Canon de rugăciune la Sărbătoarea mutării moaştelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

Canoane

Canon de rugăciune la Sărbătoarea mutării moaştelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

Tropar la Sărbătoarea mutării moaştelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Maxim, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din limba ta cea curgătoare de miere dulce, tot darul Duhului Cel de Dumnezeu insuflat picură-l în mine, Dumnezeiescule Maxim.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foc arzător te-ai arătat, fericite, asupra eresurilor; pentru că, cu râvna Duhului, pe acestea ca pe o trestie le-ai mistuit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ieşit-a din voinţă păgânească răutăcioasă învăţătura despre o singură voire în Hristos, dar a fost mustrată, părinte, cu cuvintele tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te pe tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, care Întrupat, ai născut pe Preaveşnicul şi Dumnezeiescul Cuvânt, mai presus de fire şi mai presus de zei.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai, Sfinte Părinte Maxim, mare şi preaadevărat propovăduitor al credinţei ortodoxe a lui Hristos şi mucenic prin sânge.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericite Maxim, tu prin pustnicie te-ai făcut lui Dumnezeu cuviincioasă şi înţeleaptă sălăşluire a filosofiei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte râuri a izvorât limba ta dogmele lui Hristos cele ortodoxe, Preafericite Maxim, cel hrănit cu înţelepciunea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine toţi creştinii te avem Scăpare şi Zid al nostru; pe tine te mărim fără încetare, Prealăudată.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământenii te cinstesc pe tine şi cetele cereşti se minunează de tine, căci, prin iubirea înţelepciunii, ca fiind fără de trup te-ai arătat, Sfinte Părinte Maxim.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Crud este chinuitorul, dar răbdarea ta este neînfricoşată. Pentru aceasta tu te-ai fericit, iar acela s-a prăpădit, Preacuvioase Părinte Maxim.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea ucenicilor cea preafericită împreună a pătimit cu tine, Sfinte Părinte Maxim, arătându-se dimpreună părtaşi chinurilor; pentru care şi darul deopotrivă a dobândit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu curgerea sângelui tău adăpându-se Biserica lui Hristos, înfloreşte părinteasca dogmă a Dumnezeieştii tale seminţe, Cuvioase Maxim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Holdă Nearată, care ai Odrăslit Spicul Cel de viaţă Făcător, Care dă lumii viaţă, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dis-de-dimineaţă grăim către Tine...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Maxim cel ce a adunat cu noştinţa celor pământeşti şi a celor cereşti, după dreptate este numit Filosof.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin dragostea înţelepciunii celei mai bune, următor preaales te-ai arătat lui Hristos, pururea Mărite Maxim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin nebunia tiranului izgonit te-ai făcut, dar ai aflat mângâiere pe Hristos, Fericite Maxim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Alină valul cel nestatornic al patimilor mele, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Ocârmuitorul şi Domnul.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminasă...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducând lui Dumnezeu rugăciune neîncetată, purtătorule de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi din patimi şi din stricăciunea sufletului şi a trupului.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot izvorul eresului cel întinat se usucă, îngrădit fiind de dulceaţa limbii tale, pururea Mărite Maxim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Curăţeşte-mă, Unule, Bunule Hristoase, pe mine; şi cu rugăciunile Cuviosului Tău Maxim fă să izvorască în inima mea izvorul darului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Celei ce prin cuvânt Singură ai născut cu trup pe Cuvântul, rugămu-ne: izbăveşte din cursele vrăjmaşului sufletele noastre.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC, glasul al 6-lea. Podobie: Plinind rânduiala cea pentru...

Lumina Cea Întreit Strălucitoare sălăşluindu-se în sufletul tău, te-a arătat vas ales pe tine, preafericite; căci lămurit arăţi marginilor cele Dumnezeieşti şi arătarea înţelegerilor celor cu anevoie de înţeles, Fericite Maxim, luminat propovăduind tuturor Treimea Cea mai presus de fiinţă şi fără de început.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii care veniseră din Iudeea...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O Fire a Treimii ai zis, o Voire, o Lucrare; iar ale lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, două firi, două voiri şi două lucrări ai propovăduit, grăind: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu două voiri despărţite prin împotrivirea minţii, ci mai ales despărţite cu felurimea cea firească ai propovăduit, părinte, grăind: Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ţinând Dumnezeieştile tale cuvinte, părinte, ca pe un stâlp al Ortodoxiei, cinstim pe Unul din Treime în două firi şi în două voiri, grăind: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ştiind două lucrări, părinte, ale lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat pentru milostivire, două voiri singure stăpânitoare învăţându-ne de la tine, cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cei ce s-au făcut cu darul...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul iubind pe Cel Ce a iubit neamul omenesc, ţi-ai ridicat Crucea, fericite şi cu Dânsul dimpreună te-ai răstignit, grăind: Binecuvântaţi, toate lucurile, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinându-te, fericite, de toată pofta cea purtătoare de moarte, te-ai făcut pe tine oglindă Dumnezeiască, cu totul neîntinată cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De cruzimea tiranului cel neîmblânzit şi rău credincios nu te-ai îngrozit, ci ca un turn al Ortodoxiei ai stat neplecat şi neclintit, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Primind Raza Purtătoare de viaţă dintr-o Dumnezeire cu Trei Ipostasuri, te-ai arătat soare celor din întuneric şi celor rătăciţi, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai, Fecioară, fiică lui Adam cel căzut şi Maică a lui Dumnezeu, Cel Ce a înnoit fiinţa mea; pe Acela toate lucrurile îl lăudăm ca pe Domnul, şi-L preaînălţăm, întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cei ce s-au făcut cu darul Tău biruitori ai tiranului şi ai văpăii, tinerii cei ce au păzit foarte poruncile Tale, au cântat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei...

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica lui Hristos şi acum şi în veci, cu glas prealuminat încă propovăduieşte dogmele tale cele de Dumnezeu insuflate, ca şi sângele lui Abel, Preafericite, Preamărite Părinte Maxim.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

S-a tăiat mâna ta, dar prin deget Dumnezeiesc scrie credinţa cea dreptcredincioasă în inimi, ca printr-un condei şi cerneală cu limba tăiată şi cu cuviosul tău sânge, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se cântă în lume Dumnezeiască îndrăzneala ta şi focul cel din inimă al Dumnezeieştii tale dragoste, pentru care cu osârdie ai suferit vărsarea sângelui, Cuvioase Părinte Maxim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stai înaintea Divanului Cel Dumnezeiesc împreună cu mucenicii, cu care te-ai împărtăşit de râvna credinţei, părinte, făcându-ne şi pe noi casnici Stăpânului şi următori ţie lăsându-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arma noastră şi Zid tu eşti, Născătoare de Dumnezeu; tu eşti Sprijinul celor ce aleargă la tine; pe tine şi acum spre mijlocire te îndemnăm, ca sa ne izbăvim de vrăjmaşii noştri.

Irmosul:

Naşterea pururea Fecioarei, Ceea ce s-a arătat mai înainte dătătorului de Lege în munte prin foc şi prin rug, spre izbăvirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetat o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Isprăvile petrecerii tale cu adevărat luminează paşii tuturor celor ce cu credinţă urmează ţie, Preacuvioase Părinte Maxim. Pentru aceea cu rugăciunile tale, fericite, pe cei ce din dragoste pururea te fericesc pe tine, păzeşte-i de toată strâmtorarea, rugând pe Hristos cel Bun, vrednicule de minune.

 

SEDELNA Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

În Muntele Taborului Schimbându-Te la Faţă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe cât s-a putut ai arătat ucenicilor Tăi strălucirea Slavei Tale Celei Dumnezeieşti. Cu aceea, luminându-ne şi noi, Te lăudăm pe Tine, Unule Cel Neschimbat şi fără de moarte, Doamne şi cu credinţă grăim către Tine: Slavă, Hristoase, Împărăţiei Tale.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
24 Iulie