Canon de rugăciune către Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”

Canoane

Canon de rugăciune către Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”

Cântarea 1

Glasul al 8-lea.
Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Apa o trecem prin lauda cântată întru pomenirea voastră, de Dumnezeu purtătorilor părinți de la Pecerska, care în liniștirea minții ați dorit să petreceți și de furtunoasele patimi să vă lepădați; pe voi lăudându-vă întru cântare slăvim numele Domnului Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Sfintele peșteri s-au prefăcut în pământul roditor al raiului cel din inimă și din minte, căci ale voastre sfinte moaște mireasmă bineplăcută răspândesc, cuvioșilor părinți iar noi cântare de bucurie din inimă și din minte înălțăm Făcătorului și Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Peșteră sfințită, ai cuprins întru tine ca o grădină în care Semănătorul cel ceresc a răsădit mulțime de pomi roditori, pe purtătorii de Dumnezeu părinți, care ca și cedrii Libanului înălțimile cerului au atins; de aceștia minunându-ne, cântare înălțăm Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Străjer fără de odihnă, Sfinte Longhine portarule, care aveai darul de a cunoaște gândurile celor ce intrau în peșteri și înalte virtuți ai dobândit, ascultă și primește laudele noastre aduse tuturor părinților celor de Dumnezeu purtători, iar prin pomenirea lor să înălțăm cântare Dumnezeului nostru. 

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Sfinte Ignatie, al călugărilor păstor și al celor bolnavi vindecător, în necazuri întărește-ne pe noi, cei ce te cinstim, iar prin pomenirea ta cântare de laudă să aducem Dumnezeului nostru.

Slavă...,

Siluane Cuvioase, al curăției râvnitor și a grădinii păzitor de tâlharii cei din simțuri și din minte, ale căror roade încercau să le fure, iar tu prin rugăciune i-ai legat; de aceste atacuri apără-ne și pe noi, rugămu-te.

Și acum..., a Născătoarei

Mulțime de tâlhari mă înconjoară, pe care nu-i simt cum se apropie și-mi fură de îndată roadele pocăinței, dar te rog, Maica Dumnezeului nostru, izbăvește-mă cu rugăciunea ta mereu trează și cu milostivirea ta cea nemăsurată.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne Dumnezeule, al crugului ceresc...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Agatoane fericite, al bunătății cerești propovăduitor, al postitorilor podoabă, proorocule fără de vicleșug și vindecătorule al celor bolnavi, povățuiește-ne și pe noi, cei fără de simțire, căci calea fărădelegii este în noi, și te rugăm, îndrumă-ne cu rugăciunile tale pe calea cea veșnică. 

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pe minunatul Zinon îl cântăm, care prin post a strălucit și pe Macarie cel purtător cu același nume ca al fericirii; pentru ale lor sfinte rugăciuni, te rugăm, Stăpâne, izbăvește-ne de patimile cele sufletești și trupești, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Slăvim pe Ahila, slujitorul Sfintei Jertfei și ca pe un mare postitor îl cinstim Hristoase; pentru ale lui sfinte rugăciuni, izbăvește-ne din robia patimilor și ne învață înfrânarea lui, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ipatie, slujitor a celor neputincioși, care ai darul de a vindeca pe cei bolnavi prin punerea mâinilor, te rugăm, cercetează-ne de sus, pe noi, cei stăpâniți de neputințe sufletești și ne apără cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Precum în viață cea pământească legătura dragostei v-a unit, așa și după moarte raclă comună vi s-a rânduit, iar acum în viața cea nestricăcioasă împreună viețuiți, Paisie și Mercurie, prin mijlocirile voastre către Dumnezeu în dreaptă cugetare și în dragoste întăriți-ne, rugămu-vă.

Slavă...,

Lavrentie, al postitorilor luminător, împreună cu Moise cel de cruce purtător, luminaține pe noi cei care în întunericul patimilor rătăcim și cu rugăciunile voastre îndrumaține ca în purtarea crucii să nu se împiedice piciorul nostru de piatra ispitelor.

Și acum…,

Întunericul patimilor ne doboară și pe calea plăcerilor celor de netrecut ne-am abătut, iar lumina mântuirii nu o vedem, Preasfântă Îndrumătoare, povățuiește-ne pe noi și cu lumina pocăinței ne luminează, căci tu ești tuturor Luminătoarea cea plină de strălucire, care luminezi sufletele noastre.

 

Sedelna
glasul al 2-lea

Cine poate cu vrednicie să laude desăvârșirea, viața curată și sfintele nevoințe ale cuvioșilor părinți; noi, însă, din dragoste vă aducem cântări de laudă vouă celor care stați împreună cu îngerii în veșnicie înaintea Domnului și vă rugați pentru sufletele noastre. 

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne de milostivirea ta, Născătoare de Dumnezeu, cercetează-ne pe noi, păcătoșii, arată ca o Preasfântă puterea ta asupra celor ce nădăjduiesc în tine. Bucură-te, strigăm ție, așa cum ți-a binevestit odinioară Gavriil, arhistrategul celor fără de trup.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: Văzut-am, Doamne Dumnezeule, ...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Părinților celor din vechime ați urmat, neclătinându-vă defel de la nevoințele lor, pentru aceasta, asemenea lor, dinarul vieții celei veșnice ați primit de la Hristos Domnul și acum împreună cu îngerii slăviți veșnica Lui dumnezeire.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ilarion cel minunat, purtător al înaltului chip îngeresc, următor al viețuirii cuviosului Teodosie, întreagă cugetare având, cântare de laudă cu mare glas ai cântat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Te cinstim pe tine, Dionisie, cel care ca o stea strălucești în oastea postitorilor, iar acum în slava sfinților luminezi și slăvești pe Unul Dumnezeu.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Îți cântăm, Arsenie, care prin sârguință te-ai proslăvit, cel cu al bărbăției nume numit, care în munci grele zi și noapte ai petrecut și drept răsplată ai primit de la Domnul darul facerii de minuni, din care tuturor celor în nevoi dar nesecat dăruiești.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Te lăudăm, Pimen, cel cu a postitorilor de aceeași fire, cel care în ascultări anevoioase ai petrecut: la moară măcinai, lemne cărai și în orice ascultare neîncetat pe Unul Domnul Dumnezeu ai chemat.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Stâlp de nezdruncinat, Atanasie cel zăvorât, care te-ai închis în locașul cel strâmt, căci nu lumina cea simțită ai căutat, ci la Lumina duhului ai năzuit. Pe Aceia roagă-o, fericite părinte, să ne lumineze și pe noi, cei care te cinstim.

Slavă...,

Slavă ție, Preasfântă Treime, că ai preaslăvit acest loc de pe pământ, care cerului s-a asemănat. Iar noi prin pomenirea sfinților care aici sau nevoit cântare aducem Ție, Tatălui și Fiului și Sfântul Duh, slăvim și preamărim a Ta Unime în Dumnezeire cu închinăciune, noi păcătoșii robii Tăi.

Și acum…,

Slavă ție, a dreptslăvitorilor laudă, Preacurată; pe tine, împreună cu îngerii te slăvim noi, neamul omenesc, și la picioarele tale căzând, strigăm: Slavă ție, Născătoare de Dumnezeu, mântuirea neamului omenesc.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne cu îndrumările tale,...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ați luminat tot pământul Rusiei prin binecuvântarea dată vouă, părinți fericiți de Domnul și întunericul necredinței l-ați alungat cu tărie. Pentru rugăciunile lor, trimite și nouă binecuvântarea Ta, Doamne, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Sisoe cel minunat și Grigorie, cel cu numele trezviei numit, care prin post ați primit darul biruinței asupra patimilor, ajutați-ne și pe noi să potolim pofta cea vătămătoare a trupului.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pavele binecuvântate, care prin înfrânare te-ai sârguit și împreună cu alcătuitorii pravilei te-ai nevoit, înălțați pentru noi rugăciunile voastre către Stăpânul a toate și dăruiți-ne izbăvire de neînfrânarea cea stricăcioasă pentru ca noi să urmăm înfrânării voastre.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cuvântul lui Dumnezeu înțelepțește omul, căci nu înțelepciunea lumii te-a învățat pe tine, Nestore sfințite, ci înțelepciunea cea de sus, căci prin ea în rugăciune îngerii ți sau arătat și sfârșitul tău l-ai cunoscut. De acestea părtași făne și pe noi rugămu-te, pe cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Tit cel plin de bărbăție, în luptă rănit-au dușmanii creștetul tău și de atunci în muntele peșterilor te-ai adăpostit, iar acolo ți-ai plâns păcatele tale, cerând iertare de la Domnul, ca mai apoi cu bucurie către sălașurile cerești să te înalți, cuvioase părinte.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Pamvo, al ascultării râvnitor îndrăznim a-l cinsti și cu uimire strigăm: ascultarea ta în lupta în numele credinței împotriva necredincioșilor în grele legături ai răbdat, de care și îngerii s-au uimit și în chip minunat ai fost mutat în chilia ta, unde te-ai mântuit, căci ascultarea de moarte te-a scăpat.

Slavă...,

Căzut sunt în mâinile vrăjmașilor celor din minte și legat cu grele legături, de care nici un om nu mă poate izbăvi. Tu, însă, Preasfântă Treime, ca o Milostivă, făptura Ta miluiește-o și prin binefacerile Tale izbăvește-mă de legăturile morții.

Și acum…,

Cu legăturile patimilor sunt legat și nu este în mine nădejde de mântuire; miluiește-mă pe mine, Maica Dumnezeului Celui Preaînalt și mă izbăvește de ele, căci Tu una ai puterea de a rupe legăturile păcatului.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Rugăciunile noastre le aducem vouă, de Dumnezeu purtătorilor părinți, căci rugători și mijlocitori pentru noi către Domnul sunteți și prin ale voastre mijlociri de stricăciunea păcatelor ne izbăvim noi, cei care slăvim cinstită adunarea voastră.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Neadormită vedere a Domnului cu inima având, voi cei care sunteți ca și niște prunci fără de răutate, dar cu aprigă pornire împotriva diavolului, care doar de la pomenirea numelor voastre tremură, vă rugăm, cereți să se depărteze de la noi năvălirile vrăjmașului.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Zaharie, cel cu numele pomenirii Domnului numit, care după al tău nume și viața ți-ai orânduit și care împotriva vrăjmașilor cu postul te-ai înarmat, căci toată viața doar cu ierburi te-ai hrănit și cu puțin te-ai mulțumit, de numele tău toți demonii se tem; de răutățile lor izbăvește-ne și pe noi și grăbește spre ajutorul nostru, cu umilință, rugămu-te.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Teodore fericit, care ca praful ai socotit slava cea pământească, căci ai schimbat dregătoria de cneaz pe chipul călugăresc, și astfel Stăpânului celui Milostiv ai bineplăcut iar acum împreună cu îngerii în ceruri viețuiești; roagă-te pentru noi, ca și noi să ne împărtășim de slava cea neschimbătoare.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Sofronie, cuvioase părinte, în loc întunecat te-ai zăvorât, unde neîncetat în psalmi Domnului Iai cântat, iar acum în lăcașurile cerești cele încăpătoare de cântările îngerilor te veselești. Roagă-te, părinte, ca și noi să ne învrednicim a le auzi.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

În cuviință și adevăr ai petrecut, Pancratie minunate, care de darul facerii de minuni te-ai învrednicit, de la care din plin ai dat tuturor celor în nevoi. Învrednicește-ne de acestea și pe noi, cei bolnavi, care la tine cu stăruință venim.

Slavă...,

Slavă numelui Tău, cea de ființă plină Treime, căci cu slava Ta ai preaslăvit locașul acesta și pe cei drepți ai Tăi. Cu binefacerile Tale acoperă-ne și pe noi, Tu Cel ce ești Fericirea cea Veșnică, ca slava sfinților întru Slava Ta să o vedem și împreună cu sfinții să Te slăvim, Dumnezeu cel Unul în Treime.

Și acum…,

De nu te vom slăvi pe tine, Preasfântă Fecioară, atunci să nu ni se descopere slava vieții celei veșnice; ajută-ne să o vedem, căci pe tine, împreună cu toate puterile cerești te slăvim, și acestea aducem ție: Bucură-te, lauda celor credincioși.

 

Condac
glasul al 8-lea: 

Aleși fiind de la naștere, bineplăcuților ai lui Dumnezeu și sfinților cuvioși ai peșterilor, muntele Pecerskăi l-ați luminat prin fapte bune, căci pământul nu a putut să vă ascundă atunci când cerul și raiul vi s-au deschis vouă. Cântare de laudă aducem acum lui Dumnezeu Celui ce v-a proslăvit și pomenirea voastră o cinstim. Iar voi, ca cei ce aveți îndrăzneală către Domnul, ocrotiți-ne prin sfintele voastre rugăciuni de toate nevoile, ca niște apărători și mijlocitori ai noștri către Domnul. 

Icos

Pe Unul Dumnezeu, Cel vrednic de toată lauda, să-L lăudăm întru sfinții Săi, căci Dumnezeu îi va număra pe ei și mai mult decât nisipul mării îi va înmulți. Stăpâne Hristoase, așa cum mulțimea stelelor o numeri și tuturor le dai nume, tot așa primește și mulțimea rugăciunilor sfinților pentru noi și dăruiește darurile Tale cele multe oamenilor, căci cunoaștem că multă îndrăzneală au către slava Ta și mijlocesc către Tine, ca niște preasfinți rugători pentru sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Înnourat și umed, munte al peșterilor din Kiev, în ale tale încăperi Cel Preaînalt a îngăduit poporului celui ales să se sălășluiască; pentru aceasta, împreună cu ei cântăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

De smirnă fiind plin, muntelui Libanului te-ai asemănat, munte al peșterilor, care reverși mirul purtătorilor de Dumnezeu părinți spre vindecarea bolilor celor stricăcioase; pentru această bună mireasmă împreună să cântăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Amun și Mardarie, doime a sihaștrilor, care sărăcia ați ales, iar acum de bogățiile cele nestricăcioase vă bucurați, rugați-vă ca și noi să adunăm bogății în ceruri, unde să cântăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Îl cântăm pe Ruf, al postitorilor și cinstitorilor de osteneală oglindire, împreună cu Veniamin cel blând care toată averea a dat-o săracilor și doar mărgăritarele lui Hristos Domnul a căutat, către care și noi să râvnim, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Teofile, a ierarhilor întărire, cel care ai păstorit scaunul orașului celui nou din Novgorod și căruia însăși Dumnezeu Fiul ți S-a arătat; cere milostivirea Lui, ca și noi împreună cu tine Fața Lui să o vedem și să cântăm Părintelui ceresc: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Martirie, al curăției păzitor, printre diaconi luminător și chip iubitorilor de osteneală, care ai darul de a izgoni duhurile cele viclene și neputințele le vindeci, alungă duhul răutății și al ispitirii de la noi, iar noi cu curăție vom cânta: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Slavă...,

Ceea ce preaslăvești pe sfinții Tăi, Preaplină de Fericire Treime, cu slava pe care ai gătit-o de la începutul veacului robilor tăi, împreună cu ei învrednicește-ne să cântăm: Al nostru părinte, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

Și acum…,

Preacurată Maică și Împărăteasă, învrednicește-ne și pe noi de bucuria cea veșnică și deschide ușile raiului pentru întreg neamul creștinesc, care de-a pururea cântă: Binecuvântată ești, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: Pe Împăratul Ceresc,...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Al Împărătesei cerești neam, munte al peșterilor, cu tărie mulțime de cuvioși părinți te înconjoară, care armele cele tari au ridicat cu rugăciunea împotriva stăpânitorului veacului acestuia, și cântare cântă lui Dumnezeu: Cântăm și-L preamărim pe El întru toți vecii.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Răsăritul și apusul, miazănoapte și miazăzi, privesc înălțimea ta, munte a peșterilor, ca la un izvor nesecat de minuni al purtătorilor de Dumnezeu părinți, care revarsă din preaplinul lor peste toată lumea, cântându-I și slăvindu-L pe Domnul Dumnezeul nostru întru toți vecii.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ce laude să vă aducem vouă, de Dumnezeu purtătorilor părinți, cum să cinstim ostenelile și nevoințele voastre, noi cei gângavi cu limba, căci știință nu avem. Dar tu, Sfinte Eftimie cel tăcut, învață-ne și pe noi ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu întru toți vecii.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Ai postitorilor și a iubitorilor de osteneli laudă, Casian și Petru, cei fericiți de Domnul, care prin viețuire v-ați luminat ca niște luminători cerești; prin fericirea cea cerească dată vouă, luminați-ne și pe noi ca să ne învrednicim împreună cu voi să cântăm Dumnezeului nostru întru toți vecii.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Prin binecuvântarea de a pomeni pe cei ce plâng, Pafnutie Cuvioase, darul lacrimilor ai dobândit, iar acum sălașul veseliei îl moștenești; roagă-te pentru noi ca și noi să ne sălășluim în locașurile cele fără de lacrimi și împreună cu tine să-L înălțăm pe Domnul Dumnezeul nostru întru toți vecii.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Împreună cu Iosif cel minunat, cinstim sfântă pomenirea voastră, sfinților ai lui Dumnezeu, care prin post și fapte bune lui Dumnezeu ați bineplăcut; vă rugăm să ne fiți apărători de toate nevoile și să ne învrednicim a-L slăvi pe Domnul Dumnezeul nostru întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Ați petrecut întru trezvia minții în strâmtorarea peșterilor celor sfințite, pe tăria cărora vedem acum mulțime de stele, cuvioși părinți, pe care cu neputință este a-i număra. Pentru toate acestea, slavă îți aducem Ție, Dumnezeule și Te rugăm, dă-ne și nouă ca împreună cu ei să Te slăvim în vecii vecilor.

Și acum…,

Gonit de șarpele plăcerilor lumești la ocrotirea ta alerg, Preacurată; cu acoperământul milei tale apără-mă și de mușcătura celui rău mă izbăvește, ca mântuindu-mă, să te preaînalț întru toți vecii, pe tine Maica Dumnezeului meu.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Te mărturisim pe tine,...

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu adevărat vale a plângerii și sălaș răufăcătorilor, munte al peșterilor ai fost odinioară, acum însă, casă a Domnului teai făcut și cei care viețuiesc în tine, cuvioșii și de Dumnezeu purtătorii părinți, fericiți sunt de Domnul; pentru aceasta laudă vă aducem tuturor.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Glasuri de bucurie și sunete de sărbătoare se aud, lăudând cinstitul vostru sobor, cuvioșilor părinți de la Pecerska, primiți ale noastre laude și de toate necazurile și nevoile izbăviți-ne, iar noi întotdeauna vă vom cinsti pe voi.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu duh de bucurie povara crucii ați ridicat și cu plugul nevoințelor muntele peșterilor l-ați lucrat, grădini sădind din ostenelile voastre, de Dumnezeu purtători părinți; iar acum darurile voastre cele din minte și inimă primind, se veselește sufletul nostru și vouă tuturor laudă aducem.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Pe drumul cel îngust al poruncilor Domnului umblând, tot felul de semințe ați semănat: curăția, ascultarea, postul, sărăcia, ostenelile și lacrimile, iar acum toți fără osebire culegeți roadele bucuriei, din care dăruiți-ne și nouă, rugămu-vă. Iar noi cu mărire mare lăudăm și mărim pe cei cuvioși ai Domnului.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Acum Dumnezeu vă paște la loc cu verdeață, de Dumnezeu fericiților părinți și nimic nu vă lipsește din bunătățile cerești, căci râurile desfătărilor vă veselesc, din care doar o picătură împărtășiți-ne și nouă, rugămu-vă, ca să-I cântăm cu bucurie Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinților Preacuvioșilor Părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Din locul plângerii în loc fără de lacrimi v-ați mutat, cuvioșilor părinți; pomeniți-ne și pe noi, cei care cinstită pomenirea voastră o slăvim și vă rugăm izbăviți-ne de toate necazurile, iar noi toți laudă vă aducem.

Slavă...,

Slavă Ție, Preasfântă Treime, chip al preacuvioșilor părinți și bucurie nestricăcioasă, cu Tine împreună lumea întreagă și toată făptura pe vrăjmașul cel nevăzut îl biruiește, iar cei ce au primit cununile Tale împreună cu îngerii se veselesc și pe Tine mereu Te slăvesc.

Și acum…,

Te slăvim pe tine, dumnezeiască și preaslăvită grădină, căci casă te-ai făcut Celui Preaînalt și tuturor le ești adăpostire de la fața vrăjmașului; fii și nouă adăpostire, celor care cu bucurie te slăvim.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
24 Iulie