Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Teodota

Canoane

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Teodota

Troparul Sfintei Muceniţe Teodota, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Teodota, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Muceniţă a lui Hristos, Sfântă Teodota, ceea ce eşti luminată cu strălucirea muceniciei şi a fecioriei, roagă-te pentru cei ce te laudă, să fie luminaţi cu darul dumnezeieştii dări de lumină.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceea ce te-ai întărit cu Dumnezeiescul Duh şi ai ruşinat mulţimea duhurilor celor viclene, Muceniţă Teodota prealăudată, luminează cu lumini duhovniceşti pe cei ce te laudă pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobită în chip luminat cu învăţăturile cuvintelor celor de Dumnezeu insuflate, după lege ai mers către luptă, Muceniţă Mărită Teodota, pururea pomenită şi ai înnebunit sfaturile celor fără de credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adusu-te-ai fecioară pe urma Maicii lui Dumnezeu, cea Aleasă şi Cinstită mai presus de cuget, ca să stai înaintea Împăratului Hristos şi te-ai făcut prinos sfinţit Bisericii celei Cereşti.

 

Cântarea a 3-a.Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tiranul cel păgân, biruit fiind de împleticirea cuvintelor tale, socotea că, prin închisoare, să biruiască bărbăţia ta.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorirea ta cea către Dumnezeu şi însuflarea Mântuitorului au arătat osârdia sufletului tău cu bună tărie, muceniţă a lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nevoitu-te-ai a defăima trupul şi a purta grijă pentru suflet. Pentru aceea, ai răbdat sfărâmarea cu bătăi cumplite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Punându-te tu pe jăratecul cel mucenicesc, te-ai făcut tămâie cuvioasă Jăratecului Celui Înţelegător, Care S-a născut din Fecioară.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne, Scăparea şi Întărirea.

 

Cântarea a 4-a.Irmos: Pentru dragostea chipului tău...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întraripată cu dragostea Stăpânului şi mutându-ţi cugetul către doritul tău, nu simţeai chinurile cele cu dureri, cugetătoare de Dumnezeu.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a amăgit pe Eva în Rai este călcat acum sub picioarele frumoase ale tinerei Teodota, Muceniţa cea cugetătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind logodită cu Mirele Cel Nemuritor, prin moartea trupului te-ai mutat către viaţă, câştigând sfârşitul cel veşnic, prealăudată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind învăţată cele dumnezeieşti, strigai Celui Întrupat din Fecioara Doamnă şi Născătoare de Dumnezeu: Tu Îmi eşti, Iubitorule de oameni, Tăria şi Lauda.

 

Cântarea a 5-a.Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul tău, Sfântă Teodota, prin dreapta credinţă unindu-se cu dragostea Ziditorului, tare ai defăimat răsfăţările lumii.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptându-ţi cugetarea către veşnica veselie cea viitoare, nu te-ai îngrijorat de întristarea chinurilor şi a durerilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În locul ostenelilor şi al durerilor de chinuri, pe care le-ai pătimit, ţi s-a dăruit ţie prelungire de zile şi bucurie veselitoare, cugetătoare de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născându-Se Hristos din Fecioara, Singura Maică lui Dumnezeu, dumnezeieşti daruri izvărăsc fecioarelor şi muceniţelor.

 

Cântarea a 6-a.Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săbiile vrăjmaşului nu mai sunt, căci acum el este călcat de fecioare fete tinere, întărite în chip lămurit cu puterea Crucii.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căderea strămoaşei Eva au îndreptat-o fiicele ei, încununându-se cu darurile biruinţei şi lămurit ridică multe feluri de semne ale biruinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arzând de dragostea Mirelui tău, Muceniţă Teodota Preaînţeleaptă, ai răbdat iuţimea focului şi văpaia înşelăciunii cu vitejie ai stins-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu gură grăitoare de Dumnezeu şi cu limbă cugetătoare de Dumnezeu, ai lepădat momelile tiranilor, muceniţă, Dumnezeu mărturisind pe Cel Întrupat din Fecioara, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

Cântarea a 7-a.Irmos: Tinerii lui Avraam...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind de Împărăţia Cerurilor, muceniţă, neabătut ai umblat pe cărarea cea strâmtă, prin chinuire grăind: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptă de fiară foarte crudă a arătat necredinciosul, sfârtecându-te cu bătăile pe tine, Muceniţă Teodota, care cântai: Binecuvântat eşti, în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plată răbdării şi suferinţei tale ţi-a dăruit ţie Hristos mărirea şi desfătarea nepieritoare, Sfântă Teodota, care grăiai: Binecuvântat eşti, în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură, Mireasă a lui Dumnezeu, născând pe Hristos, Viaţa Cea Nemuritoare, ai ridicat firea omenească cea omorâtă; Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a.Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici una din cele rele, nici focul, nici bătăile, nici zdruncinările mădularelor, nici moartea, n-a putut să rupă unirea ta cea către Stăpânul, purtătoare de chinuri, care cântai: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mirele tău Hristos văzându-te, preacinstită, că străluceşti cu daruri îndoite, cămară de mire veselitoare şi curată ţi-a dăruit ţie acum; de care, dorind cu aprindere, bucurându-te cântai: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Putere pe potriva doririi tale lămurit a suflat întru tine doritul tău Hristos; prin aceea ai înfruntat necredinţa cea nesuferită şi ai suferit supărări de multe feluri, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Urmând cuvintelor tale, te fericim pe tine, de Dumnezeu Fericită, aflându-te pe tine Dumnezeiască Pricină de fericire, care ne-ai născut nouă pe Cuvântul Cel Fericit, Căruia cântăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor, cele deschise, în groapă le-a încuiat şi puterea focului au stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Muceniţă vrednică de minune, cugetătoare de Dumnezeu, ceea ce pururea străluceşti cu luminile darului, roagă-te Mirelui tău Cel Nemuritor să fie Milostiv nouă, celor ce cu dragoste te lăudăm.

Stih: Sfântă Muceniţă Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o fecioară şi muceniţă cu adevărat bineplăcând prin amândouă bunătăţile, cu îndrăzneală stai înaintea Divanului Stăpânului, Cel Ce ţi-a suflat ţie putere şi te-a încununat cu dare bogată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată eşti Frumoasă, Sfântă Teodota şi dorită de Stăpânul. Toată eşti purtătoare de lumină şi prihană nicicum nu este întru tine, muceniţă; căci tu eşti dăruită în chip ales cu daruri îndoite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mireasă şi Născătoare te-ai arătat Împăratului tuturor, căci tu din veci te-ai cunoscut mai sfântă decât toată zidirea. Prin tine mântuindu-ne, te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Ca o muceniţă fără prihană, iubind pe Preafrumosul Hristos, prin tot felul de osteneli şi nevoi înfumuseţându-ţi sufletul cu curăţia, te-ai logodit cu Dânsul. Pentru aceasta, te-ai învrednicit de cămările cele cereşti, rugându-te Lui pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, cinstită fericită.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine Singură Nădejde te-am câştigat.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Mieluşeaua şi Fecioara cea Preacurată, dacă a văzut pe Fiul ei, pe Care L-a născut, întins pe Cruce, se rănea la suflet cu dureri de moarte şi tânguindu-se, grăia: Iubitul meu Fiu, unde este aducerea aminte de darul şi de minunile pe care le-a luat de la Tine poporul cel nemulţumitor? Dar acestea acum le pătimeşti ca să mântuieşti neamul omenesc. Laud milostivirea Ta.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie