Canon de rugăciune către Icoana Maicii Domnului din Vladimir

Canoane

Canon de rugăciune către Icoana Maicii Domnului din Vladimir

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmos

Pe cârmuitorii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, întru adâncul nepătimirii îneacă-i, te rog, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară; pentru ca Ție, ca într-o alăută, întru omorârea trupului, să cânt cântare de biruință.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Stăpână, luminează sufletele noastre cu raza dumnezeiască cea mai presus de minte a harului tău și dar îmi dă mie ca să cânt ție ca Ajutătoarei firii omenești: Atotcântată, Credincioasă Apărătoare a neamului creștinesc, dă biruință țării noastre asupra vrăjmașilor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Veniți, adunați-vă, soboare creștinești, în preacinstita Biserică a Preanevinovatei Stăpâne și cântați cu umilință, rugându-vă, la cinstita icoană privind: „Născătoare de Dumnezeu, nenuntită, pe cei ce te laudă pe tine, mântuiește-i.”

Slavă...

Preacinstită icoana ta, Maica lui Dumnezeu, scriitorul Evangheliei lui Hristos, preadumnezeiescul Luca pictându-o, pe Făcătorul tuturor pe ale tale cinstite mâini înfățișând și, către El alergând, izbăvește din nevoi și din scârbe, și cu mila ta toate le acoperă.

Și acum...

Biserică preafrumoasă, Făcătorul tuturor pe tine unică te-a aflat, în tine S-a sălășluit și pe oameni i-a îndumnezeit. Către El, pentru noi, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te să ne izbăvească de robia păgânilor și de multe alte scârbe care vin asupra noastră, căci prăznuim astăzi cu bucurie întâmpinarea icoanei tale.

 

Cântarea a 3-a

Irmos

Cel ce ești mai presus decât toată începătoria, de voie Te-ai pogorât din înălțime pe pământ și firea omenească cea smerită ai înălțat-o din iadul cel mai de jos. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Înțelepților de Dumnezeu, înlăturând toată gândirea semeață, veniți la întâmpinarea aurorei celei preafrumoase, ce are raze prealuminoase, care pe toate le luminează și cu milă lumea o îmbogățește.

Slavă...

Icoana ta cea preacinstită și făcătoare de minuni, poporul nostru dobândind, Maica lui Dumnezeu, ca pe o apărătoare tare și zid nesurpat, se roagă ție, ca să dăruiești țării noastre biruință asupra vrăjmașilor.

Și acum...

Una Atotcântată te-ai arătat nor prealuminos ce curățești cu roua harului întinăciunile trupești și sufletele le luminezi. Pom cu roade multe te-ai arătat, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Curată, că pe toate le-ai săturat și tuturor izvorăști cele bune, iar pe cei aflați în nevoi, îi mântuiești.

 

Sedealna
glasul al 4-lea: Podobie: Minunatu-s-a Iosif...,

Popoare iubitoare de Dumnezeu, veniți la întâmpinare: iată vine Fecioara, cea mai presus decât toți proorocii; cinstita ei icoană, ce ține în brațe pe Dătătorul de viață al lumii, vine, cetatea să o păzească, îndrăzneala barbarilor să o surpe; iată, s-a arătat tuturor Păzitoare și îngrădire celor ce se roagă ei cu credință.

 

Cântarea a 4-a

Irmos

Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat: „Slavă puterii Tale, Doamne!”

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Munte preaînalt, văzut de Daniil, din care s-a desprins piatra cea netăiată de mână și toate smintelile au încetat, pe credincioși i-a luminat, iar pe Soarele cel adevărat, luminos La arătat, Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Se războiesc fiii lui Agar împotriva poporului tău, Curată, Născătoare de Dumnezeu, rele săvârșind și pustiind cetățile, iar pe credincioși omorând; tu, Atotcântată, cu mila ta, doboară pe vrăjmașii ismaeliteni ce doresc să nimicească țara noastră.

Slavă...

Cer însuflețit, Maica lui Dumnezeu, primind Lumina cea preaînaltă, Care pe toate le luminează, risipește întunericul nevoilor ce ne-au cuprins și împărtășirii celei de sus ne învrednicește.

Și acum...

David înaintea chivotului dănțuiește, leviții cântă; dar, mai mult înaintea ta, Născătoare de Dumnezeu Curată, țara noastră cu laude, ca pe o Împărăteasă, te slăvește cu sârguință: „Bucură-te, Apărătoarea cetății noastre!”

 

Cântarea a 5-a

Irmos

„Acum Mă voi scula, a zis Dumnezeu proorocind, acum Mă voi preaslăvi, acum Mă voi înălța, luând din Fecioară pe cel căzut și la lumina cea cerească a Dumnezeirii Mele înălțându-l”.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, marele între prooroci Isaia te-a văzut în duh, cărbuni având în pântece, ce luminează pe credincioși și arde smintelile, mântuind neamul omenesc.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Toiagul lui Aaron ce-ai odrăslit și ai dezrădăcinat rădăcina răutății, Fecioară, Mireasa lui Dumnezeu, pe Dătătorul de viață lumii ai născut, pe Care roagă-L ca cetatea aceasta să o mântuiască de toate necazurile.

Slavă...

Apropiați-vă acum cu veselie, turmă de Dumnezeu aleasă, mulțime de popoare, la Preacinstita Maica lui Dumnezeu și primiți cu evlavie cinstita ei icoană; harul nesecat al apei dumnezeiești izvorăște; credincioșii pe Ea să o slăvim și cinstitei ei icoane să ne închinăm.

Și acum...

Din rădăcina lui Iesei, Pom ai crescut tuturor spre viață și rod ai odrăslit în pântecele tău, Fecioară Curată, și pe toți oamenii săturând cu milostivirea ta.

 

Cântarea a 6-a

Irmos

Venit-am în adâncul măririi și m-a înecat viforul păcatelor mele celor multe. Dar Tu, ca un Dumnezeu, scoate din stricăciune viața mea, mult-Milostive.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Din tine, Maica lui Dumnezeu, a izvorât șuvoi de apă dulce, ce adapă pe toți cei însetați și sufletele de întinăciune le curăță, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, mântuiește pe cei care, cu credință, se închină cinstitei tale icoane.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Toți care ne-am adunat împreună să cântăm Curatei Fecioare, de Dumnezeu alesei scări a lui Iacov, lână a lui Ghedeon, Mijlocitoarei bucuriei: „Născătoare de Dumnezeu, tu ești tăria și lauda celor care se mântuiesc.”

Slavă...

Iată acum bucurie se apropie, scârbă se risipește și credincioșii se mântuiesc; că din izvorul veseliei scoțând, pururea cu laude cântă: „Bucură-te, Curată Stăpână, începutul mântuirii noastre, zidul și lauda tuturor credincioșilor!”

Și acum...

Dă-ne nouă ajutor cu rugăciunile tale, Preacurată de Dumnezeu Născătoare; scârbele vin asupra noastră și întristările se înmulțesc, dușmanii se întăresc; dar tu, Preacurată, venind, izbăvește-ne, năvălirile vrăjmașilor le risipește, biruință asupra celor protivnici ne dăruiește și toți cei ce doresc robilor tăi rele să se rușineze.

 

Condacul
Glasul al 8-lea: Podobie: Apărătoare Doamnă...,

Apărătoare Doamnă, pentru biruință, ca o izbăvitoare din nevoi cu venirea cinstitei tale icoane, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, luminos să sărbătorim întâmpinarea ta și obișnuit să strigăm: „Bucură-te, Mireasă nenuntită!” 

Icosul 

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică Născătoarei de Dumnezeu: „Bucură-te!” Și împreună cu glasul lui cel netrupesc văzânduTe pe Tine, Doamne, întrupat, sa spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea: „Bucură-te, cea prin care răsare bucuria; bucură-te, cea prin care piere blestemul; bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei. Bucură-te, înălțime, întru care cu anevoie se suie gândurile omenești. Bucură-te, adâncime, care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești. Bucură-te, că ești scaun Împăratului. Bucurăte, că porți pe Cel Ce poartă toate. Bucură-te, steaua care arăți Soarele. Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări. Bucură-te, cea prin care se înnoiește făptura. Bucură-te, cea prin care prunc Se face Făcătorul. Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”

 

Cântarea a 7-a

Irmos

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca întru o cămară luminată, dănțuiau, cântând: „Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!”

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, cetatea ta cu tine se împodobește ca și cu o porfiră și cu vison; pe Hristos Îl mărește și venirea cinstitei tale icoane o slăvește; se arată mai strălucitoare decât razele soarelui, luminând și înțelepțind pe cei ce într-un glas te laudă pe tine.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Tablele legii, scrise de degetul dumnezeiesc al Duhului Sfânt, Moise, la mânie le-a sfărâmat; dar în tine, Curată, Făcătorul a toate S-a sălășluit și nestricată te-a păstrat. Lui Îi cântăm: „Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.”

Slavă...

Primește rugăciunile robilor tăi, Preacurată Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; sfaturile celor protivnici le risipește, furtunile necontenite ce vin asupra turmei tale le liniștește cu rugăciunile tale, neprihănită Stăpână.

Și acum...

Ziditorul tuturor, cu nașterea Sa, pe tine, unica Ajutătoare a neamului omenesc te-a arătat, Născătoare de Dumnezeu, Marie; proorocii te-au preînchipuit ușă, iar alții - patul lui Dumnezeu; noi însă te cântăm, Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea și Apărătoarea de toate relele ce vin asupra noastră.

 

Cântarea a 8-a

Irmos

În văpaie de foc stau Ție înainte heruvimii și serafimii, Doamne, și toată zidirea cântare frumoasă cântă Ție: Lăudați-L, binecuvântați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Cum te vom cânta după vrednicie, Fecioară? Ajutor tare, Păzitoarea vieții noastre și Mijlocitoare neschimbată către Fiul tău și Dumnezeul nostru, pe Care Îl cântăm și-L preaînălțăm în veci.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Floare preafrumoasă și miros bine-plăcut ce înmiresmezi toate, Născătoare de Dumnezeu, Marie, mântuiești și din toate neputințele vindeci, iar pe demoni izgonești. Pentru aceasta, îți cântăm: „Bucură-te, Ajutătoarea tuturor celor ce ți se roagă cu credință.”

Binecuvântăm pe Tatăl...

Stâlp și tărie te-ai arătat, Maica lui Dumnezeu, înfruntând năvălirea păgânilor; iar celor ce te cinstesc cu inimă caldă te arăți zid și îngrădire, și liman mântuitor.

Și acum...

Ca David cântăm ție, Preacurată Fecioară, numindute muntele lui Dumnezeu: pe Izvorul cel pururea curgător Lai izvorât, pe Acela Îl slăvim șiL preaînălțăm în veci.

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos

Eva, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta, toți te slăvim.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Mijlocitoarea bucuriei, veselește înțelesurile noastre ca să strigăm ție, Născătoare de Dumnezeu, Curată: „Bucură-te, păzitoarea noastră, stăpânirea și îngrădirea, și adăpost mângâietor!”

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Să te laude împreună pe tine cerul și pământul, căci ai născut pe Dătătorul de viață. Bucurăte, liman liniștit, izvor nesecat cu apă de viață dătătoare, Stăpână.

Slavă...

Adunându-ne astăzi, popoare, la întâmpinarea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, care poartă Strugurele cel gânditor, Care neîncetat izvorăște vinul cel mântuitor și pe toți îi bucură, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, după datorie, te slăvim.

Și acum...

Râu dumnezeiesc cu ape dătătoare de viață, care toate câmpiile le adăpi, Maica lui Dumnezeu, ispitele ce vin asupra noastră le înlătură și până la sfârșit le nimicește.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
29 Mai