Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra

Troparul Sfinţilor Mucenici Timotei şi Mavra, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

Glasul al 6-lea

Irmos: Ca pe uscat umblând Israel...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Praznicul cel sfânt şi cinstit al sfinţilor pătimitori, să cinstim cu sfinţenie noi poporul cel sfinţit, ca să ne izbăvim de răutăţi prin rugăciunile lor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii cei viteji sârguindu-se ca să ia de la Hristos cununi sfinţite de biruinţă, au ales mai bine a muri decât a trăi. Pentru aceea lămurit au şi dobândit mărire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nespăimântându-vă de durerile trupului, nici de chinuri temându-vă, nici de focul celor ce vă prigoneau, mucenicilor, bărbăteşte aţi propovăduit pe Hristos în privelişte, purtătorilor de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul cel mai presus de fiinţă, înfiinţându-se din curate sângiuirile tale, Fecioară, ne-a îndumnezeit pe noi, şi ne-a mântuit de stricăciune. Pentru aceea cu credinţă pururea te slăvim pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenie deschizând poporului dumnezeieştile cărţi, şi luminând inimile, cu bucurie te-ai dat cinstitei mucenicii, ostaşule al lui Hristos, Timotei.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arzându-ţi-se sufletul de dragostea cea dumnezeiască, mucenice, bărbăteşte te-ai împreunat cu focul chinurilor. Pentru aceea rouă cea dumnezeiască a lui Hristos, te răcorea pe tine, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-ţi-se cugetul cu plecarea către Hristos, mucenice, nici cum nu simţeai atingerile cele cumplite ale fiarelor celor arse prin foc, mărite Timotei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind din fire fără de patimă Fiul tău Fecioară, şi-a luat trup din preacurate sângiuirile tale, şi prin patima Crucii, m-a mântuit pe mine de patimi, preacurată.

Irmosul

Nu este sfânt precum Tu Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule, şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Hristos este puterea mea...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Poftind cinste preamare, v-aţi învrednicit ei, făcându-vă fii luminii celei dumnezeieşti, marilor mucenici ai lui Hristos, cei ce sunteţi de o stare asemănătoare cu îngerii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Numărându-te întocmai cu cetele sfinţilor, mărite, şi având urechi cu bună auzire, către legile cele dumnezeieşti, vitejeşte ai suferit străpungerile, Timotei mărite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-te pe lemn cei cu cugete deşarte, ţi-au îngreuiat capul cu piatră, mărite Timotei; dar Hristos te-a întărit, cinstindu-te cu dumnezeiasca pătimire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Curgerea cea nestatornică a lucrurilor celor trecătoare, cu adevărat o aţi urât fericiţilor, şi v-aţi dat pe voi înşivă la chinuri, moştenind pentru acelea bunătăţile cele veşnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti locaş curăţiei, sălăşluirea Stăpânului tuturor, lauda tuturor proorocilor, Biserică de Dumnezeu dăruită, milostiveşte-te spre cei ce te laudă.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cu dumnezeiască strălucirea...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bună voie ai ascultat cuvintele soţului tău Mavra, ceea ce eşti cu chipul luminos, şi lepădând întunecosul rău cuget, te-ai făcut lumină prin mucenicie, de Dumnezeu fericită.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiescul Duh împlătoşându-te pe sineţi cinstită Mavra, cu bucurie ai ieşit spre învingerea vrăjmaşului, şi l-ai biruit pe el, şi ai primit cununi de biruinţă, muceniţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărturisindu-Te cinstita Mavra pe Tine un Domn Iisus, Care ai zidit pe om cu mâna, i s-au tăiat degetele mâinilor, bărbăteşte suferind tortura cea nedreaptă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Viforul cugetelor, pornirile patimilor şi furtuna supărărilor mele, încetează-le Fecioară de Dumnezeu dăruită, şi mă mântuieşte pe mine care laud măririle tale.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţii Mucenici întraripându-se duhovniceşte cu vetreala Crucii, fără stricăciune au trecut noianul supărărilor prin credinţă, şi s-au odihnit la limanurile cele dumnezeieşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei fără de lege înfierbântând căldarea, te-au aruncat pe tine în ea, căci mărturiseai pe Hristos; dar ai rămas nevătămată, aflând rouă Duhului, care te răcorea pe tine Mavra.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chinuindu-vă mucenicilor, toate împletirile vrăjmaşului bărbăteşte le-aţi risipit, şi sufletele desăvârşit vi le-aţi legat de dragostea lui Hristos, cu lepădarea trupului, pururea pomeniţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preabună stăpână, ceea ce cu trup ai născut pe bunul Dumnezeu, îmbunătăţeşte-mi acum inima mea, fiind înrăutăţită de patimi, ca să te măresc pe tine cu credinţă şi cu dragoste.

Irmosul

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: Scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Cel ce Te-ai înălţat...

Multe feluri de răni răbdând, şi cununi de la Dumnezeu primind pentru noi cei ce săvârşim sfinţită pomenirea voastră, preacuvioase Timotei şi mărită Mavra, rugaţi-vă către Domnul, ca să împace cetatea şi poporul, căci El este credincioşilor întărire.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Dătător de rouă...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arsă fiind cu făcliile pe de toate părţile, nu simţiai pururea pomenită; având foc în inima ta dragostea lui Hristos, şi strigând Lui cu bună rânduială: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădând somnul răutăţii de la ochii tăi Timotei, ai suferit orbirea ochilor, văzând pe Hristos cu ochii inimii, şi cântând totdeauna: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeieştii mucenici cei ce au defăimat cele de jos, şi au câştigat locaşul celor de sus, să se cinstească cu cântări sfinţite, dimpreună cu noi, neîncetat strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prealăudată Fecioară, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel prealăudat, arată-ne părtaşi luminii pe noi cei ce te lăudăm. Şi ne mântuieşte de gheenă şi de văpaie şi de toată vătămarea vrăjmaşului, prin rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu preacurată.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Din văpaie, cuvioşilor...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Păzind legile Atotţiitorului, nu v-aţi plecat stăpânirii celor fără de lege; nu aţi dat cinste viclenilor demoni, vitejilor mucenici, moştenitori ai Domnului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legaţi lămurit cu înjugare preaaleasă mucenicilor, aţi ridicat jugul Domnului cel preauşor deasupra grumajilor voştri, şi v-aţi împreunat cu cetele mucenicilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întinzându-vă în multe zile pe lemnul Crucii, prealăudaţilor, aţi închipuit patima cea cinstită a Celui ce a pătimit de bună voie; pe Care îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu prelungirea chinurilor aţi răbdat cu adevărat moarte preasilnică, sfinţilor. Pentru aceea v-aţi mutat către viaţa cea fără durere, lăudând pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţatu-te-ai Fecioară născând pe Cel preafrumos întru podoabă, pe Hristos Domnul, Cel ce luminează pe credincioşi cu lumini dumnezeieşti; pe Care îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinam Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie, cuvioşilor rouă ai izvorât, şi jertfa dreptului cu apă o ai ars. Că toate le faci Hristoase cu singură voirea; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-v-aţi prealăudaţilor, a vedea slava Celui ce S-a umilit pe Sine pentru milostivire, căci aţi păzit legile Lui, şi v-aţi făcut părtaşi patimilor Lui. Pentru aceea adunându-ne toţi, cu dreaptă credinţă vă cinstim pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împlinit-aţi, înţelepţilor, număr de nopţi şi de zile, pironiţi pe Cruce întocmai la număr cu ceasurile Celui ce pentru milostivire a fost răstignit pe Cruce; pe Care mărturisindu-L stăpânitor tuturor, v-aţi dat duhurile voastre în mâinile Lui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Oastea îngerilor, ceata cea fericită a proorocilor, a mucenicilor, a apostolilor şi a cuvioşilor, a lăudat suirea voastră; iar Stăpânul tuturor ca un preabun v-a încununat pe voi mucenicilor, cu cunună de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cereţi-ne înţelepţilor, dezlegare păcatelor, îndreptare vieţii, ferire de toate relele, nouă celor ce cu dragoste vă cinstim pe voi şi săvârşim cinstita voastră prăznuire, preavitejilor purtători de chinuri ai lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminează-mă cu lumina ta, Fecioară, rogu-mă, ceea ce eşti dăruită de Dumnezeu între femei, şi mă mântuieşte de focul cel veşnic, ca să te măresc, şi după datorie să laud măririle tale.

Irmosul

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti; iar prin tine prea curată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat. Pe Care slăvindu-L cu ostile cereşti, pe tine te fericim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Cinstind pe Dumnezeu, arătat au întunecat înşelăciunea Timotei şi mărita Mavra, şi suferind toată tortura prea măriţii, au strălucit mai mult decât razele soarelui, şi s-au făcut slujitori împreună cu îngerii; pe care cu credinţă, să-i mărim.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei