Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia

Canoane

Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia

Troparul Sfintelor Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

glasul al 8-lea

Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cereţi-mi acum har de la cer, muceniţele Domnului, ca să laud pe pământ prăznuirea voastră cea purtătoare de lumină.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Dumnezeiescul Duh rupând fecioarele legăturile doririi celei trupeşti, s-au legat cu Hristos, prin Puterea Dumnezeirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

A putut Veliar să înşele odinioară pe Eva,dar acum a fost ruşinat, călcat fiind cu adevărat de picioarele voastre, cinstitelor muceniţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Stăpână, ai născut în chip de negrăit pe Cel pe Care Tatăl L-a născut fără schimbare şi ai hrănit la sân pe Cel Ce hrăneşte toată lumea.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De ploile Dumnezeiescului Duh adăpându-se fecioarele, au odrăslit spice muceniceşti, prin Dumnezeiasca lucrare.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind muceniţele mai mult cele nevăzute decât pe cele văzute, au biruit pe demonii cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doritoare fiind numai de dragostea şi de iubirea lui Hristos, fecioare cinstite, nicicum nu aţi avut grijă de dorirea cea pămân­tească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rupe, Stăpână, zapisul cel cumplit al păcatelor mele, cea care ai rupt legăturile iadului cu naşterea ta cea mai presus de fire.

Irmosul

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostele trupului dând loc dragostei celei Dumnezeieşti, au făcut pe fecioarele lui Hristos locaşuri ale Duhului.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu unire cugetătoare de Dumnezeu împotrivindu-vă celor potrivnici, aţi câştigat Dumne­zeiască biruinţă şi v-aţi învred­nicit de Dumnezeieştile cununi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alipindu-vă de dragostea Împă­ratului tuturor, fecioare tinere, v-aţi ridicat prin pătimire la Dumnezeiască Cămara cea Cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Întrupat pe Domnul, Doamnă a toată zidirea, pe Care roagă-L, Preasfântă Fecioară, ca să ne mântuim de vrăjmaşul cel ce ne domneşte.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fecioarele cele cugetătoare de Dumnezeu au mânecat împreună către Hristos, Lumina Cea Neapusă şi s-au luminat mai mult decât lumina soarelui.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bărbăteşte v-aţi dat mădularele spre chinuri, chinuind pe tiranul cu tăria credinţei, vrednicelor de minuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Flori sfinţite ale muceniţelor v-ati arătat, prealăudatelor, suflând Bisericii bunul miros al Dumnezeieştii cunoştinţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te, Fecioară, să-mi fie mie sfârşitul bun, ca să scap de chinurile cele fără de sfârşit, care mă aşteaptă şi să mă mântuiesc.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bărbăteşte au răbdat durerile trupului şi chinurile focului, purtătoarele de lupte şi miresele lui Hristos Hionia, Agapia şi Irina şi au primit răsplătit cununa cea frumoasă şi mărirea cea nespusă.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Târâte fiind pe pământ ca nişte pietre, aţi stricat toată zidirea înşelăciunii cu Puterea Cuvân­tului şi ducându-vă către Bise­rica cea sfântă, cu bucurie staţi înaintea Stăpânului a toată zidirea, tinere fecioare, Sfintelor Muceniţe Agapia, Irina şi Hionia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De dragostea cea Dumnezeiască înfierbântându-se Muceniţa Hionia şi Viteaza Agapia, bărbăteşte au intrat în văpaia cupto­rului şi Mărita Irina rănită fiind cu săgeata, s-a suit la ceruri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lepădând Adam hainele cele de piele ale omorârii, prin Întru­parea Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, s-a îmbră­cat cu podoaba Slavei celei Dumnezeieşti, mărindu-te cu bucurie ca pe o Maică a lui Dumnezeu, Preacurată.

Irmosul

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de rele şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

CONDAC

glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Prin credinţă într-aripându-ţi tare sufletul, Sfântă Muceniţă Irina, arătat ai ruşinat pe cel viclean şi mulţime mare de oameni ai adus lui Hristos, fericită şi purtând porfiră de sângiuri te veseleşti acum împreună cu îngerii.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii evreieşti în cuptor...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fecioarele lui Hristos, înţelepţeşte nu s-au înspăimântat nici de fiarele cele sălbatice care veneau asupra lor, nici de năvălirea cea aprinsă a focului celui de nesuferit, nici de tăierile mădularelor, nici de durerile cele de multe feluri.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mieluşelele lui Hristos, având ochii inimii către Domnul şi Împăratul Cel Ce mântuieşte, au alergat către toată tabăra vrăjmaşului şi bărbăteşte au biruit-o pe ea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Purtătoarele de chinuri, îndrep­tându-şi tot cugetul către Mirele Hristos, au socotit chinurile cele amare ca nişte desfătări, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omoară-mi, Preacurată, păcatul meu cel viu, care omoară sufletul meu şi mă învredniceşte să mă împărtăşesc de Viaţa Cea Dumnezeiască, Ceea ce ai născut Viaţa care a omorât şarpele.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Tinerii cei grăitori...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mieluşelele lui Hristos, minunat fiind învăţate cele Dumnezeieşti, au luat gând bărbătesc în vremea luptelor, nevoindu-se bărbăteşte.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întunecat prigonitorul de beţia păcatului celui întunecat, se purta ca unul ce era de râs, iar fecioarele lui Hristos se arătau ca lumina.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe SfântulDuh, Domnul.

Fiind împodobite cu haina cea mohorâtă a fecioriei şi primind de la Hristos cununile fecioriei, locuiţi în Locaşurile cele Împărăteşti împreună cu îngerii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuptorul purtând odinioară semnele naşterii tale, nu a ars pe cei trei tineri, precum nici Focul Dumnezeirii nu a ars pântecele tău, Maică Fecioară.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-Lpe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor călcând văpaia cea de foc, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Trecând, fecioarelor, valurile cele sălbatice ale încercărilor, v-aţi îndreptat către Limanurile cele Dumnezeieşti, prin ocârmuirea lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte stele, ca nişte făclii luminătoare, Sfintele Muceniţe Irina cu Hionia şi cu Agapia luminează din destul toată plinirea Bisericii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Cetele celor fără de trup v-aţi unit purtătoarelor de lupte şi fiind în trup, arătat aţi biruit pe vrăjmaşii cei fără de trup.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai mult decât soarele strălucind pomenirea voastră, luminează toată plinirea credincioşilor, pe care o cinstim în fiecare an, fecioarelor muceniţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iubitoare de bunătate, Fecioară, îmbunătăţeşti sufletul meu cel înrăutăţit cu păcatul, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel Preabun.

Irmosul

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară, Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu Cetele cele fără de trup, mărindu-te pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Cu Dumnezeiască cuviinţă logodindu-vă cu Domnul, aţi adus Lui zestre sângele şi junghierea, tinerelor purtătoare de luptă şi după vrednicie aţi câştigat Cămara cea Dumnezeiască de mire, neîncetat umplându-vă de Lumină Neapusă. Pentru aceasta săvârşind în duh sfântă şi cinstită pomenirea voastră, slăvim pe Mântuitorul Hristos şi cu credinţă strigăm: rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut în chip de netâlcuit pe Cel Ce ţine lumea şi în braţe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară şi cu credinţă te măresc ca să mă izbăvesc eu de greşeli, când va fi să stau înaintea feţei Ziditorului meu, Stăpână Fecioară Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruieşti, că poţi toate câte le voieşti.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcrimând şi cu amar a strigat: lumea se bucură, luând izbă­virea, iar cele dinlăuntru ale mele ard văzând Răstignirea pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credinţă: milostiveşte-te spre noi, Fecioară şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce se închină Patimilor Lui.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai