Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii scoaterii Sfintei Cruci

Canoane

Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii scoaterii Sfintei Cruci

Troparul Sfintei Cruci, glasul 1:

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte. Şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cântare de biruinţă...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfânta Cruce, cea dumnezeiască, mergătoare înainte, revarsă razele darurilor, luminează pe toţi cei ce se închină ei şi cu bună credinţă, cântă pe Hristos Cel Răstignit.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Închinarea Sfintei Cruci înalţă pe cei ce cu dragoste şi cu credinţă o slăvesc, că pe Dumnezeu şi Domnul L-a purtat, Care a pătimit cu trupul şi ne-a zidit pe noi prin patimile cele dumnezeieşti.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Închinarea Sfintei Crucii izvorăşte bună mireasmă a darurilor; şi pe toţi cei ce slăvesc pe Hristos pururea îi umple de mireasmă şi toată răutatea sufletelor o ridică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Domnul, Cel Ce S-a Întrupat din tine, Mireasă Dumnezeiască şi a primit Cruce şi moarte, Mântuitor cunoscându-L pe Dânsul, Îl lăudăm și pe tine te fericim.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Să se întărească inima mea...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfânta Cruce care a săvârşit minuni preaslăvite, în închipuiri mai înainte fiind închipuită, iar acum închinată fiind, lucrează fapte şi mai minunate, sfinţind şi luminând pe cei ce slăvesc pe Ziditorul.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cea care întru războaie este biruinţă dumnezeiască, Sfânta Cruce a lui Hristos fiind închinată, oştirea vrăjmaşilor o biruieşte şi mari biruinţe dăruieşte celor dreptcredincioşi.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Toiagul Domnului, Sfânta Cruce înainte fiind pusă, prin case şi prin locaşuri, temelia acestora o păzeşte neclintită şi toată asupreala şi măiestria potrivnicilor o biruieşte.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfânta Cruce a Domnului fiind închinată cu bună cinstire, umple de dumnezeieşti daruri şi de tămâie înţelegătoare pe cei ce i se închină ei şi norii necazurilor şi ai supărărilor îi ridică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dintru adâncul înşelăciunii a scos omenirea Cel Născut din tine cu lemnul Crucii, Născătoarea de Dumnezeu. Şi la a Sa înţelegere a înălţat pe cei ce te slăvesc pe tine cu bună cucernicie.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cu duhul mai înainte...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Fulgerele darurilor le întinde, celor ce o închipuiesc, Cinstita şi Dumnezeiasca Cruce. Şi fiind închipuită, tare goneşte din văzduh pe începătorul întunericului şi străluceşte pe cei ce cântă pe Hristos Dumnezeu.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cuprinzând inimile cu închipuirea sa, Preacinstita şi Dumnezeiasca Cruce, alină marea patimilor şi încetează întreitele valuri ale primejdiilor. Şi în liniştea dreptăţii aduce pe cei ce cu dragoste o cinstesc pe ea.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Semnul Cinstitei Cruci, ca nişte scântei de foc aruncând raze, arde toată lucrarea vrăjmaşului, lipsindu-l de puteri şi uşurează pe credincioşii care laudă şi cântă cu dragoste pe Hristos Cel Pironit deasupra ei.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Ridicaţi vor fi toţi cei necuraţi şi necredincioşi, a nu vedea slava Domnului, Cinstita şi Sfânta Cruce; iar credincioşilor, această mărire le este şi armă şi scăpare şi zid tare de scăpare.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Toată negura cea geroasă a înşelăciunii se ridică prin tine, Cinstită Cruce, arma dreptcredincioşilor şi tot eresul din nou se pierde şi Biserica se luminează, prin Cel Răstignit cu trupul, prăznuind cele de biruinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu dragoste pe tine, Preasfântă Curată, ca pe Stăpâna noastră şi Împărăteasa tuturor, te slăvim cei ce ne-am luminat cu patimile Filui tău şi făcător de bine al tuturor L-am cunoscut pe Dânsul; slavă darurilor Lui.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Străluceşte nouă lumina...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Acum cei ce ne închinăm cu credinţă Sfintei Cruci celei Preasfinte, arma  noastră cea puternică şi nebiruită care stă de faţă, putere nebiruită luăm asupra vrăjmaşilor.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Ţinând în mâini Sfânta Cruce care a făcut să izvorască apă din piatra cea închipuitoare şi netăiată şi Cinstitei Cruci închinându-ne, luăm izvorul darurilor.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu raze de aur Sfânta Cruce a lui Hristos arătându-se nouă, ne dă daruri sufletelor noastre, celor ce ne închinăm ei şi pe Domnul Dumnezeu Îl cântăm pururea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Cruce a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Mireasă Dumnezeiască, toiag al puterilor având-o cu credinţă, te cântăm pe tine, Împărăteasa tuturor, fericindu-te.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Proorocul Iona urmând...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Preacinstita Cruce închinată fiind acum, bucuria Învierii lui Hristos mai înainte o vesteşte şi frumos propovăduieşte moartea începătorului răutăţilor.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Înfiptu-s-a pe pământ Cinstita Cruce şi scară înţelegătoare către cer se face credincioşilor şi suire celor ce se închină ei şi o cinstesc.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cinstita Cruce în mijlocul pământului fiind răsădită, acum ramurile darurilor le împrăştie din sine şi pe toţi cei ce i se închină îi umbreşte.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfânta Cruce, care a despicat Marea Roşie, mai înainte fiind închipuită, acum fiind închinată, marea primejdiilor şi a patimilor o desparte şi pe cei ce se închină ei îi mântuieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul şi Dumnezeul tău către viaţa cea cerească, pe Cruce fiind Răstignit, din pământ ne-a tras pe noi, cei ce pe tine, Maica Lui, cu adevărat te cinstim.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cuptorul se răcorea...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu cinstit Sângele lui Hristos Sfânta Cruce a Lui adăpându-se, izvorăşte râuri luminoase de daruri înţelegătoare şi adapă pe toţi cei ce se închină ei şi o cântă pe ea cu credinţă.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfânta Cruce a lui Hristos, care a surpat moartea şi pe vrăjmaşul, a zdrobit zăvoarele cele înţelegătoare. Şi acum, tuturor celor ce se închină ei cu credinţă curată şi cu dragoste, le deschide uşile vieţii şi ale hranei celei nestricăcioase.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cei care i se închină cu dragoste Sfinte Cruci, cu puterea ei împrejur se îngrădesc şi pe vrăjmaşii cei înţelegători şi pe cei văzuţi îi gonesc. Şi sunt păziţi nevătămaţi, pe Hristos cu cântări cuvântându-L.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întărire nouă şi putere asupra vrăjmaşilor, ni s-a dăruit Sfânta Cruce a lui Hristos, Fiul tău, prin îndrăzneala ta de Maică, cea primită, prin care, Mireasă Dumnezeiască, adaosurile vrăjmaşului le biruim.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De Care se înspăimântează...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfânta Cruce, pe care o înfipse moartea, fiind acum pusă de faţă şi închinată, văzând-o taberele vrăjmaşilor celor înţelegători, se ascund sub pământ; iar cei ce se închină ei se înnoiesc.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Celei ce de demult lămurit a fost închipuită de Hristos în înălţimea cerului, Sfintei Cruci celei prealuminoase, închinându-se acum cu bună creştinătate, credincioşii se înalţă şi cu razele ei se luminează.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Sfintei Cruci, pe care de demult au propovăduit-o proorocii că într-adevăr se va arăta aşternut picioarelor lui Hristos, acesteia noi acum, cu adevărată credinţă închinându-ne, întru bogate darurile ei ne desfătăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul tău şi Domnul, Fecioară, Care, prin patimă, nepătimire a izvorât nouă pământenilor, pe noi, care cu dragoste pururea te cântăm, ne înnoieşte prin tine ca un Făcător de bine.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe norul cel purtător de...

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Nemurire şi nepizmuitoare picături ale neputreziciunii izvorăşte Cinstita Cruce celor ce se închină ei; îi înviază, îi curăţeşte şi îi înnoieşte şi de mărire mai bună şi de dar învredniceşte pe cei ce cântă pe Iisus Cel Pironit pe ea.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Izbucnind lucrări ca nişte raze prealuminoase, Preacinstita Cruce, pe cei ce se închină ei cu dragoste şi cu credinţă curată, îi povăţuieşte către Lumina Cea Neapropiată şi Nematerialnică, luminând pe cei ce cântă pe Făcătorul tuturor.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cel Ce ai sfinţit lemnul Preasfintei Crucii Tale cu cinstit sângele Tău, Preabunule Cuvinte, cu lucrarea ei luminează-ne pe noi şi sfinţeşte pe cei ce se închină ei şi Te laudă pe tine, Stăpânul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Darul care a strălucit tuturor, mai vârtos decât soarele goneşte, Fecioară, norii primejdiilor şi ai patimilor şi cu lumina înţelegerii celei dumnezeieşti, luminează pe cei ce cu dragoste te slăvesc pe tine şi pe Fiul tău neîncetat Îl cântă, ca pe Stăpânul tuturor.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Luminos se arată cerul, mai mult decât soarele, cu lumina Sfintei Cruci luminând toate cu razele sale; pentru aceasta, Tu, Mântuitorule al tuturor, Iubitorule de oameni, printr-însa luminează mintea noastră şi simţirea, că noi o avem pe ea armă de pace şi nebiruită biruinţă.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai