Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Tadeu

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Tadeu

Troparul Sfântului Apostol Tadeu, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Tadeu, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Scaunului Stăpânului stând, Preaînţelepte Tadeu, dă-mi luminare, ca să laud prăznuirea ta cea de lumină purtătoare.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea fără de ani arătându-se cu noi sub ani, Cel mai presus de fiinţă te-a învrednicit pe tine, fericite, ca pe o rază să luminezi lumea.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere încingându-te pe tine Cel Nebiruit în tărie, te-a întărit ca să pierzi toată tăria celui amăgitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână a toate te-ai arătat Născând în Chip de Negrăit pe Cel Ce stăpâneşte făpturile, de Dumnezeu Nascătoare, Fecioară, Prealăudată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Dumnezeiescului Dar luminând popoare, mărite, lumină curată te-ai arătat celor ce erau în întunericul celor cumplite.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vindecare şi mântuire, cu voirile cele Dumnezeieşti lucrătoare, înţelepte, ai adus împăratului Avgar, la dânsul venind.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Case Duhului Celui Atotlucrător ai făcut pe pământeni, înţelepte, surpând capiştile piericiunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Însemnările Legii celei mai dinainte şi glasurile proorocilor, Stăpână, au arătat prealuminat înfricoşătoare Naşterea ta, Maica lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte înaltă având, ai luat Dumnezeieştile cunoştinţe şi Darurile Duhului, ucenice Tadeu, al Împăratului tuturor.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În învăţătura Dumnezeieştilor Taine fiind, preafericite, pe cei neînvăţaţi ai luminat, să cinstească Treimea Cea de o Fiinţă.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea Dumnezeiască ai scris în inimă, fericite, ştergând mai întâi scrisorile necunoştinţei şi idolii păgânătăţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una care ai născut pe Făcătorul, te-ai arătat Împărăteasă a toate făpturile. Pentru aceasta te slăvim, de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce numai tu eşti pururea Fecioară.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoştinţei...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând Dumnezeiască asemănarea Stăpânului, fericite, la Avgar stăpânitorul, Dumnezeiesc doctor ai venit.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitul Toma după Dumnezeiasca Înălţare a Cuvântului, propovăduitor te-a trimis la cei ce aveau trebuinţă, Preaînţelepte Tadeu.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Avgar bolile gonite şi inimile vindecate, s-a umplut de Dumnezeiască luminare, prin mijlocirile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cuvântul Întrupat, Cel Ce poartă îndoită lucrare, L-ai născut, Fecioară, Ceea ce nu ştii de nuntă, rămânând Fecioară Neîntinată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Iona din chit a strigat...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminarea Sfântului Duh ce s-a sălăşluit în inima ta, adevărat luminător lumii te-a făcut pe tine, Apostole Tadeu, cel ce ai stricat întunericul înşelăciunii.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând pe trup rănile lui Hristos cele mântuitoare, Apostole Tadeu, ca o frumuseţe ai izbăvit, înţelepte, popoare de toată grozăvia şi la Bucuria Cea Frumoasă te-ai înălţat.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o dimineaţă te-ai arătat, pe Soarele dreptăţii arătându-l nouă, mărite, cu Care, luminându-ne, fii luminii celei înţelegătoare printr-Însul noi pământenii ne-am făcut, Apostole Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prunc Nou ne-ai născut nouă pe Cel de o Fiinţă cu Tatăl, Care iarăşi a adus firea omenească cea stricată la frumuseţea cea dintâi, Curată.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Prăznuirea Apostolului cea de bucurie a sosit, să o săvârşim astăzi cu veselie. Că el dă, celor ce-l cinstesc pe dânsul cu credinţă, izbăvire de păcate şi Dumnezeiască Tărie, căci are îndrăzneală ca un Dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Hristos.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minuni săvârşind cu chemarea Domnului, Celui ce a îmbrăcat materia trupului, ai tras popoare şi cetăţi la credinţa cea adevărată, preamărite, care cântă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai oprit putreziciunea necredinţei, cu Dumnezeiască sarea cuvintelor tale celor dulci şi ai vindecat inimile cele rănite cu săgeata şarpelui, Fericite Apostole, cântând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-te la înălţimea privirii spre cele de sus, te-ai umplut, Sfinte Apostole Tadeu, de Dumnezeiescul Duh; şi cu cuvântul de mântuire Dumnezeieşte te-ai înbogăţit şi popoare ai învăţat să cânte: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu obiceiul meu alunecând şi cu fapte netrebnice îmbrăcat fiind, la tine scap: ajută-mi, Stăpână, obiceiuri de pocăinţă dând smeritului meu suflet, ca să te măresc pe tine.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Biruitori chinuitorului...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cer te-ai arătat, spunând Slava lui Dumnezeu, Apostole Tadeu şi păgânilor ai fost luminare, la Dumnezeiasca credinţă aducând pe cei ce cântă cu căldură: Lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi în veci.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tărie celor neputincioşi, orbilor şi slăbănogilor bună umblare, fericite, dând cu puterea Duhului, cetăţii Edesei luminător te-ai făcut. Pentru aceea, te laudă pururea cu credinţă pe tine, Sfinte Apostole Tadeu.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce cu bogăţia minunilor a întors la credinţă cu Dumnezeiasca voie neamul cel necredincios şi din înşelăciunea idolească a scăpat pe cei ce alergau la dânsul, cu credinţă după datorie să fie mărit Apostolul Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Umbra Legii a încetat, Stăpână, născând tu pe Dătătorul Legii, Cel Ce luminează cu darul lumea. Pe Acela pururea roagă-L să se milostivească degrab spre mine cel biruit de legea păcatului.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce vezi Dumnezeieştile răsplătiri cele veşnice şi lângă doririle cele mai desăvârşite mai luminat te apropii, Fericite Apostole Tadeu, veseleşte-te şi dănţuieşte.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cedru, ca un mare chiparos, Mărite Tadeu, cu bunătăţile te-ai înălţat, umplând de bună mireasmă inimile celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreunatu-te-ai cu Apostolii, fericite şi cu mucenicii şi cu cetele celor fără de trup, bucurându-te; cu aceia roagă-te să se mântuiască cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cu strălucirea darurilor, din destul luminând gândurile credincioşilor, pe toţi îi îndemna să te laude pe tine, Sfinte Apostole Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iubitoare de bine, Fecioară, fă bun sufletul meu cel înrăutăţit cu păcatele, Ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preabun.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Apropiindu-te de Soarele Cel Înţelegător, de la Care ai luat Razele cele de Taină, te-ai făcut ca o stea prealuminoasă, strălucind toată plinirea pământului şi împărtăşind negura înşelăciunii, preafericite. Pentru aceasta, pomenirea ta cea de lumină purtătoare şi sfântă, cu credinţă o prăznuim şi cu un glas grăim către tine: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Ceata cea preacinstită a înţelepţilor Apostoli s-a adunat în chip minunat să îngroape cu Preamărire trupul cel Preacurat, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată. Cu aceia au cântat mulţimile îngerilor, lăudând Cinstită adormirea ta, pe care cu credinţă o prăznuim.

Canoanele lunii Februarie

Calendar ortodox
26 Februarie