Acatistul Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina

Acatiste

Acatistul Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condac 1

Pe Rafael, minunatul mucenic, pe Nicolae și Irina să-i slăvim, pe cei cu prisosință slăviți de Domnul. Căci în Thermi ne-au strălucit nouă ca niște stele, luminându-ne neîncetat cu dumnezeieștile lor minuni, pe noi, cei ce strigăm: Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Icos 1

Fericită luptă ați purtat cu inimă neîndoită, treime de mucenici, Rafael, Nicolae și Irina, și pe tirani i-ați rușinat. Pentru aceasta, și noi, cinstindu-vă, într-un glas strigăm:
Bucură-te, treime de tari luptători;
Bucură-te, pleiadă de slujitori ai lui Hristos;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, Rafaele, alesule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de biruință, Nicolae, cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Irina, ceea ce porți numele păcii, candela fecioriei;
Bucură-te, cântare dumnezeiască în trei stihuri și treime a biruitorilor mucenici;
Bucură-te, ceată dumnezeiască întreit strălucită de nebiruiți luptători;
Bucură-te, lauda ortodocșilor evlavioși;
Bucură-te, întreită adunare dumnezeiască;
Bucură-te, dumnezeiască slavă a dreptmăritorilor creștini;
Bucură-te, sobor de mucenici;
Bucurați-vă, cei împreună-cinstiți cu toți sfinții;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Condac 2

Viață dumnezeiască ducând, ați biruit atacul necredincioșilor păgâni prin râvna inimii voastre și, tăinuiți fiind vreme îndelungată, acum, în chip minunat, ați fost descoperiți nouă, o, întreiți luptători, minunându-i pe cei ce strigă cu uimire: Aliluia!

Icos 2

Cu hotărâre bărbătească ai înfruntat, o, Rafaele, nebunia cea plină de răutate a dușmanilor credinței și, fiind supus chinurilor de multe feluri, de cinstea muceniciei te-ai învrednicit; de aceea și noi, minunându-ne de îndelunga ta răbdare, strigăm:
Bucură-te, stâlp al răbdării;
Bucură-te, surparea necredinței;
Bucură-te, vlăstar preasfânt al cetății Ithaca;
Bucură-te, cel întru toate următor mucenicilor;
Bucură-te, îndumnezeit liturghisitor al dragostei lui Hristos;
Bucură-te, stâlp neclintit al poporului dreptcugetător de Dumnezeu;
Bucură-te, că pe Domnul întru toate L-ai urmat.
Bucură-te, că de plăcerile acestei lumi te-ai lepădat;
Bucură-te, fierbinte slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, pavăză neclintită a credincioșilor;
Bucură-te, cârmă a vieții virtuoase;
Bucură-te, vas ales al luminii cerești;
Bucură-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de laudă!

Condac 3

Putere cerească având în cuvânt, inspirat de Evanghelia lui Hristos, încercat povățuitor te-ai arătat, Rafaele, și tuturor te-ai făcut cunoscut, pe toți ridicându-i să strige: Aliluia!

Icos 3

Lumina credinței purtând în inimă, Nicolae, prin cuvintele lui Rafael, ai fost chemat la slujba diaconiei, ca să slujești după cuviință Bisericii lui Hristos; pentru aceasta, pe tine te fericim, cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit cu dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te-ai dovedit ascultător de Dumnezeu întru toate;
Bucură-te, strălucire a sfințiților diaconi;
Bucură-te, podoaba slăviților luptători ai lui Hristos;
Bucură-te, următor și împreună-lucrător cu Rafael preotul;
Bucură-te, cuvioase diacon al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, dumnezeiască laudă a Tesalonicului;
Bucură-te, floare bine-înmiresmată a nemuririi;
Bucură-te, cel ce ești mai presus de orice stricăciune;
Bucură-te, cel ce te-ai făcut părtaș cetei mucenicilor;
Bucură-te, sfințită jertfă a lui Hristos;
Bucură-te, rană de mult plâns a vrăjmașului;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 4

Viață virtuoasă ducând ca diacon sfințit, te-ai împotrivit năvălirii barbarilor. Și lupta cea bună luptând în Thermi, ca un atlet al lui Hristos ai fost slăvit, strigând Celui ce te întărea pe tine, împreună cu sfinții biruitori mucenici: Aliluia!

Icos 4

Din copilărie având cugetul la Dumnezeu, ai luptat cu tărie de suflet, Sfântă Muceniță Irina, fericită fecioară, și, disprețuind mândria tiranului, te-ai adus Domnului ca o jertfă bine primită, auzind de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, alabastru al curăției;
Bucură-te, surparea răutății;
Bucură-te, ceea ce porți numele păcii celei veșnice;
Bucură-te, ceea ce sălășluiești în același cort cu sfinții mucenici biruitori;
Bucură-te, crinul cel cu mireasmă de mir al iubirii lui Hristos;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva mândriei vrăjmașului;
Bucură-te, podoaba cea sfântă a tinerelor;
Bucură-te, pajiște preaînmiresmată a fecioriei;
Bucură-te, blândă mielușea neprihănită a lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce călătorești spre lumina cea nematerialnică;
Bucură-te, mireasă preacurată a lui Hristos;
Bucură-te, a credincioșilor biruință, de Dumnezeu încununată;
Bucură-te, Sfântă Irina, fecioară preacuvioasă!

Condac 5

Ai stârnit mânia barbarilor năvălitori, deși aveai făptură firavă, Muceniță Irina, și, sub privirile îngrozite ale tatălui tău, ai răbdat cu mult curaj înfricoșată mucenicie; pentru aceea, te-ai învrednicit să auzi de la toți cântarea: Aliluia!

Icos 5

Plin de dârzenie te-ai arătat, o, Rafaele, în fața tiranilor chinuitori, înfruntându-i cu bărbăție. Și, după ce în felurite chipuri te-au chinuit, ți-au tăiat trupul cu fierăstraie cumplite, ucigându-te cu sălbăticie, o, preasfinte, spre îngrozirea tuturor celor ce te priveau. Pentru aceasta ajută-i pe cei ce strigă ție:
Bucură-te, lauda preoților;
Bucură-te, răsplata pustnicilor;
Bucură-te, pildă minunată a răbdării;
Bucură-te, chip al îndrăznirii celei bune a sufletului;
Bucură-te, sfeșnic prealuminat al mănăstirilor din Thermi;
Bucură-te, de Dumnezeu dăruit sprijinitor în nevoi al celor evlavioși și cucernici;
Bucură-te, că ai suferit chinuri de neîndurat;
Bucură-te, că pe tiranii cei necredincioși i-ai întors la Dumnezeu;
Bucură-te, învățătorule neprihănit al virtuților;
Bucură-te, cel plin de multe haruri duhovnicești;
Bucură-te, izvor de minuni tămăduitoare;
Bucură-te, izvor de agheasmă care adapi sufletele noastre;
Bucură-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de laudă!

Condac 6

Fiind tăinuit pentru mulți ani în pământul din Thermi, Sfinte Rafaele, purtătorule de Dumnezeu, în chip minunat, te-ai făcut cunoscut credincioșilor, prin vederile și puterile semnelor, minunându-i cu binefacerile tale pe toți cei ce strigă: Aliluia!

Icos 6

Strălucind prin faptele tale cucernice te-ai arătat, Nicolae, împrăștiind razele slavei pe care ai dobândit-o; iar noi cei ce venim astăzi la mormântul tău, sfinte mucenice, Îl lăudăm pe Dumnezeu și, împărtășindu-ne toți din harul Său, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, diacon al lui Dumnezeu;
Bucură-te, împotrivitorul înșelătorului;
Bucură-te, că ai biruit învârtoșarea tiranilor;
Bucură-te, cel ce te-ai îmbogățit cu strălucirea îngerilor;
Bucură-te, mucenic nebiruit al Stăpânului Hristos;
Bucură-te, căderea și nimicirea diavolului celui pierzător;
Bucură-te, că ai săvârșit până la capăt cursa mucenicilor;
Bucură-te, că ai preamărit cuvântul Domnului;
Bucură-te, lauda de Dumnezeu dăruită a credincioșilor;
Bucură-te, cununa noastră cea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce ai intrat în ceata mucenicilor;
Bucură-te, că te împărtășești de bucuria sfinților;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 7

Lupta mucenicilor săvârșind cu dumnezeiesc cuget, Nicolae fericite, ai rămas tăinuit pentru mulți ani în pământul orașului Thermi. Și în chip minunat te-ai descoperit nouă acum. Pentru aceasta, noi, cei ce ne apropiem cu credință de sfintele tale moaște, strigăm: Aliluia!

Icos 7

Cu moarte groaznică fiind omorâtă, la slava cea nemuritoare te-ai mutat, fericită Irina, și în cămara de nuntă a vieții celei adevărate privind strălucirea Mântuitorului, roagă-te pentru noi, cei ce cu smerenie strigăm ție:
Bucură-te, sfântă copilă a lui Hristos;
Bucură-te, fericită fecioară;
Bucură-te, că arderea focului pentru adevăr ai răbdat;
Bucură-te, că ai învins înverșunarea vrăjmașilor;
Bucură-te, mireasă cu totul nepătată a Stăpânului Hristos;
Bucură-te, mirul cel duhovnicesc al vieții feciorești;
Bucură-te, că aici, pe pământ, luptă mucenicească ai ales;
Bucură-te, că, dincolo, la slavă îngerească ai urcat;
Bucură-te, mireasma neprihănirii care pe toate le umpli de bună mireasmă;
Bucură-te, că ești părtașă mucenicilor vestiți;
Bucură-te, ceea ce te împărtășești de ospățul cel dumnezeiesc;
Bucură-te, că ești părtașă vieții celei sfinte;
Bucură-te, Sfântă Irina, fecioară preacuvioasă!

Condac 8

Cu totul te-ai înstrăinat de cele de jos, fericită fecioară, Irina, intrând în ceata sfinților îngeri, lupta cea bună luptând, preaînfrumusețată fecioară și, împreună cu Rafael și Nicolae, cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8

Cu totul slăvit te-ai arătat, o, Rafaele, minunat descoperindu-te în Thermi și, împreună cu Nicolae și Irina, pretutindeni săvârșești multe minuni, pe cei bolnavi tămăduindu-i și ajutând celor ce strigă:
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bucură-te, cel slăvit între sfinți;
Bucură-te, cel ce oarecând ai luptat cu tărie;
Bucură-te, cel ce acum te arăți îndumnezeit;
Bucură-te, cel ce săvârșești pretutindeni minuni mai presus de fire;
Bucură-te, cel ce în chip minunat dăruiești tuturor plinire cererilor;
Bucură-te, că te-ai arătat în vise, dar și aievea, multor credincioși;
Bucură-te, că de cei vrednici ai fost văzut îndumnezeit;
Bucură-te, că pe mulți i-ai tămăduit de patimi;
Bucură-te, ocrotitorul și apărătorul nostru în lupte;
Bucură-te, sfeșnicul Mănăstirii Kareia;
Bucură-te, podoabă sfântă a orașului Thermi;
Bucură-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de laudă!

Condac 9

Ca un adevărat părinte te-ai arătat pentru mulți, împlinindu-le cererile și umplându-i de dumnezeiască bucurie. De aceea, de pretutindeni, mulțimea de credincioși aleargă la sfânta ta raclă din Thermi, lăudându-te pe tine, Sfinte Rafaele, și Mântuitorului strigând: Aliluia!

Icos 9

Tărie dumnezeiască având, Nicolae, ai coborât în arena de luptă a muceniciei, în chip legiuit luptându-te, și de Domnul ai fost slăvit, atunci când sfintele tale moaște în Thermi s-au descoperit. De aceea și noi cu dor te slăvim și îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel sfințit între diaconi;
Bucură-te, cel ce între purtătorii de lupte mucenic te-ai arătat;
Bucură-te, că mucenicilor celor din vechime în cinste te-ai asemănat;
Bucură-te, că de aceeași cinste cu toți sfinții te-ai arătat;
Bucură-te, Nicolae slăvite, biruința credincioșilor de pretutindeni;
Bucură-te, temelia și zidirea drept-măritorilor creștini;
Bucură-te, că ai primit cununa nestricăciunii;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc le dăruiești tărie;
Bucură-te, că paharul lui Hristos ai băut;
Bucură-te, dumnezeiască scăpare;
Bucură-te, că săgețile vrăjmașilor le-ai zădărnicit;
Bucură-te, că luminezi mintea credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 10

Locuitor în corturile sfinților și ale mucenicilor fiind, o, Nicolae, mucenicul lui Hristos, împreună cu Rafael și Irina, nu înceta a te ruga pentru noi, pentru ca, fiind izbăviți din necazuri, într-un cuget să-ți strigăm: Aliluia!

Icos 10

În corturile cele cerești sălășluindu-te, frumusețea cea fără de prihană a Mirelui ceresc neîncetat o privești. Pentru aceea, împreună cu preacuvioșii tăi părinți, Irina, fecioară și nebiruită muceniță, roagă-te lui Hristos pentru noi, cei ce cu evlavie îți cântăm:
Bucură-te, crinul cucerniciei;
Bucură-te, vasul cel ales al fecioriei;
Bucură-te, mireasmă minunată a grădinii celei dumnezeiești;
Bucură-te, cunună de biruință a fecioarelor;
Bucură-te, mir amestecat cu multe miresme al petrecerii celei cuvioase;
Bucură-te, cerească mirungere a harului mucenicesc;
Bucură-te, că ai primit întărire dumnezeiască de sus;
Bucură-te, că pe șarpele cel cumplit l-ai biruit;
Bucură-te, mireasma cea bună a lui Hristos;
Bucură-te, jertfă curată și sfântă;
Bucură-te, privighetoare smerită a adevărului;
Bucură-te, strălucire a nestricăciunii;
Bucură-te, Sfântă Irina, fecioară preacuvioasă!

Condac 11

Cu cântări de biruință, vrednică Irina, lăudăm lupta ta, muceniță, pentru că, în trup neputincios fiind, pe vechiul balaur l-ai surpat și, împodobindu-te cu cununa biruinței, nu încetezi a cânta Domnului: Aliluia!

Icos 11

Purtători de lumină, asemenea unor sfeșnice v-ați arătat, arzând în Lesvos, și, descoperindu-vă acum lumii, cu mărgăritarele minunilor voastre, ați strălucit credința creștinilor, întreiților purtători de biruință. Pentru aceea, cu credință cântăm:
Bucură-te, întreit alai al mucenicilor.
Bucură-te, candelă luminătoare a insulei Lesvos;
Bucură-te, întreit sobor mucenicesc;
Bucură-te, mustrarea a toată necredința;
Bucură-te, întreită adunare de casnici ai Mântuitorului;
Bucură-te, ceată unită cu Dumnezeu, a credincioșilor drept măritori călăuze;
Bucură-te, torță din trei sori aprinsă;
Bucură-te, ceată purtătoare de Dumnezeu a sfinților mucenici;
Bucură-te, treime de luptători ai Sfintei Treimi;
Bucurați-vă, luminători de mult preț ai credincioșilor;
Bucură-te, Rafaele, împreună cu Nicolae;
Bucură-te, Irina, podoabă a fecioarelor;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Condac 12

Bucurându-vă întru cele de sus, Rafaele și Irina, cu dumnezeiescul Nicolae dimpreună și cu toți cei din Kareia, lupta ați săvârșit, pe vrăjmași i-ați rușinat. Pentru aceea, rugați-vă neîncetat pentru noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12

Cântând pururea împreună cu îngerii întreita cântare a Sfintei Treimi, neîncetat vă rugați pentru noi, sfinților mucenici, ca să fim izbăviți de primejdii și întristări. De aceea, și noi într-un glas vă cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, slăvit alai de mucenici;
Bucură-te, ceată unită cu îngerii;
Bucură-te, Rafaele, preasfinte mucenice;
Bucură-te, Nicolae biruitorule, de Dumnezeu cugetătorule;
Bucură-te, muceniță ce porți numele păcii, Irina cea minunată;
Bucură-te, adunare întreită de mucenici, sprijinitorii cetății Mitilene;
Bucură-te, unime întreită de mucenici ai lui Hristos;
Bucură-te, comuniune a mucenicilor biruitori;
Bucură-te, biserică a lui Hristos cu trei turle;
Bucură-te, alai al celor trei mucenici;
Bucură-te, o, întreită bucurie a noastră;
Bucură-te, coloană de trei mucenici;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Condac 13

O, fericită treime a vestiților Mucenici ai lui Hristos, Rafael, Nicolae și Irina, aduceți pururea rugăciuni pentru noi Sfintei Treimi, pentru ca să dobândim moștenirea cea de sus noi, cei ce strigăm: Aliluia! (de trei ori).

Condac: Apărătoare Doamnă…Apoi se zice iarăși Condacul 1: Pe Rafael, minunatul mucenic, pe Nicolae și Irina să-i slăvim...

Icos 1

Fericită luptă ați purtat cu inimă neîndoită, treime de mucenici, Rafael, Nicolae și Irina, și pe tirani i-ați rușinat. Pentru aceasta, și noi, cinstindu-vă, într-un glas strigăm:
Bucură-te, treime de tari luptători;
Bucură-te, pleiadă de slujitori ai lui Hristos;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, Rafaele, alesule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de biruință, Nicolae, cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Irina, ceea ce porți numele păcii, candela fecioriei;
Bucură-te, cântare dumnezeiască în trei stihuri și treime a biruitorilor mucenici;
Bucură-te, ceată dumnezeiască întreit strălucită de nebiruiți luptători;
Bucură-te, lauda ortodocșilor evlavioși;
Bucură-te, întreită adunare dumnezeiască;
Bucură-te, dumnezeiască slavă a dreptmăritorilor creștini;
Bucură-te, sobor de mucenici;
Bucurați-vă, cei împreună-cinstiți cu toți sfinții;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Condac 1

Pe Rafael, minunatul mucenic, pe Nicolae și Irina să-i slăvim, pe cei cu prisosință slăviți de Domnul. Căci în Thermi ne-au strălucit nouă ca niște stele, luminându-ne neîncetat cu dumnezeieștile lor minuni, pe noi, cei ce strigăm: Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Acatistele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei