Paraclisul Sfântului Apostol Cleopa

Paraclise

Paraclisul Sfântului Apostol Cleopa

Troparul

Apostole Sfinte, Cleopa, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin.

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu inainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50  

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul Sfântului Apostol Cleopa

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui „Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniți, într-un gând să mărim pe cel întru care a strălucit darul Duhului și care se roagă pentru sufletele noastre.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mreaja Crucii ai tras pe toți la limanul Vieții și le-ai descoperit tainele credinței celei adevărate.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aprinde candela stinsă a inimii mele, ca unul ce stai înaintea Focului Nevăzut de minte omenească și aduci cereri și rugăciuni pentru poporul binecredincios.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu cetele îngerilor și cu tot soborul Sfinților Apostoli solește-ne nouă întoarcere la pocăință și mare milă de la Hristos.

Cântarea a III-a

„Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.” 

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum te vom mări pe tine, Sfinte Cleopa, cel ce cu dragoste ai propovăduit Învierea Cuvântului, purtând în candela inimii tale lumina cuvintelor dumnezeiești.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cere de la Hristos, Dumnezeul nostru, să ne dea nouă vreme de pocăință și întoarcere la limanul mântuirii, ca să nu fim noi înghițiți de iadul cel cumplit.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cinstea de episcop al Ierusalimului ai luat de la Hristos, binevestind tuturor Învierea Celui Ce a zdrobit porțile morții.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cine poate povesti mulțimea minunilor Tale, Doamne, pe care în toată vremea le dăruiești celor ce Te cinstesc pe Tine și cheamă ajutorul Tău binecuvântat.

Apoi aceste stihiri:

Norii lenevirii mele îi alungă, Sfinte Cleopa, cu a ta rugăciune și fă să îmi plouă și mie îndurările cele dumnezeiești.

Maica Vieții,  din moartea păcatelor scoate-mă pe mine, cel ce cu păcatele cele multe m-am depărtat de Izvorul milostivirii.

Sedealna

În ceata Apostolilor stând, adu-ți aminte de noi, cei mult greșiți, și ne solește la judecata Stăpânului izbăvire din cumplitele munci.

Cântarea a IV-a

„Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerul rugăciunii tale arde toate stogurile ispitelor și alungă de la mine pe vrăjmașii care caută să mă tragă spre focul cel veșnic prin lucrarea păcatelor.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele mele cele necuvioase cumplit apasă asupra mea și nu mă aflu pe mine niciodată vrednic de iertarea Cuvântului, dar grăbește-te, Sfinte, cu a ta rugăciune gătindu-mi căile iertării dumnezeiești.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Porțile îndurărilor dumnezeiești grăbește-te să-mi deschizi, Sfinte, ca unul ce ai îndrăzneală .

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În pântece ai purtat, fiind fecioară, pe Împăratul îngerilor, către Care te roagă să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a V-a

Căutând cu ochiul Tău cel neadormit, milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei şi care slujesc somnului desfătărilor, în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu darul arhieriei fiind sfințit, ai povățuit poporul tău către Hristos, Arhiereul Cel veșnic și Mântuitorul sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râvnă propovăduind pe Hristos, ai stins urzelile păgânătății și pe mulți ai adus la cunoștința Adevărului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe cale ai întâlnit pe Cel Înviat și inima ardea în tine de dorul cel dumnezeiesc, pe care aprinde-l și în sufletele noastre.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Floare rară ce bine înmiresmezi cetele îngerești, împodobește și mintea noastră cu florile înțelegerilor îngerești.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ușile pocăinței deschide-mi mie cu cheia rugăciuunii tale, căci întru multe fărădelegi am căzut, făcând cele necuvenite și pururea osândind pe cei neputincioși asemenea mie.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai dat dormitare ochilor tăi, propovăduind cu timp și fără timp pe Cel Ce a înviat din morți, către Care mijlocește învierea sufletului meu din moartea păcatului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu frumusețea virtuților împodobindu-te, ai lepădat toată dorirea pământească și ai slujit cu dragoste Celui Ce ți-a arătat calea mântuirii.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Întoarce pornirile celor răi asupra noastră și ne dă nouă a viețui în pace cu toți.

Apoi aceste stihiri:

Cu toiagul râvnei pentru Hristos ai povățuit turma ta a alege partea cea bună a Mariei și a se despărți de doririle pământești.

Preacurată care prin cuvânt negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Cleopa, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Prochimenul

Evanghelia

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule...

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Glas 2

Pentru rugăciunile Apostolului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stihira

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegile noastre.

Cuvintele Mântuitorului ca niște făclii au luminat inima ta, prefăcându-o în cămară a înțelepciunii.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău si binecuvântează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodocși și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, ale Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan; ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi; ale sfinților, măriților și bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri, ale Sfinților (N), a căror pomenire o săvârșim, ale Sfântului Apostol Cleopa, ale sfinților și drepților dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților; rugămu-Te, Multmilostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Doamne, miluiește! (de 12 ori)

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ale tale rugăciuni risipește împietrirea inimii mele, ca să laud minunile lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Apostole Cleopa, nu înceta a te ruga să se aprindă și în inimile noastre focul râvnei spre cele dumnezeiești, ca să nu mai fim noi târâți de vrăjmaș în adâncurile păcatelor celor necurate.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Din tirania patimilor mă slobozește, Sfinte, ca unul ce ai putere întru rugăciune, stând înaintea scaunului Luminii.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Deschide-mi cartea pocăinței, căci străin sunt eu de orice umilință și am trebuință de cuvinte care să biruiască împietrirea mea.

Cântarea a VIII-a

Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strâns razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu!

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Liniște sufletului meu tulburat de ispite solește, Sfinte Cleopa, ca unul ce ai propovăduit pe Cel Ce este Pacea lumii.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile rugăciunii tale înmoaie și pământul inimii mele și îl arată roditor de darurile cele cerești.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Când voi sta înaintea lui Hristos la judecată, adu-ți aminte și de mine și mă arată neosândit de dreptatea dumnezeiască.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din pântecele Tău a răsărit Soarele slavei, Cel Ce cu razele milostivirii Sale ne scoate pe toți din întunericul împietririi.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De dragostea Cuvântului fiind cuprins, ai nesocotit toate primejdiile propovăduirii, și ai mărturisit Adevărul tuturor.

Stih: Sfinte Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a te ruga pentru pacea Bisericii, pentru surparea eresurilor și pentru toate cele spre mântuirea poporului binecredincios.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izbăvește-ne Apostole, cu rugăciunile tale, de mânia vrăjmașilor noștri nevăzuți și ne dă nouă a sta neosândiți înaintea judecății lui Hristos.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Maica Vieții, sufletul meu cel împovărat cu grele păcate îl miluiește, ca să nu poarte el sabia judecății lui Hristos, ci să afle îndurările Cuvântului.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Bucură-te, izvorul rugăciunii, poarta mântuirii drepților, întinde mâinile tale la rugăciune și oprește valurile dreptei mânii pornite asupra noastră.

Purtat-ai în suflet făclia Învierii lui Hristos și tuturor ai dăruit lumina bucuriei.

Stând acum cu îndrăzneală înaintea Împăratului tuturor, adu-ți aminte și de cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine și solește nouă răspuns bun la judecata lui Hristos.

Nu înceta a soli Bisericii lui Hristos pace și surparea eresurilor celor de multe feluri.

Calea mântuirii arată-mi Sfinte, cu lumina rugăciunii tale pe care o ai de la Împăratul veacurilor și al luminii nesfârșite.

Milostivește-te spre sufletele noastre și dezleagă-ne din legăturile patimilor trupești.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.

Tatăl nostru, Care ești în Ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Împreună cu toți Sfinții Apostoli, Sfinte Apostol Cleopa roagă-te să aflăm noi milă la judecata lui Hristos și moștenirea bucuriei celei veșnice.

Către Împăratul tuturor, mijlocește nouă întărire în credință și izbăvire din robia păcatelor celor multe, care pururea ne stăpânesc.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
2 Decembrie