Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Lazăr, Cneazul Serbiei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Lazăr, Cneazul Serbiei

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmosul: Pe Faraon cel ce se purta în car l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul Crucii lovind și despărțind marea și pe Israil cel ce fugea, l-a izbăvit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pururi dănțuind cu cetele îngerești înaintea tronului lui Dumnezeu, de raza Lui cea strălucitoare fiind luminat, roagă-te, ca și sufletul meu cel întunecat să se lumineze, ca după vrednicie să încep a cânta pomenirea ta, Sfinte Lazăre. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Deși a te lăuda după vrednicie nu ne pricepem noi, cei ce te cinstim, dar întrucât după putere cântare împletim slăvitei pomenirii tale, propovăduind viețuirea și pătimirea ta, tu, ca un iubitor de fii, primește această a noastră nevrednică laudă. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca începătură a virtuoasei tale viețuiri frica lui Dumnezeu ai avut, înțelepte Lazăre. Ea ți-a fost și călăuzitoare pe calea cea dreaptă, pe care călătorind, în curțile Domnului ai intrat. 

Slavă... 

Când ai fost pus la straja ținutului sârbesc încredințat ție de Dumnezeu, fericite Lazăre, atunci ochi neadormit ai dobândit spre păzirea turmei încredințate ție, pentru care nevoindu-te până la moarte, ai primit răsplata ostenelilor tale. 

Și acum... 

Mai înaltă decât puterile îngerești cunoscându-te pe tine noi, poporul cel credincios, pe Mântuitorul și Domnul îl proslăvim, Fecioară întru tot cântată, și ca pe Născătoarea de Dumnezeu din suflet slăvindute, ne rugăm: de toată năvălirea potrivnicilor izbăvește-i pe cei ce te cântă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Cel ce ai întărit Cerurile cu pricepere și ai întemeiat pământul peste ape, întărește-mă pe piatra Bisericii, Hristoase, că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din tinerețe te-ai arătat a fi plin de harul Dumnezeiesc, împodobit fiind cu înțelepciunea și cu mărinimia, săracilor avuția ți-ai împărțit. Pentru aceasta Hristos în Ceruri cu multe bogății te-a îmbogățit. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lui Avraam pe pământ cu iubirea de străini asemănândute, ai avut mână grabnică spre dăruire: primindu-i pe bolnavi, pe străini și pe călători și te-ai învrednicit, și pe Domnul a-L primi întru inima ta, Sfinte Lazăre. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

O, preaminunată și slăvită casa ta, preafericite Lazăre, pe care pe pământ cu podoaba virtuților ai înfrumusețat-o, tânjind înțelepte după bunurile veșnice, pentru aceasta, și de Cereasca împărăție te-ai învrednicit. 

Slavă... 

Pe persanul ce se îndrăcea, dacă l-ai văzut venind asupra ta cu mulțime de oști, ca și David odinioară, la luptă întru întâmpinarea lui ai ieșit și ca pe un alt Goliat biruindu-l, ai strigat: Nu este sfânt afară de Tine, Doamne!

Și acum... 

Răsărit-ai din Fecioară, precum din nor o stea strălucitoare, arătând mucenicilor frumusețea și tuturor celor ce bine s-au nevoit și patimile și-au răstignit, puterea Ta, îndurate. 

SEDEALNA

glasul al 8-lea

Cu înțelepciunea și cu priceperea împodobit, cu cuget bărbătesc și viteaz strălucind, bun, blând și milostiv ai fost și turma cea încredințată ție bine o ai păstorit, însă de la cotropitorii păgâni junghiere nedreaptă ai suferit, pentru aceasta și cununa mucenicească ai luat. De aceea și noi strigăm ție, Lazăre: Roagă-L pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

Cântarea a 4-a

Tu ești tăria mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cela ce n-ai lăsat sânurile Părintești și a noastră sărăcie ai cercetat; pentru aceasta, împreună cu Prorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Templu al Duhului te-ai arătat după vrednicie, biserică preafrumoasă Aceluia înălțând, de care toți se minunează, 
împodobindu-o cu nenumărate odoare, slăvite Lazăre, în care ai adunat mulțime de monahi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Talantul stăpânirii încredințat ție, Sfinte Lazăre, nu l-ai îngropat în pământ precum sluga cea leneșă, ci lucrând ca un rob credincios, înmulțit l-ai adus Stăpânului tău.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un alt Ghedeon preaputernic, ai îndrăznit împotriva gloatei cotropitorilor persienești, nerăbdând a vedea bisericile și sfintele odoare pângărite, dorind mai degrabă pentru ele a muri și sufletul a-ți pune. Drept aceea, pe toate le-ai răbdat cântând: Slavă puterii Tale, Doamne!

Slavă...

Preaminunat și neînfricat în lupte ai fost, noule între mucenici, viteazule Lazăr, răni multe și tăierea capului pentru dragostea lui Hristos de la cei în fărădelege pătimind, duhul ți lai încredințat în mâinile lui Dumnezeu, bucurându-te.

Și acum...

Noi, poporul cel credincios, care te slăvim pe tine, Maică a lui Dumnezeu, căzând, ne rugăm curăției tale: Roagă-te, Stăpână, cu Sfântul Mucenic Lazăr, pentru cei ce te cinstesc pe tine, pentru că poți toate, ca ceea ce L-ai născut pe Hristos, de Dumnezeu fericită.

 

Cântarea a 5-a

Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cela ce ești Lumină neapusă, și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul? Ci mă întoarce și la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lui Iosif cel feciorelnic întru curăția și viețuirea cea după Dumnezeu asemănându-te, împărțitor de grâu și milostiv spre săraci te-ai arătat; sămânța milostivirii aruncându-o în brazdele celor năpăstuiți de sărăcie, de unde la vremea secerișului, cu veselie, roade ți-ai adunat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pentru milostivirea ta pe care pe pământ ai arătat-o și pentru dreptatea pe care ai apărat-o, câștigul tău a rămas 
nestricăcios, pe care luându-l ca răsplată a nevoințelor tale, locuiești cu cetele drepților și ale mucenicilor, bucurându-te.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cei împovărați de sărăcia cea grea și cei încătușați de robie și de necazuri trâmbițează în tot pământul mulțimea cea nenumărată a binefacerilor tale, Lazăre prea minunate.

Slavă...

Toate țările învecinate propovăduiesc viețuirea și nevoințele tale, dar mai cu seamă patria ta trâmbițează și 
Sfânta Biserică slăvește pomenirea ta, că pentru ea sângele ți-ai vărsat, noule între mucenici, Sfinte Lazăre.

Și acum...

Maică pururea Fecioară ca pe o Curată, pe tine Cuvântul cel curat te-a iubit. Dintru tine întrupându-Se, l-a înnoit pe om și pe plăcutul Său Lazăr cu minuni l-a proslăvit.

 

Cântarea a 6-a

Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele și mă ridică dintru adâncul răutăților, rogu-mă, căci către Tine am strigat, și mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

O, preafrumos târg, o, preaminunată schimbare! Căci prin slava cea vremelnică pe cea veșnică ai dobândit-o, în care petrecând acum, roagă-te pentru noi, Sfinte Lazăre.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cine nu se va minuna de viețuirea ta, slăvite Lazăre? Căci precum o albină ai adunat mulțime de virtuți felurite, cu care împodobindu-te și pe noi ne înmiresmezi. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Slava cea mult dorită ai luato după vrednicia viețuirii tale celei minunate de la Hristos Dumnezeu, Căruia îi și stai acum înainte îmbrăcat în veșmântul cel luminos al virtuților, bucurându-te. 

Slavă... 

Domnul nu a lăsat în mormântul uitării trupul tău, ci poruncind firii pământești să nu se risipească, l-a arătat întreg și plin de bună mireasmă, simțurile și văzul credincioșilor întru uimire aducându-le. 

Și acum... 

Cela ce dintru neființă întru ființă toate le-ai adus și pentru noi din Fecioara cea neispitită de bărbat Te-ai întrupat, pe toți vrăjmașii ce se ridică împotriva noastră risipește-i, poporului nostru biruință dăruindu-i, pentru mijlocirile Sfântului Lazăr și ale celei ce Te-a născut pe Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a rușinat în Babilon oarecând; pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele ca într-o grădină verde săltând, au cântat: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pentru Dumnezeu cu evlavie râvnind, noian de sfinte locașuri ai reînnoit, dar și mai multe le-ai ridicat din temelie spre slava lui Dumnezeu, printr-însele făcându-te pe tine însuți locaș al Duhului Sfânt, cântând întru bucuria inimii: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nerăbdând, de Dumnezeu înțelepțite, a vedea cum locașurile de închinare erau arse de păgâni și turma era 
risipită, cu înflăcărare, de dragostea Domnului te-ai aprins și ieșind întru întâmpinarea lor, mucenicească tăiere a capului de la ei ai primit, strigând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu cetele îngerești petrecând întru lumină și în cetele mucenicești sălășluindu-te ca un mucenic, Sfinte Mare 
Mucenice Lazăr, înaintea tronului împăratului tuturor și Dumnezeului nostru strigi: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!

Slavă...

Astăzi se veselește tot sufletul creștinesc, adunându-se la sfânta ta prăznuire în preasfântă biserica ta și văzând  într-însa ca pe un soare sfintele tale moaște, se bucură strigând: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!

Și acum...

Fără de sămânță pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai născut, o, Maică a lui Dumnezeu, cea neispitită de bărbat, după cum însuși a binevoit. Pe Acesta și slăvitul Mucenic Lazăr cu bărbăție propovăduindu-L, după dorire și de bunăvoie a și pătimit.

 

Cântarea a 8-a

De șapte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor, l-a ars nebunește, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceștia mântuiți de o putere mai mare, Făcătorului și Izbăvitorului a strigat: Tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prea puțina și neiscusita rugăciune a noastră nu o trece cu vederea, rugămu-te, locuitorule al împărăției celei de Sus, Sfinte Lazăre, ci caută spre turma ta, precum în viață, așa și după moarte, și virtutea smereniei cere pentru neamul nostru și pentru toți cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fără a aștepta moartea cea după rânduiala firii, ci precum ai dorit-o așa ai și primit-o, prea frumoasă viața ta cu mucenicia împodobindu-ți-o, ai trecut la locașurile cele de Sus, unde vezi frumusețea cea de nespus și ca un mucenic, având îndrăzneală strigi: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați-L pe Hristos întru toți vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca o stea călăuzitoare te-ai arătat oștirii tale, celei de Dumnezeu adunate, și pe aceasta către corturile cele 
luminoase ai călăuzit-o pe calea cea spinoasă a pătimirii, cetei mucenicilor adăugându-i pe oștenii tăi și dimpreună cu ei sângele vărsându-ți, Sfinte Lazăre, strigând: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul,

La slava și lumina cea dumnezeiască mutându-te cu duhul, ca un iubitor de fii nu ne-ai lăsat orfani, ci precum  odinioară Ilie lui Elisei cojocul spre mângâiere i-a aruncat, așa și cinstitele tale moaște întregi și bineînmiresmate ni le-ai lăsat, purtând grijă și după moarte de fiii tăi, care cântă: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Și acum...

Cu adevărat de Dumnezeu Născătoare cunoscându-te pe tine Mucenicul Lazăr, și pe Dumnezeu Cel născut din tine propovăduindu-L, asupra păgânilor cu dragoste s-a întrarmat și până la sânge cu bărbăție împotrivindu-se, te mărește întru toți vecii. 

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L întru toți vecii!

 

Cântarea a 9-a

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul, și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupește, și pântecele Tău s-a făcut mai desfătat decât Cerurile; pentru aceasta, pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cetele îngerești și cele omenești te mărim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bogăție de mare preț și nepieritoare, Sfinte Lazăre, biserica ta a dobândit moaștele tale, împodobindu-se cu ele, strigă veselindu-se: Mărește slava mea pe Domnul, Cel ce mi-a dăruit podoaba aceasta ca acoperământ și apărare împotriva celor potrivnici.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bucurându-ne întru tot slăvită ziua adormirii tale, Biserica credincioșilor de la toate marginile adunându-se, 
prăznuiește, pentru că te-a dobândit ocrotitor și grabnic mijlocitor, pe care o păzește cu rugăciunile tale, ca pe tine să te mărim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Adunându-ne astăzi, să ne veselim de pomenirea Sfântului Mare Mucenic Lazăr, văzând astăzi cuvintele prorocești împlinindu-se: că drepții în veci vor fi vii, și răsplata lor este la Domnul. Deci și noi cu cântări 
de laude să-l mărim.

Slavă...

Ție, Sfinte, cu osârdie ne rugăm: Roagă-te pentru Biserica Dreptslăvitoare, pentru care și sângele mucenicește ți-ai vărsat, iar credinței ortodoxe tărie asupra eresurilor mijlocește-i și dăruiește smerenie celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine, preaslăvite Lazăre.

Și acum...

O, împărăteasă prealăudată, Care pe împăratul slavei Cel fără de început L-ai născut, dăruiește iertare greșelilor și îndreptare vieții celor ce îți cântă ție, pentru rugăciunile mucenicului Lazăr.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie