Paraclisul Sfinților Cuvioși Mucenici Rafail și Nicolae și al Muceniței Irina fecioara

Paraclise

Paraclisul Sfinților Cuvioși Mucenici Rafail și Nicolae și al Muceniței Irina fecioara

Preotul face începutul obișnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... apoi se zic rugăciunile: Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântă Treime.. Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția... Doamne miluiește (de 12 ori) Slavă... Și acum... Veniți să ne închinăm (de 3 ori), Psalmul 142, Dumnezeu este Domnul... (de 3 ori)   

Apoi se cântă troparele acestea, pe glasul al 4-lea:

Cu suflete curate să alergăm la minunata ocrotire a mucenicilor ce de curând, în Termis, ni s-au descoperit și să strigăm cu mare glas: Cuvioșilor Rafail și Nicolae și tu, Irina, muceniță neprihănită, izbăviți-ne de toată vătămarea, nevoia și primejdia, pe noi cei ce scăpăm la mijlocirea voastră (de 2 ori)

Slavă... Și acum...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi: Psalmul 50

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu ceata mucenicilor împreunându-vă, și îndrăznire către Domnul câștigând, prea fericite Rafaile, sfințite Nicolae și Sfânta Irina, alungați a noastră întristare.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

În chip minunat descoperindu-se din pământ ale tale sfinte moaște, făcătorule de minuni, Rafaile, neîncetat sfințesc pe cei credincioși; dăruiește așadar și nouă sfințire și mântuire.

Slavă...

Ca niște flori duhovnicești s-au arătat sfintele voastre moaște, a căror dumnezeiască mireasmă alungă răul miros al patimilor.

Și acum...

Izvorul dumnezeieștii milostiviri fiind, Preacurată, revarsă și asupra mea dulceața mântuirii, depărtând amărăciunea ce mi-o picură în suflet mulțimea păcatelor mele.

 

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Harul ce îmbelșugat, ce în chip minunat de la Dumnezeu se revarsă, dăruiește cele de folos; pentru aceasta celor ce aleargă la tine, Mucenice Rafaile, dăruiește-le vindecare sufletului și trupului prin mijlocirea ta.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Nevoindu-vă după lege pentru Hristos, mucenicilor, îndrăzneală către El ați câștigat, izbăviți-ne așadar și pe noi prin rugăciunile voastre de toată vătămarea ce ne vine de la cel viclean.

Slavă...

Cuprinși fiind de valurile întristărilor și al necazurilor, care ne trag în adâncul deznădăjduirii, la al vostru ajutor alergăm acum, Sfinților, căutând izbăvire.

Și acum...

Ca ceea ce ești tron preaslăvit și strălucit al Împăratului slavei, Fecioară fără prihană, fă sufletul meu vas al luminii cerești, ca să mă mântuiesc.

Izbăviți-ne, Rafail, Nicolae și Irina de toată boala și primejdia, pe noi cei cu credință alergăm la a voastră ocrotire.
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

 

Sedealna

Glasul al 2-lea

Pe voi, ocrotitorii noștri cei minunați, care de curând v-ați arătat, vă rugăm să nu treceți cu vederea pe cei ce cu credință și cu dragoste aleargă la dumnezeiescul vostru ajutor, căutând izbăvire de toată vătămarea celui potrivnic.

 

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Vino și ne izbăvește de boli, de necazuri și de toată întristarea, Sfinte Rafaile, pe noi, cei ce cu credință chemăm al tău sfânt nume.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Acoperiți-ne, prealăudaților mucenici, de bântuielile nevăzutului vrăjmaș, pe noi care pururea suntem răniți de săgețile lui cele otrăvite.

Slavă...

Mijlociți pentru a noastră mântuire, mucenicilor ai lui Hristos, Rafaile, Nicolae și Irina, ca izbăviți fiind de înșelăciunea celui viclean, neîncetat să vestim minunile voastre.

Și acum...

Rănile sufletului și ale trupului meu vindecă-le, Fecioară, cu a ta bunătate și cere de la Fiul tău să-mi dăruiască iertare de păcate.

 

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cei ce s-au învrednicit să te vadă pe tine, Părinte Rafaile, s-au umplut de multă bucurie; picură și în inimile noastre cele întristate de păcat nectarul dumnezeieștii veselii.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Nu treceți cu vederea rugăciunile noastre, Nicolae sfințite și minunata Irina, și ne dăruiți pace sufletească și sănătate trupească.

Slavă...

Ostași nebiruiți ai lui Hristos, Rafaile, Nicolae și Irina, cei ce sunteți lauda cea preaslăvită a Lesvosului, sloboziți-ne de toată întristarea.

Și acum...

Izbăvește-ne, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea celor ce sunt în primejdii, de vrăjmașul care se sălbăticește ca un leu împotriva noastră.

 

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Prin vise și arătări minunate ai descoperit celor credincioși multe din viața ta și taina Colinei Karyes, drept aceea te rugăm să împlinești și cererile noastre.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ale voastre sfinte moaște le-ați descoperit din adâncurile pământului, mucenici preaslăviți, la care credincioșii aleargă ca la niște izvoare de tămăduiri.

Slavă...

Noi luminători ai Bisericii v-ați arătat, strălucind prin nevoință, înțelepte Rafail, neprihănită Irina și dumnezeiescule Nicolae. Izbăviți-ne prin rugăciunile voastre de răutățile lumii.

Și acum...

Mijlocește, Fecioară, la Fiul tău și Dumnezeul nostru, ca să mă slobozească de mulțimea patimilor și a durerilor mele și dă-mi, ca o bună, lacrimi de pocăință, ca să mă mântuiesc.

Izbăviți-ne, Rafaile, Nicolae și Irina, de toată boala și primejdia, pe noi ce cu credință alergăm la a voastră ocrotire.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Urmează ectenia mică, iar apoi

 

Condacul

Glasul al 2-lea

Știind a voastră milostivire, pe care pururea o revărsași asupra celor suferinzi, cuvioșilor Rafail și Nicolae, și tu, fecioară Irina, vă rugăm să alinați durerile noastre, prin grabnicul vostru ajutor.

Prochimen: Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui.

Stih: Sfinților celor de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânșii.

 

Evanghelia
(Luca 21, 12-19)
 

Zi-a Domnul către ucenicii Săi:

Păziți-vă de oameni, căci își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători, pentru numele Meu. Și va fi vouă spre mântuire. Puneți deci în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de neamuri, și de prieteni, și vor ucide dintre voi, și veți fi urâți de toți pentru numele Meu. Și păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.

Slavă...

Pentru rugăciunile purtătorilor Tăi de chinuri, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta...

 

Stihira

Glasul al 6-lea

Ca niște stele prealuminoase ale Bisericii lui Hristos ce ați răsărit din Lesvos, Rafaile mărite, Nicolae fericite și înțeleaptă fecioară Irina, pe toți îi luminați cu minunile voastre, risipind întunericul patimilor noastre, pentru aceasta cu credință strigăm către voi: nu încetați să ne acoperiți de toate uneltirile înțeleptului întru răutate.
 

Apoi preotul zice: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău...

 

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cei care au văzut îngerescul tău chip, purtătorule de Dumnezeu Rafaile, s-au umplut de lumina dumnezeieștii veselii; umple și sufletele noastre de bucuria veșnicilor bunătăți.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Nu încetați a tămădui patimile sufletelor și ale trupurilor noastre, Nicolae de trei ori fericite și preacinstită Irina, și a ne slobozi de nevoie și de necazuri.

Slavă...

Făcându-vă lumii cunoscuți, cei ce sunteți ai lui Dumnezeu prieteni, mijlociți neîncetat pentru cei ce cu multă dragoste scapă la a voastră ocrotire.

Și acum...

Răsărind din preacuratul tău pântece Dumnezeul tuturor și Domnul, ocrotitoare te-a arătat întregii lumi, neîntinată Fecioară; de aceea te rugăm să ne slobozești de toate nevoile.

 

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Dăruiește tărie duhovnicească și sănătate trupească, preafericite Rafaile, celor ce aleargă cu dragoste la sfintele tale moaște și te cinstesc cu laude.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Roagă-te cu dinadinsul, Nicolae, cugetătorule de Dumnezeu, și ne întărește în credința ortodoxă ca să ajungem nevătămați la limanul adevăratei vieți.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Dă-ne putere în încercările vieții și mângâiere în mâhnire, treime de sfinți mucenici, care de curând v-ați arătat.

Și acum...

Vindecă, Fecioară, sufletul meu cel întristat, și durerea trupului meu o alină cu preamilostiva ta purtare de grijă.

 

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ca cel ce ai fost dăruit de Hristos cu puterea facerii de minuni, Rafaile preasfințite, revarsă și acum asupra robilor tăi mila ta cea bogată.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Mucenicilor preaslăviți Rafail, Nicolae și mireasă a lui Hristos Irina, mijlociți la milostivul Dumnezeu pentru a noastră mântuire.

Slavă...

Dintru înălțime ocrotiți în chip nevăzut cu ale voastre sfinte rugăciuni pe cei ce cu credință și cu dragoste cinstesc a voastră pomenire.

Și acum...

Pe tine te premărim, Născătoare de Dumnezeu, căci prin milostivirea ta ne ocrotești pururea și ne povățuiești la sfânta voie a Fiului tău.
 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste tropare, glas 8.

Bucură-te, sfânt vlăstar din Itachi, Rafail de trei ori fericite și al celor din Lesvos ajutător; bucură-te, Nicolae, slava diaconilor; bucură-te, fecioară Irina, buna mireasmă a lui Hristos.

Bucurați-vă, Sfinților mucenici, care de curând ați răsărit și prin minunile voastre întregii lumi v-ați făcut cunoscuți, luminând ca niște făclii pe cei credincioși.

Bucurați-vă, noua slavă a Lesvosului, ocrotitori ai Termisului și ai Colinei Karyes, înțelepte Rafaile, cuvioase Nicolae și curată mielușea a lui Hristos Irina, cei ce v-ați făcut jertfe bineplăcute pe altarul dragostei dumnezeiești.

Se bucură mulțimea credincioșilor care a dobândit sfintele voastre moaște, ca niște comori de mult preț, cărora închinându-se primește în chip minunat tămăduiri de bolile cele sufletești și trupești.

Pe toți cei care aleargă cu evlavie la voi, sfinților mucenici, izbăviți-i de tot necazul, prin mijlocirea voastră, și cereți să ni se dea tuturor iertare de păcate.

Toate oștile îngerești, Înainte-mergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli, mucenicilor ai lui Hristos, Rafail, Nicolae și Irina și toți sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu faceți rugăciuni ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântă Treime... Tatăl nostru...

 

Troparul (glasul întâi)

Nevoindu-vă în Lesvos pentru Hristos Dumnezeu, v-ați sfințit, fericiților; pentru aceasta vă cinstim, purtătorule de Dumnezeu Rafaile, Sfințite Nicolae și aleasă fecioară a lui Hristos Irina, ca pe niște dumnezeiești ocrotitori și fierbinți rugători către Domnul.

Urmează ectenia, apolisul și apoi se cântă pe glasul al 2-lea

Pe toți cei care aleargă cu credință neclintită la ale voastre sfinte moaște și nădăjduiesc în grabnicul vostru ajutor, Rafaile de trei ori fericite, Nicolae și Irina, făcătorilor de minuni, îi izbăviți, prin rugăciunile voastre, de toată vătămarea sufletească și trupească.

Stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul.

Toată nădejea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul tău.

Amin.

 

 

Acatistele lunii Iulie

Calendar ortodox
24 Iulie