Canon de rugăciune către Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul

Cântarea 1

Glasul al 2-lea: Irmosul:

Veniți, popoare, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui ce a despărțit marea și a călăuzit din robia egiptenilor poporul ce-l avea, căci S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mie, celui care încep a lăuda în cântări praznicul tău cel luminat, trimite-mi lumină, tu care stai încununat lângă tronul Stăpânului, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ti-ai omorât, preaînțelepte, toate mădularele trupului și în inimă L-ai avut pe Hristos care a omorât șarpele pricinuitor al răului și care a eliberat firea cea muritoare.

Slavă...

Ai cercetat, preaminunate, legea lui Hristos și te-ai arătat pom al vieții plin de rodul virtuții, îndreptând harul dumnezeieștilor tămăduiri spre cei ce te slăvesc pe tine.

Și acum...

După Dumnezeu ajutătoare neînfruntată și apărătoare nebiruită, sprijinitoare, paznic și mijlocitoare, dobândindu-te pe tine, Fecioară, îți strig: mântuiește-mă.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel care ai omorât păcatul cu lemnul Crucii și sădește frica Ta în inimile noastre, care te cântăm pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

A strălucit viața ta, Sfinte, prealuminoasă ca un soare în lume, de aceea cu rugăciunile tale izbăvește-i pe cei care cu credință și cu osârdie te slăvesc pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tămăduiri lucrând, Sfinte Părinte, și risipind rătăcirea diavolilor, te-ai făcut pricinuitor a toată mântuirea și apărător celor ce rătăcesc.

Slavă...

Îndepărtând adormirea pleoapelor, ai adormit, sfinte Ioane, pornirile nepotolite ale nestăpânitului trup cu rugăciunile tale de toată noaptea către Dumnezeu.

Și acum...

Saltă suflete, încredințează-te inimă și cutremură-te cu totul, trup al meu, ca să cântăm adormirea cuviosului, rugândune Maicii lui Dumnezeu.

 

Sedealna
glasul al 4-lea:
Podobie: Degrab ne întâmpină...

Curățindu-ți dinainte sufletul cu ai neprihănirii cărbuni, ți-ai întărit trupul, prin puterea nepătimirii, fericite Ioane. De aceea și cinstita raclă a moaștelor tale îndepărtează bolile și-i luminează pe cei ce cu credință totdeauna aleargă la tine, lăudându-te.

Podoaba Asiei, vlăstarul Rusiei, Cuviosul loan, a petrecut pustnicește ca un bineplăcut al Domnului. Acest cugetător al celor dumnezeiești, plin de har, nu s-a dus în sfatul celor necredincioși, deși a fost robit de ei, ci, cât a trăit, a stat în legea lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Am auzit, Doamne, glasul iconomiei Tale și pe Tine te slăvesc, Unule, iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe tine însuți te-ai înfrumusețat, ucigând cugetarea cea trupească, de aceea te-ai și dus la Ceruri.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Te-ai asemuit, preaminunate, fericitului Iov, în gunoaie având, preaînțelepte, un grajd drept sălaș.

Slavă...

Pornirile patimilor cu înțelepciune le-ai robit, Ioane, deși ai fost făcut rob Agarenilor.

Și acum...

Luminează-mi, Neprihănită Fecioară, sufletul cel întunecat, cu lumina ta, cea care ai născut lumina cea adevărată.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Luminarea celor dintru întuneric, mântuirea celor deznădăjduiți, Hristoase, Mântuitorul meu, către Tine îmi înalț rugăciunea, Împărate al păcii, luminează-mă cu lumina ta, căci nu știu alt Dumnezeu în afară de Tine.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lumina celor ce zac în întuneric, luminează-mă pentru rugăciunile Sfântului Tău, risipește norii sufletului meu întristat, revarsă-mi șuvoaiele iertării, căci nu am alt Dumnezeu în afară de Tine.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

După cum ai curățat ochii cugetării de necurăția patimilor, Părinte Ioane, prin înfrânare, așa și nouă, prin dumnezeiasca ta mijlocire, grăbește și deschide ochii noștri cei arși de păcat, ca să trăim această viață în chip bine plăcut Domnului.

Slavă...

Mare și minunată minune se vede în tine, Părinte. Că mulți ani după ce ai fost înmormântat cu adevărat, fericite, trupul tău încă se păstrează nestricat, dormind în mormânt! Ci astfel îi slăvește Domnul pe cei care îl slăvesc pe El.

Și acum...

Cel ce cu adevărat cuprinde toate veacurile, Dumnezeu Cuvântul, în pântecele tău, Maică Fecioară, a fost cuprins în chip negrăit, chemându-i pe oameni.

 

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Scufundat în adâncul păcatelor, chem adâncul cel necuprins al milostivirii tale, căci din stricăciune Domnul ma scos.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ascuns fiind, Părinte, ca o comoară de mult preț, te-ai arătat vederii celei evlavioase, strălucind cu minunile și dăruind tămăduiri robilor tăi.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai răsărit ca un finic înfloritor, în Biserica lui Hristos tu, cel prea plin de har, bucurându-se foarte mulțimea credincioșilor de dulceața roadelor tale.

Slavă...

În chip sfânt ți-ai petrecut viața și laolaltă cu Sfinții te-ai sălășluit, rugându-te, sfinte Ioane, și pentru noi, cei care te cinstim pe tine cu credință.

Și acum...

Izbăvește-mă din nesimțirea cea nemăsurată pe mine cel stăpânit de multe păcate, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, și smulge-mă pe mine din mâinile diavolilor.

 

Condac
glasul al 4-lea:
Podobie: Arătatu-te-ai astăzi...

Astăzi, Sfinte Părinte, facem pomenirea sfintelor tale lupte, pomenire care bucură cu bucurie mare, o, sfinte Ioane, sufletele celor binecredincioși care, cu credință te cinstesc pe tine.

Icos

Cum voi lăuda eu nevrednicul, luptele tale, Sfinte Părinte? Și cum voi spune marea lacrimilor tale? Căci tu, strălucind încă din viață, te-ai așezat în corul îngerilor, ți-ai ucis, preaînțelepte, patimile prin înfrânare, iar trupul l-ai robit și l-ai supus duhului, rușinându-l pe stăpânul întunericului. De aceea și acum, stând lângă tronul Stăpânului, o, sfinte Ioane, mijlocești pentru cei care cu credință te cinstesc pe tine.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Neînchinându-se chipului celui de aur, cei trei tineri au disprețuit porunca celui necredincios și, aruncați în mijlocul focului, cântau răcorindu-se: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Trupul tău ca pe un veșmânt frumos, brodat cu sudoarea ostenelilor, l-ai dat drept răsplată a goliciunii pe care ai suferit-o, nouă, celor ce strigăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sufletele sfinților, corurile sfinților si cetele cele netrupești ale îngerilor te-au primit pe tine în mijlocul lor, Părinte al nostru, căci te-ai luptat cu multe suferințe, cântând cu bucurie: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Slavă...

Înnoindu-ți sufletul, cu plugul rugăciunii, o sfinte Ioane, și semănându-l cu înfrânarea, ai adunat făina curăției, prin care trăind, fericite, împreună cu îngerii, strigi: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum...

În tine mi-am pus toată nădejdea sufletului și privesc, așteptând cea cu adevărat dumnezeiască mângâiere; grăbește, Neprihănită Născătoare de Dumnezeu, și umple-mi drumul de har, ca să cânt: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe Dumnezeu, Care a coborât în cuptor împreună cu fiii Evreilor și Care a schimbat focul în răcoare, cântati-L lucrurile, ca pe un Domn, și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Acum securea necredincioșilor, amenință sufletul meu cu tăierea; ci grăbește și tăind spinii patimilor mele, adu roade coapte Domnului, mântuindu-l cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfânta ta plecare la Domnul, sa preamărit în chip minunat, de către alaiurile Sfinților și corurile îngerilor, cărora le-ai urmat de pe pământ, vlăstar al Rusiei, o sfinte Ioane, preafericite.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Vrând în ceasul morții tale să te împărtășești cu sfintele taine, ți s-au dăruit, cu frică, în miezul unui măr, Trupul și Sângele cele dătătoare de viață ale lui Hristos, pe care, primindu-le, te-ai ridicat la Ceruri.

Și acum...

Biserică preacurată a Mântuitorului și împăratului meu Iisus Hristos, Tron slăvit, Cer preaînalt, Rai cu adevărat neatins, Stăpână, deschide-mi și mie porțile raiului.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Cuvântul Dumnezeiesc din Dumnezeu, Care a venit cu nespusă înțelepciune să-l înnoiască pe Adam, cel căzut în chip cumplit în stricăciunea muritoare, și Care în chip negrăit s-a întrupat pentru noi din Sfânta Fecioară, toți credincioșii într-un glas îl preamărim.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

În chip nevăzut, Părinte Ioane preafericite, har îmbelșugat al duhului, din izvor nesecat le dăruiești din belșug tuturor celor care cinstesc pomenirea ta cu credință, preamărindu-L pe Domnul cu osârdie.

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Racla Moaștelor tale, izvorăște râuri de tămăduiri creștinilor care cu credință fierbinte vin la tine, contenește bolile și sfințește sufletele tuturor celor care cu credință și cu râvnă totdeauna te fericesc pe tine, sfinte Ioane, Părintele nostru.

Slavă...

Cântând împreună cu Apostolii, cu cetele Cuvioșilor și cu mulțimile Sfinților în locașurile cele cerești, preaînțelepte Părinte Ioane, roagă-te Ziditorului nostru Dumnezeu, pentru cei ce săvârșesc acum cu credință sfânta și cinstita ta pomenire.

Și acum...

Pe tine dobândindu-te tare apărătoare, nădejde și zid, ancoră și acoperământ sigur, sprijin neclintit, liman netulburat, singură tare alături stătătoare, ne mântuim toți, Preaslăvită.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei