Paraclisul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru

Paraclise

Paraclisul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru

După ce dă binecuvântarea preotul, Doamne auzi rugăciunea mea, după care Dumnezeu este Domnul, ca de obicei

Nu vom tăcea ...

Psalmul 50 și canonul al cărui acrostih: Acoperă Neofite pe rugătorii tăi. A lui Gherasim

Glasul al 4-lea Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce

Împărtășindu-te de veșnica bucurie, ca un slujitor al Sfintei Treimi și de un cort cu îngerii, Neofite, rugămu-ne, mijlocește la Stăpânul a toate să ne izbăvească pe noi din toată nevoia și necazul și să dea iertare de greșelile celor ce vin la tine cu suflet fără de îndoială.

Slavă. Același. Și acum. A Născătoarei

Cântarea 1, Glasul al 8-lea Apa trecând-o ca pe uscat Israel,

Strâmtorat de patimi cumplite, la tine scap și strig ție din suflet, Neofite părinte purtătorule de Dumnezeu, izbăvește-mă din necazul care a venit asupra mea.

Din toată răutatea vrăjmașului slobozește-mă, Părinte, cu solirea ta cea către Hristos și viață liniștită dăruiește-mi ca un fierbinte ocrotitor al meu, Neofite.

În toată nevoia și necazul la tine scap și aflu odihnă, Neofite, părinte de Dumnezeu purtătorule și cântare de mulțumire cânt ție.

A Născătoarei

Izvor de dumnezeiască milostivire, Prealăudată Fecioară, rogu-mă ție, adapă sufletul meu cel uscat de multe păcate spre rodirea virtuților.

Cântarea a 3-a Doamne, Cel ce ai făcut acoperământul bolții

La ocrotirea ta pururea alergând, ne slobozim din toată înrâurirea și vătămarea vrăjmașului, de a cărui răutate păzește-ne, Neofite, pe noi pururea.

Din tot felul de boli și ispite, Sfinte, și de greutățile vieții cu rugăciunile tale izbăvește, rugămu-ne, pe cei ce aleargă cu credință la curată mijlocirea ta și care te laudă pe tine.

În nevoință strălucind ca un soare luminos, risipește întunericul patimilor mele, Părinte Neofite, cu rugăciunile tale cele luminoase către Stăpânul și luminează-mă pe mine cu lumina pocăinței.

A Născătoarei

O, tron preaslăvit, fără de prihană Maică a Împăratului a toate și Atotțiitorului, ridică-mă din adâncul patimilor mele, rogu-mă, și cere iertare de păcate și mântuiește-mă. 

Izbăvește-ne cu rugăciunile tale Neofite purtătorule de Dumnezeu din tot felul de necazuri ale vieții pe cei ce caută dumnezeiasca ta ocrotire.

Cerere și Sedealna

Glasul al 2-lea Mijlocire caldă

Mijlocirea ta ca turn întărit și acoperământul tău cel puternic avându-l Neofite zdrobim toate atacurile împotriva noastră ale pierzătorului, dar nu înceta a-L ruga pe Hristos să ne dea nouă iertare de greșeli.

Cântarea a 4-a Auzit-am Doamne

Cere luminarea noastră și iertarea fărădelegilor noastre, Părinte, celor ce aleargă la ocrotirea ta cea milostivă, Neofite.

Ai purtat asprimea nevoinței, Părinte, cu cuget întărit, dă-ne ajutor și pază de la Mântuitorul.

Sfântă peștera ta acoper-o cu calda ta rugăciune, Cuvioase, care se laudă cu harul tău și care fericește nevoințele tale.

A Născătoarei

Din mitrasul tău a strălucit, Fecioară, Soarele dreptății, și lumea a luminat-o cu strălucirea cunoștinței de Dumnezeu.

Cântarea a 5-a Luminează-ne pe noi...

Zdrobește, înțelepte, cu puterea rugăciunii tale pe Veliar cel înnebunit împotriva noastră și cere nouă pace netulburată.

Țărm liniștit celor ce călătoresc pe marea vieții rugăciunea ta să ne fie cu adevărat nouă celor ce alergăm la acoperământul tău, Neofite.

Înalță-ne pe noi din adâncul patimilor și necazurilor pe piatra poruncilor celor dumnezeiești, ca să aflăm mântuire, Neofite.

A Născătoarei

Luând trup din sângiurile tale, Dumnezeu Cuvântul cel netrupesc, cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, mântuire oamenilor a dăruit.

Cântarea a 6-a Rugăciunea

Vindecă durerea sufletului meu și patimile trupului, preafericite, prin harul dumnezeiesc cel dat ție, purtătorule de Duh, Neofite Cuvioase, și alungă departe de mine pe preaspurcatul balaur.

Valul furtunilor celor gândite care mă amenință cu pieirea, Părinte, potolește-l degrabă cu ajutorul tău și cârmuiește-mă pe mine la țărmul cel dumnezeiesc al voilor lui Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu Neofite Cuvioase.

Varsă harul tămăduirilor sfântul tău mormânt în Peșteră. Pentru aceea cei ce se apropie cu credință sunt izbăviți degrabă de toată vătămarea, Neofite părinte înțelepte, și te laudă pe tine ca pe un dumnezeiesc ocrotitor.

A Născătoarei

Pe Făcătorul a toate și Stăpânul fără de schimbare L-ai întrupat, Fecioară, ca să ne izbăvească pe noi de durerile cele trupești și din bolile cele sufletești și călăuzește-ne pe noi la limanul dumnezeieștii voiri.

Izbăvește-ne cu rugăciunile tale Neofite, purtătorule de Dumnezeu, din tot felul de necazuri ale vieții pe cei ce caută dumnezeiasca ta ocrotire.

Cererea și Condacul

Glasul al 2-lea Cu curgerile sângiurilor tale

În Peșteră trăind ca un înger de îngerești harisme te-ai învrednicit și tuturor celor ce aleargă la dumnezeiasca ta rugăciune le dai plinire cererilor. Pentru aceea te lăudăm, Neofite.

Prochimen

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui

Stih Fericit bărbatul cel ce se teme de Domnul

Evanghelia după Matei: Mt. 11, 27-30.

Slavă Cu rugăciunile cuviosului Tău...

Și acum.  Cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu

Stihiră Glasul al 6-lea Toată nădejdea punându-și...

Stih. Miluiește-mă Dumnezeule...

Viață deopotrivă cu îngerii ducând în Peșteră, te-ai umplut de darurile Duhului, Cuvioase Neofite, și plinești pururea cererile noastre. Pentru aceea ție ne rugăm: izbăvește pururea din toată nenorocirea și răutatea, din ispite și necazuri pe cei ce te laudă pe tine curat, și cere pentru noi iertare de păcate și luminare de la Hristos, Stăpânul tuturor, și viață liniștită.

Preotul. Mântuiește Doamne poporul Tău...

Cântarea a 7-a Tinerii cei din Iudeea

Cere Părinte însănătoșirea celor bolnavi, tămăduirea celor ce pătimesc și izbăvește din primejdii și din răul obicei al trupului pe cei ce strigă, Neofite: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești.

Pe tine cârmaci înțelept avându-te pe calea mântuirii, Cuvioase, strigăm din inimă: povățuiește în chip nevăzut către curăția vieții, Neofite sfinte, pe cei ce te laudă pe tine.

Dă-ne nouă putere, Neofite, să cultivăm frica Domnului, ca bineplăcând lui Hristos în adevăr, într-un glas să-I strigăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

A Născătoarei

Din amarnicul obicei și din aplecarea spre mai rău, izbăvește-mă pe mine, Stăpână, și îndreaptă mintea mea spre cunoașterea pocăinței, ca să strig ție cu credință: Bucură-te, Fecioară Curată, mântuirea muritorilor.

Cântarea a 8-a Pe împăratul...

Cu curgerile rugăciunilor tale, preafericite, stinge văpaia patimilor sufletului meu, ca un dumnezeiesc ocrotitor al meu, Neofite, purtătorule de Dumnezeu.

De sus, Părinte, vezi pe cei ce cu credință stau înaintea icoanei tale celei sfinte Neofite, și dăruiește-le lor cele ce cer cu evlavie.

Acoperă și păzește împreună cu patria ta și Peștera ta de toată înrâurirea potrivnică cu dumnezeiasca ta rugăciune.

A Născătoarei

Vindecă, Fecioară, sufletul meu cel bolnav și dăruiește-mi mie pocăință sinceră, ca să te slăvesc pe tine, Preaslăvită.

Cântarea a 9-a Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim

În sălașurile cele cerești locuind preafericite, primește rugăciunile noastre, Neofite și cererile tuturor plinește-le, rugămu-ne.

Ajutătorul și izbăvitorul ciprioților și solitor grabnic la Dumnezeu, Părinte Neofite, acoperă-ne pe noi pururea.

Arată mai înaltă mintea mea, purtătorule de Dumnezeu de râvna cea la pământ târâtoare, Neofite, și întru toate ocrotește-mă pe mine cel ce te laud pe tine.

A Născătoarei

Te lăudăm pe tine, Fecioară, și slăvim necuprinsă nașterea ta, strigând: Bucură-te, ocrotirea și scăparea noastră.

Cuvine-se cu adevărat și mărimurile

Bucură-te, odraslă curată a Lefcarelor și luminător strălucit al Ciprului. Bucură-te, marele luceafăr al Peșterii, Neofite, preafericite, vrednicule de minune.

Din tinerețe te-ai dedicat lui Hristos, bucurându-te, Părinte, părăsind toate cele pământești și, prin cuvioase osteneli, Lui I-ai bineplăcut, Neofite, ca să fii învrednicit de slava cea de sus.

Rănit fiind de dor dumnezeiesc, zăvorându-te pe sineți în peșteră cu adevărat pe care ai și numit-o zăvorniță, Neofite, vas curat al Duhului Sfânt te-ai arătat.

Dobândind dumnezeiasca raclă de Dumnezeu dăruită, Peștera ta, Părinte Neofite, se umple de bucurie și aleargă la ocrotirea ta. 

Organ de taină al Duhului te-ai arătat Neofite și ai izvorât comoara dumnezeieștilor învățături prin care ne povățuiești pe noi, ca unul care ești îndumnezeit, în cărările mântuirii.

Păzește nerăniți de toată înrâurirea vrăjmașului, prin caldul tău ajutor, Neofite părinte, pe cei ce te laudă pe tine și cere pentru noi toți iertare de greșeli.

Sfinte Dumnezeule, troparele obișnuite, ectenia și apolisul, după care cântăm următoarele:

Glasul al 2-lea Când de pe lemn

Pe toți cei care cad cu credință la ocrotirea și acoperământul tău, Părinte Neofite, izbăvește-ne de toată mânia și necazul și cere iertare de greșeale pentru noi toți și izbăvire din toată strâmtorarea. Căci tu ești ajutorul și mijlocitorul nostru fierbinte la Hristos pe Care L-ai slujit cu nevoința ta.

Distih

Primește glasul de rugăciune, o, părinte,

Pe care ți-l trimite acum Gherasim.    

Acatistele lunii Mai

Calendar ortodox
29 Mai