Paraclisul Sfântului Ierarh Andrei Criteanul

Paraclise

Paraclisul Sfântului Ierarh Andrei Criteanul

Facere a lui Dimitrie Daskalaki

Binecuvântat este Dumnezeul nostru..., Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a ta este Împărăția... Doamne miluiește (de 12 ori), Slavă..., Și acum..., Veniți să ne închinăm..., Ps. 142, Dumnezeu este Domnul..., pe glasul al 4-lea, apoi:

Troparul, Glasul al 4-lea
Cel ce S-a înălțat pe Cruce...

Ca pe un sfânt ierarh și păstor al oilor celor cuvântătoare din Creta, Andree Preasfințite părintele nostru, toți te rugăm și cu inimă fierbinte îți strigăm: vino, ajută-ne și dă-ne pocăință nouă, celor care cerem cercetarea ta și dumnezeiescul tău sprijin. 

Slavă..., Și acum..., același glas

Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, singură nădejde te-am câș­ti­gat

Apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei. 

Canonul sfântului

Glasul al 8-lea
Cântarea 1

Irmosul: «Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Stând în ceruri împreună cu corurile cele netrupești ale sfinților, nu ne uita pe noi, cei ce cu credință alergăm la tine, ca să te rogi pentru noi către Domnul. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Din patimi, din primejdii și nevoi, din tot felul de biciuiri, de boli și nenorociri, păzește-ne nevătămați cu rugăciunile tale, Andree părinte, pe noi, cei ce ne rugăm ție. 

Slavă..., 

Din smintelile de tot felul ale dușmanului și din cursele acestuia întinse cu viclenie, slobozește, părinte, cu rugăciunile tale, pe cei ce cu credință aleargă la tine. 

Și acum..., A Născătoarei...

Pe Dătătorul milei celei dumnezeiești și pe Dăruitorul mântuirii și al vieții născându-L, Fecioară, pe Acesta roagă-L ca să ne izbăvească pe noi din osânda cea veșnică. 

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Doamne Cel ce ai făcut acoperământul bolţii cereşti şi ai înte¬meiat Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, Cel ce eşti marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule Iubi¬torule de oameni».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Prin calda ta rugăciune și harul luminos vino în întâmpinarea rugăciunilor credincioșilor celor ce se roagă ție cu pocăință și cer, Andree, mila Domnului și iertarea.

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Din felurite patimi și dureri, slăvite, și din toată deznădejdea și furtuna și toată  nenorocirea, izbăvește-ne pe noi, cei care cerem curată rugăciunea ta pururea și care te lăudăm pe tine. 

Slavă..., 

Te-ai arătat propovăduitor și cântăreț al pocăinței călăuzind inimile și cugetele tuturor credincioșilor la zdrobirea sufletului, ocrotitorule al celor ce se pocăiesc, lauda credincioșilor celor din Creta și întărirea lor, părinte. 

Și acum..., A Născătoarei...

Cu neputință este, Fecioară, să te lăudăm după vrednicie, dar corul credincioșilor care te preamărește pe tine slavoslovește din adâncul sufletului pe Izbăvitorul sufletelor, pe Care tu L-ai născut și L-ai alăptat. 

Apoi aceste Stihiri,

Mântuiește, părinte Andrei, păstorul Cretei, pe toți cei ce aleargă cu dor la acoperământul tău, ca la unul care ai dobândit har cu îmbelșugare de la Dumnezeu. 

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu.  

Sedealna
Glasul al 2-lea
Podobie:  Ceea ce ești rugătoare caldă...

Lăudând și slăvind pe Domnul cu faptele tale bune, prin cuvinte și cântări, ai luat de la El cununa slavei și îi cercetezi pe toți și îi păzești pe cei ce te cinstesc și te slăvesc pe tine, slăvite.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Auzit-am, Doamne, glasul Tău şi m-am temut, că Dumnezeu veşnic fiind, prin rânduială negrăită întrupându-Te, ai ieşit din Fecioară. Slavă pogorârii Tale, Hristoase! Slavă puterii Tale!».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Cântările tale, sfinte, sunt cântate pururea în biserici străpung inimile tuturor credincioșilor și le veselesc. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Cântând totdeauna Canonul tău cel Mare cu multă străpungere suntem aduși la pocăință și pe tine, Andree, te fericim. 

Slavă..., 

Lăudând pe Domnul și pe Născătoarea de Dumnezeu, Andrei preaînțelepte, îi veselești pe credincioși cu cuvintele tale și împlinești acestora cererile. 

Și acum..., A Născătoarei...

Pe tine te-am dobândit, Preacurată, noi, robii tăi, zid nesurpat și ție îți cântăm cântările de laudă pe care ți le-a alcătuit ție, Andrei, robul tău. 

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Ai strălucit pe pământ cu feluritele tale minuni, părinte, alungând întunericul patimilor și micșorând întunecarea demonilor. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Mare păzitor te-am dobândit pe tine noi, credincioșii, și la acoperământul tău alergăm, înțelepte, știindu-te pe tine ajutor și acoperitor.

Slavă..., 

Izbăvește-ne pe noi și ocrotește turma ta de toată uneltirea vrăjmașilor, o, Andree, cu rugăciunile tale către Domnul. 

Și acum..., A Născătoarei...

Acoperă-ne pe noi și mântuiește-ne, cu totul lăudată, din tot felul de nevoi și nenorociri, ceea ce ești ocrotitoarea și ajutătoarea credincioșilor.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul: «Rugăciunea mea voi vărsa către Dom-nul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dum¬nezeule, din stricăciune scoate-mă».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Nu înceta, o, părinte, să trimiți către Domnul rugăciune puternică pentru noi, fiii tăi și toți credincioșii care venim la tine cu evlavie, căci ție ți s-a dat de la Dumnezeu să împlinești cererile credincioșilor. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Din toată furtuna vieții, din toată întristarea, nenorocirea și nevoia izbăvește-ne pe noi, o, preacinstite părinte, și liniștește în pace toată viața noastră, a celor ce te cinstim pe tine din tot sufletul și cerem ajutorul tău. 

Slavă..., 

Cu înțelepciune și în chip bineplăcut lui Dumnezeu ai păstorit turma ta cea din Creta, părinte, și ai dus-o pe aceasta din ispite și din feluritele primejdii la pășuni mântuitoare, pentru aceea, și acum mântuiește-ne pe noi toți cu părinteasca ta purtare de grijă. 

Și acum..., A Născătoarei...

Ca pe un turn de strajă nesurpat și ocrotitoare nebiruită te-am dobândit noi, credincioșii, o, Fecioară, din ispite și din strâmtorări de tot felul și din amarele boli nevindecate tu mântuiește-ne pe toți și dăruiește-ne viața veșnică cu rugăciunile tale. 

Apoi aceste Stihiri,

Mântuiește, părinte Andrei, păstorul Cretei, pe toți cei ce aleargă cu dor la acoperământul tău, ca la unul care ai dobândit har cu îmbelșugare de la Dumnezeu. 

Fără de prihană Fecioară, ceea ce prin Cuvânt ai născut pe Cuvântul în chip netâlcuit în vremurile din urmă, roagă-L pentru noi ca una care ai îndrăznire de maică. 

Condacul
Glasul al 2-lea 
Podobie: Cu curgerile sângiurilor tale...

Cu canoanele și cântările tale, sfinte Andree, ai strălucit Biserica lui Hristos și ai veselit inimile credincioșilor, chemat fiind să-i izbăvești grabnic pe cei ce sunt în primejdii și tot felul de necazuri. 

Prochimen Glasul al 4-lea
Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura
Stih: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui...

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire: (X, 9-16)

Slavă...

Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Andrei Criteanul...

Și acum...

Cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule,...
Stihiră...
Glasul al 6-lea 
Podobie: Toată nădejdea punându-și...

Toată dorirea ta punând-o în Domnul, te-ai făcut pe sineți, părinte, organ al Duhului Sfânt: ai îndestulat pe săraci, ai tămăduit pe bolnavi, părinte orfanilor te-ai făcut, toată Creta ai umplut-o de minuni, fericite, toată Biserica ai împodobit-o cu cuvintele și cu cântările tale, pentru aceea, ție îți cântăm, Andree, prietenul adevărat al lui Hristos, neîncetat pomenește-ne pe noi, cei ce te cinstim pe tine.  

Preotul...Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău...

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: «Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Ba¬bilon oarecând, cu credința Treimii, vă-paia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Nu ne trece cu vederea, fericite părinte, pe noi, cei ce ne rugăm ție din suflet, prin cercetarea ta slobozește-ne din tot felul de dureri ale sufletului, că tu ești ocrotitorul nostru neadormit. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Pe doctorul celor bolnavi, pe ocrotitorul și izbăvitorul credincioșilor din primejdii, pe păstorul Cretei, pe Andrei cuvântătorul de Dumnezeu să-l rugăm toți ca să fim izbăviți din chinuri, din rele întâmplări și din boli. 

Slavă..., 

Pe tine liman te cunoaștem noi, cei înviforați de furtunile vieții și toți cu dor inundăm Sfântă Biserica ta, rugându-ne ție, ca părintelui nostru, Andrei. 

Și acum..., A Născătoarei...

Comoară nesecată a milei cu adevărat te cunoaștem pe tine noi, cei înăbușiți/înecați de tot felul de întristări și de ploile păcatului pururea, ceea ce ai născut pe Hristos, Izvorul milei. 

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: «Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile în¬gerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Arhiereu al Cretei, dar ocrotitor și mijlocitor al lumii ești, pentru aceea Biserica te laudă pe tine Andree. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Cu rugăciunile și mijlocirile tale, mântuiești, o, părinte, din multe primejdii, sminteli și nenorociri pe cei ce cad la tine cu credință. 

Binecuvântăm pe Tatăl...,

Dă fără de încetare tuturor plinire cererilor prin purtarea ta de grijă părintească și păzește-i pe cei ce sărută sfântă icoana ta. 

Și acum..., A Născătoarei...

Tu risipești năvălirile celor întristătoare și stăvilești asalturile patimilor, pentru aceea, pe tine, Fecioară, te lăudăm întru toți vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup».

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Caută cu milostivire, ierarhe, asupra credincioșilor care te laudă și se roagă ție și dăruiește-le acestora grabnic ocrotirea ta. 

Sfinte Părinte Andree, roagă-te pentru noi!

Arhipăstorule al Cretei, pe toți cei ce caută tămăduirea și mântuirea sufletului lor pururea îi izbăvești și îi mântuiești cu rugăciunile tale. 

Slavă..., 

Pe cei ce cu credință și cu dor și cu multă străpungere cântă Canonul cel Mare acoperă-i și îi păzește, Andree, lauda Cretei.

Și acum..., A Născătoarei...

Fecioară Născătoare de Dumnezeu, scăparea mea, cârmuiește-mă în toată viața mea, povățuindu-mă la limanul mântuirii.

Cuvine-se cu adevărat..., și aceste Mărimuri...

Bucură-te, fluierul dumnezeiesc al dreptei credințe și psaltire desfătată a Bisericii, că tu preamărești dumnezeieștile înălțimi, Andree cuvântătorule de Dumnezeu, prin strălucirea cuvintelor. 

Prin cuvinte, cântări și ode, L-ai lăudat pe Domnul, pe Maica Lui și ai preamărit pe sfinții și prietenii Acestuia, Andree, bineviersuitorule, strălucirea Cretei. 

Pildă a vieții dumnezeiești te-ai făcut credincioșilor, o, Andree, și pomină sfântă ai luminat în lume, slăvind pe Domnul cu faptele și cuvintele, și minunile tale. 

Plin de înțelesurile sfinte ale Scripturilor te-ai făcut și ai transmis credincioșilor buna mireasmă dumnezeiască din acestea, propovăduind și învățând dumnezeieștile cuvinte. 

Bucură-te, mare luminător al Bisericii și comoara neprădată a toată Creta, bucură-te dumnezeiesc tâlcuitor al pocăinței, Andree purtătorule de Dumnezeu, propovăduitorule al harului.

Pe toți cei ce cu evlavie aleargă la dumnezeiasca ta biserică, o, Andree, lauda sfântă și faima Cretei păzește-i și ține-i teferi și nevătămați cu mijlocirea ta.

Toate oștirile îngerilor, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți Sfinții, cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni  ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl Nostru..., și Troparul, Glasul 1
Podobie: Locuitor pustiului...

Pe păstorul Gortynei și al Cretei arhiereu, pe luminătorul lumii și pe starostele cântăreților, pe Andrei, strălucirea curată a părinților, să-l cinstim, credincioșilor, Căci  ajută și acoperă și povățuiește sufletele la pocăință. Slavă Celui ce l-a sfințit pe el, slavă Celui ce l-a arătat pe el, slavă celui ce dăruiește prin el tuturor izbăvire. 

Ectenia cu cereri de folos și apolis, după care cântăm următoarele,

Glasul al 2-lea
Podobie: Când de pe lemn...

Dă celor ce aleargă la tine și cer mijlocirea ta, Andree slăvite, întărire și tămăduire și izbăvire, alungă întunericul și relele întâmplări și răpește-i pe credincioși din cumplitele chinuri, risipește cursele vrăjmașului cele amare dând tuturor pocăință fără de cădere.  

Stăpână, stăpână, primește...,Toată nădejdea mea ...
Stih: Sărace prinoase din săracă minte primește Sfinte Andree, și vino în ajutorul meu. 

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne  pe noi. Amin

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
2 Decembrie