Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului Tămăduitorul cancerului şi al tuturor bolilor şi biruitorul demonilor

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului Tămăduitorul cancerului şi al tuturor bolilor şi biruitorul demonilor

Troparul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Partenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Unit fiind cu lumina cea dumnezeiască, prin fapte bune, Părinte Preasfinţite, te-ai arătat ca o a doua lumină. Pentru aceasta pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea purtătoare de lumină şi pururea pomenită, cu rugăciunile tale îi mântuieşte de întunericul păcatelor.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca o stea luminoasă ai răsărit pe cerul Bisericii lui Dumnezeu, Sfinte Partenie, cu strălucirile tămăduirilor, alungând cu darul tău întunericul patimilor şi aducând la Lumină pe cei ce se apropie de tine, Preasfinţite.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întunericul cel rău al bolilor l-ai risipit, Sfinte Partenie, cu lumina cinstitelor tale mijlociri. Pentru aceasta te rugăm, tămăduieşte durerile sufletelor noastre şi alungă toate neputinţele trupurilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel Bun, Preacurată, fă bine smeritei mele inimi, care este rău ticăloşită de multe patimi şi o întăreşte să săvârşească voia Izbăvitorului nostru, care voieşte să mântuiască pe toţi oamenii.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Surpător al tiraniei celei pricinuitoare de moarte a demonilor ai fost, preafericite şi altarele idolilor le-ai sfărâmat şi ai ridicat locaşuri dumnezeieşti spre lauda lui Hristos, Preasfinţite Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind împodobit cu mari faceri de minuni, boala cancerului cea cumplită ai vindecat-o, ochii cei orbiţi i-ai deschis şi duhurile răutăţii le-ai alungat, cu darul cel dumnezeiesc, Părinte Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înviat-ai pe cel ce murise strivit, care mai înainte slujea lucrului celui dumnezeiesc. Că Dumnezeu, Care a nimicit moartea, ţi-a dat dar, Fericite Partenie, să înviezi pe morţi, prin mijlocirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Petrecut-a cu oamenii Domnul, îmbrăcându-Se, în chip de netâlcuit, cu Trup din tine. Pe Acesta deci roagă-L Preasfântă, să Se milostivească spre mine cel secătuit şi clătinat de loviturile şarpelui.


Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu rugăciunile tale ai tămăduit nenumărate boli, întărind cu darul, Sfinte Partenie, pe cei slăbănogi, precum şi Stăpânul tău, urmând bunătăţii Lui celei nemăsurate.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tu ai ajutat pe vopsitori a lucra cele de trebuinţă, alungând de la ei pe demonul ce îi necăjea, Părinte Partenie, cu rugăciunile tale către Iubitorul de oameni, Părinte Preasfinţite.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Domnul primind rugăciunile tale, Părinte, a dat pescuire foarte îmbelşugată celor ce aveau trebuinţă, mărindu-te pe tine prin minunea cu peştele, care s-a aruncat singur din apă afară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Rănile sufletului meu tămăduieşte-le, Fecioară; cugetul meu, tulburat de patimi şi întunecat de călcarea Poruncilor Mântuitorului, linişteşte-l.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce eşti Luminarea...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sălăşluindu-se în inima ta harul nepătimirii, cel sclipitor de lumină, de Dumnezeu cugetătorule părinte, a alungat întunericul cel adânc al iubirii de argint de la întâiul stătător, păzindu-l pe el neatins de boală, prin îndemnurile tale.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe cel ţinut de multă boală, Părinte şi ajuns pe jumătate uscat, l-ai făcut cu totul sănătos, prin rugăciunile tale, cuvioase, slăvind cu mulţumire pe Dumnezeu şi Stăpânul, Care te-a mărit pe tine cu multe faceri de minuni.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind împodobit cu ungerea sfântă a preoţiei, ai luminat-o cu arătarea multor minuni, pe care le-ai săvârşit şi când erai în viaţă şi după moarte, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Partenie, vieţuind ca un înger.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Te rog, Fecioară, izbăveşte-mă de întunecarea patimilor, de smintelile pe care le am din supărările vrăjmaşului şi din chinurile viitoare cele veşnice, cu rugăciunile tale cele către Iubitorul de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Către Domnul, Iona a strigat...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu puterea cuvintelor şi a rugăciunilor tale, s-au surpat templele idolilor, prin har dumnezeiesc, Părinte Partenie; iar poporul cel necredincios a primit credinţa, slăvind laolaltă cu un glas pe Domnul.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu lacrimi ai rugat pe Iubitorul de oameni Cuvântul şi ploi de sus ai pogorât celor ce au cerut, milostivindu-te cu îndurare de poporul ce se găsea în primejdii, Ierarhe al Domnului, Sfinte Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu apele ploilor tale celor tainice ai adăpat toată inima care venea la tine, Sfinte Partenie; şi pământul cel uscat de secetă, primind ploi, în chip minunat a rodit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Să nu mă arăţi osândit în ziua judecăţii; să nu mă vădeşti înaintea tuturor pe mine cel nesimţitor, Dumnezeul meu, Făcătorul meu, având ca Rugătoare pe Stăpâna, care fără de sămânţă Te-a născut pe Tine.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Dumnezeiesc har de minuni ai primit de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Părinte Partenie, făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, părinte şi duhurile celui viclean alungându-le. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al harului lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dumnezeiescul har, care s-a sălăşluit întru tine,te-a arătat prooroc, vestind cele viitoare. Pentru aceasta, înţeleptule, mai înainte ai vestit celui ce avea să primească pe episcopul cel împodobit cu lumini dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Sfântul Ierarh Partenie întâiul stătător al Lampsacului, pe luminătorul cel nespus al Elespontului; pe cel ce a luminat tot pământul cu faceri de minuni şi a risipit noaptea patimilor celor cu multe dureri să-l lăudăm cu toţii.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu mult belşug şi-a dat pământul roada sa, prin mijlocirea ta, Preaminunate Partenie şi via cea bântuită de secetă a făcut struguri; căci aşa te-a mărit Dumnezeu, Cel Ce S-a slăvit prin viața ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Arătatu-te-ai, Preacurată, mai sfântă decât puterile cele de sus; că ai sălăşluit întru tine pe Dumnezeu, pe Care cetele celor fără de trup cu frică Îl slăvesc. Pe Acela roagă-L pururea să miluiască pe cei ce te măresc pe tine.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Preamari răsplătiri ai primit în ceruri pentru ostenelile tale, mărite Partenie; că locuieşti în lumină neînserată şi ai luat slavă netrecătoare, învrednicindu-te de bucurie neîncetată, Părinte.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Stea neapusă făcându-te în viaţă, cu răsăriturile dumnezeieştilor tale fapte, ai apus după Legea firii şi te-ai mutat către lumina cea neînserată, lăsându-ne nouă, cuvioase, razele minunilor tale cele negrăite.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fără de început Tatăl şi Fiul şi dumnezeiescul Duh, strălucire de o împărăţie şi de un scaun se cunoaşte de cei ce cinstesc cu dreaptă credinţă şi cântă totdeauna împreună cu cetele îngerilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Curăţeşte-mă prin mijlocirea ta, Preacurată, de patimile întinăciunii, care vin asupra mea şi te rog luminează inima mea cea împâclată de negurile demonilor; ca să te fericesc pe tine, de Dumnezeu Fericită.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui...

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dezlegându-te de trup, Părinte Partenie, te-ai învrednicit a vedea frumuseţile cele nevăzute, de sus fiind înfrumuseţat, cu adevărat, cu toată frumuseţea faptelor bune. Pentru aceasta te cinstim şi pe drept te fericim.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un crin, ca un trandafir, ca o mireasmă bine mirositoare, de tot felul de fapte bune fiind înfrumuseţat, Părinte, te-a sălăşluit Hristos, cu adevărat, întru cele de sus, căci ai păstorit cu sfinţenie poporul Lui, Sfinte Părinte Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Să săltăm oamenii, să dănţuim veselindu-ne şi să adunăm acum praznic sfânt, cântând lui Dumnezeu cu laudă şi fericind astăzi după cuviinţă pe minunatul şi marele păstor, pe Sfântul Ierarh Partenie.

Stih: Sfinte Ierarhe Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pomenirea ta astăzi a strălucit ca un soare mare, luminând inimile noastre, mântuind pe cei ce o săvârşesc cu credinţă, de întunericul patimilor, ierarhe, de boli, de întristări şi de tot felul de primejdii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Luminează-mă cu lumină, ceea ce eşti de Dumnezeu cu har dăruită, ca pe unul ce zac întru întunericul lenevirii celei cumplite şi nu voiesc nicidecum să păzesc Legile lui Dumnezeu; pentru ca să te fericesc după cuviinţă, ca pe o apărătoare a mea.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Mare făcător de minuni al Lampsacului, ridicându-te la înălţimea faptelor bune, luminezi până la marginile lumii lumina tămăduirilor, risipind cu multă tărie pe demonii cei întunecoşi şi alungând bolile cu chemarea lui Hristos. Pentru aceasta, curăţind tot Elespontul de rătăcirea idolilor, îl luminezi cu minunile. Purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Partenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc, cu dragoste, sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Întâmpinării Domnului, glasul al 8-lea. Podobie: Fluierele păstoreşti...

Născutu-te-ai din Maică, Cuvinte Cel fără de început; ai fost adus la Templu, Împărate al Slavei, iar bătrânul bucurându-se, Te-a primit în braţe strigând: Acum slobozeşte, pe cel ce l-ai păzit, după cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit să mântuieşti, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
22 Iunie

(Sâmbata morților – Moșii de vară)