Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Mihail Maleinul

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Mihail Maleinul

Troparul Sfântului Cuvios Mihail Maleinul, glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Mihail, duhul tău.

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu strălucirile Duhului şi de însuflarea Lui umplându-te, ca unul care eşti organ bine răsunător, preafericite, alungă întunericul sufletului meu şi-mi dă cuvânt, ca, după vrednicie, să te laud pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea faţă de Ziditorul ai socotit-o mai presus decât dragostea faţă de părinţi şi mai presus decât viaţa cea trecătoare ai socotit petrecerea cu îngerii şi podoaba cea cu adevărat nestricăcioasă a Împăratului tuturor, de care, bucurându-te, te îndulceşti mai mult decât de frumuseţile lumii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai Stea Prealuminoasă a Răsăritului Celui în Trei Sori, luminând din destul toată faţa pământului şi alungând întunericul păcatului prin cuvintele tale, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cleşte purtător de cărbune, pe care cu Duhul l-a văzut Isaia de departe te-ai arătat tu, purtând nears în pântece Cărbunele Dumnezeirii, pe Hristos şi în braţe ţinând pe Cel Ce toate cu orânduială le poartă.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce ai întărit din început...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urând din suflet amărăciunea desfătărilor şi scârbindu-te de mărirea cea pământească, de voie ai lepădat încingerea cu cinstea cea lumească, socotind mai mult pe Împăratul tuturor decât pe împăraţii cei de pe pământ.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din scutece sfinţindu-te, te-ai dovedit ales din pântece, căci Ceea ce a născut pe Hristos a făgăduit maicii tale ca să te dea pe tine; şi îndată maica ta te-a primit ca pe un dar sfinţit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Curăţindu-ţi sufletul şi cugetul cu mirul cel înţelegător şi veştejindu-ţi trupul cu flămânzirea, ai sălăşluit pe Hristos, grăind: pe Acesta Îl am în mine ca pe Cel Ce înconjoară şi bine înmiresmează lumea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluindu-Se în pântecele tău, Preacurată, Cuvântul Cel de un Scaun cu Tatăl şi întrupându-Se din curate sângiuirile tale şi născându-Se, a curăţit făptura de întinăciunea idolilor, prin stropirea sângelui Său.

Irmosul

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte; că nu este sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Tu eşti Tăria mea, Doamne...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul vieţii prin lucrarea dumnezeiescului Duh a adăpat cugetul tău. De aceea, lepădând amărăciunea desfătărilor, te-ai umplut de dulceaţa cea dumnezeiască, a cărei în destulare neîncetată primind, cântai: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul ispitelor şi văpaia patimilor, cu curgerea lacrimilor tale şi cu roua Duhului cea din destul, ai stins-o părinte, rămânând nears; căci, aprinzându-te de dragostea Împăratului tuturor, ai ars poftele cele materialnice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înălţându-ţi cugetul către viaţa cea cerească, ai uşurat greutatea patimilor trupului. Pentru aceasta, ai şi slujit neabătut Treimii; şi urmând obiceiul lui Moise şi vieţii lui Ilie, ai văzut pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Frumoasă decât toate tu eşti, Preacurată, Deaproapea Mea, strigă către tine, Stăpână, Fiul tău, aflându-te pe tine mai Sfântă decât firea îngerească. Pentru aceea şi-a ţesut haină trupului din curate sângiurile tale şi măreşte pe cei ce-L laudă pe Dânsul.

 

Cântarea, a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dormitarea lenevirii nu a acoperit ochii inimii tale; ci, îmboldindu-te cu acul cugetului tău şi al doririi celei dumnezeieşti cu starea cea de peste toată noaptea întru rugăciuni, ai supus sprânceana cea neplecată a trupului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din tinereţe având smerită cugetare împreună locuitoare şi luminându-ţi cugetul cu privirile cele dumnezeieşti şi cu învăţături, nu te-ai lăsat furat de cugetul înşelătorului, ci ai avut gând smerit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel Înfrumuseţat aflându-te pe tine Cămară a virtuţilor Împodobită cu frumuseţea, S-a sălăşluit în pântecele tău cel nestricăcios şi a binevoit a Se naşte din tine neschimbat, împodobind feţele credincioşilor.

 

Cântarea a 6-a

Iromos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorând desfătările, ai înviat cu Duhul; şi legând pe cel tare, ai risipit măiestriile lui; şi cu învăţăturile tale ai lărgit locaşurile faptelor celor bune.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gonind puţina cugetare cea lenevoasă a cugetului şi împărţind şi cu mâna şi cu limba pâinea vieţii cea din destul, te-ai arătat îndoit celor ce doreau de tine, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Crescând fără măsură cu sporirea cea dumnezeiască talantul cel câştigat din dumnezeiasca învăţătură, auzi glasul cel de bucurie al Stăpânului tău, Care te cheamă către cele mai bune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Afară de legile firii întrupându-Se întru tine Cel Preaînalt şi arătându-Se Trup neschimbat, a petrecut cu oamenii şi a arătat calea celor ce vor să se suie la ceruri.

Irmosul

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC

Glasul al 2-lea

Podobie: Pe întărirea cea neclintită...

Greutatea cea trupească prin fapte o ai uşurat, iar repezirea sufletului prin luminare o ai întraripat, Cuvioase Părinte Mihaile şi te-ai arătat locaş Treimii; pe Care luminat văzând-O, fericite, roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind în inimă sămânţa poruncilor lui Dumnezeu, însutit şi înmiit ai adus rodul spicului cel dumnezeiesc călugărilor celor ce cântă: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Buzele tale s-au arătat ca un alabastru al Preasfântului Duh şi limba ta cea cinstită ca o revărsare de învăţătură celor ce cu un glas cântă Treimii: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce m-a zidit pe mine, fără sămânţă, S-a sălăşluit în pântecele tău, Preacurată şi din tine a ieşit Dumnezeu şi Om, purtând trup, neîmpărţindu-Se în două ipostasuri, nici luând amestecare, Dumnezeul părinţilor noştri Cel Binecuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: De şapte ori cuptorul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care, prin dorirea ce ai avut fiind în trup, ai văzut cu lumina cugetului frumuseţea Domnului cea nepătrunsă; şi acum lăsând ţărâna, te-ai mutat desăvârşit către cer şi stai înaintea feţei Treimii, cântând: popoare, preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, ca unuia ce ai săvârşit lupta şi te-ai făcut înfricoşător demonilor, ţi-a dat Stăpânul cunună de mult preţ. Şi acum, mai luminat decât aurul şi mai frumos decât piatra cea scumpă şi mai presus decât soarele strălucind, stai în Împărăţie şi în nemurire, cântând, părinte: popoare, preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

O, preadulce limba ta! Prin care cu înţelepciune ai vânat pe cei înghiţiţi de vrăjmaşul cel viclean şi i-ai mutat către schimbarea cea dumnezeiască, neîncetat cântând: preoţi, binecuvântaţi; popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură, Fecioară, ai născut pe Dumnezeu Dădătorul de viaţă, Care a înviat pe cei omorâţi cu acul cel de tot pierzător al şarpelui. Pe Acela neîncetat roagă-L să aline viforul patimilor celor ce cu dragoste cântă: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Irmosul

Să lăudăm să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori, chinuitorul caldeilor a ars nebuneşte cuptorul, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar, văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţati-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi tot pământul s-a adunat, propovăduind Numele Cel Dumnezeiesc al lui Hristos, prăznuind preaslăvită şi dumnezeiască pomenirea ta. Că tu, cu învăţăturile cele cu chipuri sihăstreşti, Cer L-ai făcut pe El şi ai luminat pe cei ce râvneau cinului călugăresc.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fulgerele minunilor tale au luminat toate marginile, căci sicriul tău izvorăşte tămăduiri celor ce se roagă cu credinţă. Cerul te are pe tine, iar pământul are umbra cea pământească a trupului, pe care, înainte de mormânt, l-ai veştejit cu înfrânarea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetul cel pământesc nu poate să înţeleagă Lumina cea prealuminoasă a Treimii, pe care o ai primit acum şi în chip luminat te-ai îndumnezeit. Adu-ţi aminte, de cei ce te pomenesc pe tine, preafericite, ca unul ce stai înaintea Treimii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pentru lemnul cel înţelegător, ne-am arătat lepădaţi de la viaţa cea dumnezeiască. Iar tu Fecioară, ai născut Lemnul vieţii, pe Hristos Dumnezeu, Care a scos din locaşurile cele întunecate ale iadului şi a adus către viaţa cea care nu se ia, pe cei ce te laudă pe tine, Preacurată Fecioară.

Irmosul

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Mielul cel cuvântător al lui Hristos, cel ce a păscut oile Domnului la păşunea virtuţilor şi îngerilor este minunat, ca unul care cu bărbăţie a ruşinat pe demoni, petrecând între oameni, ca şi când ar fi fost fără de trup, pentru aceasta şi stând după vrednicie înaintea Treimii, nu încetează a îndrepta cu rugăciunile turma credincioşilor. Către acesta să strigăm: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Întru ispite de multe feluri şi în nevoi din partea vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi am căzut, de furtuna păcatelor mele celor fără de număr fiind ţinut, Preacurată. De aceea, alerg la bunătatea ta, ca şi către o Caldă Folositoare şi Acoperământ şi Liman al meu. Preacurată, roagă pe Cel Ce S-a Întrupat mai presus de fire din tine, pentru noi, toţi robii tăi, cei ce te lăudăm pe tine neîncetat, de Dumnezeu Născătoare Preacurată, să dăruiască iertare de păcate celor ce ne închinăm cu credinţă naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Fecioară, dacă ai văzut ridicat pe Cruce pe Cel Întrupat din tine în mijlocul a doi tâlhari, plângând ai strigat: vai mie, Preadulce Fiule! Cum ai fost Răstignit de bunăvoie, Tu, Cel Ce ridici păcatele lumii ca un Milostiv, vrând, ca un Dumnezeu, cântări omeneşti de laudă să-Ţi aducem Ţie!

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie