Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Canoane

Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Celui Ce a făcut semne minunate cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, că S-a preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce Singură ai născut Întrupat sub ani pe Dumnezeul Cel fără de ani, Preasfântă Curată, vindecă toate patimile preaticălosului meu suflet, cele de mulţi ani.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rănile sufletului meu, Preacurată, înfocarea inimii şi schimbările minţii, pierde-le ca o Bună cu rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Lumina, pe Mântuitorul meu, izbăveşte-mă de întuneric şi de chinurile veşnice de acolo, Preacurată, ca mântuindu-mă să laud milostivirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cântare de umilinţă Născătoarei de Dumnezeu cu ardoare să-i aducem, o, suflete al meu ticălos, care te-ai întinat rău, ca să ne izbăvim din focul cel veşnic.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul al doilea şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată nerodirea minţii mele celei sterpe o pierde şi roditor de virtuţi sufletul meu arată-l, întru tot Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Ajutătoare credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte-mă de toată primejdia şi de multe sminteli ale şarpelui, de flacăra cea veşnică şi de întuneric, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, care ne-ai născut nouă Lumina Cea Neîn­serată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De judecata cea de neocolit, Fecioară şi de focul cel nestins şi de hotărârea cea cumplită cu totul mă tem, Curată. Sârguieşte-te şi mântuieşte mai înainte de sfârşit pe robul tău, Ceea ce eşti Bună.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu Neispitită de nuntă, rugăciunile noastre du-le Făcătorului tău şi Dumnezeu, Celui Ce S-a născut din pântecele tău, ca să aflăm desăvârşit mântuire de cele cumplite.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

În Duh văzând mai înainte, proorocule Avacum, Întruparea Cuvântului, ai propovăduit strigând: când se vor apropia anii Te vei cunoaşte, când va veni vremea Te vei arăta; Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Cort Neîntinat, pe mine cel întinat cu greşeli curăţeşte-mă acum cu Preacuratele picături ale îndurărilor tale. Şi-mi dă mână de ajutor ca să strig: Slavă ţie Curată, de Dumnezeu Slăvită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică Sfinţită a lui Dumnezeu, Celui ce S-a Sălăşluit întru tine mai presus de minte, te-ai arătat, Fecioară. Pe Dânsul roagă-L să ne curăţească pe noi de întinăciunea păcatelor, ca să ne cunoaştem case şi locaşuri ale Duhului Sfânt.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă, Ceea ce Una ai născut, Născătoare de Dumnezeu, pe Izvorul milei. Şi-mi dezleagă cumplita boală a sufletului meu şi împietrirea inimii, curgeri de lacrimi şi umilinţă mai înainte de sfârşit dându-mi şi scăpare de cele cumplite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spăimântatu-s-au Oştile îngerilor, văzând cum Cel Nevăzut în chipul nostru din tine S-a văzut, Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Pe Care roagă-L să învrednicească de mântuire pe toţi cei ce cu credinţă te măresc pe tine.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pacea Ta o dă nouă, Fiule al lui Dumnezeu. Că fără de Tine alt dumnezeu nu cunoaştem, numele Tău numim. Că Dumnezeu al celor vii şi al celor morţi Tu eşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mort m-a făcut pe mine gustarea cea rea oarecând în Eden. Iar tu, Curată, care ai născut Viaţa, pe Cel Ce a murit pe Lemn de demult, înviază-mă şi pace dăruieşte-mi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă, Preacurată, de primejdii cumplite. Ridică din gunoiul patimilor şi scapă de robire şi de răutatea răilor demoni pe netrebnicul robul tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ochii sufletului meu deschide-i Curată, ca să văd eu luminat, Dumnezeiasca Strălucire şi Slava ta, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, ca să dobândesc mila şi mărirea cea veşnică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă şi Fecioară te vesteşte David pe tine cea Curată, Ceea ce eşti Neîntinată, pentru aceea te rog: fă-mă pe mine moştenitor al Împărăţiei celei Cereşti, ca să te fericesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Proorocului Iona urmând, strig: scapă din stricăciune viaţa mea, Bunule şi mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Slavă Ţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine, cel întinat la suflet cu multe păcate, te rog spre înduplecare pe tine, Cortul cel Neîntinat: spală-mă de tot felul de întinăciune cu mijlocirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cârmuitoare te fă mie, Curată, celui ce înot în noianul cel cumplit al ispitelor vieţii. Şi îndreptează-mă către calea mântuirii şi mă miluieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Ceea ce te-ai arătat Cort al Sfinţeniei, pe ticălosul meu suflet cel întinat cu desfătările sfinţeşte-l şi fă-l părtaş al Dumnezeieştii Măriri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Maica lui Dumnezeu şi cea Bună între femei, stăruitor te rog, să nu mă treci cu vederea, Curată, ci, milostiveşte-te şi întreg păzeşte-mă de toată vătămarea.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De tinerii Tăi, cei din cuptor, Mântuitorule, nu s-a atins, nici i-a supărat pe dânşii focul. Atunci acei trei ca şi cu o gură cântau şi binecuvântau grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sufletul meu cel întinat cu patimile sfinţeşte-l, Curată Stăpână, Ceea ce eşti cu totul Neîntinată şi cumplitele robiri ale minţii şi orbirea inimii şi pornirile demonilor degrab pierde-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mintea mea cea omorâtă de patimile trupului, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, înviaz-o şi cele plăcute lui Dumnezeu a le săvârşi întăreşte-mă, ca să te măresc pe tine şi să laud de-a pururea milostivirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte de gheenă, Stăpână Curată, pe robul tău; scapă-mă de osânda cea înfricoşată a Fiului tău, izbăveşte-mă de tot chinul pe mine cel osândit, rugând pe Dumnezeul Cel Preabun.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Omoară-mi degrab, Stăpână Curată, patimile trupului şi ale smeritului meu suflet; spală-mi întinăciunea cea cumplită, Fecioară şi de pâra demonilor celor răi izbăveşte-mă şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

De Care se înfricoşează îngerii şi toate Oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L, preoţi, preamăriţi-L, tineri, binecuvântaţi-L, popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel fără de trup Se Întrupează din tine cu Dumnezeiască cuviinţă. Pe Care roagă-L, întru tot Curată, să omoare patimile trupului meu şi să învieze sufletul meu cel omorât cu păcatele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecat-ai zdrobirea lui Adam celui de ţărână, născând pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Ceea ce eşti cu totul Neîntinată. Pe Dânsul roagă-L să tămăduiască rănile sufletului meu, cel ce nevindecat boleşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scoală-mă pe mine cel ce zac în adâncul relelor, fă război vrăjmaşilor celor ce se luptă cu mine; sufletul meu cel rănit cu plăceri necuvenite, Curată, să nu-l treci cu vederea, ci îndură-te şi-l miluieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă, Preacurată, patimile inimii mele, Ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor şi părţii celor drepţi părtaş arată-mă, Fecioară, pe Hristos rugându-L.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe Norul cel Purtător de Lumină, întru care Stăpânul tuturor din cer ca Ploaia pe Lână S-a Pogorât şi S-a Întrupat pentru noi, făcându-Se Om Cel fără de început, să-L mărim toţi, ca pe o Maică Curată a Dumnezeului nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iubitor de păcate fiind, întru lenevire petrec şi de judecata cea nemitarnică mă cutremur, întru care păzeşte-mă cu sfintele tale rugăciuni nevinovat şi neosândit, ca să te fericesc pe tine de-a pururea, ca pe o Ocrotitoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă înfricoşez de judecată, Fecioară şi de ochiul cel neamăgit al Fiului tău, căci am săvârşit fapte urâte pe pământ; pentru aceasta strig ţie: Preamilostivă Stăpână, ajută-mi şi din nevoia cea de atunci scoate-mă şi mă miluieşte, Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cât de înfricoşătoare este ziua cercetării, Fecioară! Cât de înfricoşată este hotărârea! Cât de cumplită ruşinea! Cine va suferi de aceea, Stăpână cu totul Neîntinată? Miluieşte ticălosul meu suflet şi mai înainte de sfârşit, dă-mi iertare greşelilor Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai Născut Lumina Cea Dumnezeiască, pe mine cel întunecat cu toate năvălirile vrăjmaşului şi care cu trândăvire vieţuiesc şi întărât pe Dumnezeu, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, luminează-mă, povăţuieşte-mă către lucrările cele bune, ca Ceea ce eşti Pricina tuturor celor bune.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului. Bucură-te, Fecioară, Jilţul Împăratului, Patul cel cu porfiră Aşternut, Cămara cea cu aur Împestriţată, Hlamida cea cu roşu Vopsită, Altar Preacinstit, Căruţă Purtătoare de Fulger, Sfeşnic mult Luminat. Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, Cetatea cea cu douăsprezece ziduri şi Uşa cea cu aur Ferecată şi Camera de sărbătoare, cea cu chip frumos, Masa cea Strălucită cu aurul, Cortul cel Împodobit lui Dumnezeu. Bucură-te, Mărită Mireasă, din care Soarele a Izvorât. Bucură-te, Ceea ce Una eşti Cuviinţa sufletului meu.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie