Canon de rugăciune la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (2)

Canoane

Canon de rugăciune la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (2)

Troparul Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, glasul al 8-lea

Preaslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel Ce luminători pe pământ pe Părinţii noştri i-ai întemeiat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi, pe toţi, ne-ai îndreptat, mult Îndurate, Slavă Ţie.

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmos: Pe prigonitorul Faraon...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Binecredincioasă adunare a Părinţilor strângându-se oarecând împotriva învăţăturii lui Eutihie, cu adevărat au adeverit pe Mântuitorul în două firi Nedespărţite, învăţăturilor dumnezeiescului Părinte Chiril vădit urmând şi rămânând în ele.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Numărul cel de şase sute şi treizeci al credincioşilor bărbaţi, înşelăciunea lui Eutihie şi eresul lui Sever surpându-l, a zis: în două firi pe Hristos propovăduim, urmând cuvintelor Fericitului Chiril.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce nu propovăduieşte în două firi şi în două lucrări pe Hristos, Cuvântul Tatălui, să fie anatema. Că Sinodul al patrulea al Sfinţilor Părinţi înţelepţeşte aşa a rânduit. De aceea, toţi să-i fericim pe dânşii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lucruri preaslăvite s-au grăit despre tine în neamurile neamurilor, Ceea ce pe Dumnezeu Cuvântul în pântece L-ai încăput şi Curată ai rămas, de Dumnezeu Născătoare, Marie. Pentru aceasta, toţi te cinstim pe tine, Ceea ce eşti după Dumnezeu Folositoarea noastră.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce vă făliţi fără ruşine cu cuvintele lui Sever cele pline de otravă aducătoare de moarte, ruşinaţi-vă pururea, depărtându-vă toţi de Biserică, ca nişte lupi şi câini răpitori.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunările şi credincioşii, pe Atotfăcătorul şi Mântuitorul în două firi Nedespărţite şi în două voinţe şi lucrări, Îl cinstim. Pentru aceasta, înşelăciunea lui Sever o lepădăm cu totul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veniţi să lepădăm în chip vădit înşelăciunea lui Sever, a lui Eutihie şi a lui Iacov, a lui Teodor şi a lui Dioscor împreună cu aceştia. Iar Sinodul al patrulea al dreptslăvitorilor Părinţi să-l lăudăm cu cântări dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai înaltă decât Heruvimii şi Serafimii te-ai arătat, de Dumnezeu Născătoare; că tu Singură ai primit în pântecele tău pe Dumnezeu Cel Neîncăput, Neîntinată. Pentru aceasta, toţi creştinii cu cântări te fericim, Curată.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Tu eşti Tăria mea, Doamne...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Spune nouă, nebunule şi zadarnicule Sever, cum să fie o fire împreunată Lumina cea fără de început, Cuvântul şi Fiul Tatălui? Că de zici aşa şi altă fire ai însemnat; că trupul şi Cuvântul nu sunt o fiinţă, ci două sunt, nesocotitule.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisind că firea omenească cea întrupată este neschimbată cu totul şi neamestecată cu firea Cuvântului, învăţătorul alexandrinilor şi cel mai întâi cu scaunul, luminat a învăţat că sunt două firi şi două voinţe, pe cei ce voiesc a cunoaşte dreapta credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Două firi ale lui Hristos, fără amestecare noi, toţi credincioşii mărturisim, toată păgânătatea lui Eutihie împreună şi a lui Dioscor cel fără minte hulind, urmând rânduielii Sfinţilor Părinţi şi cuvintelor dumnezeiescului Chiril.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Căruţă de Heruvimi eşti tu, Maica lui Dumnezeu, Curată; tu Încăpere, tu şi Locaş Părintescului Cuvânt şi Dumnezeu, Care S-a îmbrăcat în Trup din Preacurate coapsele tale. Pentru aceasta, în două firi, Celui Ce S-a Întrupat din tine închinându-ne, neîncetat Îl slăvim.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

O, Sever! Firile lui Hristos nu le amesteca, călcătorule de lege, pentru că Părinţii ce se adunaseră şi toţi preaferi­ciţii învăţători au arătat că Hristos este în două firi şi într-un Singur Îpostas, tuturor aşa vestindu-L.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-a cu adevărat firea omenească Cel fără de început, Cuvântul Tatălui, ca un Iubitor de oameni, vrând să ne miluiască pe noi, cei pieriţi. Pentru aceasta, Îl mărturisesc pe E1 în două firi şi în două voinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Sever l-a surpat al patrulea sobor şi pe Dioscor, care au hulit pe Hristos, întărind cartea lui Leon cel întâi şezător pe scaunul Romei celei vechi, foarte bine adeverind cele două firi ale Mântuitorului Neamestecate şi Nedespărţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai îndrăzneală ca o maică către Fiul tău, Preacurată, purtarea de grijă pentru noi cei de un neam te rugăm să nu o treci cu vederea. Că pe tine Singură creştinii către Stăpânul te punem Rugătoare Milostivă.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Două cărţi ale lui Chiril, care au fost trimise oarecând la Singhel, mai marele scaunului din Apus, hulesc toată înşelăciunea lui Sever, cu dreaptă credinţă pe Hristos propovăduind.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chiril pe Hristos propovăduieşte în două firi şi în două lucrări, biruind eresul lui Sever cel fără minte. Pentru aceasta, toţi să rămânem în învăţăturile lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară curată şi de Dumnezeu Născătoare, Slăvită Marie, credincioşii după adevăr pe tine te propovăduim, astupând gura lui Nestorie cea hulitoare şi gândul cel rău al lui Dioscor.

 

CONDAC

Glasul al 8-lea

Propovăduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor au întărit credinţa Bisericii; care, purtând haina adevărului cea ţesută din teologia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte taina cea mare a dreptei credinţe.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În două firi şi în două lucrări mărturisind pe Hristos Neamestecat şi Neschimbat, înşelăciunea lui Sever o biruim. Pentru aceasta, Celui Ce a răbdat patimă prin luarea trupului, să-I cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Unul cunoaştem, Cel de pe Cruce şi din sânurile Tatălui, ca pe un Dumnezeu întru cele Preaînalte; iar în mormânt ca pe Cel Ce S-a împreunat cu trupul, Căruia cântăm cu un glas zicând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deşertarea lui Arie, cel ce micşora pe Dumnezeu şi despărţirea încă şi amestecarea firilor de către Savelie, a vrăjmaşilor Treimii, credincioşii urându-le, Treimii să-I cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Tine, Domnul tuturor, Tatăl numai al Unuia-Născut Fiului, cu dreaptă credinţă Dumnezeu numindu-Te, Te vestim şi pe Unul Care din Tine iese, Duhul Cel Drept, Cel de o fiinţă şi împreună Veşnic ştiindu-L.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: De şapte ori chinuitorii...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să se ruşineze feţele şi să se astupe gurile celor ce nu propovăduiesc un Fiu în două firi Netăiat, Neschimbat şi Neamestecat; căci noi, dreptcredincioşii, slăvim pe Hristos şi după una şi a lucra şi a voi, nu în două ipostasuri, ci în două firi.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aveţi numirea lui Iacov Chenton, scriindu-vă vouă numele aceluia, răspundeţi nouă: oare întru numirea lui v-aţi botezat voi în scăldătoare de demult? Pentru acestea v-aţi depărtat de la Hristos cu adevărat, de bunăvoie umplându-vă de ruşine împreună cu mincinosul acela.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În Calcedon, Sinodul al patrulea pe Dioscor, cu Eutihie, pe răul Sever, i-a surpat şi de tot a tăiat de la dumnezeiasca Biserică a lui Hristos şi Stăpânul, înşelăciunea lor cea spinoasă, care amestecă firile Mântuitorului; cu care împreună noi, dreptcredincioşii, să nu credem acelora.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe o Dumnezeire Întreit Luminătoare, pe o Rază Strălucitoare dintr-o fire în Trei Ipostasuri, pe Tatăl Cel fără început şi pe Cuvântul Cel împreună de o fiinţă cu Tatăl şi pe Duhul Cel Purcezător împreună şi de o fiinţă: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, înălţaţi-L întru toţi vecii

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sufletul meu cel omorât înviază-l; căzut fiind ridică-l; rănit fiind vindecă-l; mintea mea împac-o şi potoleşte valurile ispitelor, Fecioară şi mă miluieşte pe mine cel ce cânt: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Spăimântatu-s-a cerul...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Despărţit-a Sever înşelătorul Biserica lui Hristos cea bine slăvită şi pedeapsă, cu sfatul Părinţilor celor binecredincioşi, a luat pe dreptate, pentru hula şi pentru bârfirea sa şi a fost lepădat din adunarea învăţătorilor şi osândit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Firile lui Hristos pentru ce le împreunezi? Şi unire şi amestecare aduci împotrivă, patima Crucii şi Îngroparea adăugând Dumnezeirii Celei Nepătimitoare, a Unuia Născut Cuvântului lui Dumnezeu, o, ticălosule Sever? Pentru aceasta, de hulirea ta cea prea mare ne scârbim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mândria împreună şi îndrăzneala vrăjmaşilor surpă, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară şi sfaturile celor rău înţelegători, Făcătorule; iar adunarea credincioşilor întăreşte-o neclintită ca un Dumnezeu, fruntea înălţându-ne şi în credinţă întărindu-ne, ca toţi pe Tine să Te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Luminătorii prealuminaţi ai adevărului lui Hristos luminat v-aţi arătat lumii, Preafericiţilor Părinţi, secând eresurile celor grăitori cu limbi hulitoare şi stingând amestecurile cele în chipul văpăii, ale celor rău slăvitori. Pentru aceasta, ca nişte ierarhi ai lui Hristos, rugaţi-vă să ne mântuiască pe noi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Degrab primeşte, Stăpână, rugăciunile noastre şi le du Fiului şi Dumnezeului tău. Doamnă, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, dezleagă din primejdii pe cei ce aleargă la tine, potoleşte meşteşugirile împotrivă şi surpă îndrăznirile celor fără de Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor tăi.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie