Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Patapie (1)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Patapie (1)

Troparul Sfântului Cuvios Patapie, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Patapie, duhul tău.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Veniţi, popoarelor, să cân­tăm...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcatu-te-ai din copilă­rie, înţelepte, cu Dumneze­iasca Tărie şi Putere de sus, pen­tru luptele şi ostenelile pustni­ciei şi te-ai pregătit cu râvnă, Sfinte Părinte Patapie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădând toată viaţa celor trecătoare şi lepădându-te de lume, ai dobândit acum Mări­rea cea mai presus de lume, la care ai ajuns prin pustnicie, Înţelepte Patapie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi neamul omenesc pri­meşte Solia zidirii celei din nou şi bunele vestiri ale înfierii, în­tru zămislirea ta cea mai pre­sus de orice nădejde, Curată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinerindu-ţi puterea sufle­tului, cuvioase, surpat-ai prin ostenelile sihăstriei pe ve­chiul luptător şi ai stăpânit cu totul sfaturile lui.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferinţele tale, înţelepte, sunt chezăşie hotărâtă a Dum­nezeieştilor răsplătiri, dându-ţi ţie în viaţă strălucirea minu­nilor, Părinte Patapie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dezlegatu-s-a neputinţa de mai înaine a oamenilor, lucră­rile cele Dumnezeieşti strălu­cind luminat, mai presus de orice nădejde, când te-ai arătat din stârpiciune şi nerodire, Prealăudată!

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am Doamne...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu armele luminii, Sfinte Părinte Pata­pie, înfricoşând pe vrăj­maşii cei nevăzuţi, i-ai surpat şi i-ai ucis.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra cea neclintită a si­hăstriei şi a ostenelilor fiind zi­dit, înţelepte, întreitele valuri ale vrăjmaşilor nu te-au doborât.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum, firea oamenilor pri­meşte astăzi zămislirea ta ca pe o începătură a Rodirii celei de la Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dătătorule de lumină şi Făcătorule...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea cu ochii minţii Slava lui Dum­nezeu, cuvioase, ai nesocotit desfătările lumii, ca pe nişte lucruri stricăcioase şi la cele dorite ai ajuns.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând Crucea pe umeri, cu­vioase şi lui Hristos urmând, ai ajuns la marginile pământului, alungând de la ele mulţimile vrăjmaşilor demoni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Înainteprăznuirea ne izvorăşti astăzi, Preacurată, râul ha­rurilor tale celor înţelegătoare, din care scoţând din destul, te lăudăm pe tine şi cu dragoste te mărim.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frântu-s-au săgeţile cele trimise împotriva tăriei tale, Sfinte Preacuvioase Patapie şi ai rămas biruitor preaviteaz asupra celui ce de-a pururea se războieşte cu noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Laudă împletesc pământenii astăzi Înainteprăznuirii tale, Ceea ce eşti Plină de har şi pri­mesc ca o bună vestire de bu­curie Cinstita ta Zămislire.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaş de sănătate du­hovnicească, cu osârdie venind la ea cer ca să ia vindecare de greşeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Sfinte Părinte Patapie, Preacuvioase.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cei trei tineri au călcat...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi, cuvioase, lim­pezimea sufletului de no­roiul patimilor, făcutu-l-ai pe dânsul oglindă a Dumnezeieş­tilor Străluciri. Pentru aceasta desfătându-te de Privirea cea Tai­nică, strigai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vindecat-ai, de Dumnezeu fericite, cu Dumnezeiasca lu­crare, suferinţele de tot felul ale multora din cei bântuiţi de boli şi cu Dumnezeieştile chemări, ai alungat cetele viclenilor demoni de la cei ce cântau: Binecuvân­tat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Firea oamenilor se temeluieşte acum pe piatra cea înţele­gătoare a cunoaşterii Stăpânu­lui şi a firii celei Dumnezeieşti, Preacurată, cu zămislirea ta cea mai presus de orice nă­dejde; şi propovăduind aceasta de mai înainte, cântă acum: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind năvălirile pati­milor şi luptele trupului, ai primit de la Dumnezeu, după cuviinţă, har Dumnezeiesc, ca să vindeci patimile cele netă­măduite. Pentru aceasta te cin­stim pe tine, Sfinte Patapie, cel de trei ori fericit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toate făcându-le după cuvi­inţă spre Slava lui Dumnezeu, Sfinte Preaînţelepte Cuvioase Părinte Patapie, uşurezi, cu adevărat, toată durerea tuturor celor ce suferă. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm pe tine, cuvioase, ca pe un prieten al Stăpânului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce ne-am pus nădejdea şi ne fălim pururea cu tine, de Dumnezeu Născătoare, cinstim cu dragoste zămislirea ta cea Dumnezeiască, lăudând neîn­cetat cu credinţă pe Domnul şi preaînălţându-L pe Dânsul în veci.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoţând har prisositor de vindecări din Izvorul Cel Nesecat al Duhului, Părinte Patapie, îl dai din belşug tuturor celor ce săvârşesc cu credinţă şi cu dragoste sfântă pomenirea ta, slă­vind pe Ziditorul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dănţuind acum în Locaşurile cele Cereşti împreună cu Apos­tolii, cu cetele cele nenumărate ale mucenicilor şi cuvioşilor, înţelepte, roagă pe Ziditorul şi Dumnezeu, pentru cei ce cu credinţă săvârşesc cinstită po­menirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vărsat-ai din destul harul în­durărilor lui Hristos peste toţi oamenii, care te au pe tine Mijlocitoare şi Solitoare a daru­rilor Sale celor bune. Pentru aceasta cu credinţă şi cu dra­goste te fericim.

 

SEDEALNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Uscat-ai patimile trupului cu curgerile lacrimilor, de Dum­nezeu fericite părinte şi râuri de tămăduiri ai izvorât, Sfinte Părinte Patapie. Pentru aceasta venind la cinsti­tele tale moaşte, culegem har şi milă, prăznuindu-ţi pomenirea după vrednicie, cu credinţă fierbinte, de Dumnezeu fericite.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Luând asupra ta sărăcia Cu­vântului, Cel Ce S-a născut pentru noi din Fecioară, ai privit cele vremelnice întocmai ca pe o iarbă, fericite; că gustând din pomul cunoştinţei, cuvioase, te-ai arătat Dumnezeiesc învăţător călugărilor. Pentru aceas­ta pe toţi i-ai îndemnat spre râvna vieţuirii îngereşti, cu Dumnezeieştile tale cuvinte, de Dumnezeu purtătorule, Preacuvioase Patapie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Înainteprăznuirii Sfintei Ana, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Uşa cea Neumblată acum mai înainte se vesteşte; Cetatea cea întru tot Luminată vine să lumi­neze; cea care Singură este cu totul Preacurată, drepţilor se arată astăzi prin îngeri. Pentru aceas­ta cu bucurie strigăm către Ziditorul: dăruieşte-ne nouă roadă Izvorul Nestricăciunii.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
14 Iulie

glas 2, voscr. 3