Canonul Sfântului Gheorghe Pelerinul

Canoane

Canonul Sfântului Gheorghe Pelerinul

Cântarea 1

Glasul al 5-lea, Irmos: Calul și călărețul...

Voind să-ți aducem, fericite Gheorghe, laudă cuvenită la sfântă pomenirea ta, de sus luminează-ne cu slăvitele raze ale mijlocirilor tale, bunule.

Înțelegând, fericite, că abur este viața aceasta, ce puțin se arată, apoi se duce repede, precum zice Apostolul, ai alergat spre viața veșnică, înțelepte.

Slavă...

Pribegit-ai în cojoc, desculț și cu capul descoperit, minunate Gheorghe, urmând astfel Celui ce în trup S-a arătat, neavând unde să-Și plece capul, precum zice Scriptura.

Și acum...

Scară dumnezeiască te arată Scripturile, Preacurată Fecioară, că ai născut pe Cel ce a suit, în trupul Său, sus de-a dreapta Tatălui, firea noastră, a muritorilor.

Catavasiile Adormirii Maicii Domnului.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel ce ai întemeiat pământul...

De dorul dumnezeisc întreg cuprinzându-te, cele trecătoare degrab le-ai lăsat și spre Dumnezeu, singurul Care rămâne, te-ai nevoit,  întărindu-ți  mintea pe piatra credinței, slăvite.

Adâncului nepătruns al voilor Domnului te-ai încredințat și, sălășluindu-Se Hristos în inima ta, lărgimea și adâncimea, înălțimea, și lungimea nespusă a lucrării duhovnicești ai cunoscut împreună cu toți Sfinții.

Slavă...

Casei lui Dumnezeu te-ai arătat părtaș, Sfinte, că, lăsându-ți casa și rudele, te-ai făcut străin și călător, având, fericite, cuvintele Psaltirii drept scut și armă.

Și acum...

Adâncul de necuprins al tainei celei din veci, celei săvârșite în tine preaslăvit, l-au cântat, fiind luminați de Duhul Sfânt, Prorocii în umbra Legii, înainte arătându-te, Maică, Născătoare de Dumnezeu.

Sedealna, glasul 1, podobie: Mormântul Tău...

Nici arșița, nici gerul, nici jăratecul, nici gheața, nicidecum n-au vătămat ale tale picioare desculțe pentru dragostea Domnului și întraripate de Duhul Sfânt spre vestirea Evangheliei Împărăției, purtătorule de har.

Slavă..., Și acum..., a Praznicului, glasul al 4-lea, podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Cinstită mutarea ta, Preasfântă, făcând-o prăznuire, pe tine te lăudăm cu bună credință. Născătoare de Dumnezeu prealăudată să nu treci, dar, cu vederea pe cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Cântarea a 4-a

Irmos: Smerenia Ta înțelegând-o...

Nu te-a amăgit, Părinte, brazda închipuită de cel viclean, ci de plugul Crucii ținându-te, dintr-a inimii brazdă tot ghimpele mândriei l-ai smuls.

Uscat-ai, cu postul, râurile păcatului din omul cel din afară, iar pe cel dinlăuntru, slăvite, cu Duhul Sfânt l-ai cuprins, înnoindu-l.

Slavă...

Păzind întru toate nunta cinstită, precum îndeamnă Apostolul Pavel, spre mântuire ai făcut-o, și cu cei chemați la nunta cerească ai intrat, fericite.

Și acum...

Bogat fiind în milă și în îndurări, Cel Preaînalt S-a pogorât și, întrupându-Se din tine, Născătoare de Dumnezeu, ne-a mântuit cu puterea Sa.

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel ce Te îmbraci cu lumina...

Stea a dumnezeieștii Lumini te-ai arătat cu fapta și cuvântul, Sfinte, tuturor trimițând cu dragoste raza Evangheliei.

Limba ta rostind curat cuvântul lui Hristos-Cuvântul, cu râvnă a purtat dreptatea Lui în toată vremea, ca un pom al vieții veșnice, Părinte.

Slavă...

Trâmbiță a dumnezeiescului Duh ai fost în lume, slăvite Gheorghe, trâmbițând vestirile cele de bucurie și sfinte ale harului.

Și acum...

Iarna sufletească și viforul patimilor alungă-le grabnic din suflet, Maică, prin slăvitele raze ale mijlocirii tale la Fiul și Dumnezeu tău.

Cântarea a 6-a

Irmos: Liniștește viforul patimii...

Viclenia celui rău biruind-o cu arma Crucii, ai rămas neatins de cursele aceluia în viața ta, fericite.

Iona vestind pedeapsă în Ninive, toți s-au pocăit, iar tu, iertarea în Hristos vestind, ne-ai întărit în nădejdea mântuirii, Sfinte.

Descălțându-ți picioarele în pustie, te-ai încălțat cu propovăduirea Evangheliei, Împărăția păcii binevestindu-o.

Slavă...

Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt slujind în lume, lăcaș al Sfintei Treimi te-ai arătat și, în ceruri, fericite Gheorghe, astăzi cânți întru cei de sus.

Și acum...

Nu uita pe robii tăi, Născătoare a Celui milostiv, ci de la El pururea mijlocește ca să ne ierte toate păcatele.

Condacul

Glasul al 8-lea, podobie: Apărătoare Doamnă...

Toată viața cu credință lui Hristos urmând, ai lăsat toate pentru numele cel sfânt al Lui și în lume L-ai vestit, Sfinte Gheorghe, nici încălțăminte purtând, nici două haine având, și nici capul, fericite, acoperindu-ți; pentru aceasta, strigăm: Bucură-te, vas al alegerii!

Icosul

Hrănindu-te neîncetat din grădina dumnezeieștilor cuvinte și cu rostirea numelui Domnului pururea îndulcindu-te, ai aflat bucuria tainică a Raiului; și întru smerenie pururea stăruind, te-ai umplut de har, Părinte Gheorghe; că lucrător preaînțelept al cuvintelor vieții te-ai arătat și vestitor al lor, prin faptă și prin cuvânt propovăduind măririle lui Dumnezeu. Pentru aceasta astăzi, Hristos slăvindu-te în ceata prietenilor Săi, slăvești cu negrăite laude pe Dumnezeu în ceruri, și mijlocești la El cu îndrăznire pentru cei ce îți strigă: Bucură-te, vas al alegerii!

Cântarea a 7-a

Irmos: Doamne al Părinților...

Din pruncie te-ai făcut următor Domnului, fericite, cu toată osârdia lăudându-L și binecuvântându-L pe Hristos întru toți vecii.

Lăudăm viața ta îngerească și slăvim pe Cel ce te-a întărit cu harul Său, Părinte,  binecuvântându-L întru toți vecii pe Domnul.

Slavă...

Uscăciunea patimii alungând-o cu răcoarea harului, fericite, cânți cântarea celor trei tineri: Pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Și acum...

Ispitire lumească neștiind, Stăpâna mea, din tine ai țesut trup curat Ziditorului Hristos, pe Care toată făptura Îl binecuvintează.

Cântarea a 8-a

Irmos: Ție, Lucrătorului a toate...

Izvoarele harului umplându-ți inima, fericite, ai strigat cu tinerii din cuptorul Babilonului: Toată suflarea să laude pe Domnul și să-L preaînalțe pe El întru toți vecii.

Luând putere de la Duhul Sfânt, înțelepte Gheorghe, cu graiul și faptele strigai pururea: Toată suflarea să laude pe Domnul și să-L preaînalțe pe El întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Omul cel ceresc și pământescul înger, sălașul virtuților, făclia harului, vasul alegerii, Gheorghe cel minunat, cheamă credincioșii la ospățul cel de taină.

Și acum...

O, minune nouă a nașterii celei mai presus de gând, Maică Preacurată! Cum ești fecioară și naști, cum și după naștere, ca și mai înainte de naștere ramâi?

Cântarea a 9-a

Irmos: Isaie, dănțuiește...

Roada ostenelilor dobândind astăzi de la Hristos, de ea te îndulcești pururea în cer împreună cu cetele Sfinților; îndulcește, dar, cu ea, slăvite Gheorghe, și pe cei ce săvârșesc cu dragoste preacinstită pomenirea ta.

Gheorghe fericite, următorule al lui Pavel, numărându-te astăzi în ceata ucenicilor lui Hristos, în chip slăvit, împodobești cerul Bisericii, ca un soare strălucind.

Slavă...

Săvârșind cu râvnă și cu dragoste cinstită pomenirea ta, Sfinte Gheorghe, arată-te ajutor nouă, celor ce-ți aducem cântări de laudă, și mijlocește pentru noi milă și iertare de păcate.

Și acum...

Născătoarea Celui bun, cu îndrăznirea ta către Domnul, înduplecă-L să ne ierte păcatele prin care L-am mâniat, că tuturor celor păcătoși ești caldă scăpare la Fiul și Dumnezeul tău.

Luminânda

Glasul al 2-lea, podobie: Femei auziți...

De harul cel dumnezeiesc cu totul aprinzându-te, făclie însuflețită te-ai arătat, Sfinte Gheorghe, lumina Evangheliei în lume strălucind, credința întărind și alungând întristarea din suflete și inimi.

Slavă..., Și acum..., a Praznicului, glasul al 3-lea:

Apostoli, de la margini adunându-vă aici, în satul Ghetsimani, îngropați trupul meu, iar Tu, Fiule și Dumnezeul meu, primește duhul meu.

Canoanele lunii Noiembrie

Calendar ortodox
30 Noiembrie