strigând ție acestea:
Bucură-te, maică duhovnicească;
Bucură-te, iubitoare a frumuseții casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, împodobitoare a bisericilor cu alese odoare;
Bucură-te, sprijinitoare a obștilor monahale;
Bucură-te, închinătoare a Mănăstirii Bacikovo;
Bucură-te, ctitoră a bisericii în stâncă de la Ivanovo;
Bucură-te, ceea ce ai pus piatra de temelie Mănăstirii Kelifarevo;
Bucură-te, miluitoare a bisericii Sfântul Nicolae din Nesebar;
Bucură-te, ceea ce ai adus daruri în lăcașul Maicii Domnului Eleusa;
Bucură-te, ceea ce ai înfrumusețat lăcașul din Dragalevski;
Bucură-te, iubitoare a sfintelor slujbe ale Bisericii;
Bucură-te, ceea ce, prin rugăciune, pe tine însăți biserică te-ai făcut;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 8

Deși erai înconjurată de tumultul de la Curtea țarului, nu ai trecut cu vederea viața duhovnicească, ci ai cugetat să săvârșești neîncetate rugăciuni pentru sufletul tău, pentru țară și pentru întreaga lume. Astfel, râvna și evlavia ta către Dumnezeu și către Sfinți au ajuns cunoscute tuturor, pentru care poporul te numea împărăteasă binecredincioasă și evlavioasă, iar lui Dumnezeu Îi cânta: Aliluia!

Icosul 8

Îndeletnicire folositoare de suflet ți-a devenit rugăciunea neîncetată, prin chemarea dulcelui nume al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care alungai ispitele vrăjmașului, țineai paza gândurilor și te umpleai de lumina harului curățitor, luminător si sfințitor. Drept aceea, te cinstim, grăind:
Bucură-te, împărăteasă iubitoare de isihie;
Bucură-te, ceea ce stăpânești asupra pornirilor firii căzute;
Bucură-te, rugătoare smerită;
Bucură-te, trâmbiță vestitoare de cuvinte sfinte;
Bucură-te, minte care cuprinzi cuvintele rugăciunii;
Bucură-te, inimă care te faci lăcaș al minții rugătoare;
Bucură-te, aducătoare de jertfe cuvântătoare;
Bucură-te, ceea ce ți-ai curățit sufletul de patimi;
Bucură-te, primitoare a încre­dințărilor cerești;
Bucură-te, vas al harului dumnezeiește lucrător;
Bucură-te, ceea ce ai învățat și pe alții rugăciunea minții;
Bucură-te, făclie a isihasmului născător de Sfinți;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 9

Vrăjmașul neamului omenesc, voind să risipească sporirea ta duhovnicească, prin care străluceai în cetatea Târnovo ca o lumină pusă în sfeșnic, a ridicat asupra ta grea încercare, prin soțul tău, care, aprins de patimi, te-a părăsit și te-a alungat din palatul împărătesc. Iar tu, Sfântă, cunoscând din viața Dreptului Iov rostul necazurilor, I-ai adus lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Prin credința ta neclintită în purtarea de grijă a milostivului Dumnezeu, ai preschimbat necazul în prilej de sporire duhovnicească și, fiind lepădată de împăratul pământesc, ai alergat să-I slujești cu dăruire împăratului ceresc și, primind chipul călugăresc, auzi de la noi acestea:
Bucură-te, ceea ce pururea L-ai avut pe Domnul Iisus Mire al sufletului;
Bucură-te, ceea ce, prin tunderea în călugărie, ai arătat, în chip văzut, dăruirea ta față de Hristos;
Bucură-te, primitoare a numelui Sfintei împărătese Teofana din Bizanț;
Bucură-te, următoare a nevoințelor și binefacerilor ei;
Bucură-te, ceea ce ai avut smerită cugetare;
Bucură-te, ceea ce te-ai supus ascultării în mănăstire;
Bucură-te, biruitoare a cârtirii;
Bucură-te, alungătoare a nemulțumirii;
Bucură-te, cea luminată de bucuria sfântă;
Bucură-te, sprijinitoare a monahiilor împreună-nevoitoare;
Bucură-te, cea stăruitoare în metanii și postiri;
Bucură-te, iubitoare a privegherilor de toată noaptea;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 10

Binecuvântare si îndrumare ai cerut Sfântului Grigorie Sinaitul, dar si altor Părinți îmbunătățiți, ucenici ai săi, știind că „cei lipsiți de povățuire cad ca frunzele, iar mântuirea este în sfat mult”. Pentru aceasta, bine sporind spre noi suișuri duhovnicești, cântai Mântuitorului Hristos din inimă: Aliluia!

 

Icosul 10

De la Părinții duhovnicești ai vremii tale ai deprins și tu, Cuvioasă Teofana, ascultarea, dobândirea liniștii și rugăciunea minții, prin care ai ajuns la mari măsuri duhovnicești și ai fost tu însăți călăuză duhovnicească și pildă altor nevoitori. Pentru aceasta, minunându-ne, strigăm ție:
Bucură-te, următoare a Sfântului Grigorie Sinaitul;
Bucură-te, fiică sufletească a Cuviosului Teodosie de la Târnovo;
Bucură-te, îndemn la desăvârșire pentru Cuviosul Romii;
Bucură-te, pildă de sfințenie pentru viitorul Patriarh Eftimie;
Bucură-te, icoană a răbdării smerite pentru creștinele din lume;
Bucură-te, al monahiilor chip de nevoință stăruitoare;
Bucură-te, apărătoare a dreptei credințe mântuitoare;
Bucură-te, ceea ce pe Domnul Iisus Hristos L-ai vestit a fi Mesia;
Bucură-te, ceea ce te-ai împotrivit ereziilor vremii;
Bucură-te, luptătoare împotriva rătăciților adamiți și bogomili;
Bucură-te, primitoare a harului dumnezeiesc necreat;
Bucură-te, că, în chip potrivit, porți numele arătării lui Dumnezeu;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 11

Ajungând fiul tău, Ioan Stratimir, țar al Vidinului, i-ai urmat și ai fost bună sfătuitoare pentru el și pentru soția lui, Ana, româncă și ea din neamul Basarabilor. Acolo, ai sporit viața duhovnicească a cetății, iar poporul, bucurându-se, mulțumea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Ai îndemnat pe cucernica ta noră, Ana, să rânduiască tălmăcirea și copierea de scrieri folositoare de suflet, precum vestitul Sbornic de la Vidin, cuprinzând vieți de sfinte femei, ca să vă fie pildă de purtare plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, te lăudăm cu evlavie:
Bucură-te, cea asemenea Dreptei Ana, mama lui Samuel, în rugăciunea minții;
Bucură-te, următoare a Dreptei Elisabeta în darul prorocesc;
Bucură-te, asemănătoare în înțelepciune Muceniței Ecaterina;
Bucură-te, mărturisitoare a Treimii ca fecioara Varvara;
Bucură-te, cea milostivă ca Sfânta Filofteia;
Bucură-te, cea împodobită în virtuți ca Sfânta Parascheva;
Bucură-te, ceea ce urmai nevoințele Sfintei Teofana din Bizanț;
Bucură-te, vestitoare a credinței, ca diaconița Tatiana;
Bucură-te, împreună-rugătoare cu marea Mucenită Chiriachi;
Bucură-te, cea de aceeași cinstire cu Sfânta Teodora de la Sihla;
Bucură-te, pildă pentru Doamna Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab;
Bucură-te, cea deopotrivă cu Doamna Maria Brâncoveanu în răbdarea necazurilor;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 12

Loc de pustnicie ai aflat schitul de la Albotina, săpat în stâncă nu departe de Vidin. Acolo ți-ai închinat lui Dumnezeu ultimii ani ai vieții în post, rugăciune și priveghere. Acolo poporul credincios se aduna la zile de sărbătoare și-ți asculta povățuirea de maică și duioasa ta cântare: Aliluia!

Icosul 12

Ajungând la înaltă sporire duhovnicească, Domnul Hristos a binevoit să te primească în lăcașurile cerești, neîngăduind să privești cu ochii pământești căderea Vidinului sub stăpânire păgână. Atunci, dându-ți duhul în mâna lui Dumnezeu, ai fost prohodită cu mare cinste, fiind plânsă de tot poporul, care striga ție unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai vestit prin fapte dreapta credință;
Bucură-te, propovăduitoare a dragostei lui Dumnezeu;
Bucură-te, oglindă a milostivirii cerești;
Bucură-te, binefăcătoare duhovnicească a poporului ortodox;
Bucură-te, maică sufletească a tuturor, fără deosebire de neam;
Bucură-te, povățuitoare a binecredincioșilor români din Timoc;
Bucură-te, ocrotitoare a moștenirii lor până astăzi;
Bucură-te, ceea ce ai strălucit prin iubire jertfelnică;
Bucură-te, luminătoarea minții poporului credincios;
Bucură-te, ceea ce te rogi ca Ortodoxia să strălucească în toată lumea;
Bucură-te, vindecătoare de boli a trupurilor noastre;
Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 13

O, Cuvioasă Maică Teofana, ceea ce bunul neam domnesc al strămoșilor tăi l-ai împodobit cu lumina sfințeniei, roagă-te stăruitor pentru noi, cei ce te cinstim cu evlavie, ca, fiind întăriți în credință, nădejde și dragoste, să biruim ispitele vrăjmașilor nevăzuți si să-I cântăm în veșnicie Preasfintei Treimi: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori).

 Icosul 1

Îngerii și oamenii cinstesc astăzi cu bucurie pe Cuvioasa Teofana, pe care a rodit-o neamul românesc și care a luminat ținuturile Bulgariei cu viața ei sfântă, cu nevoințele si cu îndelunga-răbdare a multor necazuri, prin care a dobândit harul Duhului Sfânt, iar noi o lăudăm după vrednicie, zicând:
Bucură-te, fiică a Tării Românești;
Bucură-te, binecuvântare pentru poporul bulgar;
Bucură-te, ocrotitoarea românilor de pretutindeni;
Bucură-te, apărătoare a Ortodoxiei;
Bucură-te, pildă a soțiilor și mamelor creștine;
Bucură-te, ctitoră de sfinte lăcașuri și mănăstiri;
Bucură-te, ostenitoare la răspândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, sprijinitoare darnică a tuturor celor săraci;
Bucură-te, rugătoare isihastă plină de har;
Bucură-te, ceea ce ai suferit fără cârtire întristări și umilințe;
Bucură-te, monahie stăruitoare în postiri și privegheri;
Bucură-te, rugătoare în ceruri pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 1

Pe Cuvioasa Teofana să o lăudăm, pe odrăslirea cea din neamul Basarabilor, că aceasta, lepădând slava cea deșartă și răbdând multe necazuri și întristări, nevoințe pustnicești a luat asupra sa; acesteia să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

după care rostim această: 

Rugăciune

Sfântă Cuvioasă Maică Teofana, mlădiță din neamul domnesc al Basarabilor, primește cu bunăvoință laudele pe care ți le aducem, cinstind, după cuviință, viața virtuoasă, răbdarea necazurilor și nevoințele călugărești, prin care te-ai făcut lăcaș vrednic al strălucirii harului dumnezeiesc și ai dobândit în ceruri răsplătiri netrecătoare de la Mântuitorul Hristos, Căruia te rogi stăruitor pentru noi. Ceea ce ai fost fiică ascultătoare a celui dintâi domnitor al Țării Românești, ocrotește țara aceasta, în care te-ai născut, și luminează poporul român și pe conducătorii săi, spre împlinirea voii lui Dumnezeu. Ceea ce ai fost soție devotată, ajută familiile creștine și le dăruiește unire, pace și înțelegere. Ceea ce ai fost mamă devotată, păzește pe copii de orice suferință și dă-le să iubească învățătura, bunătatea și înțelepciunea. Ceea ce ai răbdat multe suferințe și necazuri, dăruiește mângâiere duhovnicească tuturor celor încercați de felurite întristări ale vieții și le insuflă nădejde în dumnezeiasca purtare de grijă. Ceea ce ți-ai sfârșit viața în nevoințe călugărești, povățuiește pe monahii în războiul nevăzut cu patimile și cu ispitele, sprijinindu-i pentru dobândirea rugăciunii curate și a celorlalte virtuți. Cuprinde în rugăciunea ta lumea toată și adu la cunoașterea adevărului pe cei rătăciți. Cere pentru noi toți iertare de păcate și îndreptare vieții ca și noi să ne învrednicim a dobândi veșnicele bunătăți, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Acatistele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai