Numerii (A patra Carte a lui Moise) – Capitolul 33

Biblia ortodoxă

Numerii (A patra Carte a lui Moise) – Capitolul 33

Capitole:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

1. Iată acum popasurile fiilor lui Israel, după ce au ieşit ei din pământul Egiptului cu oştirile lor, sub mâna lui Moise şi Aaron.

2. Moise, din porunca Domnului, a scris călătoria lor cu popasurile lor; iar popasurile lor sunt acestea:

3. În luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi, a doua zi de Paşti, fiii lui Israel au purces din Ramses (Goşen) şi au ieşit, sub mână înaltă, înaintea ochilor a tot Egiptul.

4. În vremea aceea Egiptenii îngropau pe toţi cei ce muriseră dintre ei, pe toţi întâi-născuţii, pe care-i lovise Domnul, în ţara Egiptului, când a făcut Domnul judecată asupra dumnezeilor lor.

5. După ce au pornit fiii lui Israel din Ramses (Goşen), au poposit în Sucot.

6. Pornind apoi din Sucot, au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului.

7. Din Etam au pornit şi s-au îndreptat spre Pi-Hahirot, care este în ţara Baal-Ţefonului, şi şi-au aşezat tabăra înaintea Migdolului.

8. Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mare în pustie şi, mergând cale de trei zile prin pustiul Etam, şi-au aşezat tabăra la Mara.

9. Plecând de la Mara, au venit la Elim. În Elim insă erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici şi au tăbărât acolo lângă apă.

10. Pornind apoi din Elim, au tăbărât la Marea Roşie.

11. Au pornit apoi de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin.

12. Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca.

13. Pornind din Dofca, au tăbărât la Aluş.

14. Pornind din Aluş, şi-au aşezat tabăra la Rafidim. Acolo nu era apă ca să bea poporul.

15. Pornind din Rafidim, au tăbărât în pustiul Sinai.

16. Iar după ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.

17. Pornind din Chibrot-Hataava, au tăbărât în Haşerot.

18. Pornind din Haşerot, au poposit la Ritma.

19. Pornind din Ritma, şi-au aşezat tabăra la Rimon-Pereţ.

20. Pornind din Rimon-Pereţ, au tăbărât în Libna.

21. Pornind din Libna, au tăbărât la Risa.

22. Pornind din Risa, şi-au aşezat tabăra la Chehelata.

23. Pornind din Chehelata, au tăbărât pe Muntele Şafer.

24. Pornind de pe Muntele Şafer, au poposit în Harada.

25. Pornind din Harada, au tăbărât la Machelot.

26. Pornind din Machelot, au poposit în Tahat.

27. Pornind din Tahat, s-au aşezat cu tabăra în Tarah.

28. Pornind din Tarah, au tăbărât în Mitca.

29. Pornind din Mitca, au tăbărât în Haşmona.

30. Pornind din Haşmona, au poposit la Moserot.

31. Pornind din Moserot, şi-au aşezat tabăra la Bene-Iaakan.

32. Pornind din Bene-Iaakan, au tăbărât la Hor-Haghidgad.

33. Pornind din Hor-Haghidgad, au poposit în Iotbata.

34. Pornind din Iotbata, au tăbărât la Abrona.

35. Pornind din Abrona, şi-au aşezat tabăra la Eţion-Gheber.

36. Pornind din Eţion-Gheber, au poposit în pustiul Sin. Plecând din pustiul Sin, au tăbărât în Cadeş.

37. Iar din Cadeş au purces şi au poposit la muntele Hor, lângă hotarul ţării Edomului.

38. Aici s-a suit Aaron preotul pe muntele Hor, după porunca Domnului, şi a murit acolo, în anul al patruzecilea de la ieşirea fiilor lui Israel din pământul Egiptului, în luna a cincea, în ziua întâi a lunii.

39. Aaron era de o sută douăzeci şi trei de ani, când a murit pe muntele Hor.

40. Atunci regele canaanean din Arad, care trăia în partea de miazăzi a pământului Canaan, a auzit că vin fiii lui Israel.

41. Aceştia însă, plecând de la muntele Hor, au tăbărât la Ţalmona.

42. Pornind din Ţalmona, au poposit la Punon.

43. Pornind din Punon, au tăbărât la Obot.

44. Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, lângă hotarele lui Moab.

45. Pornind din Iie-Abarim, au tăbărât la Dibon-Gad.

46. Pornind din Dibon-Gad, au poposit ia Almon-Diblataim.

47. Pornind din Almon-Diblataim, au tăbărât în munţii Abarim, în faţa lui Nebo.

48. Pornind de la munţii Abarim, au poposit în şesurile Moabului, la Iordan, în faţa Ierihonului,

49. Şi şi-au aşezat ei tabăra la Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Şitim, în şesurile Moabului.

50. Grăit-a Domnul cu Moise în şesurile Moabului, la Iordan, în faţa Ierihonului, şi a zis:

51. «Vorbeşte fiilor lui Israel şi le spune: Când veţi trece peste Iordan, în pământul Canaanului,

52. Să alungaţi de la voi pe toţi locuitorii ţării şi să stricaţi toate chipurile cele cioplite ale lor, toţi idolii lor cei turnaţi din argint şi toate înălţimile lor să le pustiiţi.

53. Să luaţi în stăpânire pământul şi să vă aşezaţi acolo, căci vă dau în stăpânire pământul acesta.

54. Să împărţiţi pământul prin sorţi la seminţiile voastre: celor mai mulţi la număr să le daţi parte mai mare, iar celor mai puţini la număr să le daţi parte mai mică; fiecăruia unde-i va cădea sorţul, acolo să-i fie partea, după seminţiile părinţilor voştri.

55. Iar dacă nu veţi alunga de la voi pe locuitorii pământului, atunci cei rămaşi din ei vor fi spini pentru ochii voştri şi bolduri pentru coastele voastre şi vă vor strâmtora în țara în care veţi trăi.

56. Și atunci vă voi face vouă ceea ce aveam de gând să le fac lor».

Capitole:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Acatistele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie