Canon de rugăciune la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (1)

Canoane

Canon de rugăciune la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (1)

Troparul Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, glasul al 8-lea

Preaslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel Ce luminători pe pământ pe Părinţii noştri i-ai întemeiat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi, pe toţi, ne-ai îndreptat, mult Îndurate, Slavă Ţie.

 

Cântarea 1

Glasul 1

Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe surpătorii cei drepţi ai înşelăciunii, acum a-i lăuda gândind, Stăpâne, chemăm harul Tău cel de sus Atotputernic şi lucrarea Ta. Că Tu eşti cu adevărat Dreapta şi Puterea Tatălui.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintelor sfinţilor prooroci şi legile Evangheliilor urmând, înţelepţii Părinţi în chip luminat ne-au învăţat despre Dumnezeu Cel Nevăzut şi despre Cel văzut, de înşelăciune pe toţi izbăvindu-ne.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De sus ceata proorocească şi numărul dumnezeiesc al Apostolilor limpede ne-a învăţat despre un Dumnezeu în Trei Feţe şi Atotputernic. Pe Acela cinstiţii Părinţi luminat L-au descoperit nouă.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Legilor dumnezeieşti supunându-se, de Dumnezeu purtătorii Părinţi au învăţat ca pe Făcătorul tuturor, Cel Ce este Necunoscut după fiinţă, bine să-L cunoaştem numai din lucrările ce se văd.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai încăput în pântecele tău cu Dumnezeiască Lucrare Lumina cea Întreit Strălucitoare, Stăpână, luminează ca o bună inimile celor ce te laudă pe tine cu bună credinţă. Că tu eşti Lumină şi Slavă şi Izbăvire veşnică.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Unule, Cel Ce ştii...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cel dintâi al bunătăţilor, darul Duhului ca nişte râuri pe voi din sine v-a izvorât, ca să opriţi înşelăciunea şi pe credincioşi să-i adăpaţi, slăviţilor, cu apele dreptei credinţe, după propovăduirea Proorocilor şi a Apostolilor.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Serghie şi pe Pir, căpeteniile cele rele ale eresului, pe Pavel şi pe Petru şi pe Teodor, vitejeşte împreună i-aţi surpat, înţelepţilor, cinstita Biserică întărind, măriţilor, cu învăţăturile Apostolilor şi ale Părinţilor.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrarea împreună fără de început a fi a Dumnezeirii Celei fără de început propovăduind-o luminat, de Dumnezeu purtătorii au învăţat că este zidită lucrarea Întrupării celei zidite, vestind că Fiul în două firi este un Singur Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce dorim să vedem razele darului Duhului şi Dumnezeiasca Strălucire cea Neînserată, să alergăm la Izvorul Darului, la Maica Făcătorului. Că printr-însa se dăruiesc credincioşilor toate cele bune.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Munte umbros cu Darul...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetând la legile Duhului, aţi primit, înţelepţilor, mărturisirile părinteşti, ce s-au trimis la voi de la Roma şi adeverindu-le cu lumina Duhului, aţi întărit bine Biserica.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu laude să încununăm dumnezeiasca adunare a celor purtători de Dumnezeu, noi, credincioşii. Pentru că ne-au propovăduit nouă pe Cuvântul Cel Întrupat, Dumnezeu şi Om, cu lucrările şi cu voile deosebite.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Honoriu, cel ce prea mult se înălţa cu gândul de pe scaunul şi din stăpânia Romei celei vechi, oarecând bine l-aţi surpat, preaînţelepţilor şi l-aţi arătat pe el a fi cu totul nevrednic de stăpânire şi de scaun.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ipostatic şi Lumina Cea Adevărată ai născut, Fecioară, te rog deschide-mi ochii sufletului meu şi strălucirii celei de acolo părtaş mă fă; că tu eşti Mijlocitoare către Dânsul şi Folositoare.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel Ce ai luminat cu...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dătători de lege, de Dumnezeu purtătorilor, Hristos v-a arătat pe voi, care aţi povăţuit prea bine, ca Moise pe noul Israel şi pe Faraon vrăjmaşul în adâncul cel cumplit al pierzării, ca şi acela, l-aţi cufundat.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de frumoasă şi de luminată adunarea Părinţilor, care, cunoscând pe Iisus, Unul prin Sine şi Împreunat ca Dumnezeu şi Om, propovăduieşte două lucrări ale Lui tuturor marginilor.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dar dumnezeiesc scrisorile de la Roma socotindu-le, peste acelea au întărit turnul dreptei credinţe înţelepţii dascăli, propovăduind că două sunt lucrările lui Hristos, aşa cum sunt şi firile.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinatu-s-au Pavel, Petru şi cu Teodor, împreună cu Pir şi Serghie şi Honoriu, cei ce făceau amestecarea celor două firi ale lui Hristos, cu amestecarea lucrării Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată Luminarea tu eşti, Fecioară şi Strălucire şi Locaş Luminii Celei Neapuse fiind; pentru aceasta, rogu-mă, cu a ta lumină, Maica lui Dumnezeu, ochii sufletului meu luminează-i.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Din pântece pe Iona...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Străină şi nouă amestecare a firilor lui Hristos, cu adevărat adunarea cea rea a răspuns, două lucrări amestecând într-o singură lucrare, una şi străină. Prin care plinirea dreptcredincioşilor din sfinţitele curţi o au gonit.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea deşertăciunii, ca să scape de Nestorie cel cumplit, care nebuneşte mărturisea doi fii, a alunecat din prăpastie într-o altă prăpastie, hotărând în zadar tulburarea la voirile firilor; dar a fost biruită de Părinţii cei dumnezeieşti.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce luminat L-au propovăduit mai înainte Părinţii Fiu de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, despre Acelaşi adunarea dumnezeieştilor învăţători, din dumnezeieştile lucrări, pe toţi a învăţat, adeverind fireasca lucrare a Lui, tot aşa şi voirea Lui.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Voirea ipostatică rău înţelegând-o, mai marii răzvrătirii au învăţat că împreună cu voile sunt şi feţele celor ce voiesc. Pe aceştia Părinţii, biruindu-i, au învăţat bine a fi întocmită cu firea lucrarea ei cea de o fiinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uşă a Dumnezeieştii Raze şi Izvor al Luminii Celei Neapuse te-ai făcut, tu, Stăpână; că toată plinirea Dumnezeirii s-a sălăşluit în chip negrăit în pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. A Cărui lucrare firească şi rază o dai celor ce au trebuinţă.

 

CONDAC

Glasul al 8-lea

Propovăduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor au întărit credinţa Bisericii; care, purtând haina adevărului cea ţesută din teologia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte taina cea mare a dreptei credinţe.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cuptor înţelegător...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tine, Fiul lui Dumnezeu şi Om cunoscându-Te mai înainte cetele teologilor, Stăpâne, lumii Te-au propovăduit având două voiri şi două lucrări, Iubitorule de oameni, adeverind doimea amândurora firilor Tale.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Podoabă strălucită Bisericii v-aţi arătat; căci, bineprimind aşezămintele Apostolilor, pe toţi i-aţi învăţat cuvântul credinţei: să cunoască pe Domnul, Unul din Treime, Atotfăcător, Lucrător, Voitor şi Atotputernic.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină Nezidită şi Viaţă Nemuritoare cunoscând pe Dumnezeu, bine L-aţi propovăduit tuturor, mai presus decât cele ce sunt mai jos cu firea, deosebirile fireşti cele din fire cunoscându-le, împreună şi cele nedespărţite.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte fulgere ale Dumnezeieştii Lumini pe voi v-a trimis în lume Hristos, ca să ardeţi de tot pe lucrătorii înşelăciunii şi toată Biserica să o luminaţi, fericiţilor, slăvind pe Dumnezeu Cel Lăudat şi Atotputernic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strălucit-a Hristos, Lumina Cea Neînserată, din pântecele tău mai întâi ieşind şi lumea a mântuit, Cel Preaînălţat. Pe Acela roagă-L, de Dumnezeu Născătoare, să lumineze ochii cei înţelegători ai inimii mele celei întunecate.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca dintr-o îndemnare din dumnezeiasca învăţătură a Apostolilor şi a Proorocilor, Părinţii, pornindu-se, au propovăduit, zicând: Unul este Domnul tuturor, Hristos, într-un Ipostas şi îndoit cu firile şi cu lucrările.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca toată înşelăciunea cea fără de ruşine şi hulirea, Părinţii, izbutind cu totul să o dezrădăcineze de la Biserică, au vestit pe Domnul a avea lucrare şi voire după fiinţă Nezidită ca un Făcător şi zidită ca un Om.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu ţinându-l în mâini ca o sabie, pe vrăjmaşii dreptei credinţe bine i-aţi tăiat, Părinţilor; lucrarea şi voirea Mântuitorului şi toate cele fireşti ale Lui îndoite a fi, cu un aşezământ le-aţi răspuns, aşijderea şi firile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată eşti Frumoasă, toată Bună, toată Luminoasă, de Lumină Purtătoare şi de Dumnezeu Primitoare, cu totul Una şi Strălucită. Pentru aceasta, luminează-mi, Stăpână, ochii inimii mele, cea care miroase mireasma slavei tale şi este rănită cu dor după aceea.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Chipul naşterii tale...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos în voi grăind cele dumnezeieşti de demult şi acum curat cu Cel Curat împreunându-vă, fericiţilor, aţi întărit Biserica Lui, pe care, cu osteneli şi cu sudori multe, cu adevărat o aţi aşezat.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pildă şi îndreptare v-aţi făcut la toată Biserica lui Dumnezeu, de trei ori fericiţilor, învăţând despre întruparea lui Hristos şi grăirea de Dumnezeul Unei Singure Dumnezeiri Nefăcute. Iar acum limba cea vătămătoare după proorocie o goniţi.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toată grăirea împotrivă a relei credinţe după proorocie, Părinţilor, bine o aţi dezlegat. Şi după vrednicie grăind, aţi arătat deosebirea lucrării, Cea firească, a fi Nedespărţită, Nezidită, Atotlucrătoare şi Atotputernică.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Gură lui Dumnezeu făcându-vă, sfinţilor, L-aţi propovăduit pe Cel Ce din fire este Neapropiat a se fi împărtăşit numai prin singure lucrările şi strălucirile Lui. Pentru aceasta, pe voi, ca pe nişte făcători de bine, după vrednicie vă fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu eşti mie şi Coroană de aur şi Dumnezeiască Săvârşire a cântării mele, Prealăudată, pe care întorcându-mă acum din izgonire, o am închinat Fiului tău, cinstită cântare de mulţumire aducând ţie, Ceea ce eşti Pricina bunătăţilor, Preacurată.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Luminătorii prealuminaţi ai adevărului lui Hristos luminat v-aţi arătat lumii, Preafericiţilor Părinţi, secând eresurile celor grăitori cu limbi hulitoare şi stingând amestecurile cele în chipul văpăii, ale celor rău slăvitori. Pentru aceasta, ca nişte ierarhi ai lui Hristos, rugaţi-vă să ne mântuiască pe noi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Degrab primeşte, Stăpână, rugăciunile noastre şi le du Fiului şi Dumnezeului tău. Doamnă, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, dezleagă din primejdii pe cei ce aleargă la tine, potoleşte meşteşugirile împotrivă şi surpă îndrăznirile celor fără de Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor tăi.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie