Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Troparul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pururea fiind cu Dum­nezeu, cu toiagul neador­mitelor tale rugăciuni, pe Faraon cel gânditor, cu toată oas­tea lui îneacă-l, rugămu-ne, pă­rintele nostru, ca să te mărim cu laude.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rod bun din părinţi binecredincioşi născându-te, Părinte Dimitrie, iar mai ales prin Sfântul Duh şi prin Botez renăscându-te, ai ajuns la mă­sura vârstei plinirii lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Edenul încă de aici l-ai do­bândit cu blândeţe şi smerenie vieţuind; unde acum locuind şi îndulcindu-te de faţa Stăpânu­lui, stăruitor roagă-L pentru noi, Sfinte Dimitrie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

David mai întâi, strămoşul tău, Împărăteasă te-a numit şi Munte Închegat, în care bine a voit Dumnezeu a locui cu Trup omenesc. Deci şi noi, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te vestim.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele tale pe pământ, pildă ne-au rămas, Preacu­vioase Părinte Dimitrie; ca urmând ţie, să slujim lui Dum­nezeu şi cu tine să ne odihnim în pământul celor blânzi în vecii vecilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moaştele tale nouă s-au făcut izvor pururea curgător, de multe minuni şi tămăduiri că bolile năpraznice le alungă de la noi şi pe cei ce caută a ne pierde, îi dă pierzării, părinte, cu harul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Armă bine plăcută lui Dum­nezeu, o, părinte, ai aflat, că, biruind pe vechiul vrăjmaş, cu traiul tău cel simplu, sub pi­cioare ţi l-ai supus. Deci supune şi acum credinciosului nostru popor pe tot vrăjmaşul şi po­trivnicul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Treime Nedespărţită, un Dum­nezeu, Părinte, Fiul şi Preasfinte Duhule, se roagă Ţie Preacu­rata Maria, cu Preacuviosul Dimitrie, miluieşte lumea Ta, care cu dreaptă credinţă Te laudă.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu harul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Raiul cugetând în minte, Sfinte Dimitrie, ale lumii desfă­tări întru nimic le-ai socotit şi aici, în viaţa ta pe pământ, în linişte petrecând, acum te îndulceşti de pomul vieţii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iisus Dumnezeu, cu harul său umbrindu-te, El care a grăit prin prooroci, că aceia îi sunt iubiţi, adică cei blânzi, te-ai îndepărtat prin munţi şi prin peşteri, ridicând cu bu­curie jugul Lui.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iernând gol şi fără acope­rământ ani mulţi pe pământ, te încălzea cu harul Său Umbrirea Preasfântului Duh. Iar acum te încălzeşte sânul lui Avraam, Părinte Dimitrie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceasul cel înfricoşător al ju­decăţii cugetând, întru suspinuri neîncetat ziua şi noaptea ai petrecut; şi cu posturi şi privegheri trupul topindu-ţi, Sfinte Dimitrie, prin smerenie ai sur­pat sprânceana lui veliar.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eva, cu neascultare de pom atingându-se, moarte a adus lumii; iar prin ascultarea ta, „Iată roaba Domnului!”, Viaţă Veşnică lumii ai odrăslit, născând, Fecioară, pe Hristos Dumnezeu.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luceafăr luminat a toată lumea, părinte, te-ai ară­tat, căci după multe osteneli ale pustiei, ce ai săvârşit, har de minuni ai primit; toată boala tămăduieşti, de la toţi cei ce năzuiesc la tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunată a fost viaţa ta, în­ţelepte părinte, minunată s-a arătat încă şi mutarea ta; mi­nunată a fost şi aflarea ta, ie­şind din apele Lomului, ca o comoară de mult preţ.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-a după mulţi ani din ape Dumnezeu şi ai tămă­duit pe cel cuprins de duh ne­curat, izvorând tămăduiri şi celor ce veneau la sfintele tale moaşte, spre Slava lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ridicând din apă trupul tău cu cinste clerul Bisericii, tot po­porul cu bucurie sălta veselindu-se şi cu cântări şi laude l-a pus în Biserica Basarabi, ca un har primit lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ieşiţi şi staţi de faţă toţi ritorii şi cei cu multe învăţături, de împletiţi Fecioarei cununi frumoase de laudă; că stă de faţă acum slăvind pe cei ce cântă cu dreaptă credinţă mi­nunile ei.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Pe Proorocul Iona...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă lui Dumnezeu să trimitem neîncetat, căci ne-a dat ocrotitor şi de bine făcător pe Sfântul Dimitrie: părinte, doctor şi de minuni făcător!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzi, părinte, pe fiii tăi, care te roagă neîncetat; vezi necazu­rile lor, izbăvindu-i din nevoi; întâmpină nevoia, dând la toţi bogată mila ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unime în Trei Ipostasuri, Treime Nedespărţită, Părinte, Fiule şi Sfinte Duhule Cel Drept, miluieşte-ne pe noi, cei ce ne închinăm Stăpânirii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Duhul Sfânt umbrindu-te, Fecioară Maica Domnului, ai născut fără ispită de bărbat pe Dumnezeu şi ai rămas Fecioară după naştere ca şi mai înainte de naştere.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Apărător al său nebiruit şi neînfrânat, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te pune înainte oraşul tău, Sfinte Preacuvioase Dimi­trie. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, apără-ne de toate nevoile, ca să strigăm ţie: bucură-te, făcătorule de mi­nuni, Sfinte Dimitrie!

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine Cuptor Înţelegător...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ieşind ca Avraam din patria ta, ai venit să ne cercetezi, ca un tată prea dorit, pe noi, iubiţii fiii tăi, ce eram de tot pierduţi, de nenumăraţii vrăj­maşi şi de desele boli; şi de toa­te acestea ne-ai scăpat, Sfinte Dimitrie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând lui Hristos, numai cu atingerea de cinstitul tău trup alungi toată boala celor ce cu credinţă vin şi de păcate sufleteşti îi curăţeşti, Sfinte Preacuvioase Părinte Dimitrie; deci cu un glas te lăudăm, mă­rind pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mare uşurare cu adevărat a luat toată ţara Daciei, cu pri­mirea trupului tău în sânurile ei, căci îndată s-a gonit boala ciumei cea prea grea şi pe cei ce căutau a o pierde, i-ai înfrânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Inima mea cea rănită de asuprelile celui viclean, vindec-o ca o Milostivă, de Dumnezeu Născătoare, Preacurată Maică, Ceea ce ai născut în cbip de negrăit pe Cel Ce S-a răstignit cu Trupul pe Cruce.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Taină mai presus de minte...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cheamă în taină sicriul tău, sfinte, pe toţi câţi pă­timesc în nevoi: cei ce sunteţi bântuiţi de duhuri rele, de fri­guri şi de ciumă, veniţi cu cre­dinţă şi cu dragoste, de vă atin­geţi de moaştele Sfântului Dimitrie şi fără de plată vă primiţi sănătatea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umpli de bună mireasmă du­hovnicească pe toţi, din sicriul moaştelor tale. Pentru aceasta cu rugăciunile tale, îngroapă pe cei ce vor să ne dea pierzării, în luciul cel fără de fund. Că al doilea Moise al nostru te avem, de la Dumnezeul părinţilor noştri.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Gura ta cea de Dumnezeu cinstitoare deschide-o şi fă ru­găciune pentru tot clerul Bise­ricii tale, pentru arhierei şi că­lugări, pentru preoţi sfinţitori şi pentru tot sufletul creştinesc; ca, păzindu-se în pace cu solirea ta, să binecuvinteze pe Domnul întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eu sunt pomul cel fără de roadă şi mă tem de tăiere şi de focul gheenei. Deci, milostiveşte-Te, Hristoase Doamne şi mă miluieşte, că se roagă Ţie Fecioara Maica Ta şi al Tău Preacuvios Dimitrie, dimpreună şi adunările sfinţilor şi cele fără de trupuri Puteri gânditoare.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Norul cel Purtător...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rămân cu totul fără glas şi înspăimântat de minune, cum Episcopul Ioanichie al Preslaviei, numai cât a sărutat preacinstit trupul tău şi s-a sculat; iar pe cei ce au vrut să fure din moaştele tale i-ai pedepsit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducându-ne aminte de ne­putinţa firii noastre, socotind însă şi mărimea harului tău, sfinte, îndrăzneala ce ai luat de la Dumnezeu, Sfinte Dimitrie, nu ne pricepem a-ţi împleti laudă vrednică, ci primeşte pe cea după putinţa noastră.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Saltă şi dănţuieşte satul Basarabi, o, părinte, căci întru dânsul ai crescut, vieţuind în­gereşte. Dar se laudă mai ales şi România, avându-te, Sfinte Dimitrie, vistierie nefurată şi voievod apărător nebiruit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iisus Hristos Domnul, cu toţi cuvioşii şi drepţii şi cu toţi sfin­ţii au venit, la sfântul tău sfâr­şit; sfinţii îngeri glăsuind cân­tarea cea întreit sfântă primindu-ţi sufletul; iar trupul ni l-a lăsat nouă, fiilor tăi, izvor de minuni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Minţile celor fără de trupuri, nu se pricep, o, Fecioară, a lăuda precum se cuvine Minu­nea naşterii tale; dar, ştiind dragostea ta ce ai spre fiii omeneşti cei muritori, am îndrăz­nit; ci, primeşte-o dar, că spre aceasta şi cântarea o săvârşim.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Sărăcia Domnului ai iubit-o, urând bogăţia cea trecătoare; pentru aceea ai câştigat Împă­răţia cea pururea veşnică.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

La noianul milelor tale Fecioară, năzuim cu îndrăzneală noi, robii tăi şi cerem iertare de relele cele ce am făcut, cu umilinţă rugându-ne pururea.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie