Canon de rugăciune către Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei (2)

Cântarea 1

glasul 6
Irmos: Ca pe uscat...

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Veniți, credincioșilor, cântare duhovnicească să strigăm și să preaslăvim pe Hristos, Care luminat a preaslăvit pe cinstitul, marele cneaz, cel întocmai cu apostolii.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cel Ce dai sămânță celui ce seamănă, tu îmi dă și mie cuvânt, Dătătorule al bunătăților, dezlegându-mi mie legăturile limbii și o înnoiește, Mântuitorule, către slavoslovia cea cu credință.

Slavă...,

Cel Ce chemi către Tine pe toți de voie, iar nu fără de voie, precum de demult pe Moise și pe Isaia, așa și acum în inimă ai chemat pe credinciosul cneaz și vrednicul de laudă.

Și acum..., a Născătoarei

Înfrumusețată ești cu podoaba Făcătorului de bine, Maica lui Dumnezeu, curată, că pe Dumnezeul cel adevărat L-ai zămislit, Care pe noi, cu dumnezeiești faceri de bine, nea luminat.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt...

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cel Ce ai luminat pe Pavel și lai făcut ales, așa și binecredinciosului cneaz, acum, boala ochilor o ai tămăduit, Milostive, cu botezul Tău.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Credinciosului Constantin asemenea ai fost, primind pe Hristos în inima ta și pe ale Lui porunci, ca un părinte, tot poporul țării tale l-ai învățat.

Slavă...,

Cu dumnezeiasca putere fiind, tu, mai tare decât Perun - idolul cel drăcesc, l-ai sfărâmat și pe dânsul, de coada calului legându-l, ai poruncit ostașilor să-l bată.

Și acum..., a Născătoarei

Marele cneaz, vasul lui Dumnezeu, râvnitorul apostolului Pavel, aflând cortul cel sfânt, pe Maria Fecioara, acesta în numele ei i-a ridicat dumnezeiască biserică.

 

Sedealna
glasul al 2-lea:

Întru rugăciuni priveghind pururea cu bucurie sufletească, părinte, pentru aceea, ai scos duhul înțelepciunii din izvorul ce iese de sus. Drept aceea, cu credința strălucind ca soarele, roagă-te lui Hristos neîncetat, grăbește, îndurate, și te milostivește a mântui lumea de păcate. (de 2 ori

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei

Ceea ce nu știi de mire, Curată de Dumnezeu Născătoare, care fără de sămânță ai născut pe Stăpânul tuturor, pe Acela împreună cu îngerii roagă-L să ne izbăvească pe noi de toată nepriceperea și să dea umilință și lumină sufletelor noastre, și curățire de greșeli, cea care ești una grabnic folositoare.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Hristos este puterea mea...,

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Minune înfricoșată și preaslăvită, și negrăită săvârșește stăpânul Hristos, că înnoiește cu dumnezeiescul botez poporul și luminează pe sluga sa.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Veniți cu bucurie și cu vrednică cuviință strigați, fiilor de pretutindeni, către cel prăznuit, și pomenirea lui cu credință toți să o cinstim luminat.

Slavă...,

Necredința cea părintească o ai gonit, iar drept-măritoarea credință a întru tot cinstitei strămoașei tale o ai iubit, cel ce ești asemenea cu apostolii lui Hristos, mare cneazule Vladimire.

Și acum..., a Născătoarei

Ca pe ceea ce este ușă care duce către dumnezeiasca intrare a Raiului celui luminat, ca pe ceea ce este locul cel de gând al sfințeniei, ca pe frumusețea lui Iacov, pe Fecioara să o fericim.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cu strălucirea Ta...,

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Astăzi îngerii lui Dumnezeu luminat se bucură în ceruri, întru sfântă pomenirea ta, că neai mântuit pe noi de toată viclenia și de jertfa dracilor popor mult ai izbăvit, și tot pământul l-ai curățit.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tânguiască-se mulțimea dracilor și adunarea lor cea întunecată, văzând pe pământ călcându-se idolii, care erau ridicați spre pierderea oamenilor, pe care, cu porunca lui Dumnezeu, i-ai sfărâmat, părinte.

Slavă...,

Bucură-te și te veselește, robule al lui Hristos, slugă preaînțeleaptă, rugătorule pentru sufletele noastre. Că prin tine, noi toți izbăviți suntem de înșelăciunea drăcească, pentru aceea, „Bucură-te!”, ție strigăm.

Și acum..., a Născătoarei

Cu curăția strălucind de departe, dumnezeiască gătire întru tot cântată ai fost Stăpânului, că tu una te-ai arătat a fi Maica lui Hristos Dumnezeu. Și pe Acela, ca pe un prunc, cu mâinile L-ai purtat.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Marea vieții...,

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu puterea lui Dumnezeu călcat este Satana, pierzătorul de suflete și jertfele lui cele de înșelăciune, că biruitor ne-a arătat nouă Hristos pe credinciosul cneaz Vladimir, să-l sfărâme și să-l arunce sub picioarele noastre.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Au mântuit mai înainte pe Israil din robie cu mâna lui Moise și acum, cu mâna credincioasei sale slugi, pe noi, pe toți, din înșelăciunea idolească ne-a mântuit.

Slavă...,

Cu vrednicie către tine înălțăm glasurile și strigăm toți: „Bucură-te, întru tot cinstite preafericite, că pe tine cu Dumnezeu te avem izbăvitor, părinte, nu trece cu vederea pe robii tăi, ci pururea ne păzește pe noi!”

Și acum..., a Născătoarei

Aflat-am, Preacurată, prin tine mântuire, Fecioară prealăudată, că pe Care doresc îngerii să-L vadă, Acesta acum S-a văzut în sânurile tale prunc, Dumnezeul nostru.

 

Condac
glasul al 8-lea: 

Asemănatu-te-ai marelui Apostol Pavel întru căruntețe, întru tot slăvite Vladimire, că toată osârdia cea pentru idoli, ca pe niște socoteli copilărești lăsând, ca un bărbat desăvârșit te-ai împodobit, cu porfira dumnezeiescului botez; și acum, stând cu veselie înaintea Stăpânului Hristos, roagă-te să se mântuiască începătorii stăpânirii noastre și mulțimea celor ce se stăpânesc. 

Icos

Cel Ce ai luminat de demult pe Israel cu legea lui Moise și ai luminat lumea cu arătarea venirii tale, Hristoase Dumnezeule, pe de-Dumnezeu-glăsuitorii ucenicii tăi i-ai trimis să propovăduiască prin țări, cea fără de sămânță nașterea Ta din Fecioară și lor ai poruncit să boteze în numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh. Iar, văzând țara învechită cu păcatele, ai trimis Duhul Tău în sufletul cel tare al slăvitului Vladimir, ca să Te cunoască pe Tine, Unul din Treime, Hristos Dumnezeu, și cu botezul Tău să lumineze pe aleșii Tăi, și pe poporul cel încredințat lui de la Tine, și să-i aducă către Tine, ca să strige cu credință: „Izbăvește moștenirea Ta de păgânii cei potrivnici, pe iubitorul de Hristos împărat și mulțimea ce se stăpânește!”

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Dătător de rouă...,

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Elenei celei noi, tu, cu dragoste, te-ai arătat, fiind nepot preafericitei Olga și marele nou Constantin te-ai arătat, strigând lui Hristos, părinte: „Bine este cuvântat Dumnezeul părinților noștri!”

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cumplitul înșelător se ridicase asupra creștinilor, iar preamarele domn în Korsun pe tine te luminează și dumnezeiescului botez te învrednicește, și împărăția cerurilor ție îți dăruiește.

Slavă...,

Înșelăciunea cea drăcească ce se învechise o ai gonit, ca un mare ucenic al lui Hristos și, înnoindu-ne, ne-ai luminat pe noi pe toți, ca să cântăm Domnului neîncetat: „Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!”

Și acum..., a Născătoarei

Mai înainte de veac, te-a ales pe tine Dumnezeul cel preaveșnic din toate neamurile. Și în zilele cele mai de pe urmă, trup din tine luând, S-a arătat împreună desăvârșit Dumnezeu și om, pururea Fecioară.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Din văpaie...,

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De la idolii cei fără de Dumnezeu pe noi pe toți ne-ai izbăvit și către Hristos Dumnezeu ne-ai adus, părinte al cnejilor celor credincioși, învățătorule al turmei tale, al celor ce cântă pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nou Constantin te-ai vestit în tot pământul nostru, fericite părinte, că tu, cu numele lui Hristos, l-ai făcut luminat, pe Care Îl preaînălțăm în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Tu acum stai înaintea Împăratului celui veșnic și cu dreapta Lui te-ai încununat, roagă-te Lui pentru nevrednicii robii tăi, ca să-I cântăm Lui și să-L preaînălțăm în veci.

Și acum..., a Născătoarei

Norul cuvântului tu ești, prealăudată și lumina soarelui, căruța cea de mult preț, înălțarea fecioarelor, munte gras și închegat, care petreci întru preacurată feciorie, ceea ce ești cu nume de domn numită.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...,

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dulce ca finicul, care crește înalt și flori face ca ale măslinului stâlpări mult roditoare, tu ești de-a pururea, cel care ai adus doi cinstiți struguri copți, pe mucenicii Roman și David.

Stih: Sfinte Vladimir, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Astăzi cetele cnejilor ale celor de bun neam stau înainte purtând buna credință împreună cu poporul cel credincios, lăudându-te pe tine, povățuitorule și grabnic folositorule, adu-ți aminte de noi de toți, ca prin tine să aflăm viață în pace.

Slavă...,

Popoarelor, adunându-vă, veniți în cinstita biserică, a preafericitului marelui cneaz, plăcutul lui Hristos, cel preaslăvit și luați viață și mântuire, dar și mare milă.

Și acum..., a Născătoarei

Tu, Fecioară, pe Dumnezeu ai născut pe pământ, în trup făcând unire, Care a fost fără de trup într-un ipostas și în două firi, ca să ne mântuiască pe noi pe toți, cei ce ne închinăm ție cu credință, ca Preacuratei de Dumnezeu Născătoarei.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
28 Mai