Canon de rugăciune către Sfântul Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului la Sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului la Sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Troparul Sfântului Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, la Sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului, glasul al 2-lea:

Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit şi decât proorocii. Că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe Cel Propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în trup: pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; şi mă voi arăta, luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe sfeşnicul cel prealuminat, pe propovăduitorul lumii, peImage removed.Dumnezeiescul Apostol şi slujitorul lui Hristos, pe cel mărturisit de Dumnezeu, pe Înaintemergătorul Domnului, cine va putea să-l laude după vrednicie?

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul începător al cetelor puterilor celor fără de trup a venit către Dumnezeiască şi Sfinţită Biserica lui Dumnezeu, aducând bunele vestiri bătrânului: vei naşte, o, prea bătrânule, pe Înaintemergătorul Domnului.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe preaalesul Prooroc şi Înaintemergător pântecele cel sterp şi bătrân l-a avut; acela din pântecele maicii, o, minune străină, s-a închinat lui Hristos, Celui Ce era purtat în pântecele Maicii lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zis-a Dumnezeiescul Înger către Fecioara cea care purta în pântece; Mireasă lui Dumnezeu, mergi degrab la casa Elisabetei, ca să o afli pe dânsa însărcinată şi să cunoşti naşterea cea de negrăit pe care o vestesc ţie.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Născându-se Ioan din cea stearpă după cuviinţă, a dezlegat limba părintelui său, căci fiind ca un glas al Cuvântului bine glăsuitor, binecuvântându-L a grăit: Tu Singur eşti Sfânt şi Domn.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neiubind nici una din cele de aici, fugind, ai locuit în pustietate ca într-o cetate şi întărindu-te cu Duhul Cel Dumnezeiesc, preamărite, fără de materie ai vieţuit ca şi Dumnezeiescul Ilie.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tulburarea vieţii nesuferind-o, înţelepte, ca o pasăre te-ai îndepărtat în pustietăţi petrecând şi ai aflat pe Domnul mângâindu-te şi mântuindu-te de vifor şi de nevoi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

A mers Fecioara la casa Elisabetei, purtând în pântece pe Dumnezeu Cuvântul, Cel fără de început; şi amândouă îmbrăţişându-se şi cunoscând îndată Înaintemergătorul, s-a închinat Lui din pântece.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a grăit: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rădăcini şi miere sălbatică şi lăstari ai mâncat, ca o mâncare aleasă, Fericite Înaintemergătorule şi te îmbrăcai cu haiImage removed.nă din păr de cămilă, mai aleasă decât porfira cea împărătească.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce prin cuvânt a zidit toate, L-ai propovăduit de plugar tuturor, fericite; că Acesta este Care ţine lopata în mâini şi ca un drept alege aria foarte bine.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca fiind fără de trup, mărite, nu ai dat somn ochilor tăi, înţelepte, nici tâmplelor tale spre odihnă trupului, fericite, până ce te-ai zidit pe tine casă Dumnezeiescului Duh.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Graiul lui Avacum a luat împlinire în tine, Fecioară Preacântată, căci din Munte Umbros, din tine, a venit Dumnezeu, Întrupându-Se, mântuind pe oameni din înşelăciune.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria Dumnezeiescului Duh fiind îmbrăcat, mărite, tuturor ai strigat pe faţă, pocăiţi-vă; iată securea vădit zace acum lângă rădăcina copacilor, tăind pe cei fără de roadă, iar pe cei buni curăţindu-i.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ca o trâmbiţă având, Înaintemergătorule al Domnului, cu bună glăsuire glăsuiai celor de faţă: eu vă botez acum cu apă, dar va veni în urma mea Altul tare, botezând cu foc şi cu apa.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul Prooroc mai înainte a proorocit că va veni Domnul; iar tu ai venit vestitor înaintea feţei Lui, mai înainte gătind cărările Lui, Care va mântui pe poporul cel neplecat şi-l va alcătui întru soartă sfântă lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înaintemergătorul fiind purtat în pântecele maicii sale, după ce a cunoscut pe Ziditorul său că este Purtat în chip înfricoşător în pântece Fecioresc, luminându-se de Dumnezeiescul Duh, a săltat înlăuntru şi căzând, s-a închinat Lui.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Către tine poporul cel prea viclean a venit ispitindu-te şi grăindu-ţi: tu eşti Domnul? Iar tu le-ai zis: nu sunt eu, ci Altul este, Care va veni în urma mea, mai Marele meu.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Eu sunt din fire stricăcioasă, iar Cel Care vine în urma mea este Nestricăcios şi mai presus de ani şi Făcător a toată zidirea, Căruia nu pot să-I dezleg nici încălţămintele.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te toţi desfrânaţii şi vameşii şi nesăţioşii, alergau împreună şi se botezau de la tine, Mărite Proorocule, învăţându-se călătoria cea către Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Răpeşte din tot felul de răutăţi pe robii tăi, Fecioară Mireasă Dumnezeiască, pe cei ce scapă sub nebiruitul tău Acoperământ şi de înfricoşătoarele chinuri ce au să fie îi izbăveşte.

 

CONDAC, glasul al 5-lea.

Mărită tăierea Înaintemergătorului, rânduială Dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada care a cerut ucidere fărădelege. Că nu Legea lui Dumnezeu nici Viaţa Cea Vie a iubit, ci pe cea amăgitoare şi vremelnică.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcându-o se bucurau, cântând; Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând vitejeşte împotriva lui Irod, Mărite Înaintemergătorule, pe dânsul l-ai mustrat, grăind: nu ţi se cuvine a avea patul celui de un sânge cu tine, ca pe un nelegiuit; iar el, nesuferindu-te, a tăiat capul tău.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Prooroc Preamărit, mai înainte de naştere ai cunoscut pe Domnul şi ca pe un Mieluşel al lui Dumnezeu, tuturor L-ai arătat, trăgând pe toţi către închinăciunea cea Dumnezeiască, grăind către Domnul: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând a primi sfârşitul cel fericit, Mărite Înaintemergătorule, ai trimis pe ucenicii tăi către Hristos Dumnezeu, întrebându-L pe Dânsul: Tu eşti, Doamne, Cel Ce vine să mântuiască lumea, sau pe altul să aşteptăm?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

A răspuns Hristos ucenicilor tai: mergeţi şi-i ziceţi lui Ioan: morţii înviază, surzii aud, leproşii se curăţesc şi şchiopii umblă precum cerbul.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-ai Prooroc al Legii celei Vechi şi al celei Noi, prealăudate şi mai mare decât toţi proorocii, căci nu te-ai făcut trestie bătută de vânturi, ci ai stat neclintit grăind: pe Domnul binecuvântaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nebunindu-se Irod de boldurile Irodiadei, văzând pe fata preadesfrânatei jucând, a zis ticălosul: orice-mi vei cere îţi voi da, până la jumătate din împărăţia mea, cu jurământ. Şi ea a cerut capul Înaintemergătorului.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Temniţa ţinea pe Ioan, iar ospăţul ţinea pe Irod, veselindu-l. Atunci a jucat fata preadesfrânatei şi lui Irod plăcându-i, i-a dat întru tot Cinstitul şi Sfântul Cap al Înaintemergătorului ca să-l ducă maicii sale drept dar Preacinstit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte cetatea ta, Fecioară, de toată înfricoşarea şi vătămarea; de cutremur, de cădere, de robia barbarilor şi de chinul cel înfricoşător al focului celui veşnic; că pe tine, după Dumnezeu, Folositoare toţi creştinii te avem, Fecioară.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Tot neamul omenesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Băutura cea urâtă şi cina cea necurată, jocul cel fără de frumuseţe, a înverşunat foarte pe ticălosul spre turbarea nesaţului şi plată desfrânatei a dat capul Înaintemergătorului, de care nu este vrednică nici lumea toată. Înfricoşătoare este taina.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, cum Irod cel cumplit nu s-a înfricoşat de Judecătorul cel neamăgit! Ci, în sufletul său fiind înnebunit înlăuntru, cu vicleşug hrănea uciderea Botezătorului, cel ce îl mustrase. Şi nesuferind, căuta vreme ca prilej bun şi găsindu-l, a tăiat pe cel drept.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Intrat-ai cu adevărat de pe pământ în cele sfinte, ca un înger, ca unul care îngereşte ai vieţuit pe pământ, înţelepte, Înaintemergătorule al Domnului adu-ţi aminte din înălţime de cântăreţii tăi, mărite şi cere iertare păcatelor şi ne dă pace şi milă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Fiule al lui Dumnezeu, Îndelung Răbdătorule Doamne şi Mult Milostive! Prin rugăciunile Botezătorului Tău şi prin rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine şi ale tuturor sfinţilor Tăi, pe robii Tăi îi mântuieşte şi dă de sus biruinţă poporului nostru binecredincios, ca un Iubitor de oameni.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Pe Mergătorul înaintea lui Hristos, Botezătorul şi Proorocul, să-l cinstim credincioşii cu curată cunoştinţă, ca pe un Mărit Propovăduitor şi al pocăinţei Învăţător şi ca pe un Mucenic cu totul adevărat al Mântuitorului. Că, nebunia lui Irod mustrând, capul i s-a tăiat.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Izvoare de lacrimi dăruieşte-mi mie, Dumnezeiască Mireasă, prin care să spăl gândurile inimii mele celei pătimaşe, Ceea ce eşti cu totul fără prihană; şi desăvârşit să sting văpaia poftei celei necuvioase, cu singură ajutorinţa ta, Nădejdea mea şi Întărirea, Maica lui Hristos Dumnezeu.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce nu ne robim; când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credinţa dreptmăritorilor. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie