Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Andronic şi soţia sa, Iunia

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Andronic şi soţia sa, Iunia

Troparul Sfinţilor Apostoli Andronic şi soţia sa, Iunia, glasul al 3-lea

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă aduce lui Dumnezeu cinstita Biserică, întru preasfântă pomenirea ta, fericite, mărind cu credinţă nevoinţele tale.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toate mişcările minţii tale, le-ai îndreptat spre plinirea voilor lui Dumnezeu, bucurându-te, preasfinţite Andronic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Primit-ai de la Dumnezeu har dumnezeiesc, a curăţi boli, şi a goni duhuri viclene, cugetătorule de Dumnezeu Andronic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Plouă-mi mie mântuire de toate greşelile, şi îndreptare vieţii, cu mijlocirea şi cu harul ce este întru tine preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt ca Domnul...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin luptele tale omorându-ţi mădularele, te-ai învrednicit a vedea viaţa celor vii, pe Hristos Dumnezeul nostru, purtând trup pe pământ, apostole Andronic.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai suflător de foc apostole, în inima ta cea curată, purtând fierbinţeala dumnezeiescului Duh, şi arzând mărăcinele înşelăciunii, prealăudate Andronic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glasul cuvintelor şi puterea minunilor tale, a alergat la marginile lumii învăţând pe credincioşi harul cel mântuitor, ucenice al Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu este fără prihană afară de tine Stăpână şi nu este nevinovată afară de tine Preacurată. Căci numai tu te-ai făcut loc de sălăşluire Dumnezeului tuturor.

Irmosul

Nu este sfânt ca Domnul şi nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care Îl laudă toată făptura şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Din munte umbros...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie ca unei rude ţi se închină Pavel, vestindu-ţi dumnezeieştile laude înaintea credincioşilor, grăitorule de cele dumnezeieşti, luminătorule al celor ce te laudă pe tine, Sfinte Apostole Andronic.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te casă Preasfîntei Treimi, ai surpat casele şi capiştile înşelăciunii, şi ai zidit biserici spre mântuirea sufletelor noastre, prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Purtând puterea lui Dumnezeu, ai putut răpi vasele celui putincios şi a le săvârşi locaş Duhului celui preasfânt, fericite Andronic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Fecioară Născătoare de Dumnezeu, toţi credincioşii într-un glas pururea te lăudăm, ca pe o părtinitoare, şi ca pe o ajutătoare întărită, şi ca pe o mântuitoare a sufletelor noastre.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel ce din noaptea...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o rudă a lui Pavel şi ca pe unul ce ai fost ucenic mai înainte de dânsul, dimpreună, cu el acum te cinstim, adunându-ne cu credinţă, Sfinte Andronic.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe stelele cele luminoase şi Sfinţiţii Apostoli, dumnezeieşte să-i cinstim, pe Iunia şi pe purtătorul de Dumnezeu Andronic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fericitul Pavel vă propovăduieşte pe voi la adunarea Bisericii, ca pe nişte vestiţi între Apostoli, fericiţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceata proorocilor te-a însemnat mai înainte pe tine Preasfântă Fecioară, cu însemnări sfinţite, că vei fi Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Haină luminoasă...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Casa ta izvorăşte izvoare de tămăduiri, celor ce cu dragoste năzuiesc către dânsa, Apostole, curăţind bolile cele sufleteşti.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea neamurilor, care erau stricate de necredinţă, o ai înnoit cu nestricăciune, prin dogmele tale cele dulci, prietene adevărat al Preacuratului Iisus.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca soarele ai străbătut pământul, preaînţelepte, vestind credincioşilor lumina cea nezidită, a Dumnezeirii celei în trei sori, Sfinte Andronic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cunoscutu-s-au întru tine cărările cele dumnezeieşti, ale Stăpânului celui ce după trup a sărăcit pe pământ, şi a îmbogăţit pe credincioşi, ceea ce eşti neispitită de nuntă, Stăpână.

Irmosul

Haină luminoasă, dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult-Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC

Glasul al 8-lea

Podobie: Cele de sus căutând...

Pe steaua cea prealuminoasă, care cu lumina dumnezeieştii înţelepciuni a luminat neamurile, pe Andronic, apostolul lui Hristos, împreună cu înţeleapta Iunia, care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând: rugaţi-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cela ce din început...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bolile cumplite şi toate neputinţele alungi, de la sufletele şi de la trupurile celor ce aleargă la locaşul tău, înţelepte ucenice al lui Hristos.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Gonind năpădirile cele demonice, curăţeşti patimi cumplite ale oamenilor, prin milostivire, însuţi văzătorule de Hristos. Pentru aceea cu credinţă te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bârfele ritorilor supunându-le cu dogme drepte, ai propovăduit pe Dumnezeu, Care a vorbit cu oamenii în chipul trupului pentru bunătatea Sa.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ce ai locuit în pântecele Fecioarei, şi într-însa din nou ai zidit pe Adam, bine eşti cuvântat în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Domnul, Cel ce S-a...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Putrejunea răutăţii care mânca inimile oamenilor, o ai încetat cu dumnezeiasca sare a dogmelor tale Andronic şi le-ai pus mântuite înaintea Cuvântului, Celui Ce S-a smerit, de trei ori fericite.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Şi preot şi jertfă şi jertfitor te-ai arătat Celui ce s-a jertfit pentru milostivire şi către Dânsul ai alergat Andronic, primind de la Dânsul cununa nestricăciunii şi a dreptăţii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Arătatu-te-ai mărite propovăduitor dumnezeiesc, Apostol văzător de Dumnezeu, surpător al idolilor pierire şi îmbogăţitor celor lipsiţi şi mare locuitor Sionului celui de sus, întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca într-un cleşte porţi în mâini jăratecul, care izvorăşte dumnezeiasca rouă, celor ce se primejduiesc de văpaia înşelăciunii, Fecioară, şi arde patimile celor ce preamăresc împărăţia Lui.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm, şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel Ce S-a preaslăvit în muntele cel sfânt, şi în rug prin foc a arătat lui Moise taina naşterii pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Naşterea pururea Fecioarei...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să te arăţi moştenitor al vieţii celei de acolo, prin cuvântul tău cel purtător de viaţă, ai înviat pe cei omorâţi mai înainte de supărările demonilor, vrednicule de fericire, Andronic.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce te-ai făcut viţă foarte roditoare, a viei celei adevărate, preafericite, ai revărsat vinul nestricăciunii, şi ai veselit inimile oamenilor, prealăudate Andronic.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toţi te fericim pe tine, care cu fulgerele dogmelor ai ars materia mulţimii zeilor şi arătat ai luminat lumina cunoştinţei de Dumnezeu, celor din întunericul vieţii, Andronic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pomenirea ta cea preasfinţită, întinzându-se astăzi la marginile pământului, luminează inimile celor ce cu sfinţenie te laudă întru dânsa, vrednicule de fericire, Andronic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut lumina, preacurată Fecioară, cere nouă lumină şi iertare de păcate şi mântuire sufletelor, celor ce te ştim pe tine adevărată Născătoare de Dumnezeu preacurată.

Irmosul

Naşterea pururea Fecioarei, ceea ce s-a arătat mai înainte dătătorului de lege, în munte prin foc şi prin rug, spre mântuirea noastră, a credincioşilor, cu cântări neîncetat o slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dumnezeiescul Andronic fiind cu chip luminos, prin lumina cunoştinţei de Dumnezeu, a luminat inimile a veni către Domnul. Drept aceea şi după sfârşit izvorăşte tămăduiri, celor ce cu credinţă se apropie de cinstita lui casă, şi tuturor credincioşilor le cere mare milă.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei